З А П О В Е Д

№ 314/02.10.2013 г.

 

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, представлявана от инж. Ахмед Ахмедов – Кмет на Общината, с адрес: гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, тел.: 08424 2316, факс: 08424 2378, на основание чл. 53, ал. 2, т. 3 и ал. 4 от Закона за горите, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 50, т. 4, вр. с чл. 55, ал. 2 и ал. 3и чл. 56 отНаредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти, и Решение № 41 на ОбС-Цар Калоян, прието с Протокл № 7/04.09.2013 г.,

 

ОТКРИВА:

 

1.    Процедура за провеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Цар Калоян, в обект№ 347001, както следва:

 

Приложение №1:

 

№ на обекта

Място на извършване на дейността
отдел, подотдел

категория дървесина

Размер и качество на асортиментите

Дървесен

вид

количество /м3/

цена на 1 м3 /лв.без ДДС/

Стойност /лв.без ДДС/

347001

106 „з”

едра

Трупи за бичене

акация

34

46.00

1564.00

 

 

средна

Технологична дървесина

акация

138

37.00

5106.00

 

 

дребна

Технологична дървесина

акация

12

36.00

432.00

 

 

дърва

Дърва за огрев

акация

353

35.00

12355.00

 

 

 

 

ОБЩО

537

36.23

19457.00

 

 

Забележка: Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. При разлики между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата документация, заплащането ще се извършва по предложената от участника единична цена, за един пл. м. куб. от предложените единични цени за съответните категории, отразени в приложение  № 1, което е неразделна част от договора за изпълнение, по действително добитото количество, отразено в предавателно – приемателния протокол. Крайните цени по асортименти  по БДС ще се изчисляват на база достигната обща стойност на обекта.

 

2.Вид на търга- търг с явно наддаване.

3.Определя гаранция за участие под формата на парична сумаза обект №  347001 в размер на 300.00 (триста) лева, като същата следва да бъде преведена по банкова сметка на Община Цар Калоян - BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян, за времето от обявяването на заповедта до 14.10.2013 г. включително.

4. Определя се гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 /пет/ % от достигнатата стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение сепредставя в една от следните форми:

4.1. Парична сума, внесена по посочената в т.3 банкова сметка

4.2. Банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя

Стъпката за наддаване  за обект №  347001 се определя в размер на 10 % от началната тръжна цена - 194.00 (сто деветдесет и четири) лева.

5. Плащането на продажната цена се извършва по сметка BG63CECB97908459251000, BICCECBBGSF, код за плащане 444000при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

5.1. При сключването на договора, купувачът заплаща авансово 10 /десет/ %  от достигнатата в търга цена, с вкл. ДДС.

6. Плащането на последващите вноски от страна на купувача се извършва съгласно клаузите на проекто-договора. Съгласно предавателно-приемателен протокол за преминаване на собствеността върху добитата дървесина след заплащането ú, продавачът издава  фактура

Сроковете за получаване на позволителво за сеч и сроковете за сеч и извоз са определени в проекто-договора

7. Срок за изпълнение: за дейносттите „сеч” и „извоз” - до 20.12.2013 г.

8. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа до 14.10.2013 г., включително, след предварителна заявка в Община Цар Калоян и след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

9. Търгът се печели от участника,който предложи най-висока цена. Резултатите от проведения търг да се обявят на мястото за обяви в сградата на Общината и на интернет страницата на Община Цар Калоян в срок три работни дни от провеждането на търга.

10. Тръжни документи за участие в търга могат да бъдат получени до 16.30 часа на 14.10.2013 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 30.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

11. Оферти за участие в търга могат да се подават всеки работен ден до 14.10.2013 г., от 9.00 до 16.30 часа,  встая №  212, ет. 3 в сградата на Община Цар Калоян.

13. Изисквания към кандидатите - до участие в търга се допуска търговец, който:

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Кмета на Община Цар Калоян.

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) няма парични задължения към държавата и към Община Цар Калоян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

з) е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежава удостоверение за регистрация за съответната дейност.

и) разполага със съответния минимален брой собствена техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от конкретния обект, съгласно изискванията посочени в документацията за търга. Техниката следва да е регистрирана, в зависимост от вида ú, съгласно действащото законодателство и технически изправна.

к) представи всички изискуеми документи, съгласно документацията.

Забележка: Изискванията на т. 13 от буква а) до буква ж), вкл., се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата.

14.Търгът ще се проведе на 15.10.2013 г в сградата на Община Цар Калоян от 10.00 часа.

15. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 25.10.2013 г  в сградата наОбщина Цар Калоян от 10.00 часа.

16. За повторния търг документи се закупуват при същите условия на т. 10 от настоящата заповед.

17. В седемдневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувач, със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключване на договора кандидатът представя:

17.1. Удостоверение от НАП за липса на парични задължения към държавата и осигурителните фондове (удостоверението следва да носи дата на издаване или презаверка не по-ранна от три месеца, считано от датата на крайния срок на депозиране на документите за участие).

17.2. Документ за внесена или учредена в полза на Възложителя, гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% съгласно т. 4 от настоящата Заповед.

17.3. Документ за внесена авансова вноска за съответния обект, съгласно т.5.1. от настоящата заповед.

17.4. Свидетелство за съдимост на управителя и на членовете на управителните органи на търговеца.

Забележка: Документите по т. 17 от настоящата заповед следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие, кандидатът представя и оригинала за сравнение.

18. Договор не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични задължения към Държавата и Общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

19. Допуска се наемането на подизпълнители от спечелилият кандидат.

20.Утвърждавам тръжните документи, които съдържат:

20.1. Копие от настоящата заповед.

20.2.Проекто-договор;

20.3. Условия за участие в търга, включващи изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите; документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга и основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга с началната цена на всяка категория дървесина на всяко насаждение, включено в обекта. Същите условия са неотменна част от настоящата заповед и са задължителни при уреждане на взаимоотношенията с кандидатите и при сключване на договора  за покупко-продажба на стояща дървесина на корен.;

20.4. Заявление за участие в търга – образец;

20.5. Карнет - опис на маркираните за сеч дървета /по насаждения/;

21. Документацията за участие в търга да се публикува на интернет страницата на община Цар Калояннай-малко 10 дни преди деня на провеждането му.

22. Лице за контакти инж. Людмил Лилов – лицензиран лесовъд на Община Цар Калоян.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от Община Цар Калоян за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Дауд Аляовлу- Зам. кмет „Стопански дейности”.

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян:

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река