ИНСТРУКЦИЯ

За реда и организацията

на административното обслужване

на общинска администрация Цар Калоян

 

  ГЛАВА І-  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Тази инструкция урежда реда и организацията за извършване на административни услуги на физически и юридически лица  от страна на структурни звена и длъжностни лица в Общинската администрация ,за които в Устройствения правилник на общината са определени такива функции.

Чл.2 Административна услуга по смисъла на Закона за административното обслужване на физически и юридически лица е :

    - издаване на актове,с които се удостоверяват факти с  правно значение

    - издаването на актове,с които се признава или отрича съществуването на права и задължения

- извършването на други административни действия,които представляват законен интерес за физическото или юридическо лице.

  Чл.3 Не са административна услуга консултациите и експертните становища давани от длъжностни лица в общинската администрация по въпроси свързани с дейностите на общината , когато не са изрично предвидени като задължение на общинската администрация със съответен нормативен акт.

Чл.4 Не е административна услуга предоставянето на информация и копия на физически и юридически лица ,по реда и изискванията на Закона за достъп до обществена информация ,по който общината е задължителен субект.

 ГЛАВА ВТОРА ІІ  - ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО              

                                     ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.5 Административното обслужване на гражданите в общинската администрация е организиран с обособяване на специализиран териториален Фронт-офис . Контактите с физическите и юридическите лица във връзка с тяхното административно обслужване от общината се осъществява задължително от служителите във Фронт-офиса.

Чл.6 Работното време за прием на граждани и представители на  юридически лица във Фронт-офиса се утвърждава  със заповед на Кмета на Община Цар Калоян

Чл.7 Контакти на граждани и представители на юридически лица със служители от функционалните отдели във връзка с административни услуги се допуска само за характерни услуги,определени с изрична заповед на Кмета на общината,реализацията на които предполага неизбежен контакт със съответните длъжностни лица.

Чл.8 Фронт –офиса осигурява информация за реда,организацията и видовете административни услуги ,извършвани от общината.

ГЛАВА ТРЕТА ІІІ -  РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ

                                  УСЛУГИ

ЧЛ.8 Административната услуга се извършва в заявената форма ,освен ако нормативен акт предвижда тя да се извърши в определена форма.

Чл. 9 Молбите и заявленията за административни услуги се депозират в Фронт – офиса и се регистрират  във входящия дневник за административни услуги .

Чл.10 Служителите приемащи и регистриращи молбите /заявленията,исканията/ за административни услуги ,изискват от заявителите представяне на документи ,предвидени в нормативните актове ,регламентиращи реда  за извършване на услугите ;проверяват дали набора документи е пълен и отговаря на специфичните изисквания за валидност.

Чл. 11 Документите по чл.10 се прилагат към молбата или заявлението ,а когато това не е направено служителите във франт-офиса могат да определят подходящ срок за представянето им . Ако и при това документите не бъдат представени в определения срок ,молбата или заявлението се оставя без разглеждане.

Чл.12 Всички служебни преписки се насочват от служителя във фронт-офиса до Кмета на общината,който ги резолира за изпълнение ,според адресата или съдържанието им до съответните специализирани административни звена .

Чл. 13 Административна услуга,за която няма нормативно установен срок за извършване , се предоставя до 3/ТРИ/работни дни

Чл.14 Ако за извършване на определена услуга се налага установяване на факти и обстоятелства ,изискващи проверки ,проучване и събиране на допълнителни сведения ,срокът за нейното извършване може да бъде продължен до 30/тридесет / работни дни.Когато извършването на административната услуга изисква личното участие на заинтересованото лице или спазването на друга допълнителна процедура ,длъжностното лице определя мястото и времето за извършване,най-късно до седем дни от постъпването на искането и уведомява заинтересованото лице .

Чл.15 В точно определени случаи,когото не се налага подаване на молба в писмен вид, служителят е длъжен да направи справка след устно запитване от страна на гражданина.

Чл.16 Извършването на административна услуга се извършва с мотивиран акт.

Чл. 17 Отказът за извършване на административната услуга се съобщава в 3/три8дневен срок от издаването на мотивирания акт ,чрез уведомяване на заинтересованото лице,а при негово искане може да му се предостави копие от мотивирания акт.

Чл.18 Отказът за извършване на административна услуга може да се обжалва пред Кмета на общината по реда на закона за административното производство в 7/седем/ дневен срок от неговото постановяване.

Чл.19 Мълчаливият отказ може да се обжалва двуседмичен срок от нормативно установения срок за извършването на административната услуга.

Чл.20 Обявленията на устройствените планове се извършва от длъжностните лица  към Отдел “Териториално селищно устройство”,в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и ред определен от Главния архитект на общината.

Чл.21 Цените на услугите ,предоставяни от Община Цар Калоян на физически и юридически лица се определят от Закона за местни данъци и такси или с решение на Общински съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за местни данъци и такси и се заплащат брой/или с общински таксови марки/ във Фронт – офиса за услугите изнесени там .

ГЛАВА ІV - АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРАДБИ

Чл.22 Длъжностните лица,нарушили инструкцията за реда и организацията на административното обслужване в Община Цар Калоян ,подлежат на административно – наказателни санкции по чл. 40 ,чл.41 и чл. 42 от Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица.

ГЛАВА V - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23 Инструкцията за реда и организацията на административното обслужване    е  утвърдена   от   Кмета  на  Община  Цар  Калоян  със

Заповед № 262/12.08.2004г, в съответствие с чл.6,ал.1 от Закона за административно обслужване на физически и юридически лица.

Чл.24 Функциите и задълженията на структурните звена и длъжностните лица по осъществяването на административното обслужване са уредени с нейния устройствен правилник .

Чл.25 Контролът по взаимодействието и координацията между структурните звена по осигуряване на административното обслужване в Община Цар Калоян се осъществява от Секретаря на общината ,Главния архитект , изпълняващия длъжността “Деловодител” и служителите във Фронт-офиса.

Чл.26  Оперативният контрол по спазване на установените срокове за извършване на административните услуги се осъществява от служителите във Фронт –офиса.

  

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река