ОБЯВЛЕНИЕ

 

12.06.2013 г.

 

С Решение № 18/15.03.2013 г. на Общински съвет-Цар Калоян са определени обработваемите земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Цар Калоян и земите по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и местности, посочени в Приложение № 1 към настоящото обявление, които следва да бъдат отдадени с предимство на безимотни и малоимотни лица с постоянно местоживеене на територията на населеното място, в чието землище се намират земите по Приложение № 1.

Във връзка с горното и в съответствие с предвиденото в глава Десета от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

1.                       Безимотните и малоимотните граждани, отговарящи на условията, посочени по-долу, желаещи да получат земеделска земя под наем, следва да подават заявление до Кмета на Община Цар Калоян, съдържащо следните данни: 1. Име, презиме и фамилия по документ за самоличност, 2. ЕГН, 3. Лична карта – номер, дата и място на издаване, както и адресна регистрация на заявителя, 4. Площта и местонахождението на земеделската земя, за която се иска предоставяне под наем.

2.                       Към заявлението следва да бъдат приложени:

2.1.                  Декларация, че лицето не притежава земеделска земя и че не му се възстановява правото на собственост върху земя по ЗСПЗЗ – пряко или по наследство, и че за неверни данни лицето носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс;

2.2.                  Решение на Общинска поземлена комисия – Цар Калоян по чл. 18 ж, ал. 1 и ал. 2 или по чл. 27 от ППЗСПЗЗ, както и нотариално заверена декларация, че лицето не притежава други земи в страната, и че за неверни данни носи отговорност по чл. 313 от НК.

2.3.                  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че заявлението се подава чрез пълномощник.

3.                       Право да подават заявления за получаване под наем на земи от общинския поземлен фон имат български физически и юридически лица, при следните условия:

3.1.                  Имат влязло в сила решение на Общинската поземлена комисия за възстановяване на общинска земя в съществуващи или възстановими стари реални граници (чл. 18 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) или решение за възстановяване на собствеността в нови реални граници с план за земеразделяне (чл. 18 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ).

3.2.                  Да е извършен въвод във владение по чл. 18 ж, ал. 1 или по чл. 32, ал. 1 или по чл. 18 от ППЗСПЗЗ.

3.3.                  Лицата – безимотни и малоимотни граждани, следва да са с постоянно местоживеене в населеното място, в чието землище се намират земите по Приложение № 1.

4.                       Съгласно Решение № 18/15.03.2013 г. на ОбС-Цар Калоян цената за отдаване под наем на земеделските земи от ОПЗ и земите по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ е в размер на 25 лева/дка.

5.                       Срокът на наемните отношения по договорите, които ще бъдат сключени от кмета на Общината с одобрените лица е една година.

6.                       Максималният размер земя, който може да се отдаде под наем на безимотни граждани е до 10 дка на домакинство, а за малоимотни - собствената земя плюс отдадената не може да надвишава 10 дка.

7.                       Заявления могат да бъдат подавани в срок от 14.06.2013 г. до 28.06.2013 г., от 9:00 до 16:30 часа, в Деловодството на Общината.

 

Можете да изтеглите приложение 1 от тук.

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река