Заявение за I клас pdf

Заявение за V клас pdf 

Заявление за приемане на ученик pdf 

Заявление за преместване на ученикpdf

Заявление за целодневна организацияpdf

Заявление за издаване на удостоверениеpdf

Заявление ЗИПpdf

Заявление ФУЧpdf

Заявление за ИУЧpdf

Заявление чужд езикpdf

Заявление за издаване на дубликатpdf

Заявление за издаване на дубликат на дипломаpdf

Заявление за валидиране на компетентностиpdf

Издаване на документ за завършен клас етап или степен на образование-удостоверения-свидетелства word

Инфо 138 приемане и преместване word

Инфо 141 Издаване на диплома за средно образованиеword

Инфо 143 валидиранеword

Инфо 147 служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1word

Инфо 148 издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2word

Инфо 150 признаване от чужбина I-VI клас word

Инфо 153 дубликати word

Инфо 156  европейско прил дипл. СОword

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река