И Н Ф О Р М А Ц И Я

за предоставените обществени услуги от ОУ “Св. П. Хилендарски“-с.Езерче

 

 

Община Населено място Училище Наименование на услугата Връзка /link/ към сайта на училището
Цар Калоян Езерче ОУ “Св. П. Хилендарски“

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2.Приемане на деца в първи клас по план прием

3.Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

4.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, диплома

5.Издаване на удостоверение за валидиране на компететности в съотвествие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

6.Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас в училище на чужда държава

Образци на документи за заявления и декларации в училище.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река