ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

        Община Цар Калоян реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001       „Нови възможности за грижа” в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

        Целта на проекта е подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни хора, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Целевите групи са:

-          хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-          хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-          семейства на деца с увреждания;

-          самотно живеещи тежко болни лица;

        В периода от  07.05.2015 г. до 01.06.2015г. са сключени договори за обслужване на 40 потребители и избраните от тях лични асистенти, като от тях 6 са деца. 40 лични асистенти ще обслужват 40 потребителя. Услугата се предоставя в 2 от общо3 населени места на община Цар Калоян.

       За периода от м. 07.2015 г. до м. 11.2015 г. екипът за управление на проекта изготви заповеди за прекратяване на договори за предоставяне на услугата на 2 починали потребители. В проекта са включени 2 нови потребители на услугата. Екипът за управление на проекта изготви заповеди за актуализация на работната заплата на личните асистенти, начисли и изплати възнагражденията им, организира ползването на платения годишен отпуск на асистентите, извършва ежемесечен контрол на предоставяната услуга, информира обществеността относно дейностите по проекта, изготвя необходимите справки и отчети по проекта.

        Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 29.02.2016 година.

                                                                                                                          

 ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река