ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН

Н А Р Е Д Б А  №8

за условията и реда за принудителното изпълнение

на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди запремахване на строежи, които поради естественото си износване и други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно - хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и заповедите за поправяне и заздравяване на посочените в ал.1 строежи.

(3) Наредбата се прилага и когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите и е допуснато предварително изпълнение на издадена заповед за премахване.

Чл.2 Тази наредба не се прилага за незаконно извършени строежи, части от тях или отделни видове строителни работи .

Чл.3 Към принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от собствениците в определения срок.

 

Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ

Чл.4.(1) В тридневен срок, след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта, звената за изпълнение функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация извършват проверка по изпълнението и на место строежа. За резултатите от проверката се съставя констативен протокол (приложение 1)

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към процедурите за принудителното й изпълнение.

Чл.5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 се извършва предварително проучване, относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено -стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се изпраща на собственика(собствениците).

(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола по чл. 4, ал. 1.

Чл. 6. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се предприемат действия по принудително изпълнение на заповедта за премахване. Пристъпва се към обявяване на покана за откриване на процедура за изпълнител по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него поднормативни актове.

Чл.7.(1) След определяне на изпълнител на обществената поръчка кметът на общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица.

(2) Собствениците на строежа са длъжни да осигурят свободен достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта по чл.196, ал.3/ЗУТ. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на органите на полицията.

Чл. 8. На определената дата и час представители на звената за изпълнение функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).

Чл. 9. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожарно и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.

(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като за наличността му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на МВР се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.

(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

Чл. 10. (1) Премахването на строежа се ръководи от технически правоспособно лице, представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становище на инженер -конструктор или представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим,както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвежданена отпадъчните води и др.

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл. 11. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на строежа се съставя протокол (приложение № 4) от представители на общинската администрация, на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.

Чл. 12. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от общината за сметка на собствениците, посочени в заповедта.

Чл.13. За сметка на собствениците е и направата на инвестиционни проекти, конструктивно становище и друг и строителни книжа, включително и разходите по провеждане на обществената поръчка за изпълнител и всички останали консумативи.

 

Глава трета.

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл. 13. (1) За извършените разходи по премахването, заздравява нето или поправянето ( включително и за необходимото проектиране), върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.

(1) От представители на органите на общинската администрация и изпълнителя се съставя протокол (приложение № 5), въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Граждански процесуален кодекс.

(2) Когато разходите по премахването надвишават стойността на ипотекирания имот, разликата е за сметка на собственика и се събира по реда на ал.1 от органите на общинската/районната администрация.

(3) Разходите по премахването на строеж , чийто собственик е неизвестен, са за сметка на общинския бюджет.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1."Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние безопасен за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

2. "Поправяне и заздравяване на строеж " по смисъла на чл. 1, ал.2, представлява възстановяване на първоначалното положение, съгласно одобрени за целта строителни книжа.

3. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право, спрямо които се създава задължение за премахване на строеж със заповедта по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

4. "Изпълнител" е лице - кандидат в процедура за възлагане на общественaпоръчка, избрано по реда на Закона за обществените поръчки , на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж.

§ 2. При частично премахване на строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на влезлия в сила на 27.07.2007 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - Държавен вестник, брой № 61 от 27.07.2007 г.

§ 4. Наредбата е приета с Решение №30/Протокол №4 от 24.04.2008 г. от Заседание на Общински съвет – Цар Калоян  и влиза в сила от деня на обнародването й в местния печат.

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС – Цар Калоян

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

 

ОБЩИНА – ЦАР КАЛОЯН

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

№ …………………..

Днес, .....................200 ... г., работна група в състав:

1. ........................................................ специалист, отдел".................." при дирекция “……………….;

2. .........................................................специалист, отдел".................." при дирекция “………………”;

3......................................................... специалист, отдел"..................." при дирекция “………………,”

в присъствието(отсъствието) на адресата/адресатите на Заповед № ……………..от ……………………. на Кмета на Община Цар Калоян,

1.………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………

извърши проверка относно изпълнението на същата заповед за премахване на

строеж: …………………………………………….………………………………………...........………………...

местонахождение:……………………………………………………………………..…………………..

административен адрес: .............................................................................................................. .............

освидетелстван като……………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………………….

При проверката се установи:…………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………

Заповед №……………… от ………………….. на Кмета на Община Цар Калоян, видно от………………………………………………………………………………………………………………

е влязла в сила на …………………….……… Същата към днешна дата не е изпълнена.

СЪСТАВИЛИ:

1. ................................ (..................................................................................................................)

2. ................................ (..................................................................................................................)

3. ................................ (..................................................................................................................)

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. .......................... (............................................................................. ..............................)

2. .......................... (...........................................................................................................)

 

Приложение 2 към чл. 5, ал. 1

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

П Р О Т О К О Л

за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на

строеж

Днес, ............................200 ... г., работна група в състав:

1. ................................................................... при дирекция “...................................................................”;

2. ................................................................... при дирекция “...................................................................”;

3. ..................................................................  при дирекция “...................................................................”;

След като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване, относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно

изграден в административен адрес: излага следното становище:

I. Начин на изпълнение на премахването:

II. Срок за изпълнение на принудителното премахване:………………………………………………..

III. Стойност на премахването: ........................................................... ...... лв.

(……………………………………………………………………) ……………лв,

в която не е включен ДДС.

РАБОТНА ГРУПА:

1. .................................. (............................................)

2. .................................. (............................................)

3. .................................. (............................................)

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл.8

 

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната

площадка преди започване на принудителното изпълнение

Днес, ......................... 200 ... г., работна група в състав:

1. ...................................................................... при дирекция “……………………………………………”

2. .......................................................................при дирекция “……………………………………………”

3. .......................................................................при дирекция “…………………………………………….”

4. ..........................................................................................................................................

..............- в качеството си на изпълнител по Заповед № ...................../................ 200 ... г.,

в присъствието на:

1.………………………………………………………………………………………..

2. ......................................................................................................................................;

3. ....................................................................................... .............................................;

4. .....................................................................................................................................;

в ............ ……...ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № .................

от............................... 200 ... г. на Кмета на Община Цар Калоян за премахване на

негоден строеж:………………………………………………………………………………………………

находящ се в .................................. ................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

с административен адрес:..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

изграден от

....................................................................................................................................................

............................................................................................. .......................................................

Във връзка с изискванията на Общинската Наредба от……….. 2007 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи или части от тях работната група установи, че строежът е/не е опразнен от обзавеждане, хора, материали, малотрайни продукти и оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.

В .......... ………….ч. се пристъпи към принудително изпълнение на

заповедта за премахване на строежа.

СЪСТАВИЛИ: ПРИСЪСТВАЛИ:

1. ............………. (...................................................) 1. ............………. (.....................................................)

2. ............………. (.......................................... ........) 2. ............………. (.....................................................)

3. ............………. (...................................................) 3. ............………. (......................................................)

4. ............………. (...................................................) 4. ............………. (......................................................)

 

 

Приложение № 4 към чл. 11

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната

площадка след започване на принудителното изпълнение

Днес, ........................... 200 ..... г., работна група в състав:

1..............................................................................при дирекция “……………………………………...”;

2..............................................................................при дирекция “……………………………………..”;

3. .............................................................................при дирекция “……………………………………..”;

4. .............................................................................при дирекция “……………………………………..”;

 

.......... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ...................../................ 200 ... г.,

в присъствието на:

1. .............................................................................. при дирекция …………………………………..…..;

2. ...............................................................................при дирекция “……………………………………..”;

3. ................................................................................при дирекция “……………………………………..”;

4. ................................................................................при дирекция “……………………………………..”;

В ........................ ч. приключи премахването на строеж:…………………………

....................................................................................................................... ..........................,

находящ се в ...........................................................................................................................

......................................................................................... ........................................................,

с административен адрес: .....................................................................................................

..................................................................... ............................................................................,

собственост на ......................................................................................................................

Заповед № РД 22 - ........../...................200… г. на Кмета на Община Цар калоян  е изпълнена.

Строежът е приведен в състояние - негоден за ползване.

Строителната площадка е в следното състояние: ............... ....................

..............................................................................................................................................

......................................................................................... ......................................................

..............................................................................................................................................

СЪСТАВИЛИ: ПРИСЪСТВАЛИ:

1. ..........................(..........................................................) 1. ............………. (..........................................)

2. ............………. (..........................................................) 2. ............………. (...........................................)

3. ............………. (..........................................................) 3. ............………. (...........................................)

4. ............………. (...........................................................) 4. ............………. (..........................................)

 

Приложение № 5 към чл. 13, ал. 5

ПРОТОКОЛ

за извършените разходи по премахването на негоден

строеж: .......................................... .......................................

Днес, .................................. 200 ... г.,

1. ..............................................................................................................................................

........................ - в качеството си на изпълнител по Заповед № ......../............ 200 ... г.

за премахване на строеж:

находящ се в .............................................................................................................., и

2. ..........................................................................................................................................

при…………………………………………………………………………………………

3. ..................................................................................... .........................................................

при ……………………………………………………………………………………….”;

След извършена проверка установиха, че при премахването на строежа са

изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна

сметка):

№ по

ред Вид Ед.марка Количество Ед.цена Обща стойност

Всичко:

ДДС:

Общо:

СЪСТАВИЛИ:

1. .......................... (..........................................)                2. ............................(..............................................)

3. ........................... (..........................................)

ПРОВЕРИЛ:

………………………………………………………………………………………………….

при Дирекция “………………………………………”: ................................. (.................................)

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река