Заявление за издаване на документи word

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за предоставените обществени услуги от СУ „Христо Ботев“-гр.Цар Калоян,обл.Разград

  

Община Населено място Училище Наименование на услугата Връзка /link/ към сайта на училището
Цар Калоян Цар Калоян СУ „Хр.Ботев“ Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

      Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

      Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

      Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

 
      Издаване на диплома за средно образование

http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

 
     

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

 
     

Приемане на деца в първи клас  в училище

http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

 
      Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием  http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

      Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием  

http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

      Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование  http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

      Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

http://tsarkaloyan.eu

/index.php/obrazovanie

/sou-hristo-botev

 

  

                                                                                                                  Директор:

                                                                                                                                     /Н.Тодорова/

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река