ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Р Е Ф Е Р Е Н Д У М
за развитието на ядрената енергетика
в Република България


На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика
в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния
ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България
чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?


МОТИВИ:


Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да
се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване развитието на ядрената енергетика в Република
България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.
Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор,
гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна
роля в изграждането на демократична България.
Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.
Съгласно приетата на 01 юни 2011 г. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. –
основополагащ документ на националната енергийна политика, в търсене на разумния баланс между
наличния енергиен ресурс в страната и европейските цели за чиста енергия българската държава
декларира своята подкрепа за развитието на ядрената енергетика.
Решението на конкретните социално-икономически, технически и финансови параметри на
всеки проект е от компетентността на Министерския съвет съгласно Закона за безопасно използване
на ядрената енергия.
Изграждането на ядрена електроцентрала е предизвикателство пред нашата държава и
суверенът е този, който трябва да реши да продължи ли да се развива ядрената енергетика чрез
изграждането на нова ядрена електроцентрала.
Съгласно § 1, т. 53 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена
енергия „Ядрена централа“ е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече
ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни
отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща
физическа защита и аварийно планиране.


НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:


Какво означава гласуване с „ДА“:


Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република
България.


Какво означава гласуване с „НЕ“:


Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в
Република България.


ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:


Време за произвеждане на референдума:


В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление Президентът на Република България определи дата за провеждане на референдума:
27 януари 2013 г. (неделя).


Място за произвеждане на референдума:


Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително
на дипломатическите и консулските представителства на Република България, по актуализирани
списъци за изборите за народни представители.


Ред за произвеждане на референдума:


Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на Република България с избирателни
права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.
Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и
НЕ, написани с еднакъв шрифт.
Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него
отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река