ЗАПОВЕД    

 

                   /28.08.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на резултатите от проведен на 20.08.2013 г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от ОПФ на община Цар Калоян и земите по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, включени в Приложение № 1 на Заповед № 183/17.07.2013 г.,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

1.                       ТЕРАС-3” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, ул. Ангел Кънчев № 13, ЕИК 200886242, представлявано от Мустафа Назиф Аляовлу-управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Езерче:

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1.

029017

КЛАДЕНЕЦ

1,00

ІV

62,50

2.

041001

КРАИЩЕ

0,537

36,25

3.

048030

КРАИЩЕ

1,697

55,15

4.

057010

ОРТА БУРУН

24,767

ІІІ

2229,03

5.

066006

ОРТА БУРУН

3,194

ІV

279,48

6.

118001

РУСКИ ПАМЕТНИК

0,805

ІV

52,33

7.

119013

РУСКИ ПАМЕТНИК

3,451

ІІІ

215,69

8.

155006

ДЕРВЕНТ ДЕРЕ

1,475

ІІІ

99,56

9.

084026

ДЪЛГА ПОЛЯНА

5,00

ІІІ

425,00

10.

040016

КРАИЩЕ

1,651

­­ІІІ

103,19

11.

086004

ДЪЛГА ПОЛЯНА

92,609

ІІІ и Х

8334,81

12.

119002

РУСКИ ПАМЕТНИК

33,304

ІV

2997,36

 

13.

116001

РУСКИ ПАМЕТНИК

39,97

ІV

3597,30

 

14.

121002

ЛОЗЯТА

0,294

ІV

7,35

 

Обща наемна цена за всички имоти:18494,99 лева, без ДДС.

 

 

 

2.         ХАСАН МЕХМЕД КАРАХАСАН, с ЕГН 411205хххх, постоянен адрес:  с. Езерче, ул. Брегалница № 13, община Цар Калоян, област Разград, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Езерче:

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1.

103006

РУСКИ ПАМЕТНИК

6,928

ІV

450,32

2.

105016

РУСКИ ПАМЕТНИК

1,102

ІV

66,12

3.

106013

РУСКИ ПАМЕТНИК

7,005

700,50

4.

071004

ОРТА БУРУН

18,488

ІІІ

1756,36

5.

041010

КРАИЩЕ

5,598

ІV

475,83

6.

053003

ГОЛЯМ ЛАДЕНЕЦ

2,792

ІV

69,80

 

Обща наемна цена за всички имоти:3 518,93 лева, без ДДС.

 

 

3.              ПЛАМЕН  ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, с ЕГН 750831хххх, постоянен адрес:  гр. Разград, община Цар Калоян, област Разград, ж.к. Орел 5, вх. Б, ет. 4, ап. 11, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Езерче:

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1.

031022

КЛАДЕНЕЦ

1,804

ІV

49,61

2.

038014

КРАИЩЕ

12,102

332,81

3.

038019

КРАИЩЕ

1,609

44,25

4.

038020

КРАИЩЕ

0,127

3,81

5.

065021

ОРТА БУРУН

3,526

ІV

96,97

6.

091001

БОЛХОВСКИ РИД

1,039

ІV

28,57

7.

104006

РУСКИ ПАМЕТНИК

3,272

ІV

89,98

8.

174001

БОЛХОВСКИ РИД

0,489

ІV

13,45

9.

174002

БОЛХОВСКИ РИД

0,712

ІV

19,58

10.

174003

БОЛХОВСКИ РИД

0,873

­­ІV

24,01

11.

174004

БОЛХОВСКИ РИД

0,725

ІV

19,94

12.

174005

БОЛХОВСКИ РИД

0,294

ІV

8,09

13.

103009

РУСКИ ПАМЕТНИК

0,811

ІV

22,30

 

Обща наемна цена за всички имоти: 753,35лева, без ДДС.

 

 

4.              ЗК „ХЪРЦОИ”,  със седалище и адрес на управление: с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград, ул. Освобождение № 2, ЕИК 826009085, представлявано от Тодор Петров Хубанов-управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Костанденец:

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1

065029

КУЛНИК

7,2

ІІІ

198,00

2

072037

КУЛНИК

4,002

ІІІ

110,06

3

075020

ИЧМАРИЦА

9,261

ІV

254,68

4

019341

ГОРНА ЕЛИЯ

3,73

ІІІ

102,58

5

019342

ГОРНА ЕЛИЯ

2,189

ІІІ

60,20

6

019373

ГОРНА ЕЛИЯ

4,251

ІІІ

116,90

7

020351

ГОРНА ЕЛИЯ

14,597

ІІІ

401,42

8

020352

ГОРНА ЕЛИЯ

5,461

ІІІ

150,18

9

020353

ГОРНА ЕЛИЯ

0,846

ІІІ

23,27

10

020354

ГОРНА ЕЛИЯ

0,286

ІІІ

7,87

11

020355

ГОРНА ЕЛИЯ

0,34

ІІІ

9,35

12

021002

ГОРНА ЕЛИЯ

0,656

ІІІ

18,04

13

021356

ГОРНА ЕЛИЯ

0,209

ІІІ

5,75

14

021358

ГОРНА ЕЛИЯ

0,223

ІІІ

6,13

15

021359

ГОРНА ЕЛИЯ

0,143

ІІІ

3,93

16

021360

ГОРНА ЕЛИЯ

0,735

ІІІ

20,21

17

021361

ГОРНА ЕЛИЯ

1,439

ІІІ

39,57

18

021363

ГОРНА ЕЛИЯ

2,033

ІІІ

55,91

19

021365

ГОРНА ЕЛИЯ

7,06

ІІІ

194,15

20

021369

ГОРНА ЕЛИЯ

0,446

ІІІ

12,27

21

022365

ГОРНА ЕЛИЯ

2,108

ІІІ

57,97

22

022366

ГОРНА ЕЛИЯ

1,082

ІІІ

29,76

23

022367

ГОРНА ЕЛИЯ

3,684

ІІІ

101,31

24

022368

ГОРНА ЕЛИЯ

6,69

ІІІ

183,98

25

022370

ГОРНА ЕЛИЯ

4,084

ІІІ

112,31

26

022380

ГОРНА ЕЛИЯ

1,82

ІІІ

50,05

27

036003

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,123

ІІІ

3,38

28

036004

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,309

ІІІ

8,50

29

036005

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,42

ІІІ

11,55

30

036006

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,426

ІІІ

11,72

31

036007

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,586

ІІІ

16,12

32

036008

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,847

ІІІ

23,29

33

036009

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,28

ІІІ

7,70

34

036010

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,298

ІІІ

8,20

35

036011

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,268

ІІІ

7,37

36

036012

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,1

ІІІ

30,25

37

036013

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,742

ІІІ

20,41

38

036014

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,285

ІІІ

7,84

39

036020

ДОЛНА ЕЛИЯ

23,547

ІІІ

647,54

40

036023

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,823

ІІІ

22,63

41

036028

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,472

ІІІ

12,98

42

036031

ДОЛНА ЕЛИЯ

2,065

ІІІ

56,79

43

036033

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,332

ІІІ

36,63

44

036034

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,031

ІІІ

28,35

45

036035

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,555

ІІІ

42,76

46

036036

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,079

ІІІ

29,67

47

036037

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,857

ІІІ

51,07

48

036038

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,699

ІІІ

19,22

49

037052

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,639

ІІІ

45,07

50

037056

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,406

ІІІ

11,17

51

043058

ДОЛНА ЕЛИЯ

7,66

ІІІ

210,65

52

043067

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,211

ІІІ

33,30

53

043086

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,78

ІІІ

21,45

54

043088

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,515

ІІІ

14,16

55

043089

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,344

ІІІ

9,46

56

043090

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,233

ІІІ

6,41

57

043091

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,478

ІІІ

13,15

58

043476

ДОЛНА ЕЛИЯ

2,617

ІІІ

71,97

59

043477

ДОЛНА ЕЛИЯ

2,56

ІІІ

70,40

60

043478

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,589

ІІІ

16,20

61

043480

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,472

ІІІ

12,98

62

043481

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,239

ІІІ

6,57

63

043671

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,083

ІІІ

29,78

64

044052

ДОЛНА ЕЛИЯ

3,051

ІІІ

83,90

65

044056

ДОЛНА ЕЛИЯ

2,18

ІІІ

59,95

66

045006

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,712

ІІІ

19,58

67

045007

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,479

ІІІ

13,17

68

045008

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,461

ІІІ

12,68

69

045022

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,584

ІІІ

16,06

70

045024

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,42

ІІІ

39,05

71

045025

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,52

ІІІ

41,80

72

045026

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,912

ІІІ

52,58

73

045027

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,932

ІІІ

25,63

74

046030

ДОЛНА ЕЛИЯ

15,669

ІІІ

430,90

75

046053

ДОЛНА ЕЛИЯ

4,999

ІІІ

137,47

76

046054

ДОЛНА ЕЛИЯ

9,757

ІІІ

268,32

77

047006

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,546

ІІІ

15,02

78

047007

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,689

ІІІ

18,95

79

047008

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,941

ІІІ

25,88

80

047009

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,009

ІІІ

27,75

81

047010

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,604

ІІІ

16,61

82

047011

ДОЛНА ЕЛИЯ

8,455

ІІІ

232,51

83

089040

НЕЙКОВ ДОЛ

2,504

ІV

68,86

84

0203001

ДОЛНА ЕЛИЯ

4,5

ІІІ

123,75

 

Обща наемна цена за всички имоти:5 732,90 лева, без ДДС.

 

 

5.              МИЛЕН ВЕЛИКОВ АТАНАСОВ, с ЕГН 791124хххх, постоянен адрес:  гр. Разград, община Цар Калоян, област Разград, ж.к. Орел 7, вх. 3, ет. 4, ап. 10, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Костанденец:

 

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1

038002

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,814

ІІІ

22,39

2

038058

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,673

ІІІ

18,51

3

038059

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,923

ІІІ

25,38

4

038060

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,82

ІІІ

22,55

5

038061

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,652

ІІІ

17,93

6

038062

ДОЛНА ЕЛИЯ

10,159

ІІІ

279,37

7

039001

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,01

ІІІ

27,78

8

039002

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,435

ІІІ

11,96

9

039003

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,451

ІІІ

39,90

10

039476

ДОЛНА ЕЛИЯ

1,254

ІІІ

34,49

11

039477

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,781

ІІІ

21,48

12

039481

ДОЛНА ЕЛИЯ

0,593

ІІІ

16,31

13

039482

ДОЛНА ЕЛИЯ

5,928

ІІІ

163,02

14

040472

ДОЛНА ЕЛИЯ

2,315

ІІІ

63,66

15

040473

ДОЛНА ЕЛИЯ

2,929

ІІІ

80,55

16

040474

ДОЛНА ЕЛИЯ

2,827

ІІІ

77,74

 

Обща наемна цена за всички имоти: 923,01 лева, без ДДС.

 

 

6.              ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ЕНЧЕВ, с ЕГН 731107хххх, постоянен адрес:  гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. 24-ти май” № 9, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Костанденец:

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1

019345

ГОРНА ЕЛИЯ

2,443

ІV

67,18

2

019346

ГОРНА ЕЛИЯ

0,69

18,98

3

019348

ГОРНА ЕЛИЯ

5,002

137,56

 

Обща наемна цена за всички имоти: 223,71лева, без ДДС.

 

 

7.              „БЕТА АГРО”,  ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Малко Йонково, община Исперих, област Разград, ул. Комсомолска № 1, ЕИК 202544668, представлявано от Бейти Мехмед Хаджийонуз-управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1

045018

БАХЛАМА

0,437

ІІІ

12,02

2

081008

ДИНИША

3,847

ІV

105,79

3

081028

ДИНИША

3,193

ІV

87,81

4

088029

БАХЛАМА

0,624

ІІІ

17,16

5

097003

МЕХЛИЧ

0,478

VІІ

13,15

6

099017

ФУРАЖНИ

1,649

ІІІ

45,35

7

107026

ЕЗМИНА

2,517

V

69,22

8

115014

ДИНИША

4,047

ІV

111,29

9

118019

ДИНИША

0,418

ІV

11,50

10

126041

ПАРЧЕ ОРМАН

1,632

ІV

44,88

11

135001

АЛИ УВАСЪ

0,532

ІІІ

14,63

12

135016

АЛИ УВАСЪ

1,52

ІІІ

41,80

13

144010

АЛИ УВАСЪ

0,297

ІV

8,17

14

162006

ПАРЧЕ ОРМАН

1,426

ІV

39,22

15

164028

АЛИ УВАСЪ

2,77

ІV

76,18

16

201007

ПРИПЕК

0,48

ІV

13,20

17

201008

ПРИПЕК

0,48

ІV

13,20

18

204023

ДИНИША

0,482

ІІІ

13,26

19

206023

ПАРЧЕ ОРМАН

3,996

ІV

109,89

20

251020

ЛЮБИН ДОЛ

4,125

ІV

113,44

21

261027

РАКО ПОЛЕ

0,766

ІV

21,07

22

263031

РАКО ПОЛЕ

0,478

ІV

39,60

23

263030

РАКО ПОЛЕ

1,440

ІV

13,15

24

304005

СТАНКОВ ДОЛ

0,214

ІІІ

5,89

25

305039

КОЕВ ДОЛ

0,224

ІV

6,16

26

318056

ГОРНА ЕЛИЯ

5,057

ІІІ

139,07

27

034016

КЮРАН ДОЛ

17,759

ІІІ

488,37

28

281012

ЛЮБИН ДОЛ

0,179

Х

4,47

29

006011

ЕЗИЦИТЕ

2,161

ІІІ

54,02

30

016015

СЛИВАТА

0,056

ІІІ

1,40

 

Обща наемна цена за всички имоти:2 009,31 лева, без ДДС.

 

8.         ПЛАМЕН  ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, с ЕГН 750831хххх, постоянен адрес:  гр. Разград, община Цар Калоян, област Разград, ж.к. Орел 5, вх. Б, ет. 4, ап. 11, за спечелил търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1

173001

АЛИ УВАСЪ

0,279

ІV

7,67

2

214029

АЛИ УВАСЪ

0,167

ІV

4,59

3

330048

СТАНКОВ ДОЛ

1,011

ІV

27,80

4

350013

МЕХЛИЧ

3,934

ІІІ

108,19

5

361001

ФУРАЖНИ

1,443

ІІІ

39,68

6

363020

КЮРАН ДОЛ

9,665

V

265,79

7

365009

ФУРАЖНИ

2,001

ІІІ

55,03

8

284012

ЛЮБИН ДОЛ

4,011

ІV

110,30

9

020002

БАХЛАМА

38,401

ІІІ

1056,03

10

141003

АЛИ УВАСЪ

0,363

ІІІ

9,98

 

Обща наемна цена за всички имоти: 1685,06лева, без ДДС.

 

 

9.              ЗК „ЗЛАТЕН КЛАС-95”,  със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, пл. Демокрация № 1, ЕИК 826059540, представлявано от Тодор Христов Кившанов-управител, за спечелило търга за отдаване под наем за срок от една календарна година на следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Цар Калоян:

 

№ по ред

имот №

местност

площ на имота

категория

 

годишна наемна цена

1

033038

ФУРАЖНИ

11,2

V

308,00

2

036034

СЛИВАТА

3,48

ІV

95,70

3

002011

КОРНЕЖ

1,06

ІІІ

29,15

4

009013

ЕЗИЦИТЕ

0,868

ІІІ

23,87

5

019023

БАХЛАМА

1,069

ІІІ

29,40

6

027001

ЕЗИЦИТЕ

6,339

VІІ

174,32

7

027033

ЕЗИЦИТЕ

3,358

ІІІ

92,35

8

034017

КЮРАН ДОЛ

3,054

V

83,99

9

049036

КАЛЕТО

1,73

ІІІ

47,58

10

354027

КОЕВ ДОЛ

2,887

ІV

79,39

11

117001

ДИНИША

1,219

ІV

30,47

12

126048

ПАРЧЕ ОРМАН

0,508

ІІІ

12,70

13

135012

АЛИ УВАСЪ

3,216

ІІІ

80,40

14

353001

БАХЛАМА

0,835

V

20,87

 

Обща наемна цена за всички имоти:1 108,18 лева, без ДДС.

 

Внесените от участниците депозити за участие в търга се прихващат от годишната наемна цена.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата и на интернет-страницата на Община Цар Калоян.

 

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград, чрез Община Цар Калоян, в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река