ЗАПОВЕД

 

183/17.07.2013 г.

 

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 51, т. 3 и чл. 93, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян и Решение № 18 от 15.03.1013 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.                       На 20.08.2013 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваемите земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Цар Калоян и земи по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по землища и местности, включени в Приложение № 1.

 

2. Началната тръжна цена за участие в търга, съгласно Заповед № РД-46-41 от 11.02.2011 г. и Заповед № РД 46-260 от 23.03.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, в които се определя началната тръжна цена за предоставяне под наем на земи от ДПФ за общините от област Разград за едногодишни полски култури,  е 25.00 лв./дка.

3. Срок на наемните отношения – една календарна година.

4. Право на участие в търга имат:

4.1. Земеделски производители - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

а) Регистрирани са като земеделски производители;

б) Нямат прекратени договори за ползване на обработваеми земеделски земи от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях.

5. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 16.08.2013 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

6. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 15.08.2013 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

7.                       Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена на дка площ от имота, за който се участва, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

8.                       Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от публикуване на заповедта за търга до 16.08.2013 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

9.                       При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 28.08.2013 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 26.08.2013 г. при условията по т. 6 на настоящата заповед.

10.                    Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16.30 часа на 27.08.2013 г. в Деловодството на Общината.

11.                    Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

 

Настоящата заповед да се обяви на таблото и интернет-страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

 

 

Изготвил:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов                           

Кмет на Община Цар Калоян    

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река