Р Е ШЕ Н И Е

 26

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 29.06.2010 година

 

            През последните години явлението публично-частно партньорство(ПЧП) се разви в много области. Основната особеност на това сътрудничество, което обикновено има дълготраен характер, е ролята на частния партньор, който участва в различни етапи на съответния проект(планиране, изпълнение и експлоатация), поема рискове, които обикновено публичния партньор понася, и често допринася за цялостното финансиране на проекта. Публично-частното партньорство е начин да се привлече частния капитал за решаване на проблеми от силен обществен интерес, като частния капитал да стане съпричастен към проблемите на общината, в която реализира своя бизнес.

В стремежа си за оцеляване в условията на децентрализация общините останаха сограничена собственост. При тази ситуация общините като представители на публичната властнямат финансов ресурс за реализиране на своята социална и икономическа политика. Вземане накредит от банките се ограничава от Закона за общинския дълг. Изходът е привличане нафинансови средства от частни инвеститори. В много общини вече са приети наредби, коиторегламентират участието на частни партньори в дейностите от изключителната компетентностна Общината - при предоставяне на социални услуги и реализиране на инфраструктурнипроекти.

Съгласно чл. 20 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА.

Съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗМСМА местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на: общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата;благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги;опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма.

Изготвеният проект за наредба, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове бе обявен чрез окачване на информационното табло на община Цар Калоян на 01.06.2010 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 20,  във връзка с чл. 17 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за нормативните актове,  Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.      ПРИЕМА Наредба за прилагане на Публично-частните партньрства в община Цар Калоян.

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

НАРЕДБА  ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА

 

ГЛАВА ПЪРВА

ЦЕЛ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази Наредба се регламентират реда и правилата за осъществяванена различни форми на Публично - частни партньорства (ПЧП).

(2) Целта на Наредбата е да осигури и регламентира участието начастния партньор в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане иексплоатация на общински инфраструктурни проекти, места с общественозначение и предоставянето на комплексни социални услуги.

(3) Участието на частния партньор в дейности от изключителнакомпетентност на Общината се допуска при спазване на законоустановенипроцедури и утвърдени европейски практики.

Чл.2. (1) ПЧП е дългосрочно договорно отношение и/или създаване на търговскодружество със смесено участие между юридическо/-и лице/-а от частния секторот една страна и Общината – от друга, с цел финансиране, построяване,реконструкция, управление и/или поддръжка на общинска собственост иинфраструктура, в изпълнение на одобрените от Общинския съветстратегически планове за развитие на Общината.

(2) При ПЧП частният партньор поема риска за финансиране,построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на обекта, докатопоне един от двата риска – за наличност на предоставяната услуга или занейното предоставяне – се поема от Общината.

Чл.3. (1) Взаимоотношенията между Общината и частния партньор се изграждатпри условията на равнопоставеност, без създаване на предимства за нито еднаот страните и при зачитане на законните им интереси.

(2) Отношения на ПЧП възникват чрез:

а) създаване на търговско дружество с общинско участие, приспазване правилата на Търговския закон, като се имат предвид регулациите заупражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества,нормативната уредба на Закона за местното самоуправление и местнатаадминистрация и правомощията на общинския съвет по чл.17 от Наредбата;

б) включване на Общината като партньор за осъществяване напроект с обществени функции във вече съществуващо търговско дружество илинеправителствена организация, при което се прилагат разпоредбите на Законаза местното самоуправление и местната администрация и на тази наредба;

в) сключване на договор след прилагане на процедурите, предвиденив Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки или друг закон, веднос подзаконовите актове за тяхното прилагане.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТНИ ПРИНЦИПИ НА ПЧП

Раздел I

Обекти на публичното-частно партньорство

Чл.4. Обекти на ПЧП могат да бъдат:

1.Дълготрайни материални активи на Общината, свързани с образование,здравеопазване и социални дейности;

2.Инфраструктура, свързана с третиране на питейни и отпадни води, в т.число водопроводи, довеждащи и вътрешноселищни канализации,пречиствателни станции и услуги свързани с тази инфраструктура;

3. Съхранение и преработка на отпадъци;

4. Пътна инфраструктура собственост на Общината;

5. Обществени гаражи, места за паркиране;

6. Инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа итопло енергия от ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници);

7. Местата за отдих, спорт, култура и туризъм;

8. Зелените площи;

9. Сгради на общината;

10. Училища; Детски градини; Библиотеки; Читалища;

11. Офис сгради;

12. Помощна инфраструктура;

13. Газицификация и топлоснабдяване;

14. Ландшафта на територията на общината в това число земеделскиземи, пасища и мери;

15. Други.

Чл. 5. Услуги, които могат да бъдат предлагани от Общината чрез създаване наПЧП са:

1. Услуги с информационни технологии;

2. Благоустройство и социална помощ;

3. Развитие на недвижимата собственост на общината;

4. Услуги за работа в мрежи;

5. Други

Чл.6. (1) ПЧП е приложимо по отношение на всички действия и дейности пореализацията на проекти с обществена значимост, осъществявани привзаимодействие на частният бизнес с Общината и свързани с дефинирането,планирането, предварителната оценка на инвестиционните разходи, подбора наизточниците на финансиране оперативното управление, наблюдението иконтрола на тези проекти.

(2) Във всички случаи, когато обект на ПЧП е дълготраен материаленактив по баланса на Общината, който е публична общинска собственост,общината запазва правото си на собственост върху този актив, независимо отобстоятелството, че Общината се е включила като съдружник/акционер втърговско дружество с точно определена цел .

Чл. 7. Включването на общината в проекти с елемент на ПЧП се предопределяот зачитането на следните принципи на ПЧП:

1. Проектите с елемент на ПЧП с обществени функции са форма наравнопоставено и лишено от елемент на административна власт иподчинение работещо взаимодействие между публичния и частниясектор, в което партньорите поемат стратегически ангажименти вдългосрочен план или до реализацията на ограничен със срок проект.

2. Ангажиментите на партньорите се поемат с цел постигане на по-голямаефективност и стойност на парите, а именно: използване на финансовияресурс, управленския опит, предприемаческия дух, технологичнитевъзможности на частния бизнес, скъсяване на сроковете и повишаване накачеството и пестенето на публични средства.

3. Таксите за предоставянето на дейностите по проектите с общественифункции, които Общината трябва да заплаща, за да възстановинаправената частна инвестиция, зависят изцяло от съответствието накачество на услугата на съответните европейски стандарти;

4. Проектното дружество или проектната структура трябва да се стреми къмсистемно предлагане на услуги с необходимото качество, тъй като впротивен случай ще бъде санкционирано с намаляване на частта оттаксата, дължима за предоставената услуга.

 

Раздел II

Форми на публично-частно партньорство (ПЧП)

Чл. 8. С оглед на участието на частния партньор в проект, който се реализира попътя на ПЧП, формите на ПЧП биват:

1. Операция до ключ - когато Общината предоставя възможност начастния партньор да изгражда и експлоатира материалния обект, предмет наПЧП, а собствеността се запазва за Общината;

2. Лизинг – Разработване - Експлоатиране или Купуване – Разработване –Експлоатиране;

3. Изграждане – Експлоатиране – Прехвърляне;

4. Изграждане – Притежаване - Експлоатиране –Прехвърляне;

5. Изграждане – Придобиване - Експлоатиране

Чл. 9. Моделите с елемент на публично – частно партньорство (ПЧП) иматследните характеристики:

1. Генерират „стойност за парите”, защитават обществения интерес иреализират ефективна от гледна точка на Общината дейност собществена функция, която съответства на публична услуга; наочакванията и изискванията на гражданите;

2. Лоялно разпределят рисковете при реализирането на начинанията междупартньорите и Общината като публично – правна институция и частнияпартньор и/или собствениците на земи, съоръжения, постройки, обекти накултурата и туризма, читалища, сгради с обществени функции и другиобекти;

3. Основават се на законосъобразна и стабилна институционална рамка наТърговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел,Закона за местното самоуправление и местната администрация, Законаза общинската собственост, Закона за местните данъци и такси, Закона заобщинския дълг, Закона за общинския бюджет и други нормативни актовеи са в съответствие с действащата нормативна база на страната иОбщината;

4. Осигуряват възможност цените на услугата, която ще се предоставя чрездейността с обществена функция в рамките на модела на ПЧП да неосигуряват свръхпечалба на проектното дружество или реализирането надейности извън сферата на стопанската дейност на юридическото лице снестопанска цел в обществена полза. Цената на услугата се формира напринципа „за публичния партньор - равни или по – добри условия.

5. Функционират на база ефективни процедури за регламентиране и контролот Общинския съвет на дейността на партньорите, които процедури дагарантират спазването на договора, прозрачността и отчетността наразвитието на проекта, прегледа, мониторинга и оценката на успешносттаму;

6. Притежават гъвкавост и позволяват управление на цикъла на проекта и напромените в обстоятелствата в предварително експертно разработени ипосочените рамки и прогнозират управлението на бъдещи значителнипромени на статута на обектите;

7. Регламентират отговорностите и прецизират задачите на партньорите,разпределянето на риска между тях и правилата на уреждане наевентуалните бъдещи спорове във връзка с изпълнението на дейноститес обществена функция и тяхното финансиране и/или разходване насредствата, получени от партньорите като бенифициенти илиподизпълнители на договори на изпълнителните агенции с бенифициенти.

 

Раздел III

Характеристика на проекта

Чл.10. Проекти с обществени функции са тези целенасочени и стратегическиуправлявани процеси на територията на Общината, за които е приложима една,няколко и/или всички от следните характеристики:

1. Насочени са към благоденствието на гражданите и общината;

2. Извършването им се предопределя от обществени отношения, свързани спланирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване иикономическото развитие на общината;

3. Осигуряват условия за растеж на заетостта и доходите на гражданите наобщината;

4. Имат дълготраен период на ползване (реализация) определен отОбщинския съвет за всеки конкретен меморандум, осигуряващвъзможност за устойчиво развитие и постоянно предоставяне на дейностии услуги в полза на гражданите;

5. Отчитат равнопоставеността на частния партньор и необходимостта отсправедливо и икономически изгодно възстановяване на стойността напарите, инвестирани в проекта;

6. Основават се на приемане на решение на Общинския съвет заодобряване на общински дълг, ако в процеса на изпълнението напроектите се наложи предоставяне на финансиране от Общината, което

трябва да се осигури от финансова институция, особено в случаите научастие на Общината в проекти за енергийна ефективност и поддържанена инфраструктурата при водоснабдяването и канализацията иизграждането на пречиствателни станции и инфраструктура;

7. Изграждат институционален, човешки и административен капацитет наобщината за успешно усвояване и ефикасно разходване чрезинструментариума на оперативния мениджмънт на средствата отЕвропейски структурен фонд „Регионално развитие” и Кохезионния фонд,чрез участието на Общината в оперативни програми „Регионалноразвитие” и „Околна среда”;

8. При изпълнението им не се поставя в зависимост собствеността върхусъответния дълготраен материален актив или имот, а се осъществява впартньорство със собственика на имота. В ПЧП проектите се разглеждаткато съвкупност от обществени и икономически отношения, допринасящи

за устойчиво развитие на общината, като се създават конкретни моделиза изпълнение на мерките в действащия общински план и в съответствиес областната стратегия на регионално развитие.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЧП. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СТРАНИТЕ

 Раздел I

Компетенции

Чл.11. (1) Единствено Общинският съвет има право да вземе решение засъздаване на ПЧП. Решението се взима в открито заседание, по предложениена Кмета на Общината с мнозинство, съгласно чл. 20.

(2) За да се вземе решение по ал.1, Общинският съвет следва даустанови, че съществува обективна необходимост от създаването на ПЧП и даодобри финансовите условия в частта инвестиционни разходи по проекта.Обективна необходимост е налице във всички случаи когато стратегическите

планове на общината предвиждат извършването на определени дейности, закоито общината не разполага с достатъчен ресурс да реализира дейносттасамостоятелно.

(3) Информация относно финансовите условия в частта инвестиционниразходи по проекта, както и информация по чл. 13, ал.2, се изготвя от Кмета наобщината и се предоставя на общинските съветници заедно с дневния ред зазаседанието, в което е предвидено обсъждането на създаване на ПЧП.

Чл.12. Общинският съвет е длъжен да съдейства за разработването иреализацията на ефективни проекти на база на ПЧП, адекватни на изискваниятаи подходящи за кандидатстване пред Оперативните програми, ЕвропейскитеСтруктурни и Кохезионен фондове, както и за гъвкаво привличане на средстваот стратегически инвеститори и финансирания по различни целеви програми.

Чл.13. (1) При постъпване на предложение от частния партньор за реализиранена проект по пътя на ПЧП, Кметът на Общината е длъжен да направи преценкапо целесъобразност и законосъобразност на направеното предложение и соглед на това да изготви мотивиран доклад, който да внесе в срок до 30

(Тридесет) дни от постъпване на предложението пред Общинския съвет заобсъждане и вземане на решение по чл.8. При констатиране на явнанецелесъобразност и незаконосъобразност на предложението Кметът изпращана частния партньор отказ за партньорство.

(2) За обсъждането и вземане на решение по чл.8, Кметът е длъжен дапредостави информация относно: идентификационни данни на частнияпартньор, организационно-правната форма за партньорство; собственост,управление и начин на финансиране; съотношението на собствеността върхуактивите; финансови или други имуществени задължения на общината;Включени ли са изискванията за поддръжка и функциониране попредназначение на активите и разпределени ли са рисковете и отговорностите;Предвидени ли са количествени, качествени параметри относно изпълнениетона услугата и механизъм за редуциране на таксите при некачественоизпълнение.

 

Раздел II

Етапи

Чл.14. Всеки проект за ПЧП хронологично съдържа следните етапи:

1. Пътна карта на ПЧП - Определяне на целите, необходимия капацитет ивъзможности; преценка доколко е необходима структурата и общественитеуслуги; оценка и разпределение на риска; преценка за оптимално използване наресурсите; подходяща институционална структура, ръководство за управление;регулации и институционална структура за мониторинг; форми на довериемежду партньорите; процес на предоставяне на услугата; индентификация напроекта; адекватност на нуждите; желан и постижим резултат; пречки; интересна частния сектор; съответствие разходи и качество на услугите; анализ “ползи-разходи”; проект на решение за осъществяване на ПЧП; избор на формата наа ПЧП; определяне на структурата на ПЧП; оценка на нуждите; фактическоразпределение на риска; структура на ПЧП – компоненти; финансиране;очаквания за ПЧП

2.Стартиране на проекта - Определяне на необходимостта от услуга;описание на проекта: цел и обхват на проекта; основни задачи; основни данни(рамка) за проекта; описание на вида и количеството на необходимите/желанитеуслуги.

3.Осъществяване на проекта:

3.1. Проектиране – предварителна фаза;

3.2. Разработване на методика за избор;

3.3. Разработване на тръжни процедури;

3.4.Споразумения с финансови институции;

3.5. Правна рамка и регулации;

3.6. Финансови условия;

3.7.Предварителна оценка на социално - икономическото въздействие.

4. Проектиране – избор:

4.1. Търг.

4.2. Оценка

4.3. Споразумение – Създаване на дружество със специална цел.

5. Проектиране – изпълнение:

5.1. Строителство/изграждане;

5.2. Изпълнение;

5.3 .Мониторинг;

5.4. Експлоатация.

5.5. Оценка - Ефективност и ефикасност.

6.Управление на проекта - мониторинг, управление на риска, управление

на промяната, взаимодействие със заинтересовани лица и институции.

7. Общо управление - краен резултат, плащане, финансов отчет,застраховане, разрешаване на проблемите, социално-икономическа оценка,ОВОС

Чл.15. Процесът на реализация на партньорство между публичния и частниясектор е публичен, като за всеки етап от реализацията на партньорството сеобявяват методите и формите на финансиране, изграждане, управление иексплоатация на проектите и/или услугите, обект на ПЧП. С оглед на това,

Общинският съвет създава механизми за пълноценно взаимодействие с частнияпартньор и за цялостното наблюдение и контрол при реализацията на ПЧП

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УЧАСТНИЦИ В ПЧП. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Раздел I

Участници в публичното-частно партньорство

Чл. 16. В зависимост от формата на ПЧП по чл. 8 от Наредбата, собственосттана дълготрайните активи в него и отговорността за финансиране изгражданетона новите обекти и съоръжения в обекта на ПЧП, страни, участници в ПЧП, сакакто следва:

1. Публичен партньор - Общината;

2. Частен партньор – юридическо лице - инвеститор в материални обекти,предмет на ПЧП, по смисъла на чл. 4 от Наредбата;

3. Принципал, представляващ държавата в обекта за ПЧП при наличиетона държавна собственост в него;

4. Юридически лица - консултанти и експерти участващи в разработванетои управлението на проекта по ПЧП.

Чл. 17. (1) Публичният партньор – общината дава съгласието си да участва вПЧП при спазването на следните условия кумулативно:

1. Схемите за ПЧП да функционират на принципа на добронамереност,равнопоставеност и баланс на интересите между публичния и частния сектор при което партньорите да поемат стратегически ангажименти в дългосроченплан;

2.Партньорските взаимоотношения да целят постигане на по-голямаефективност и стойност на парите, скъсяване на сроковете и повишаване накачеството на услугата;

3.Приходите, постъпващи в структурата на ПЧП, които осигурявапубличния партньор - Общината, зависят изцяло от качеството на услугата,съответстващо на европейските стандарти;

4.Дружеството със специално предназначение, създадено по схемата наПЧП, следва да предлага услугите с необходимото качество.

 

Раздел II

Задължения на страните

Чл.18 Страните, участници в ПЧП (по чл.16) са длъжни:

1.Да постигнат споразумение относно правните аспекти и бизнесизмеренията на схемата за ПЧП;

2.Да осъществят практическите стъпки по реализиране на избрана от тяхформа за ПЧП;

3.Да осигурят прозрачност на действията си, така че общината даизвършва мониторинг и контрол на ефективността по изпълнението на проектаза ПЧП.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНАТА В ПРОЕКТИ ЗА ПЧП.

ОРГАНИ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ОБЩИНАТА ПРИ

УЧАСТИЕТО Й В ПРОЕКТИ ПО ПЧП

Чл.19. Публичният партньор - Общината се представлява в проектите за ПЧП отОбщинския съвет и Кмета на Общината.

Чл.20. Общинският съвет:

1. Одобрява правната рамка на проекта по ПЧП – създаването наДружество със специално предназначение по реда на Търговския закон;

2. По предложение на Кмета определя лицата, които ще представляватобщината в съответния орган на управление на Дружеството със специалнопредназначение;

3. Дава задължителни насоки на представителите на общината в рамкитена изпълнението на проектните дейности;

4. Одобрява терена, обекта, оценката и срока на апорта на общината вдружеството и срока за съществуването му;

5. Избира формата на ПЧП, по смисъла на чл. 7 от Наредбата.

6.Упълномощава Кмета на Общината да участва в подготовката научредителния документ на Дружеството със специално предназначение и даподписва от името на Общината договорите за управление или определяне наобема от правомощия;

7. Упълномощава Кмета на Общината при изпълнението на всекиконкретен проект за ПЧП да извърши необходимото оповестяване намероприятието в средствата за масова информация и сред структурите награжданското общество.

Чл.21. Необходимото мнозинство за приемането на решенията на Общинскиясъвет е в зависимост от мнозинството за гласуване на съответния вид решение,определено в чл. 22 и следващите на Закона за местното самоуправление иместната администрация или в други специални закони, регламентиращи

общинския бюджет или общинския дълг.

Чл. 22. Кметът на Общината:

1.Участва в подготовката на условията и документацията за реализиранена ПЧП на базата на професионална експертна подкрепа от комисия, назначенасъс заповед на Кмета;

2.Определя план-график и срокове за работа на комисията;

3.Носи отговорност за гарантирането на интересите на Общината в ПЧП;

4.Внася за одобрение на Общинския съвет всички документи, коитоподлежат на одобрение от общинския съвет по реда на тази Наредба и по редана нормативни актове, изискващи вземане на решение на Общинския съвет;

5.Осигурява експертно и професионално участие на външни консултанти(по необходимост) при разработването и управлението на проекта за ПЧП;

6.След вземане на решение от Общинския съвет по чл.20.6 организира ипровежда процедура за избор на частен партньор/и на общината. Не сепровежда състезателна процедура за избор на частен партньор за ПЧП проект вслучаите, когато договора за публично - частно партньорство се сключва с

инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас "А" или клас "Б" посмисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, както и в случаите, в които след завършване на проекта той се предоставя безвъзмездно на общината.

7. Определя начина за осигуряване на публичност и достъп доинформация.

ГЛАВА ШЕСТА

РЕГИСТЪР ЗА ПЧП

Чл. 23. (1) Създава се Регистър на Проектите за ПЧП на общината (РПЧП),наричан за краткост Регистъра.

(2) В Регистъра се вписват всички решения на Общинският съвет посъздаване на ПЧП и всички обстоятелства касаещи тази Наредба, представящиосновните характеристики на съответния проект.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 20, във връзка с чл. 17 и чл. 21,ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§2. При реализирането на ПЧП, настоящата Наредба е специална по отношение

на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинскоимущество.

§3. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното

изпълнение, се възлага на Кмета на Общината.

 

Наредбата е приета с Решение №26 от 29.06.2010 г. на Общински съвет - Цар Калоян.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                              

Снел преписа:

Джуверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река