С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание Решение № 50/14.11.2013 г. по Протокол № 9 от 14.11.2013 на Общински съвет – гр. Цар Калоян, ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН съобщава, че е открита процедура за предоставяне на концесия на имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000506, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 54.318 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 38830, с граници на имота: имот № 000336 , Полски път на Община Цар Калоян, имот № 197003, Дере, овраг, яма, на Община Цар Калоян, имот № 000335, полски път на Община Цар Калоян, актуван с Акт № 6 от 06.07.2001 год. за публична общинска собственост.

1.                   Стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията са: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, спортен риболов и предлагане на възможности за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян.

2.                   Срок на концесията – 25 години

3. Условията за извършване на концесионното плащане:

а) Размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на концесионния договор - 800.00 /осемстотин/ лева.

б) размер на минималното годишно концесионно плащане - не по-малко от 2 000.00 лева (две хиляди лева), без ДДС                            

в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма.

Ред за извършване на концесионното плащане: Годишното концесионно плащане се внася  в брой в касата на Община Цар Калоян или чрез банков превод по сметката на Община Цар Калоян в обслужващата я банка до 30-ти юни на съответната година; Еднократното парично възнаграждение в размер на минимум 800 /осемстотин / лева е платимо при подписване на концесионния договор;

3.                   Гаранция за участие: Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците. Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на Община Цар Калоян или по банкова сметка на Общината. Гарнцията за участие е в размер  на 1200.00 /хиляда и двеста /лева.

4.                   Процедура за предоставяне на концесия – открита процедура;

Цена на документацията за участие в открита процедура – 20.00 лв.

Обявлението за открита процедура е публикувано в електронната  страница на „Държавен вестник” под № 3/12.12.2013 г.

¨                    срок за закупуване на документация – до 14.01.2014 г. до 1600 ч.

¨                   срок за подаване на заявления за участие в открита процедура – 17.01.2014 г. до 1600 ч., в Административната сграда на Община Цар Калоян, в град Цар Калоян, пл. Демокрация” № 1, ет.2, ст.213

¨                   Откритата процедура ще се проведе на 20.01.2014 г., от 10.00 ч. в Заседателната зала, в Административната сграда на Община Цар Калоян

 

За повече информация:

Елиз Халил  - главен юрисконсулт в Община Цар Калоян, телефон - 08424/2138 /вътрешен 110/, електронна поща – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., факс – 08424  2388, и в сградата на Община Цар калоян, гр. Цар Калоян, ул. „Демокрация” № 1,

 

 

 

Председател на комисията

за провеждане на откритата процедура:

Дауд Аляовлу-зам. кмет по СД в Община Цар Калоян

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река