ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

НАРЕДБА № 12

(Актуализирана на 29.01.2019 г.)

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

  

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази наредба се определят размерите на местните данъци, които постъпват в бюджета на община Цар Калоян:

1Данък върху недвижимите имоти;

2Данък върху наследствата;

3Данък върху даренията;

4Данък при възмездно придобиване на имущества;

5Данък върху превозните средства;

6Патентен данък.

Чл.2.  (1). Размерите на местните данъци по чл.1 се определят при условиятапо реда и в границитеопределени в Закона за местните данъци и такси.

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата годинаместните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат и зменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в  течение на годината.

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Раздел І

Данък върхунедвижимитеимоти

Чл.3. (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на общината сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон, за които Законът за местните данъци и такси не е предвидил, че не се облагат с данък.

(2) (Нова – Решение №7 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)   Данъчно задължени за данък върху недвижимите имоти са лицата посочени в чл.11 от Закона за местните данъци и такси.

(3)  (Нова – Решение №14 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)   За новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, собственикът, съответно носителят на ограничено вещно право, подава декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с годишен данък в 2-месечен срок, а при придобиване по наследство в шестмесечен срок.

(4) (Нова – Решение №14 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)   Данъчните оценки на недвижимите имоти се определят по реда на чл. 21 от ЗМДТ.

Чл.4.  Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

1.  в  брой  в отдел “Местни данъци и такси” на партера  на сградата на Община Цар Калоян , намираща се на пл. „Демокрация” №1.

2. по банков път – по банковата сметка на общината:

3. с пощенски запис.

4.  в  брой  срещу  издаване  на  приходна  квитанция  –  във всички кметства

Чл.5.(Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)

(1)  (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

 (2) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл.6.(Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)

(1) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,4  на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Раздел ІІ

Данък  върху наследствата

Чл.7.(1) Данък върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл.8.Наследственото имущество, с  изключение на освободеното от данък съгласно Закона за местните данъци и такси, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.9.  (Изм.и доп. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.) Данъкът върху наследството се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за  братя  и  сестри  и  техните  деца – 0.4 на  сто  за наследствен дял над 250000.00 лв.;

2. (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)за лица, извън посочените в т. 1 – 3.3  на сто за наследствен дял над 250 000.00 лв.

Чл.10.Данъкът  се определя и  се съобщава на всеки наследник или заветник  поотделно по реда на  Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Раздел ІІІ

Данък  при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден  начин

Чл.11.(1) Обект на облагане с данък по този раздел са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Алинея  1 не се прилага  за моторни  превозни  средства, внесени в страната като нови.

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение  по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл.12.   Основа   за   определяне   на   данъка   е   оценката   на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, определена съгласно чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.13.(Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  

(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното  имущество  в размер на:

а) 0.4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 3,3 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква “а"

(2) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2,2  на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна –върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял     се уголемява, данъкът  се начислява върху превишението.

Чл.13 а (Нов-Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)

(1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

е) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9.

2. даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.

(3) Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

(4) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.

Раздел  ІV

Данък  върху превозните средства

 

Чл.14.С данък върху превозните средства се облагат:

1.превозните средства, регистрирани за движение               по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър           на Република България  за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл.15.Данъкът се заплаща от собствениците,  които имат постоянен  адрес,  съответно  седалище,на  територията  на Община Цар Калоян и са декларирали притежаваните            от        тях превозните средства.

Чл. 15а. (Нов – Решение №14 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)   

(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

 (2) (Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

5. (Отм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)

(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32от ЗМДТ.

(4) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.

(5) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(6) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(7) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(8) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(9) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

(10) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.

Чл.16. (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г., Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.) 

(1) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г., Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК × ЕК,

където:

  • ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
  • ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
  • ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW × Кгп,

където:

  • СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

а) до 55 kW включително – от 0,45 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,68 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,38 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,84 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,10 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW –  3,00 лв. за 1 kW;

  • Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

 

2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

 

Екологична категория Коефициент
Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1”и „Евро 2” 1,20
„Евро 3” 1,00
„Евро 4” 0,80
„Евро 5” 0,70
„Евро 6” и „ЕЕV” 0,50

(2)  (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г., Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

1. товарно ремарке – 5,75  лв.

2. къмпинг ремарке – 11,50 лв.

(3) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът за мотопеди е в размер 13,80 лв.,  а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително – 17, 25 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 34, 50 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 48, 30 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 69,00 лв

5. над 490 до 750 куб. см включително – 103, 50 лв.

6. над 750 куб. см – 138,00 лв.

(4) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително – 5,52 лв.

2. над 400 кг – 8,30 лв.

(5) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 57, 50 лв.

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 115,00 лв.

(6) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г., Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)  Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 11, 50 лв.  за всеки започнат 750 кг товароносимост.

(7)  (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът  за  седлови  влекач  и  влекач  за  ремарке  се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача,  посочени  в  свидетелството  за  регистрация  на  влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач / влекача за ремарке Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Данък в лева
 

Равна

или

повече от

По – малка от

Задвижваща ос/оси с

пневматично или с окачване, прието

 за еквивалентно на пневматичното

Други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси - 18 9,20 лв. 32,20 лв.
  18 20 32,20 лв. 73,60 лв.
  20 22 73,60 лв. 169,00 лв.
  22 25 218, 50 лв. 163,30 лв.
  25 26 393,30 лв. 690,00 лв.
  26 28 393,30 лв. 690,00 лв.
  28 29 380, 65 лв. 459,00 лв.
  29 31 527,85 лв. 753,00 лв.
  31 33 753,25 лв. 1045,00 лв.
  33 38 1045,35 лв. 1588,00лв.
  38 - 1158 лв. 1574,00 лв.
Б) с три и повече              оси 36 38 736 лв. 1021,00 лв.
  38 40 1021,20 лв. 1412,00 лв.
  40 - 1412,00 2089,00 лв.

(8) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи   и  други),   автокранове,   специализирани   ремаркета   за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 57,50 лв.

(9) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани  ремаркета  за  превоз  на  тежки  или  извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в размер на 115,00 лв.

(10) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително –5,75 лв.

2. над 18 kW до 37 kW включително – 8,00 лв.

3. над 37 kW – 11,50 лв.

(11) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)   Данъкът за други самоходни машини е в размер 28,75 лв.

(12) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът за моторни шейни е в размер 57,50 лв.

(13) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът за товарни  автомобили  с допустима  максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
Равна или повече от По – малка от

Задвижваща ос/оси с

пневматично или с окачване,

 прието за еквивалентно на пневматичното

Други системи за окачване

 на задвижващата ос/оси

А) с две оси 12 13 34,50 лв. 70,00 лв.
  13 14 70,00 лв. 193,00 лв.
  14 15 193,00 лв. 272,00 лв.
  15 - 272,00 лв. 616,40 лв.
Б) с три оси 15 17 70,00 лв. 122,00 лв.
  17 19 122,00 лв. 250,00 лв.
  19 21 249,55 лв. 324,00 лв.
  21 23 324,00 лв. 499,00 лв.
  23 - 499,00 лв. 776,00 лв.
В) с четири оси 23 25 324,00 лв. 328,00 лв.
  25 27 328,00 лв. 512,00 лв.
  27 29 512,00 лв. 814,00 лв.
  29 - 814,00 лв. 1207,00 лв.

 

(14) (Нова с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

Чл.17(Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът  за  плавателните  средства  е  в  размер, както следва :

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав,  без  яхтите  и  скутерите  -  в  размер  1,15 лв.  за  всеки започнат бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1,15 лв.  за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,12 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. за един джет - в размер 115,00 лв.

4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 23,00 лв.  за всеки започнат бруто тон;

5. за скутери - в размер 3,10 лв.  за киловат;

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,16 лв.  за киловат;

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0,57 лв.  за тон максимална товароносимост.

Чл.18(Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)Данъкът  за гражданските  въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1.  за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 23,00 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

2. за параплан – 13,80 лв.

3. за делтаплан –13,80 лв.

4. за мотоделтаплан –23,00 лв.

5. за свободен балон – 34,50 лв.

6. за планер – 34,50 лв.

§ 14.  Разпоредбите на член 18 се изменят, както следва:

Чл.18. Данъкът  за       гражданските  въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1.  за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 23,00 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

2. за параплан – 13,80 лв.

3. за делтаплан –13,80 лв.

4. за мотоделтаплан –23,00 лв.

5. за свободен балон – 34,50 лв.

6. за планер – 34,50 лв.

Чл.18а (Нов–Решение №14 по Протокол №3 от 07.12.2015 г., Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)  )

(1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1.държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW.

(2) (Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

(5) (Нова с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.

Чл. 19. (Изм. и доп. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.,Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)

(1) (Отм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.);

(2) (Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

(3) (Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

(5) (Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Чл. 20. (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл. 20а. (Нов с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г.)Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ– в приход на общината по регистрация на превозното средство.


Раздел V

Патентен данък

 

Чл.21.  С годишен патентен данък се облагат физическите лица,     включително едноличните търговци,  които извършват дейности, посочени в приложение № 4 към глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности), при условията и по реда, посочени в глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси.

Чл.22.Лицата по чл.21 заплащат патентен    данък в размерите посочени в Приложение № 1 към тази наредба.

Чл.23.   Общинският  съвет  може  да  определя  различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени  места на територията  на общината,  както и различни зони на територията на едно населено място.

Чл.24.(Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.) 

(1)  Патентният  данък  се  внася  на  четири  равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за  третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

(2) (Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н от ЗМДТ, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.

Чл.24а (Нов – Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.) 

 (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4 към ЗМДТ, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към ЗМДТ , заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н от ЗМДТ е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 61л, ал. 4 от ЗМДТ  данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Раздел VI (Нов – Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г.) 

Туристически данък

 

Чл. 25. (1) С туристически данък се облагат нощувките. Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

 (2) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 26 Размерът на туристическия  данък се определя съобразно категорията на местата за настаняване, както следва:

Категория 1 звезда  - 0,60 лв. за нощувка;

Категория 2 звезди – 0,70 лв. за нощувка;

Категория 3 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

 (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.

Чл. 27. Дължимият  данък се внася от данъчно задължените лица  до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките .

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) За 2009 г. първата  вноска на данъка  върху недвижимите имоти, се внася в срок от 1 март до 30 .

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.

§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.

§ 3Тази наредба е приета с Решение №4 по Протокол №1/22.01.2009 г. на Общински съвет – Цар Калоян, издава се на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от влизане в сила на решението с което е приета, Изм. с Решение №14по Протокол №3 от 07.12.2015 г., Изм. с Решение №5по Протокол №1 от 29.01.2019 г. на Общински съвет.

 

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

 

Председател на ОбС – Цар Калоян


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ЧЛ.22 ОТ НАРЕДБАТА

Патентни данъци, определени с Решение №3 от 21.01.2008 год.

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди

Костанденец  – 25 лв.

Езерче             – 38 лв.

Цар Калоян    – 50 лв.

2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:  
1 – 2 звезди

Костанденец – 2лв.

Езерче           – 3 лв.

Цар Калоян   – 4 лв.

3 звезди

Костанденец – 6 лв.

Езерче            – 9 лв.

Цар Калоян   – 12 лв.

б) заведения за бързо обслужване : 1 – 2 звезди

Костанденец – 2 лв.

Езерче            -3 лв.

Цар Калоян    -4 лв.

3 звезди

Костанденец – 3 лв.

Езерче            -4 лв.

Цар Калоян    -6 лв.

в) питейни заведения с изключение на посочените в буква "е":
1 - 2 звезди

Костанденец – 2 лв.

Езерче            -3 лв.

Цар Калоян    -4 лв.

3 звезди

Костанденец – 3 лв.

Езерче            -4 лв.

Цар Калоян    -6 лв.

г) кафе-сладкарници:

1 - 2 звезди

Костанденец – 2 лв.

Езерче             -3 лв.

Цар Калоян    -4 лв.

3 звезди

Костанденец – 3 лв.

Езерче             -4 лв.

Цар Калоян    -6 лв.

д) барове:
- дневни:
2 звезди

Костанденец – 3 лв.

Езерче            - 4 лв.

Цар Калоян    -6 лв.

3 звезди

Костанденец – 10 лв.

Езерче             -15 лв.

Цар Калоян     -20лв.

- нощни:  
2 звезди

Костанденец – 5 лв.

Езерче             -7 лв.

Цар Калоян    -10 лв.

3 звезди

Костанденец – 20 лв.

Езерче             -30 лв.

Цар Калоян    -40 лв.

е) бюфети, каравани и павилиони – за обект

 Костанденец – 75 лв.

Езерче              -100 лв.

Цар Калоян      -150 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:

Костанденец – 2 лв.

Езерче             -3 лв.

Цар Калоян    -4 лв.

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:
лева за брой място

Костанденец – 5 лв.

Езерче             -8 лв.

Цар Калоян    -10 лв.

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 50лв.

Езерче            -  75 лв.

Цар Калоян    - 100 лв.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 40 лв.

Езерче             -60 лв.

Цар Калоян    -80 лв.

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 500 лв.

Езерче            -  750 лв.

Цар Калоян   -  1000 лв.

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 40 лв.

Езерче            -  60 лв.

Цар Калоян    -  80 лв.

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 100 лв.

Езерче            -  150 лв.

Цар Калоян    -  200 лв.

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

Костанденец – 60 лв.

Езерче            - 90 лв.

Цар Калоян    -120 лв.

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:

Костанденец – 180 лв.

Езерче            -  180 лв.

Цар Калоян    -  180 лв.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

Костанденец – 130 лв.

Езерче            -  200 лв.

Цар Калоян    -  260 лв.

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

Костанденец – 60 лв.

Езерче            - 90 лв.

Цар Калоян     120 лв.

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 60 лв.

Езерче             -90 лв.

Цар Калоян    -120 лв.

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 180 лв.

Езерче            -  270 лв.

Цар Калоян    - 360 лв.

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 190 лв.

Езерче            - 280 лв.

Цар Калоян    -380 лв.

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец –280 лв.

Езерче            - 280 лв.

Цар Калоян    - 280 лв.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 100 лв.

Езерче            -  150 лв.

Цар Калоян    -  200 лв.

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 100 лв.

Езерче            -  150 лв.

Цар Калоян    -  200 лв.

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 47 лв.

Езерче            - 70 лв.

Цар Калоян    - 94 лв.

21. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец –  300 лв.

Езерче            -   450 лв.

Цар Калоян    -  600 лв.

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 3000 лв.

Езерче            -  4500 лв.

Цар Калоян    - 6000 лв.

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 500 лв.

Езерче            -  750 лв.

Цар Калоян    -1000 лв.

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 2000 лв.

Езерче            -  3000 лв.

Цар Калоян    -  4000 лв.

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 200 лв.

Езерче            -300 лв.

Цар Калоян    -400 лв.

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 100 лв.

Езерче            -  150лв.

Цар Калоян    -  200 лв.

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец –  150 лв.

Езерче            -   150 лв.

Цар Калоян    -  150 лв.

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 50 лв.

Езерче            -  75 лв.

Цар Калоян    - 100 лв.

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 50 лв.

Езерче            -  75 лв.

Цар Калоян    -100 лв.

30. Заложни къщи:

Костанденец – 3000 лв.

Езерче            -  4500 лв.

Цар Калоян    - 6000лв.

31. Продажба на вестници, списания, българ-ска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 30 лв.

Езерче            -  45 лв.

Цар Калоян    -  60 лв.

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Костанденец – 300 лв.

Езерче             -450 лв.

Цар Калоян    -600 лв.

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:

Костанденец – 100 лв.

Езерче            -  150 лв.

Цар Калоян    - 200 лв.

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

Костанденец – 8 лв.

Езерче            - 12 лв.

Цар Калоян    - 16 лв.

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:

Костанденец – 140 лв.

Езерче            - 140 лв.

Цар Калоян    - 140 лв.

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

за 1 кв. м                                                           за един фитнес уред

Костанденец – 1,50 лв.                                    Костанденец – 300 лв.

Езерче            -  2,00  лв.                                  Езерче -            300 лв.

Цар Калоян    - 2,50 лв.                                   Цар Калоян -    300 лв.

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

Костанденец – 133 лв.

Езерче            -  150 лв.

Цар Калоян    -  180 лв.

36. Мелничарски услуги:

а) мелници за брашно - на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;

Костанденец – 18 лв.

Езерче            -  18 лв.

Цар Калоян    -  18 лв.

б) мелници за фураж стационарни

Костанденец – 600 лв.

Езерче            -  600 лв.

Цар Калоян    - 600 лв.

37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета 750  лв. на брой
б) лодки 450 лв. на брой
в) яхти  900 лв. на брой
г) джетове 900 лв. на брой
д) влакчета 30  лв. на място
е) файтони 75  лв.на място
ж) водни ски, водни планери и сърфове, включително надуваеми, водни увеселения 150 лв. на брой оборудване
з) зимни ски (включително ски екипировка)зимни кънки, сноубордове, шейни 150  лв. на брой оборудване
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, 150 лв. на място
велосопеди и рикши  
к) детски колички и моторчета  150  лв. на брой
л) стрелбища 300  лв. на брой
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети  200 лв.
б) други МПС  400 лв.
39. Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - от 2000 лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн - 330 лв.;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини - 110 лв.;
в) прикачни, навесни и стационарни машини - 11  лв.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

 

Председател на ОбС – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река