ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Заповед № 82 от 23.04.1013 г. на Кмета на Община Цар Калоян, обявявам, че:

 

На 29.05.2013 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:

А) Незастроен поземлен имот № 209013, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, с площ от 2, 066 дка (два декара, шестдесет и шест кв. м.), седма категория, в местността „Костин дял” в землището на село Костанденец, община Цар Калоян, актуван с АОС № 43 от 12.11.2012 г.

Началната тръжна цена за имота съгласно решение на Общински съвет – Цар Калоян, представляваща продажната цена (определена от независим оценител), е в размер на 340 (триста и четиридесет) лева.

Б) Незастроен поземлен имот № 040047, с начин на трайно ползване – Нива, с площ от 3, 542 дка (три декара, петстотин четиридесет и два кв. м.), трета категория, в местността „Долна елия” в землището на село Костанденец, община Цар Калоян, актуван с АОС № 59 от 29.11.2012 г.

Началната тръжна цена за имота съгласно решението на Общински съвет – Цар Калоян, представляваща продажната цена (определена от независим оценител), е в размер на 2 215 (две хиляди двеста и петнадесет) лева.

Начален час на търга: 1. За имота по буква А – 10.00 часа, 2. За имота по буква Б – 10.30 часа.

Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 27.05.2013 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 27.05.2013 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 BICCECBB6SF при ЦКБ АД, град Разград, офик Цар Калоян.

Депозитът за участие за всеки от имотите в търга е 10% от началната тръжна цена, внесени по сметка на Община Цар Калоян № BG66CECB97903359251003, BICCECBBGSF при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 29.04.2013 г. до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 06.06.2013 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 04.06.2013 г. при условията по т. 3 на настоящата заповед.

Заявления за участие в търга по т. 6 да се приемат до 16.30 часа на 05.06.2013 г. в Деловодството на Общината.

 

 

 

Инж. А. Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река