Наредба  № 3-A

за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и

защита на потребителите на територията на Община Цар Калоян

Раздел I

Общи положения

   

        Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат реда и условията за откриването и функционирането на търговските обекти, търговията на открито и защитата на потребителите на територията на Община Цар Калоян.

 1. по смисъла на тази наредба “търговски обекти” са : 
 2. складове за търговия на едро и магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки, селскостопанска продукция, както и обособени щандове на отделни търговци в магазини и площадки за извършване на търговска дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им;
 3. заведения за хранене и развлечения;
 4. ателиета за извършване на услуги;
 5. помещения или съоръжения, в които се извършват продажби, независимо че служат за други цели ( офиси, жилищни помещения и др. );
 6. хотели, мотели, къмпинги, бунгала, семейни хотели/пансиони/ и частни квартири;
 7. павилиони, кабини, витрини и други преместваеми съоръжения за търговска дейност;
 8. фризери за сладолед, маси, сергии, превозни средства и други съоръжения за извършване търговия на открито, под навеси и във фоайета;
 9. обекти за хазартни, забавно-развлекателни, компютърни и други игри.

        Чл.2. Търговските обекти могат да се разкриват и стопанисват от еднолични търговци или юридически лица, надлежно регистрирани според съществуващото законодателство и от физически лица, производители на селскостопанска продукция.

Раздел II

Общи изисквания към търговските обекти

        Чл.3.(1) Монтирането на сенници / тентови конструкции/ и рекламни неонови надписи да става въз основа на одобрен проект или след съгласуване с отдел “ Териториално селищно устройство” /ТСУ/ при Община Цар Калоян.

 1. На видно място на фасадата / витрината / на търговския обект задължително да се поставя  постоянен надпис - художествено изработен на български език с наименованието на обекта. За допълнителна реклама се заплаща такса в Общината съгласно решение на Общински съвет Цар Калоян.
 2. На фасадата /витрината/ на търговския обект могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието на обекта, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.
 3. Допуска се на фасадите /витрините/ да се поставят надписи на чужд език, само ако те дублират наличните надписи на български език или ако са надписи на утвърдени търговски марки.
 4. Надписите по ал.4 трябва да бъдат от същия вид и с не по-големи размери от съответните надписи, изписани на български език.
 5. Витрините на обектите да са аранжирани и редовно да се подържат чисти, оформени естетично съобразно с годишните сезони.
 6. Периодично да се извършва боядисване, пребоядисване и измиване на вътрешните фасади на сградите и витрините на търговските обекти.  

        Чл.4.(1) В търговския обект задължително се поставя надпис, съдържащ следната информация :

 1. фирмата и седалището на търговеца;
 2.  работно време на търговския обект;
 3. името и фамилията на лицето, отговорно за обекта.
 4. Когато търговския обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.

        Чл.5.(1) В търговския обект на видна място задължително се поставят :

 1. удостоверение за регистрация, издадено от Община Цар Калоян;

                   2.  лицензи за търговия с вина, спирт, спиртни напитки и/ или тютюневи изделия съгласно изискванията на Закона за тютюна и тютюневите изделия и Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им приета с ПМС N 54 / 06.04.2000 г. (ДВ. бр. 31/ 14.04.2000 г.);

 1. В обектите по чл.1, ал.2, т.2 и т.5, освен посочените в предходната алинея документи, на видно място задължително се поставят удостоверението и табелата за категория.

        Чл.6. В търговския обект задължително се съхраняват и при поискване се предоставят на контролните органи следните документи:

 1. Санитарен журнал за Хигиенно-епидемиологична инспекция / ХЕИ /- Разград;
 2. Контролен кочан за Държавен ветеринарно-санитарен контрол /ДВСК/, само в търговски обекти продаващи стоки от животински произход в прясно или преработено състояние;
 3. Заверени здравни книжки на работещите в обекта, когато в него се продават хранителни стоки, както и в заведенията за хранене и развлечения;
 4. Заверена тетрадка за контролно измервателните уреди;
 5. Свидетелство за регистрация на въведеното в търговския обект фискално устройство и касова книга с ежедневните отчети.

Раздел III

Задължения на търговеца

        Чл.7.(1) Търговецът е длъжен да предоставя по подходящ начин вярна, пълна, точна и ясна информация за стоката:

 1. характеристиките й, в това число състав, опаковка, инструкции за ползване, окомплектовка и поддържане;
 2. цената и количеството;
 3. влиянието върху други стоки при евентуална съвместна употреба;
 4. опасностите, свързаните с употребата или поддръжката й;
 5. условията и срока на гаранцията;
 6. срока на годност;
 7. Информацията по ал.1 при предоставянето й в писмен вид трябва да е на български език и да е изразена в единиците на величините от Международната система единици SI.
 8. При поискване от потребителя и когато видът на стоката позволява това, търговецът е длъжен да покаже начина на нейното действие или употреба.
 9. Търговецът е длъжен предварително да информира по подходящ начин потребителите и да определи специално обозначените места в търговския обект, отделно от другите стоки, когато предлага :
 10. употребявани стоки;
 11. стоки с изтекъл срок на годност, чиято опасност не създава опасност за здравето и живота на потребителите;
 12.  стоки с отклонения от предварително обявените показатели показатели, чиято продажба не създава опасност за здравето и живота на потребителите;
 13. стоки, предмет на разпродажба.
 14. Търговецът не се освобождава от задълженията по ал.1-3 поради обстоятелството, че не е получил необходимата информация от производителя или вносителя.

        Чл.8. Търговецът е длъжен да представи на контролните органи, извършващи проверката, документи за произхода на стоките - фактури, договори за консигнация, стокови разписки и др.

        Чл.9.(1) Всеки търговец е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.

 1. Етикетът съдържа информация за производителя, вносителя, ако стоката е от внос, вида на стоката, нейните съществени характеристики, цената и ако е необходимо, указания за употреба.
 2. Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна и да не бъде подвеждаща.
 3. Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация, дадена от производителя или вносителя.
 4. Не се изисква етикет на български език за вносни маркови алкохолни напитки, парфюмерия и тютюневи изделия .

        Чл.10. Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл.9,ал.2 по друг подходящ начин или чрез представяне на съответните документи.

        Чл.11.(1) Всеки търговец предварително трябва да постави цената на стоката на видно място в близост до стоката. Цената трябва да бъде лесно разпознаваема и видимо четлива.

 1. Цените се обявяват за определена мерна единица или за брой.
 2. За стоките, които се предлагат в потребителска опаковка се поставя цената за количеството в опаковката и цената за мерна единица , съответно за тегло, обем, дължина или площ / килограм, литър, метър и други или съответно техните подразделения/.
 3. Обявяването на различни цени за един и същи вид стока е забранено, с изключение на случаите по чл.7, ал.4.

        Чл.12(1) Търговецът е длъжен предварително да обозначи предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект.

 1. В случаите, когато поставянето на ценоразпис е неудобно поради обема на предлаганите услуги, е допустимо съставянето на ценоразпис във вид на брошура, която следва да бъде представена на всеки потребител преди поставянето на услугата и при заплащането й.

        Чл.13.(1) Лицата, осъществяващи търговска дейност в заведенията за хранене и развлечения, са длъжни да съставят ценоразписи - лист - меню за кухненска и сладкарска продукция и карт-меню за спиртни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени.

 1. Лист - менюто или карт - менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.
 2. Разпоредбите на ал.(2) не се прилага в заведенията за бързо обслужване, павилиони и временни заведения за хранене, където е достатъчно ценоразписът да бъде поставен на видно за потребителите място.

Чл.14. Цените на стоките и услугите трябва да бъдат посочени в български левове.

        Чл.15.(1) Търговецът е длъжен да издава фискална касова бележка за всяка извършена от него продажба, която трябва да съдържа данните посочени в чл.23,ал.2 от Наредба №4 от 16.02.1999 година за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти на Министерство на финансите. 

        (2) При спиране на захранващото напрежение и по време на ремонт на фискалното устройство за документираното в паспорта време, продажбите се фиксират върху касова бележка от кочан,заверен в Данъчно бюро гр. Цар Калоян.                   

        Чл.16.(1) Търговецът е длъжен да предлага на пазара стоки, които не са опасни за живота, здравето и имуществото на потребителите.

 1. Когато открие, че стоката не е безопасна, търговецът е длъжен незабавно да я изтегли от пазара.
 2. Търговецът е длъжен незабавно да информира потребителите и контролните органи по тази наредба за всички рискове, свързани с употребата на стоките, станали му известни след тяхното пускане на пазара.

        Чл.17. Търговецът е длъжен при продажба на стоката на потребителя да издаде документа за гаранция, предоставен му от производителя.

        Чл.18. Търговецът е длъжен да приема рекламации през цялото работно време в търговския обект, като възстанови заплатената сума, замени стоката с нова, извърши отбив от цената или безплатно я  отремонтира.

        Чл.19. Управителите и наемателите на търговски обекти се задължават :

 1. да подържат чистотата на територията, която заемат, както и на прилежащите към нея тротоарни платна и затревени площи;
 2. при паднал сняг или заледяване да почистват и опесъчават прилежащите им тротоари.

        Чл.20. Търговецът няма право да :

 1. продава и сервира спиртни напитки и цигари на малолетни и непълнолетни граждани във всички магазини и заведения на територията на Общината и да допуска малолетни и непълнолетни в заведенията за хранене и развлечения след 2300 часа, освен ако не са придружени от пълнолетни лица;
 2.  извършва продажби извън работно време, утвърдено с удостоверението за регистрация на търговския обект;
 3. предоставя ползването на игрални автомати с цел хазарт на малолетни и непълнолетни;
 4. ползва фасадата за излагането на стоки;
 5. ползва тротоарите и площите около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж.

Раздел IV

Регистриране на обекти за извършване търговска дейност на закрито

        Чл.21. (Изм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.)За извършване на търговска дейност на закрито е необходимо съответното лице да уведоми Кмета на Община Цар Калоян за дейността и местонахождението на обекта.

        Чл.22. (Изм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.)

(1) Към уведомлението се прилага декларация, в която се посочва:

1. Документ, уреждащ собствеността или ползването на обекта;

            2. Разрешение за ползване, издадено от Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Разград или Протокол образец 16 за приемане на търговския обект;

            3. Санитарно разрешително от РЗИ – Разград.;

            (2) За залите за хазартни, забавно – развлекателни и компютърни игри сеприлага предходната алинея.”

            (3) Отм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.).

        Чл.23. (Изм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.)За извършване на търговска дейност на маси и сергии под навеси и във фоайета е необходимо съответното лице да уведоми Кмета на Община Цар Калоян за дейността и местонахождението на обекта.” За извършване на търговска дейност на маси и сергии под навеси и във фоайета е необходимо съответното лице да уведоми Кмета на Община Цар Калоян за дейността и местонахождението на обекта.

        Чл.24. (Изм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.)Към уведомлението се прилага декларация, в която се посочва:

            1. Договор за наем с физическо лице, фирма или организацията, на чиято територия е разположена масата или сергията;

            2. Разрешение за ползване, издадено от Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Разград или Протокол образец 16 за приемане на търговския обект;

            3. Санитарно разрешително от РЗИ – Разград.”

„Към уведомлението се прилага декларация, в която се посочва:

            1. Договор за наем с физическо лице, фирма или организацията, на чиято територия е разположена масата или сергията;

            2. Разрешение за ползване, издадено от Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Разград или Протокол образец 16 за приемане на търговския обект;

            3. Санитарно разрешително от РЗИ – Разград.

Чл.25. (Изм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.) При смяна на собственика или наемателя на търговския обект, новият собственик или наемател е длъжен да уведоми по реда на чл. 22 и чл. 23 от настоящата Наредба в едномесечен срок от промяната на обстоятелствата.

        Чл.26. (Изм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.) (Изм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.) В уведолмението се предлага работното време на обекта, което трябва да е съобразено с изискванията за осигуряване на спокойствие и обществен ред. Търговецът е длъжен стриктно да спазва установеното работно време, което е до 23.00 часа през есенно – зимния период и 24.00 часа през пролетно – летния период.

        Чл.27. Утвърждаване на работното време на заведенията за хранене и развлечения след определеното време ( 2200 часа през есенно-зимния сезон и 2300 часа за пролетно-летния сезон), става със заповед на кмета на Общината, кметовете на населените места и кметските наместници.

        Чл.28.(1) Търговските обекти се вписват в специален регистър, който се води в отдел “ Стопански дейности ” в Община Цар Калоян.

 1. За извършената регистрация се издава удостоверение от кмета на Общината в 14 - дневен срок от постъпване на искането.
 2. Отказът за регистрация трябва да бъде направен в писмена форма и да бъде мотивиран.
 3. Отказите могат да се обжалват по реда и в сроковете на Закона на административното производство.

Чл.29. Удостоверението за регистрация се съхранява в търговския обект, а втория екземпляр - в отдел “ Стопански дейности” в Община Цар Калоян.

РАЗДЕЛ V.

Организиране търговия на открито.

Чл.30.(1) Търговията на открито е търговия на дребно на публични места (улици, площади, панаири, пазари и други подобни), и извършвана :

 1. във и от превозни средства;
 2. на сергии, палатки и други подобни.
 3. Местата по ал.1. за извършване търговия на открито се определя със заповед на кмета на Общината за гр. Цар Калоян, а в кметствата и  населените места , със заповед на кметовете на кметствата или кметските наместници.

Чл.31. Не се разрешава търговия на открито със :

 1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
 2. лекарства;
 3. петролни продукти и дериватите им;
 4. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

        Чл.32. За търговия със стоки, имащи особено значение за националната сигурност, живота и здравето на хората, животните и растенията, опазването на околната среда и на изчерпаемите природни ресурси и запазване на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност, се издава лицензия  при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

        Чл.33. За извършване търговия на открито е необходимо разрешение от кмета на Общината.

        Чл.34.(1) (Изм. с Решение № 65 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.) Разрешението за извършване на търговия на открито се издава след подаване на молба - образец до кмета на Община Цар Калоян и представяне на следните документи:

 1. заверено копие на документа за съдебна регистрация /този документ не се изисква от физически лица, производители на селскостопанска продукция/;
 2. (Отменена с Решение № 65 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.)
 3. Не се издават разрешителни за търговия на открито с хранителни стоки. При организирането на панаири, пазари, селищни празници и други се издава с дадено писмено разрешение от органите на ХЕИ и/или ДВСК.
 4. Разрешението се издава за срок от една година.

        Чл.35. За продажба на сладолед от фризери на открито и обособяване на летни градини към заведенията за хранене и развлечения  е необходимо разрешение от кмета на Общината.

        Чл.36.(1) (Изм. с Решение № 65 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.)Разрешението се издава след представяне на молба - образец до кмета на Община Цар Калоян и следните документи:

 1. санитарно разрешение от ХЕИ;
 2. становище на отдел “ТСУ” при община Цар Калоян;
 3. (Отменена с Решение № 65 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.)
 4. За промяна броя на масите в лятната градина търговецът е длъжен да подаде нова молба в отдел “ Стопански дейности ” при община Цар Калоян.

        Чл.37.(1) Разрешителното за извършване на търговска дейност на открито се издава в 2 (два) екземпляра, от които един за отдел “ Стопански дейности ”  при Община Цар Калоян и един за лицето. Същото се издава в 14-дневен срок след подаване на молбата.

 1. Разрешението за търговска дейност на открито трябва да бъде винаги на разположение за представяне на контролните органи.

        Чл.38. Търговецът заплаща ежемесечно до 5-то число на текущия месец определената такса за ползване на общински терен при търговия на открито, съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и Решение на Общински съвет Цар Калоян.

РАЗДЕЛ VI

ФИНАНСИРАНЕ

        Чл.39.(1) За финансиране на контрола и осъществяването на други дейности, предвидени в тази наредба, по сметка на Данъчно бюро гр. Цар Калоян постъпват средствата от глобите и санкциите, събрани по тази наредба, а даренията и помощите предоставени от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и средствата от други източници, определени с нормативен акт по сметка на Община Цар Калоян.

 1. Постъпленията по ал.1 се изразходват за :
 2. информация и популяризиране на дейностите по защита правата на потребителите;
 3. целеви програми и участие в национални и международни прояви, свързани със защита на потребителите;
 4. подпомагане дейността на органите по чл.40 - 50 на сто от  събраните и внесени глоби и санкции по тази наредба.
 5. Средствата, предоставени по ал.2т.3 се разходват за :
 6. изграждане, развитие и поддържане на материалната база на контролните органи;
 7. квалификация и обучение на работещите в системата на контрола по тази наредба;
 8. възнаграждение на независими експерти и извънщатни сътрудници и осигуряване на тяхната работа;
 9. материално стимулиране на щатните служители
 10. анализи и експертизи, свързани с контролната дейност по тази наредба;
 11. други разходи във връзка със защитата на потребителите;
 12. Във връзка с подбора, обучението и заплащането труда на контрольорите по търговията и защитата на потребителите се приемат вътрешни правила, утвърдени от кмета на Община Цар Калоян.

РАЗДЕЛ VII       

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

        Чл.40. Контролът по спазване изискванията на настоящата наредба се осъществява от отдел “ Стопански дейности ” при община Цар Калоян и Полицейски пункт - гр. Цар Калоян.

        Чл.41. Контролните органи имат право :

 1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти;
 2. да изискват необходимите документи, данни, сведения, справки и други носители на информация във връзка с осъществявания от тях контрол ;
 3. да изискват писмени обяснения  от проверяваните лица;
 4. да съставят актове при установяване на нарушения.

        Чл.42. Контролните органи са длъжни да :

 1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
 2. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на настоящата наредба;
 3. дават заключения по възраженията във връзка с констатирани нарушения;
 4. опазват служебната и търговска тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й;

        Чл.43. За нарушение на чл.3, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 33 и 35 от Наредба № 3 на ОбС гр. Цар Калоян на виновните лица се налага глоба, а на едноличните и юридическите лица имуществена санкция от 50 до 500 лева.

        Чл.44. За всички останали нарушения на разпоредбите на Наредба № 3 на Общински съвет Цар Калоян се прилагат предвидените в Закона за защита на потребителите и правилата за търговия / ЗЗППТ / санкции.

        Чл.45. За неизпълнение  на задължителни предписания  на контролните органи за отстраняване на несъответствие при повторни нарушения, предвидени в чл.43 на Наредба № 3 на Общински съвет гр. Цар Калоян, на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 200 до 500 лева или затваряне или прекратяване на дейността на търговските обекти. За повторни нарушения, посочени в чл.44 на Наредба № 3 на Общински съвет Цар Калоян предвидените в ЗЗППТ санкции.

        Чл.46. Който извършва търговия на открито в обособените към заведенията за хранене и развлечения летни градини, без разрешение или не е внесъл дължимата такса в определения в чл.38 срок се наказва с глоба, превишаваща с 50 на сто определената  такса.

        Чл. 47. Търговец, който постави допълнителни маси към обособените летни градини без да спази изискванията на чл.36,ал.2 от настоящата наредба, се наказва с имуществена санкция - двойният размер на дължимата такса за допълнителните маси.

        Чл.48.(1) Актовете за съставяне на нарушенията се съставят от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на Общината и от служителите на Полицейския пункт - гр. Цар Калоян.

 1. Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или упълномощен от него заместник кмет.
 2. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        § 1 Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

        § 2 Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за търговска дейност със стоки и услуги, условията и реда за осъществяването на които са уредени в други нормативни актове.

        § 3 Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Общината.

        § 4 Настоящата наредба отменя до сега действащата наредба № 3, приета с решение № 7-1 на Общински съвет Цар Калоян, протокол № 3 от 01.04.1994 година.  

 

Приета с Протокол № 7 / 17.07.2000 година решение на Общински съвет 51 – 2; Изм. с Решение №49 по Протокол №7 от 19.10.2012 г.; Изм. с Решение № 65 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река