НАРЕДБА № 13

ЗА

УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.      С тези условия, ред и критерии се определя законосъобразното и обективно разпределение на финансовите средства от Община Цар Калоян, за подпомагане на спортните клубове, развиващи своята учебно – тренировъчна и спортно състезателна дейност на територията на Община Цар Калоян

2.      Средствата се предоставят за следните дейности:

2.1.    детско – юношески спорт и спорт за всички;

2.2.    учебно – тренировъчна и състезателна;

2.3.    организационна и обучение;

2.4.    закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения;

2.5.    социални функции.

3.   Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база постигнати спортно технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от занимаващи се в съответния спорт, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в общинските спортни прояви и броя на подадените деца в спортното училище.

4.   Настоящата наредба се прилага и за спортните клубове, развиващи колективни спортовете /футбол, баскетбол и др./

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

           

1.      Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Цар Калоян, трябва да отговарят на следните условия;

1.1.           да са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност със седалище гр. Цар Калоян и развиват своята учебно - тренировъчна и спортно - състезателна дейност на територията  на Община Цар Калоян;

1.2.           да са вписани в централния регистър на Министерството на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и в Националния регистър на спортните организации на Държавната агенция за младежта и спорта /ДАМС/, което доказват със съответните удостоверения;

1.3.           да провеждат учебно – тренировъчния и спортно - състезателния процес в съответствие с нормативните изисквания;

1.4.           да нямат финансови задължения към Община Цар Калоян  и държавата, което удостоверяват със съответния документ;                                               

1.5.           да водят счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

1.6.           да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;

1.7.           да имат годишен финансов план, утвърден от управителните им съвети, който да включва: членски внос и индивидуални и колективни такси,трансфер на състезатели, приходи от участия в спортни състезания, приходи от представени спортни услуги на граждани, дарения и спонсорство, предоставени средства от ДАМС, предоставени средства от международни спортни организации и други приходи от дейност по физическо възпитание и спорт.

2.      Право на финансово подпомагане имат спортните клубове, които осъществяват целите и дейностите  по смисъла на чл. 30 и чл. 33 от Закона за физическото възпитание и спорта.

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

1.      Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния спортен календар /ДСК/ за предходната година,съгласно протоколи от проведени състезания.

1.1.    от състезатели на спортните клубове, участвали и класирани в Европейски,Световни и Балкански първенства.

1.2.    от състезатели на спортните клубове, участвали и класирани в Държавни първенства – зони и финали.

2. Обхват на състезатели и отбори от направление – детско – юношески спорт по възрастови групи на спортните клубове взели участие в Държавните първенства – зони и финали през предходната година.

3. Конкурентност -  брой участващи отбори и състезатели в спортно състезание по МСК и ДСК за предходната година.

4.  Олимпизъм – за спортни клубове, развиващи олимпийски спорт.

5  Предстоящи традиционни за Община Цар Калоян спортни прояви организирани и провеждани от спортни клубове .

6. Брой приети ученици в спортното училище селекционирани от съответния    спортен клуб.

 

ІV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

 

1.  Спортните клубове на територията на Община Цар Калоян, отговарящи на условията по тази инструкция се подпомагат с финансови средства от Община Цар Калоян по точкова система, съобразно критериите, регламентирани в раздел ІІІ от настоящата инструкция.

2.  Стойността на една точка в български левове се определя като се раздели гласуваната от  Общински съвет гр. Цар Калоян обща субсидия на спортните клубове на общия брой точки на спортните клубове.

3.  Спортните клубове, получават базисна оценка в точки както следва:

3.1.           индивидуални спортове – 300 точки;

3.2.           олимпийски индивидуални спортове и спортни игри +100 т.

4.  Колективните спортове получават издръжка според календара утвърден от регионалното представителство.

-         домакинство – 200 лв.

-         гостуване -150 лв.

А. Оценка по критерий 1.1 от раздел ІІІ.      

  4. Класирането на състезателите и отборите от съответните спортни клубове от Международния спортен календар се оценява според таблица № 1

ТАБЛИЦА №1

 

класиране

класиране

 

Световни първенства

 

Европейски първенства

 

 

Балкански игри

жени,

 мъже

юн. девойки

младежи

жени,

мъже

юн. девойки

младежи

жени,

мъже

юн. девойки

младежи

І.

245

125

200

100

100

95

ІІ.

215

105

170

80

80

75

ІІІ.

195

90

150

75

75

70

ІV.

180

80

135

65

65

60

V.

160

75

110

60

 

 

VІ.

150

70

100

55

 

 

VІІ.

130

 

 

 

 

 

VІІІ.

120

 

 

 

 

 

 

4.1.           Когато с едно участие се отчитат две класирания се взема по – доброто.

4.2.  Спортният клуб подготвил състезател участник в Световни и Европейски първенства, но не класиран съгласно таблица №1, получава еднократно за всеки състезател точки, както следва:

4.2.2.  Световни първенства – 100 точки за жени и мъже, 60 точки за юноши, девойки и младежи;

4.2.3.     Европейски първенства – 80 точки за жени и мъже, 50 точки за юноши, девойки и младежи.

Б. Оценка по критерий 1.2. от раздел ІІІ.

           5. Класирането на състезателите и отборите от съответните спортни клубове от Държавния спортен календар се оценява според таблици № 2 и №3.

ТАБЛИЦА №2

Държавно първенство

 

класиране

класиране

 

Финали /група”А” и “Б”/

 

 

Национални турнири и купи

 

деца

 

юн. д.

мл. в.

 

юн. д.

ст. в.

 

младежи

жени

мъже

 

 

деца

 

юн. д.

мл. в.

 

юн. д.

ст. в.

 

младежи

жени

мъже

 

І

45

55

68

75

90

30

35

40

50

60

ІІ

35

43

53

60

70

29

30

35

40

50

ІІІ

33

41

50

57

66

28

29

34

39

49

ІV

29

35

43

48

57

20

21

33

40

44

V

25

30

37

42

49

19

20

30

37

40

21

26

32

36

42

18

19

29

32

34

VІІ

19

23

28

34

37

16

17

27

30

32

VІІІ

18

22

26

32

35

15

16

26

29

30

ІХ

16

20

24

30

32

12

14

20

25

27

Х

15

18

23

28

30

11

13

19

24

25

ХІ

14

17

21

27

29

10

12

18

22

23

ХІІ

13

16

20

26

28

9

10

17

20

21

ХІІІ

12

15

18

24

26

8

9

14

18

20

ХІV

11

14

17

22

24

7

8

12

14

18

ХV

10

13

16

20

22

6

5

9

10

11

ХVІ

9

12

15

19

20

5

4

8

9

10

 

ТАБЛИЦА №3

Държавно първенство

класиране

Зони

класиране

Зони

ДЕЦА

ЮН. Д.

МЛ. В.

ЮН. Д.

СТ. В.

МЛАД-

ЕЖИ

ЖЕНИ

МЪЖЕ

ДЕЦА

ЮН. Д.

МЛ. В.

ЮН. Д.

СТ. В.

МЛАД-

ЕЖИ

ЖЕНИ

МЪЖЕ

І

25

30

35

40

50

ІХ

7

8

10

11

13

ІІ

20

25

30

35

45

Х

6

7

9

10

11

ІІІ

19

20

25

30

35

ХІ

6

7

9

10

11

ІV

16

18

20

25

30

ХІІ

6

7

9

10

11

V

12

16

18

20

25

ХІІІ

6

7

9

10

11

10

11

15

18

23

ХІV

6

7

9

10

11

VІІ

9

10

12

15

18

ХV

6

7

9

10

11

VІІІ

8

9

11

12

15

ХVІ

6

7

9

10

11

 

5.1. Всеки клуб има право да отчете най – много две /2/ класирания по избор за всеки свой състезател независимо в коя възрастова група и в кое Държавно първенство индивидуално или отборно /финали и зона/ е взел участие.

5.2. Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответната спортна организация е в зависимост от обхванати /броя/, възрастови групи и отбори взели участие в Държавния спортен календар.

 

В. Оценка по критерий 2 от раздел ІІІ.

 

6.Отчитането на обхванатите възрастови групи става по таблица №4 с коефициент за обхват в четири /4/ възрастови групи за всеки пол както следва:

ТАБЛИЦА №4

 

 

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

1

Мъже и жени, Девойки и младежи

2

Девойки и юноши ст. Възраст

3

Девойки и юноши мл. Възраст

4

Момичета и момчета

 

 

 

БРОЙ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

 

КОЕФИЦЕНТ ЗА ОБХВАТ

1

една възрастова група

1.0.

2

две възрастови групи

1.05.

3

три възрастови групи

1.1.

4

четири възрастови групи

1.2.

 

 

      7. С коефициента за обхват се умножават само точките от Държавния спортен календар.

 1. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека от съответната спортна федерация. Броят на състезателите във всяка група следва да отговаря на норматива на съответната спортна федерация.

 

Г. Оценка по критерий 3 от раздел ІІІ.

 

9. Полученият общ сбор точки по таблици №№/1,2 и 3/се умножават с коефициент за конкурентност определен в таблица №5.

 

ТАБЛИЦА №5

 

ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ

 

брой участника

 

 

коефициент за конкурентност

до десет /10/ участника

1.00

от десет /10/ до тридесет /30/ участника

1.20

от тридесет /30/ до петдесет/50/ участника

1.30

над петдесет /50/ участника

1.50

 

 

Д. Оценка по критерий 4 от раздел ІІІ.

 

 1.  Полученият общ сбор точки потаблици №№ /1,2 и 3/се умножава с коефициент за олимпизъм, както следва:

 

ТАБЛИЦА №6

 

Спортове

 

коефициент за олимпизъм

 

за олимпийски спортове и дисциплини

1.25

за не олимпийски спортове и дисциплини

1.00

 

Е. Оценка по критерий 5 от раздел ІІІ.

 

 1.  Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, традиционни за Община Цар Калоян, получават еднократно за дадено състезание – 250 точки. Тези точки не се умножават с коефициенти, а се прибавят към крайния сбор.

Ж. Оценка по критерий 6 от раздел ІІІ.

 

 1.  Спортни клубове, осигурили прием на деца в спортното училище, получават еднократно по 30 т. в годината на едно подадено дете. Това се доказва с удостоверение издадено от директора на  училището, където ученика учи. Тези точки не се умножават с коефициенти, а се прибавят към крайния сбор.

 

V. ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

 

 1. Оценка на спортните резултати по възрастови групи  на спортния клуб от Държавния спортен календар се извършва по формуляр №1, представляващ неразделна част от настоящата инструкция, съдържащ следните описания:

·    име, презиме, фамилия;

·    дата, месец и година на раждане на състезателя /състезателката/;

·    вид на   първенството;

·    дисциплина, категория клас;

·    класиране /място/;

·    начислени точки като сбор от таблици № 2/3, умножени с коефициент по таблица №5;

·    Общо начислени точки.

 1. Оценка на спортните резултати по възрастови групи на спортния клуб от Международния спортен календар се извършва по формуляр №2, представляващ неразделна част от настоящата инструкция, съдържащ следните описания:

·    име, презиме, фамилия;

·    дата, месец и година на раждане на състезателя /състезателката/;

·    вид на   първенството;

·    дисциплина, категория клас;

·    класиране /място/;

·    начислени точки като сбор от таблица № 1, умножени с коефициент по таблица №5;

·    Общо начислени точки

 1. Окончателна оценка на спортните резултати по възрастови групи на спортния клуб се извършва по формуляр №3, представляващ неразделна част от настоящата инструкция, съдържащ следните описания:

              Точки от формуляр №1,умножени с коефициент за обхват - таблица №4, общо точки ;

              Точки от формуляр №2, общо точки;

              Сбор точки от формуляр №1 и формуляр №2, умножени с коефициент за олимпизъм - таблица №6, добавени точки от раздел ІV./т.3.+т.4.2.+т.11. + т.12/, краен резултат.

 

VІ. НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

1.      Председателите на спортните клубове изготвят заявки за финансово подпомагане до зам. Кмета по социални дейност в Община Цар Калоян, които подават в деловодството на Община Цар Калоян.

2.      Заявките следва да бъдат придружени от следните документи:

            формуляр №1 по образец;

            формуляр №2 по образец;

            формуляр №3 по образец;

            Протоколи от проведени състезания от МСК и ДСК през предходната година година;

            Списък на картотекираните състезатели за предходната година заверен от съответната федерация с приложени картотеки;

            Служебна бележка от директора на спортното училище  за записани ученици за учебната година.

VІІ. РЕД НА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

1.                 Получаването и отчитането на финансовите средства за подпомагане дейността на спортните клубове се осъществява по реда на Правила за реда на получаване финансови средства за подпомагане дейността на спортните клубове и реда на тяхното отчитане  приети с Решение на Постоянна Комисия

по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност на ОбС –Цар Калоян

VІІІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

1.                  Община Цар Калоян чрез зам. кмета по социални дейности и дирекция “Финансово-стопанска администрация” упражнява контрол върху редовността на подадените документи от спортните клубове, с които кандидатстват за субсидии от общинския бюджет, които имат право да изискват информация за дейността и извършват проверка на място.

2.                 При установяване на нередовни или подправени документи, както и при представени  данни на състезателя, неотговарящи на данните от неговата картотека, спортните клубове се лишават от финансово подпомагане за срок от една /1/ година.

 

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Цар Калоян на 13.04.2009 г. с  Решение №26 по Протокол №3.

 

РЕФАН АШИМ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

         Оценка на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Държавния спортен календар

 

ФОРМУЛЯР №1

Спортен клуб: _______________________________________________

Вид спорт: _________________________________

 

Име,

Презиме, Фамилия

ЕГН

Видпна

 първен-

ството

Дисци-

плина,

категория,

клас

Класиране,

място

Начислени

 точки

табл. №  2/3

Коефицент на

конкурентност

 таблица №5

Общо

начисле-

ни точки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

 

                                                                                       Общо точки:

Изготвил: ____________________                 

 

Дата: ________                        Председател: _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Международния спортен календар

 

ФОРМУЛЯР № 2

Спортен клуб: _______________________________________________

Вид спорт: _________________________________

 

Име,

Презиме,

Фамилия

ЕГН

Видпна

първен-

ството

Дисциплина,

 категория,

клас

Класира-

не,

място

Начислени

 точки

табл. №  1

Коефицент на на конкурен-

тност

 таблица №5

Общо начис-

лени

 точки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                      

                                                                                       Общо точки:

Изготвил: ____________________                 

 

Дата: ________                        Председател: _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН СБОР НА ТОЧКИТЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ

 

ФОРМУЛЯР №3

 

Точки Ф№1

Коеф. за обхват

таблица № 4

Общо точки

 

 

 

 

Точки Ф№2

 

Общо точки

 

 

 

 

Сбор

точки

Ф1 + Ф2

Коеф за

олимпизъм

Таблица №6

Добавени точки

Р.ІV/т.3+т.4.2+т.11+т.12/

Краен резултат

 

 

 

 

 

Приложено изпращам:

 • Протоколи от крайно класиране на състезателите и отборите за 2008 г.
 • Списък на картотекирани състезатели за 2008 г. заверен от съответната федерация.
 • Удостоверение от Министерство на Правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.
 • Удостоверение от Държавната агенция за младежки дейности и спорт за вписване в централния регистър на спортните клубове.

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: .............................. /ФАМИЛИЯ/

ДАТА: ..........................

 

                                     

                                               ПРЕЗИДЕНТ СК: ............................

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река