ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ:


“Рекултивация на общинско депо в гр. Цар Калоян, Община Цар Калоян”

Документацията може да бъде изтеглена от тук.


Сумата от 20 /двадесет/ лева с вкл. ДДС следва да бъде внесена по банков път на следната сметка:

BG 63CECB97908459251000; код 447000; BIC CECBBGSF при банка “ЦКБ” АД, клон Разград.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река