С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание Решение № 52/14.11.2013 г. по Протокол № 9 от 14.11.2013 на Общински съвет – гр. Цар Калоян, ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН съобщава, че е открита процедура за предоставяне на концесия на имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000510, незастроен, с начин на трайно ползване "РИБАРНИК", ІІІ-та категория с площ от 18.852 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 38830, с граници на имота: имот № 201001, Пасище, мера на Кметство с. Костанденец, имот № 000511, Вътрешна река на МОСВ, имот № 201002, Дере, овраг, яма, на Община Цар Калоян, актуван с Акт № 5 от 06.07.2001 год. за публична общинска собственост.

Стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията са: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, спортен риболов и предлагане на възможности за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян.

1.                  Срок на концесията – 25 години

2. Условията за извършване на концесионното плащане:

а) Размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор – 200.00 /двеста/ лева.

б) Размер на минималното годишно концесионно плащане - не по-малко от 630.00 (шестотин и тридесет) лева, без ДДС                            

в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма.

Ред за извършване на концесионното плащане: Годишното концесионно плащане се внася  в брой в касата на Община Цар Калоян или чрез банков превод по сметката на Община Цар Калоян в обслужващата я банка до 30-ти юни на съответната година; Еднократното парично възнаграждение в размер на минимум 200 /двеста / лева е платимо при подписване на концесионния договор;

3.                  Гаранция за участие: Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участниците. Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на Община Цар Калоян или по банкова сметка на Общината. Гарнцията за участие е в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.

4.                  Процедура за предоставяне на концесия – открита процедура;

Цена на документацията за участие в открита процедура – 20.00 лв.

Обявлението за открита процедура е публикувано в електронната  страница на „Държавен вестник” под № 4/12.12.2013 г.

¨                    срок за закупуване на документация – до 14.01.2014 г. до 1600 ч.

¨                   срок за подаване на заявления за участие в открита процедура – 17.01.2014 г. до 1600 ч., в Административната сграда на Община Цар Калоян, в град Цар Калоян, пл. Демокрация” № 1, ет.2, ст.213

¨                   Откритата процедура ще се проведе на 20.01.2014 г., от 10.00 ч. в Заседателната зала, в Административната сграда на Община Цар Калоян

 

За повече информация:

Елиз Халил  - главен юрисконсулт в Община Цар Калоян, телефон - 08424/2138 /вътрешен 110/, електронна поща – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., факс – 08424  2388, и в сградата на Община Цар Калоян, гр. Цар Калоян, ул. „Демокрация” № 1,

 

 

 

Председател на комисията

за провеждане на откритата процедура:

Дауд Аляовлу-зам. кмет по СД в Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река