ЗАПОВЕД

 

184/19.07.2013 г.

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 37 п от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 51, т. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 24 от 02.04.1013 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.                       На 22.08.2013 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земи от общинския поземлен фонд на община Цар Калоян, с начин на трайно ползване „Мери и пасища” и „Изоставени трайни насаждения”, за индивидуално ползване, включени в Приложение, неразделна част от настоящата заповед.

2. Началната тръжна цена, представляваща минимална пазарна цена по смисъла на § 2г, ал. 1 от ДР на ЗСПЗЗ, е 6.00 лева/дка.

3. Срок на арендните отношения – шест години.

4. Право на участие в търга имат:

4.1. Земеделски стопани - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, отглеждащи пасищни животни в землищата на гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец, които:

4.1.1. Отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българска агенция по безопасност на храните, както следва:

а) 10 или повече говеда, и/или 10 и повече говеда и биволи;

б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;

в) 50 или повече овце майки, или 50 и повече кози майки, или 50 и повече овце и кози майки;

г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри)

4.2. Лица,които са поели задължение да поддържат общинските пасища и мери в добро земеделско и екологично състояние, и

4.3. Отговарят на следните изисквания:

а) Регистрирани са като земеделски производители;

б) Нямат прекратени договори за ползване на земи и пасища и мери от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.

5. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 20.08.2013 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

6. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 19.08.2013 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

7.                       Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена на дка площ от имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

8.                       Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от публикуване на заповедта за търга до 20.08.2013 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

9.                       При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 29.08.2013 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 27.08.2013 г.,при условията на т. 6 от настоящата заповед.

10.                    Заявления за участие в повторния търг да се приемат до 16.30 часа на 28.08.2013 г. в Деловодството на Общината.

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов                           

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река