ЗАПОВЕД

 

№331/23.10.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти и въз основа на протокол от 22.10.2013 г. за проведен търг с явно наддаване на комисия, назначена със Заповед № 325/21.10.2013 г. на Кмета на Община Цар Калоян

 

ОБЯВЯВАМ:

 

„ЛЕС ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, община Разград, област Разград, бул. „Княз Борис”, бл. 67, вх. Б, ет. 1, ап. 3, ЕИК 116581558, представлявано от Костадин Тодоров Николов и Катя Жекова Дечкова-управители, за спечелило търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост, на територията на община Цар Калоян, в обект№ 347001, определена по категории, размер и качество на асортиментите, вид, количество и стойности в Приложение № 1 на Заповед № 314/02.10.2013 г. на Кмета на Община Цар Калоян.

 

Прогнозна продажна цена – 19 457.00 (деветнадесет хиляди, четиристотин петдесет и седем лева), без ДДС.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река