НАРЕДБА  №11

 

за изграждане и опазване на зелената система на

територията на община ЦАР КАЛОЯН

 

Глава първа

                ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                Чл. 1. (1) С тази Наредба се уреждат обществените отношения свързани с планирането, изграждането, поддържането, развитието и опазването на зелената система на територията на Община  Цар Калоян .

                (2) Зелена система на община Цар Калоян е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на територията на общината, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа  и защитно-мелиоративна функции.

                (3) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди причинени на озеленените площи и декоративната растителност от граждани, стопански и обществени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.

                (4) По този ред се определят и присъждат обезщетения срещу юридически и физически лица, които солидарно с причинителя отговарят за неговите действия.

                (5) Не подлежат на установяване и обезщетения по реда на тази Наредба вреди причинени от природни бедствия.

                Чл. 2. Зелената система, по смисъла на тази Наредба обхваща всички озеленени площи, за широко и ограничено обществено ползване.

               

Глава втора

                УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

                Чл.3.(1) Органите за управление на зелената система са: Кмета на община Цар Калоян и Общински съвет гр. Цар Калоян .

                (2) С тази наредба се определят функциите на структурните звена на Общинска администрация – Цар Калоян  по отношение на изграждането, поддържането и опазването на зелената система на територията на общината.

                Чл.4. ОбС- Цар Калоян контролира и управлява качеството на зелената система, функционалното предназначение и поддържането на зелените площи, приема наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Цар Калоян. 

                Чл.5.(1) Кметът на община Цар Калоян ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система, организира изпълнението на  бюджета по дейностите свързани с озеленяване.

                (2) Кметът на общината или оправомощено от него лице, по реда на §1, ал.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на картотекираната растителност по чл.63 (1) от ЗУТ.

                (3) Кметът на общината може да прехвърля и възлага своите функции по дейностите  свързани със зелената система на ресорния заместник кмет, на ръководителите на структурните звена на общинска администрация или на дейност “Озеленяване” (или чрез изпълнител избран по реда на ЗОП), когато това е предвидено с нормативен акт.

                (4) Главния архитект на община Цар Калоян:

                1.ръководи  и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и изграждането на зелената система;

                2.разглежда и приема задания и проекти на подробни устройствени планове за паркове и градини по чл.62, ал.1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл.62, ал.9 от ЗУТ и по чл.108, ал.2 от ЗУТ;

                3.разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл.61, ал.4 от ЗУТ;

                4.разглежда и се произнася и по други въпроси по изграждането и поддържането на зелената система на община Цар Калоян;

                (5) Специалистите “Екология” в Общинска администрация:

                1.заверяват заснемането и изготвя експертното становище за съществуващата дървесна растителност в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;

                2.изразяват становище и дават препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;

                3.съгласуват инвестиционните проекти по част “Паркоустройство и благоустрояване”;

                4.извършват проверки за паркоустройствените работи към разрешените строежи;

                5.контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените системи, за което съставят констативни протоколи;

                6.правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл.27.

                7.изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

                8.контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските озеленени площи;

                9.организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи;

                10.заверяват заснемането и изготвя експертното становище за съществуващата дървесна растителност в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;

                11.извършват проверки за паркоустройствените работи към разрешените строежи;

                12.контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените системи, за което съставят констативни протоколи;

                13. правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл.27.

                14. извършват периодично поддържане на всичките структурни елементи, вкл. и резитба за оформяне на короните на растенията в общинските озеленени площи и насажденията по улици, алеи и площади предприятията (фирмите).

 

                ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ  НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

                Чл. 6.  Планирането и изграждането на зелената система се извършва въз основа на подробни устройствени планове  на населените места на територията на община Цар Калоян.

                Чл.7.(1)Заданията за изготвяне на  подробни устройствени планове на обществени зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от Общински експертен съвет по устройство на териториите при Община Цар Калоян, в състава на който участват експерт Екология или Озеленяване, след одобряване от ОбС-Цар Калоян

                (2) При разглеждане на заданията по ал.1, с оглед характера на обекта, Кметът на общината или председателя на Общински съвет могат да изискат ПУП да бъде предложен на  обществено обсъждане по реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ;

                Чл.8.Разрешава се строителството и поставяне на обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл.61, ал.4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.

                Чл.9.Парковете и  градините обявени  или декларирани за паметници на културата или археологически паметници се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите.

 

                ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

                Чл.10. (1) В обществените  озеленени площи /паркове и градини/  - публична собственост и в поземлените имот – частна собственост, без промяна предназначението им, могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти /кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности/ и открити обекти (съгл. § 5, т.68), както и преместваеми търговски обекти по чл. 56 от ЗУТ, които не нарушават екологичните, рекреационните и естетични качества на зелените площи и са предвидени в одобрения устройствен проект на парка или градината.

                   (2) Главният архитект на общината одобрява схема за разполагане на преместваеми обекти и дава разрешение за поставяне на обекти за разносна търговия и рекламни материали в зелените площи без да се засягат затревени и залесени площи.

                Чл. 11. В изградените озеленени площи съществуващите обекти с временен статут не могат да добиват траен градоустройствен статут.

                Чл. 12.  (1) При създаване, одобряване и изменение на устройствени схеми, общи устройствени планове и подробни устройствени планове се изисква:

                1.Запазване на съществуващите озеленени площи от всички категории и на териториите, отредени за озеленени площи по действащите градоустройствени планове.

                2.Максимално запазване на съществуващата дървесна и храстова растителност и зелени площи.

                (2) Заданията за проектиране за инвестиционно проучване на обекти върху общински терени предназначени за озеленяване се обсъждат в ОЕС за устройство на териториите.

(3) Всички проекти за строителни и ремонтни работи по техническата инфраструктура на града, засягащи обектите по ЗС се съгласуват с експерта “Екология” и/или “Озеленяване”.

           (4) Проектите за подробни устройствени планове задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване.

     (5) В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството общинските органи, отговарящи за озеленяването извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване.

                Чл. 13. (1) Отнетите по изключение изградени озеленени площи, задължително се компенсират с равни по площ нови територии в същия или съседен район.

                (2) Не се съгласуват проекти  в които не са спазени изискванията на чл.12, ал. 1.                         

Глава трета

                ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

                Чл.14.(1) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях  в урбанизирани територии, реализирани съгласно предвижданията на  устройствените планове.

           (2) Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове в урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

           (3) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в устройствените планове в урбанизираните територии за озеленени площи, се разрешава след положително становище от обществено обсъждане, проведено по реда на чл.121, ал. 1 от ЗУТ.

                   1.от Министерски съвет по предложение на областния управител – за държавни имоти;

                   2. от Общински съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците в останалите случаи.

          (4) Общественото обсъждане се организира от  възложителя на устройствената схема, за мястото, часа и датата на провеждане писмено уведомява Кмета на общината, а засегнатото население уведомява чрез обява в един местен и един национален ежедневник

           (5) На общественото обсъждане присъства експерт  “Екология”(Озеленяване) и отдел “ТСУ към общинска администрация, които подписват протокола.

                Чл. 15.  Озеленени площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели. 

                Чл. 16.  В общинските озеленени площи се забранява:

                1.  Нанасяне на повреди върху храстите и дърветата, причинени от чупене, рязане на клони и палене на огън.

                2.  Фиксиране на рекламни материали по дърветата и изграждане на билбордове.

                3.  Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури.

                4.  Ходенето по тревните масиви, с изключение на определените за тази цел места.

                5.  Преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим.

                6.  Нанасяне на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките.

                7.  Пускането на свобода и воденето на домашни животни, освен на определените и обозначени за тази цел места.

                8.  Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове.

                9. Събиране на семена, плодове, резници, брането на билки без специално разрешение от Община Цар Калоян.

10.         Насипване на осолен сняг и химикали около стъблата на храсти и дървета.

11.         Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има опасност за намиращите се в близост дървета, храсти или тревни площи.

12.         Пашуването на селско стопански животни в зелените площи.

13.         Правенето на огнища и паленето на огън в близост до дървесна и храстова растителност и паркови съоръжения.

                Чл.17. На територията на общината се забранява отсичането и изкореняването на дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, независимо от собствеността им.

                Чл.18. Уреждането на временни изложби и други мероприятия на открито в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на Общината, срещу заплащане на съответен наем.

                Чл.19.(1) Озеленените площи и декоративната растителност в терените на учреждения,фирми, училища, детски заведения, здравни заведения, стопански и обществени организации и граждани се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели.

                (2).Общината организира специализирана охрана на зелените площи за широко обществено ползване и съоръженията в тях, както и на уличната растителност.

                (3) Стопанисването на озеленени територии, включително поддържане на чистотата около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракция, разположени в общински зелени площи или в близост до тях е задължение на собствениците и ползвателите.

                (4) Наемателите на терени общинска собственост ползващи открити площи пред търговски обекти поддържат и почистват зелените площи намиращи се пред тях / тревни площи, цветни лехи, кашпи, пространствата около уличните дървета и др./

                Чл.20. За създаване на оптимални условия за развитие на ново засадена растителност и опазване на сградите и съоръженията се спазват нормативно установени разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници, сгради и съоръжения (приложение № 1).

                Чл.21. (1) Разрешение за строителство на всички обекти при които се налага отсичане, преместване или окастряне на растителност и унищожаване на тревни площи се издава след писмено искане.

(2) Разрешение за преместване или премахване на дървесна и храстова растителност в озеленени площи общинска собственост се дава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице в следните случаи:

1.  При строителство, ремонт и реконструкция на озеленени площи по утвърдени проекти и при доказана невъзможност за запазването им.

                2.  За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.

                3. При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии.

                Чл.22.(1) Писмено разрешение за премахване, преместване или окастряне на декоративна растителност се издава от:

                1.  Кмета на общината, за всички обекти на зелената система, въз основа на писмена молба по чл. 18, т. 1, 2 и 3 и становище от експертите  “Екология”

                2.  Органите на МОСВ за растителност, обявена като защитен обект, съгласно ЗЗТ.

                3.  Директора на НИПК за растителност в обект на паметници на културата или тяхната среда.

                Чл.23. Когато за един обект, включително и за подобектите към него, се налага премахване на повече от 10 броя здрави дървета, се извършва съгласуване с РИОСВ.

                Чл.24. (1) Разрешената за премахване или преместване декоративна растителност се оценява по тарифата в тази наредба (приложение № 2).

                (2) С получения дървен или друг материал разполага собственикът.

                (З) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния парцел, освен в случаите по чл. 14.

                (4) Стойността на засегнатата растителност и тревни площи се внася от инвеститора или собственика в каса на Община Цар Калоян.

                (5) Премахването или преместването на дървета и храсти, за които има издадено разрешение се извършва от възложителя след наемане на специализиране фирма за този вид дейности.

                Чл.25.(1)  Споровете за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетение за неправомерно премахната растителност се решават по съдебен ред.

                (2) Кмета на общината може да разрешава отсичането на клони на дървета, които се простират над съседен имот и корените, които преминават през неговият имот.

                (3) При ново засаждане на дървесна растителност в парцелите е необходимо да се спазват най – малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени от ЗУТ

                1.За ниски дървета / с височина до 2.5 м /  - на 1.00 м.от границата

                2.За средно високи дървета / с височина до 5.00 м./ - на 1.5 м. от границата

                3.За високи дървета / с височина над 5.00 м./ - на 3.00 м. от границата.

                4.На вътрешната регулационна линия към съседните имоти се препоръчват живи огради с височина до 1.20 метра.

                Чл.26.  Не са обект на тази наредба, озелените площи със специално предназначение, обявени по съответния ред и със статут, определен в нормативен акт.

                Чл.27.(1).При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

                (2) След извършване на  неотложни аварийни и мероприятия на инженерната инфраструктура в зелените площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

                (3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя.

 

Глава четвърта

                КОНТРОЛ И САНКЦИИ

                Чл.27.  Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от Кмета на общината или от упълномощени от него лица.

                Чл.28. За всички щети, причинени на озеленените площи и декоративната растителност по смисъла на тази наредба, виновните лица заплащат обезщетение определено по тарифата с приложение № 2

                Чл.29. (1) Нарушенията се констатират с акт на контролните органи упълномощени от Кмета на Община Цар Калоян. 

(2) Въз основа на акта кметът на общината издава наказателно постановление.

                (З) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно- отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания - чл. 59, ал. 3.

                Чл.30. При унищожаване на растителност без разрешение, предвидените обезщетения в приложение № 2 се налагат в петорен размер.

                Чл.31. При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обектите на Зелената система на града, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба в размер на 100 лв. и принудително извозване.

                Чл.32. При упражняване на спортове в парковете и градините, извън определените за това места, които застрашават посетителите, се заплаща глоба в размер на 50 лв.

                Чл.33. При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските площадки, поляни и цветни фигури, се заплаща глоба в размер на 50 лв.

                Чл.34. При паша на домашни животни, унищожаване на декоративни растения или неразрешено косене на тревостоя в озеленените площи се заплаща глоба в размер на 100 лв.

                Чл.35. При монтиране в озеленени площи без разрешение на обекти за търговия, палатки и каравани, освен на разрешените за това места, се заплаща глоба в размер на 500 лв.

                Чл.36. При продажба без разрешение в озеленените площи на всички видове стоки, извършване на занаятчийски услуги, устройване на забавления и провеждане на митинги и събрания се заплаща глоба в размер на 500 лв.

                Чл.37. При замърсяване на озелените площи с отпадъци от всякакво естество, се заплаща глоба от в размер на 500 лв.

                Чл.38. При чупене и повреждане на детски съоръжения за игра в озеленени площи и друга паркова мебел се заплаща глоба в размер на разходите, необходими за възстановяване на съоръженията в троен размер.

                Чл.39.Когато нарушението по тази глава се извърши от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция с същите размери.

 

Глава пета

                ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                § 1  Наредбата се издава на основание чл.62, ал.10 от ЗУТ и чл.22 ал.1 и във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и определя задълженията на гражданите и организациите при ползване на озеленените площи и декоративната растителност на територията на община Цар Калоян.

           § 3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет на 19.09.2008 г. с  Решение №76 по Протокол №8.

                                                                                      

 

                                                                                                Председател  на  ОбС-Цар Калоян:

                                                                                                                      /Рефан Ашим/

§ 1. Санитарна експертиза за състоянието на растителността включва:

                1.  Определяне на декоративния вид с преценка за неговата екологична и естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането.

                2. Характеристика на местоположението и определяне на основните екологични, естетически и паркоустройствени функции на декоративния вид и степента на тяхната значимост в зависимост от особеностите на заобикалящата среда.

                3. Информация за възрастта и жизнеността на декоративния вид с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда.

                4. Заключение с конкретни предложения - да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне и да се подмени с друг екземпляр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение № 1  

 

 

 

                                  

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ

ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ

 

 

 

ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Минимални разстояния до стълбата в метри

 

 

дървета

храсти

1.

До външни стени  и сгради

 5.00

1.50

2.

От бордюри на тротоари и паркови алеи

 0.70

0.50

3.

От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни                 ивици и основи на канавки

2.00

1.00

4.

От основата и ръбовете на откоси и тераси

1.00

0.50

5.

От стълбовете на осветителни мрежи и естакади

4.00

 

6.

От основата и ръбовете на подпорни стени

3.00

1.00

7.

От стените на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби.

2.00

1.00

8.

От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори

2.00

1.00

9.

От водопроводи и дренажи

1.00

-

10

От подземни електрокабели до 2.5 KV

2.00

0.70

11.

От подземни електрокабели над 2.5 KV

3.00

1.00

12.

От слаботокови кабели

1.50

0.70

13.

От горната част на подземни колектори до    повърхности на почвата

1.00

0.50

14.

От надземни улични линии - слаботокови                  

проводници с ниско напрежение до короната                 на дърветата

1.50

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН.

Размер на обезщетенията за причинени вреди на декоративна растителност:

 

     1. Тревни площи за 1 м. кв.                               - I кат.  - 5 лв.

                                                                                  - II кат. - 3 лв.

     2. Летни цветя за 1 м. кв.                                   - I кат.  - 20 лв.

     3. Многогодишни цветя за 1 бр.                                     - 5 лв.

     4. Почвопокривна растителност за 1 м. кв.                    - 2 лв.

     5. Жив плет - широколистен 1 м. л.                           до 5 год. - 50 лв.

                                                                                 над 5 год. - 100 лв.

     6. Жив плет - вечнозелен 1 м. л.                                до 5 год. - 80 лв.

                                                                                 над 5 год. - 150 лв.

      7. Рози за 1 бр.                                                               до 5 год. - 5 лв.

                                                                                 над 5 год. - 10 лв.

     8. Широколистни храсти за 1 бр.                                 до 5 год. - 15 лв.

                                                                                               над 5 год. - 40 лв.

     9. Вечнозелени храсти за 1 бр.                                     до 5 год. - 20 лв.

                                                                                               над 5 год. - 50 лв.

     10.  Иглолистни дървета:

                Вид                                                                                         Височина в метри

     Широкоразпространени:

     Бял и черен бор, обикновен                                      до 4 м - 50 - 80 лв.

     смърч, бяла ела, туя, хвойна                                     до 7 м - 80 - 150 лв.

     и др.                                                                                над 7 м - 150 - 200 лв.

     Редки и ценни видове:

     гинко, лиственица, мура, ср. ела,                            до 4 м - 80 - 120 лв.

     ср. смърч, кедри, либоцедрус,                                  до 7 м - 120 - 180 лв.

     тцуга, тис, кипарис, секвоя и др.                               над 7 м - 180 - 300 лв.

     11. Широколистни дървета:

                Вид                                                                    Височина в метри

     Широкоразпространени:

     айлант, акация, върба, тополи,                                   до 5 м - 30 - 50 лв.

     трепетлика и др.                                                            над 5 м - 50 - 100 лв.

     Ценни  видове: чинар, ясен

     бреза, , каталпа, пауловния,                                                      до 5 м - 50 - 80 лв.

     бук, американски дъб, софора,                                над 5 м - 80 - 150 лв.

     зимен и летен дъб, клен, липа,

     орех, конски кестен и др.

     За особено ценни и редки декоративни дървета по преценка на експертизата се дължат обезщетения до 500 лв.

                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Приложение № 3

                                        

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

АКТ № ...../..........................

 

............................................................................................................................................................

            (собствено, бащино и фамилно име на актосъставителя)                       (длъжност)                             

.............................................................................................................................................................

                                               (дата на съставяне на акта)

констатира,че........................................................................................................................................

                           (дата и място на извършване на нарушението)

................................................................………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                С тези действия ......................................................................................................................

                  (име, адрес, Булстат, дан. номер и регистрация на фирмата)

............................................................................ ..................... представлявана от .................................... ..........................................................................................................................

 (собствено/бащино и фамилно име, възраст,домашен адрес, ЕГН и длъжност на представителя на фирмата) е нарушил...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

                           (законови разпоредби)

      Нарушението е констатирано в присъствието на свидетелите

1. ...........................................................................................................................................................

   ………………………………………………………........................................................................        

(име, презиме, фамилия, ЕГН и точен адрес)

 

 2.  ........................................................................................................................................................

   …………………………………………………………………………………………………… .         

 (име, презиме, фамилия, ЕГН и точен адрес)

 

                Нарушителят даде следните обяснения (възражения): ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Свидетел:                                                                                              Съставил акта:

(Нарушителят отказа да подпише акта)

                                

Дата: ………………………….                                                   Нарушител:……………..

                                          

  Свидетели: 1. …………………………………………….   

                      2……………………………………………..                                        

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река