ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, Община Цар Калоян, област Разград,пл. „Демокрация” №1, обявява конкурс за следните длъжности:

 

-            „ Рехабилитатор”,, „ Психолог”, „Социален работник”, „ Медицинска сестра”, „Санитар”, „Огняр/Шофьор”.

 

Място на работа : „Социален комплекс“ – гр. Цар Калоян, ул. „ Христо Ботев” № 11, с предмет на дейност, включваща следните услуги:

 

-            „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания”,  с капацитет 20 места;

 

-            „Център за социална рехабилитация и интеграция”,  с капацитет 20 места.

 

 

 

І. Изисквания за всяка от длъжностите:

 

 

 

РЕХАБИЛИТАТОР

 

Минимални изисквания:

 

Образование: Висше

 

Специалност: Рехабилитация или Кинезитерапия

 

Друга квалификация: компютърна грамотност

 

Професионален опит: не се изисква;

 

 

 

ПСИХОЛОГ

 

Минимални изисквания:

 

Образование: Висше , образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър

 

Специалност: Психология

 

Друга квалификация: компютърна грамотност

 

Професионален опит: не се изисква;

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

 

Минимални изисквания:

 

Образование: Висше, образователно- квалификационна степен бакалавър или магистър

 

Специалност: Социални дейности

 

Друга квалификация: компютърна грамотност

 

Професионален опит: не се изисква;

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

Минимални изисквания:

 

Образование: висше, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

 

Специалност: мед. сестра

 

Друга квалификация: компютърна грамотност

 

Професионален опит: не се изисква;

 

 

 

 

 

САНИТАР

 

Минимални изисквания:

 

Образование: Основно или средно

 

Професионален опит: не се изисква;

 

 

 

ОГНЯР/ШОФЬОР

 

Минимални изисквания:

 

Образование: средно

 

Професионален опит: не се изисква;

 

Квалификационни изисквания: свидетелство за професионална квалификация „огняр” и свидетелство за управление на МПС, кат. Б

 

 

 

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 

 

 

 1. Заявление за участие;

 

 2. Документ за самоличност (копие);

 

 3. Документ за трудов стаж (копие);

 

 4. Професионална автобиография (CV);

 

 5. Документ за завършено образование (копие);

 

 6. Свидетелство за съдимост;

 

 

 

III. Място за подаване на документите за конкурса: „Социален комплекс „ – гр. Цар Калоян, ул. „ Хр. Ботев „ № 11

 

 

 

IV. Срок за подаване на документите: до 18.08.2013 г.

 

Заявления, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

Кандидатите ще бъдат класирани по докуменити и събеседване.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река