Р Е Ш Е Н И Е

48

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол №7на Общинския съвет от 19.10.2012 година

      

  Постигането на една от основните цели на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) е поетапното освобождаване на улиците на населените места от бездомни кучета, за да се гарантира сигурността, здравето и живота на гражданите.

Безстопанствените кучета освен вредите, които причиняват чрез ухапване на граждани са и преносители на болести и зарази, опасни за здравето и живота на гражданите. Вследствие на това от изключителна важност е предприемане на мерки за контролиране на популацията както на уличните, така и на домашните кучета, като се гарантира здравето и безопасността на хората.

На основание чл.40, ал.1 от ЗЗЖ, Общински съвет – Цар Калоян е приел с Решение №61/17.07.2008 г. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията Цар Калоян. С ДВ, бр.92 от 22.11.2011 г. са приети изменения и допълнения в Закона за защита на животните. В чл. 40, ал. 5 от горецитирания закон е прието за изпълнение на програмите по чл.40, ал.1 общинските съвети да приемат наредби за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

В § 17 от ПЗР на ЗЗЖ  е регламентирано, че в срок до 31 декември 2015 г. общинските съвети и кметовете на общини е необходимо да осигурят настаняването на безстопанствените кучета в приютите по чл.41, ал.1 от ЗЗЖ.

С оглед на измененията и създадените нови законодателни изисквания към общините, е необходимо да се приемат адекватни подзаконови нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на текстовете от закона.

Основната цел на Наредбата е въвеждането на мерки за трайно решаване на проблема с популацията на безстопанствените кучета на територията на Общината, които са в съответствие с нормативните изисквания, регламентиращи дейността.

Предлаганата Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Цар Калоян  е съобразена с разпоредбите на основните нормативни актове в тази материя – Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Изготвеният проект за наредба, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове бе обявен чрез окачване на информационното табло на община Цар Калоян.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, Общински съвет-Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

1.      Приема Наредба №15 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Цар Калоян.

 

Н А Р Е Д Б А

№15

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА  БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

РАЗДЕЛ І

Общи положения      

Чл.1 (1) Настоящата Наредба регламентира реда и условията за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Цар Калоян.

(2) «Овладяване на популацията» е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.

Чл. 2 Безстопанствени са кучетата, когато са нерегистрирани от собственик, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, необитаващи имот, ферма или специално определено за тях място, движещи се свободно на територията на Общината.

Чл. 3 «Приют за кучета» е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствените кучета ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

 

РАЗДЕЛ ІI

Мерки за овладяване популацията на безстопанствени кучета

            Чл.4 (1) Кметът на Община Цар Калоян организира мероприятия за овладяване популацията на безстопанствените кучета в изпълнение на приета от Общински съвет – Цар Калоян „Програма за установяване на контрол върху кучешката популация в Община Цар Калоян”.

            (2) Кметът на Общината ежегодно внася отчет за изпълнение на Програмата по ал.1 пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

            Чл.5 (1) В срок до 31 декември 2015 г. Общинският съвет и Кметът на Общината осигуряват настаняването на безстопанствените кучета в приютите, регистрирани по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

            (2) Настаняването на безстопанствените кучета в приюти се извършва от Общината или организациите за защита на животните.

            (3) Общината и неправителствени организации за защита на животните могат да изграждат самостоятелно или съвместно приюти, съгласно чл.41, ал.2 и ал.5 от Закона за защита на животните и Наредба №41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат животни – домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.

 

РАЗДЕЛ ІII

Залавяне, транспортиране, престой и грижа за безстопанствените кучетата  

Чл.6 (1) Кметът на Община Цар Калоян организира дейността по залавяне, транспортиране и настаняване на безстопанствените кучета в регистрирана клиника със стационар или в приют, регистрирани по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Кучетата в приюта се настаняват при спазване на изискванията, регламентирани в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

(3) Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се извършват в клиники и амбулатории, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(4) При постъпване на кучето се извършва преглед за идентификация за собственост и клиничен преглед и ако е необходимо – лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторния дневник.

(5) На болните и наранените кучета се оказва ветеринарномедицинска помощ.

(6) По време на престоя на кучетата се осигурява достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.

            (7) Всички уловени безстопанствени кучета се кастрират, обезпаразитяват, ваксинират срещу бяс и маркират. Маркировката на кучетата е електронен чип и друга видима маркировка.

            (8) Кучетата по ал.6 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по реда на чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

            (9) Кучетата, за които не се явят лица по ал.7, се маркират и се настаняват във временен приют, или се връщат по местата, от които са взети. Кучетата са под надзора и грижите на организациите за защита на животните или други лица, които подписват декларация за надзор.

            (10) Залавянето на безстопанствените кучета се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

            (11) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствените кучета трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

(12) Транспортирането на кучетата се извършва със специално оборудвано транспортно средство, отговарящо на разпоредбите на Наредба №41 на Министерство на земеделието и храните.

Чл.7 (1) За всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя протокол, в който се отбелязва датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези. Протокола се подписва от служителите, участвали в залавянето.

(2) При залавяне на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер.

(3) На акциите могат да присъстват и представители на Дружества за защита на животните.

Чл.8 При  случай на причинена смърт на куче по време на акция се съставя констативен протокол с описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Протокола се подписва от двама от служителите на екипа.

            Чл.9 Не се допуска връщането на обработени безстопанствени кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра.

            Чл.10 Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или длъжностни лица от Общината са длъжни да:

заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитяваниея и ваксинации;

вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.

Чл.11 Евтаназията на безстопанствените кучета се допуска при условията на чл.179, ал.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при:

            1. неизличимо болни кучета с необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания;

            2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето на хората или животните;

            3. приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;

            4. кучета, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните.

            Чл.12 (1) При настаняване в приюта на регистрирано куче – компаньон, управителят на приюта издирва собственика на кучето и го уведомява писмено за местонахождението му.

            (2) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют на организации за защита на животните.

            (3) Заловеното и настаненото в приюта куче-компаньон може да бъде получено от собственика му само срещу представяне на ветеринарномедицински паспорт или документ за платена «такса за притежаване на куче».

            (4) Разходите за отглеждането на кучето – компаньон в приюта са за сметка на собственика.

            Чл.13 В общинската администрация се поддържа регистър на кучетата, заловени на територията на Община Цар Калоян, който съдържа:

дата и място на залавяне на кучето;

дата и място, на което е върнато животното;

дати на обезпаразитяване, кастрация и ваксиниране срещу бяс;

отговорно по надзора лице или организация.

 

РАЗДЕЛ IV

Намиране на нови стопани

            Чл.14 Лицата, пожелали да осиновят куче, могат да го направят след оформяне на съответните документи, в които се записват името и адреса на осиновителя, и данните на кучето.

            (1) Осиновителят да подписва декларация, с която се задължава да полага грижи за кучето, да не го изоставя, да му осигури необходимата площ за отглеждане, да го регистрира в общината (кметството или кметското наместничество) и при промяна на адреса да уведоми писмено собственика на приюта.

            (2) Осиновеното куче се регистрира по съответния ред, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

            (3) Упълномощени от Кмета на Общината лица могат да извършват проверки относно спазване на обстоятелствата по ал.1.

            (4) При изоставяне на кучето, осиновителят носи административно -наказателна отговорност, съгласно действащото законодателство в Република България.

 

РАЗДЕЛ V

Административно – наказателни разпоредби

Чл.15 Контролни органи по смисъла на тази Наредба са: Кметът на Общината и упълномощени от него лица, Българска агенция по безопасност на храните.

 

РАЗДЕЛ VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните.

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Цар Калоян, кметовете и кметските наместници на населени места от Община Цар Калоян.

§3. Настоящата Наредба е приета с Решение №48 с Протокол №7/19.10.2012 г. на Общински съвет – Цар Калоян.

 

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото Решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд –Разград.

 

 

 

 

Вярно с оргинала при ОбС:

 

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС

 

Снел преписа :

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река