ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от   Ивайло Тонев - Зам. кмет на Община Цар Калоян

Относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2021г. на Община Цар Калоян.

           

Във връзка с приложението на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, внасям за обсъждане и приемане план–сметка за необходимите разходи за всяка услуга по чл. 62 от ЗМДТ на община Цар Калоян за 2021 г.

План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Съгласно изготвена ПЛАН-СМЕТКА, необходимите разходи по видове дейности за 2021 г. са както следва:

 • Такса регламентирано депо / 1400 т. х 15,96 лева/ – 22 344 лева.
 • Заплати и осигуровки на отдел „Чистота” – 45 000 лева.
 • Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева;
 • Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО / 1400 т. х 82 лева / – 114 800 лева;
 • Закупуване на ДМА – контейнери – 15 000 лева;
 • Др. разходи /почистване на нерегламентирани замърсявания/ - 10 000 лева

Общо разходи: 247 144 лева /двеста четиридесет и седем хиляди сто четиридесет и четири лева/.

В Община Цар Калоян размерът на такса битови отпадъци се определя:

- за имоти на граждани-пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за жилищни имоти на ЮЛ – пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци - според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството-пропорционално на данъчната оценка.

            

Очакваният размер на облога за ТБО за 2021 г. е приблизително – 105 000 лв.

Плащането на разходите за битови отпадъци с други собствени приходи не е незаконосъобразно, предвид възможността, предвидена в чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ, а именно: размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес.

Съобразявайки се с отчета за внесените през 2020 г. суми за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам прогнозната разлика от 142 144 лв. да се осигури от други собствени приходи на Общината.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет – Цар Калоян да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 8, ал. 3, чл. 62, чл. 63, ал.1, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ,     чл. 18а от Наредба № 3 на Общински съвет – Цар Калоян и чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян:

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2021 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 • Такса регламентирано депо / 1400 т. х 15,96 лева/ – 22 344 лева.
 • Заплати и осигуровки на отдел „Чистота” – 45 000 лева.
 • Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева;
 • Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО / 1400 т. х 82 лева / – 114 800 лева;
 • Закупуване на ДМА – контейнери – 15 000 лева;
 • Др. разходи /почистване на нерегламентирани замърсявания/ - 10 000 лева

Общо разходи: 247 144 лева /двеста четиридесет и седем хиляди сто четиридесет и четири лева/.

ІI. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Цар Калоян за 2021 г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 142 144 лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Цар Калоян.

  

ІІI. Поради непредоставяне на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, ОбС освобождава от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и определя такса за предоставяне на услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ в размер на 2,2 промила

-собствениците на празни дворни места;

-собствениците на стопанските дворове и имотите извън регулация;

-собствениците на недвижими имоти в гр. Цар Калоян - ул. „ Баба Тонка”, „Мизия”, „ Филип Тотю”, „Георги Бенковски”, „Иларион Макариополски”, „Васил Петлешков”, „Георги Мамарчев”, „ Цанко Церковски”, „Хаджи Димитър” от №28 до последния, ул. „Ивайло”, ул. „Иван Рилски”, ул.“Патриарх Евтимий“ и в с. Езерче – ул. „Цар Калоян“, ул.“Пирин“.

ІV. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Ивайло Тонев

Зам. кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река