О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС: ГРАД ЦАР КАЛОЯН, ПЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ" № 1

 

 

На основание чл.10 „а”, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВАМ:

 

КОНКУРС за назначаване на длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ към ,Дирекция „Финансово- стопанска“, при следните условия:

 

1.                     Минимални изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове са:

- да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

- да имат придобита образователна степен “магистър”, професионално направление–право;
- да са придобили юридическа правоспособност по чл. 294 от Закона за съдебната власт;

- професионален опит-минимум 3 /три/ години и  притежаван ранг – ІV-тимладши

2.                     Други изисквания на ръководителя на администрацията:

-3 (три) години служебен стаж в бюджетна организация е предимство;

-Компютърна компетентност -  MS Office

-Комуникативни и организационни умения;

   Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на  кандидатите: познаване българското законодателство в сферата на общинската собственост;

3.                     Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика:

Осъществява процесуално представителство на Община Цар Калоян, при упълномощаване по съответния ред пред всички съдебни инстанции в страната по дела, заведени от и срещу Общината, оказва юридическа помощ на служителите в общинската администрация, дава писмени и устни становища по правни въпроси във връзка с юридическата дейност, подготвя или участва в подготовката на становища по проекти на нормативни актове, заповеди и други, дава становища относно законосъобразно сключване и изпълнение на всички договори, по които Община Цар Калоян е страна, изпълнява и други специфични задължения.

 

4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю

 

5. Документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към   Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);

2.  Декларация по чл.17 ,ал 2 ,т.1 от НПКДС

3. Копия от документите за придобитата образователно-квалификационна степен, за допълнителна квалификация и правоспособност;

4. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

5. Копия от документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит/ранг;

6. Автобиография;

7. Актуално удостоверение за съдимост – оригинал;

8. Медицинско свидетелство;

 

Образци на Заявлението за участие в конкурса по т.1 и Декларацията по т. 2, както и информация за провеждане на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., в срок 10 (десет) дни, считано от датата на публикуване на обявлението   при ИД „Личен състав” в Община Цар Калоян – гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1, ет. 3, стая № 214.

6. Място и срок за подаване на документи:

- Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 06.12.2013г., включително, лично от кандидата или от изрично упълномощено от него лице  в Общинска администрация - Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, стая № 214 –ИД „Личен състав”.

Телефон за контакти: 08424 2036.

 

7. Минимален размер на основната месечна заплата, определена зе длъжността: 420 /четиристотин и двадесет/ лева.

 

8. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документи за участие в конкурса.

 

9. Общодостъпно място, на което ще бъдат поставени обявлението за конкурса, списъците или другите съобщения във връзка с конкурса: Интернет страницата на Община Цар Калоян.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река