НАРЕДБА

 №9

ЗА РЕКЛАМНO - ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

 

Чл. 1 /ал. 1/ С тази наредба се урежда реда и начина за разпространението на територията на Община Цар Калоян  на реклама и информация със средствата на външната реклама.

/ал. 2/ Разпространението на реклама и информация чрез средствата на външната реклама става чрез Рекламно-информационни носители (РИН) и Рекламно-информационни елементи (РИЕ).

/ал. 3/ По смисъла на тази наредба рекламно-информационни носители (РИН) са:

- рекламни пана;

- фирмени пана и табели;

- рекламно-указателни табели;

- информационно-указателни табели;

- табла, "афишни колони” и др., предназначени за разлепване на печатна реклама и информация;

- спирките ;

- калкани, външни стени и покриви на сгради и др. елементи на градската среда, ако архитектурата на сградата позволява това.

/ал. 4/ По смисъла на тази наредба рекламно-информационни елементи /РИЕ/ са:

- всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание, които не се разпространяват чрез средствата за масово осведомяване, телекомуникациите или пряко до индивидуален клиент;

- всеки текст, обемна форма или изображение върху сграда, свързани с функцията на сградата или на даден обект в нея;

- всеки текст, обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда, част от нея или терен, където се извършва определена дейност;

- рекламни материали с временен характер - транспаранти, знамена, надписи, обозначаващи акционни, обществени, икономически, културни, социални, политически, спортни и други събития.

/ал. 5/ По смисъла на тази наредба реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.

Чл. 2 /ал. 1/ Рекламно - информационните елементи се разполагат върху рекламно-информационните носители.

/ал. 2/ Всички РИН на територията на общината, независимо от техния вид, собственост или собственост на мястото, където са поставени, трябва:

- да отговарят на изискванията на тази наредба;

- да не нарушават условията на обитаване на градската среда, включително произвеждане на вибрации, шум и светлина над допустимите норми, да не създават рискови условия за безопасността на движението;

- да са пожаро- и електрообезопасени, ако са светещи или осветени.

- да не закриват други РИН или елементи от архитектурния вид на сградите;

- да бъдат поддържани в състоянието, в което са разрешени, по отношение тяхната безопасност, вид, чистота и функция от физическото или юридическото лице – техен собственик;

- да съдържат отбелязани името, телефона и адреса на юридическото или физическо лице, на което е издадено разрешението за поставяне от Общината, ако такова е изискуемо по реда на тази наредба;

- да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно изискванията на съответните стандарти;

- да не бъдат монтирани върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик, както и върху сгради и съоръжения, статута и експлоатацията на които се определя с други закони, без съгласуване със съответното министерство или ведомство, което ги стопанисва.

- да не бъдат монтирани върху незаконно построени и неподдържани в добро състояние сгради, освен ако поставянето им цели и подобряване естетическия вид на сградата.

/ал. 3/ Всички РИЕ на територията на общината, независимо от техния вид, собственост или собственост на мястото, където са поставени, трябва:

- ако съдържат текст, той да бъде изписан на български книжовен език. Текстовете на чужд език се изписват с размер на шрифта, не по-голям от българския. Изключение се допуска само за регистрирана търговската марка или фирмен знак с доказана международна популярност и наличие на съответните документи.

- да не са с форма, цвят, съдържание, символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

- да не рекламират забранени за употреба вещества и препарати с наркотично или стимулиращо действие, лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове; полезни свойства на тютюневи изделия или алкохолни напитки, порнографски материали, оръжие и боеприпаси в нарушение на чл. 55 от Закона за здравето;

- да не съдържат заблуждаваща и непочтена реклама и информация по смисъла на чл. 38 и чл. 39 от Закона за защита на потребителите;

- да не накърняват правата и доброто име на физически или юридически лица, както и да не рекламират стоки или услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;

- да не пропагандират, под каквато и да е форма, омраза, насилие, расова и етническа или политическа нетърпимост;

- да не рекламират несъществуващи качества на стоки и услуги или приписват несъществуващи недостатъци или услуги на конкурентите;

-  (Отм. с Решение № 34 по Протокол № 6 от 15.09.2017 г.);

- да не се използват за извършването на политическа агитация, освен в случаите, предвидени в закон;

- да не се използва националното знаме за фирмена реклама;

/ал. 4/ В някои случаи РИН и РИЕ могат да бъдат свързани в единна композиция- фирмен тотем (специални надписи, емблеми, фирмени знаци, декоративна пластика с рекламно-информационни функции, знамена и др). В такива случаи те трябва да отговарят едновременно на изискванията на ал. 2 и ал. 3.

Чл. 3 Тази наредба не важи за знаците, табелите, указанията, маркировките и др., които се поставят по реда на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

ГЛАВА ВТОРА

Видове рекламна и информационна дейност

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Рекламни пана

Чл. 4 Рекламните пана са трайни рекламни носители, върху които могат да се разполагат елементите на рекламата, в зависимост от желанията на рекламодателя. Елементите на рекламата могат да бъдат с траен и с временен (периодично подменящ се) характер.

Чл.5 /ал. 1/ В зависимост от мястото на разполагане, начина на изработка и вида на използваните рекламни елементи, рекламните пана могат да бъдат:

- рекламни пана, закрепени неподвижно върху покриви, фасади и калкани (осветени и неосветени);

- рекламни пана, едностранни или двустранни, свободно стоящи в градската среда (осветени и неосветени);

- специални рекламни пана - осветени отвътре касети, тривижъни, светлинни стени, бягащи светлинни пътеки, видеостени и др. технически сложни съоръжения;

- рекламни пана към градския партер (магазини, заведения и др. обекти с обществено обслужващи функции), разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата на сградата или по тротоара;

- тиражирани рекламни пана, с или без тиражирани рекламни елементи върху тях, предназначени за градския партер, стълбовете на уличното осветление или стълбовете на контактната тролейбусна мрежа.

/ал. 2/ В зависимост от размерите си, рекламните пана могат да бъдат два вида:

-малки – до 3 кв.м, но не по-дълги от 3 линейни метра;

-големи – над 3 кв.м.

Чл. 6 /ал. 1/ Разполагането на рекламни пана може да се извършва само по одобрен проект, по реда на Глава Трета, Раздел Първи на настоящата Наредба.

/ал. 2/ На съгласуване подлежат вида, конструкцията, размера и мястото на разполагане на рекламното пано. Рекламните елементи, разположени на паното се определят от рекламодателя и трябва да отговарят на изискванията на чл. 2 /ал. 3/.

/ал. 3/ При разполагане на реклами пана задължително се спазват следните изисквания:

- рекламно пано може да бъде поставено на не по-малко от 0,5 м. от нивото на терена с изключение на тотеми ;

- рекламното пано, монтирано по улици и покрай магистрали трябва да бъде поставено на височина не по-малка от 2,50 м от нивото на терена и вертикалния ръб трябва да отстои най-малко на 0,5 м от уличното платно;

- параметрите на паното, независимо от неговия вид, включително и използваните рекламни елементи, трябва да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена среда и (или) архитектурен образ на сградата;

- отстоянията между отделните тиражирани рекламни пана трябва да бъдат минимум:

- 80 м. за пана над 3 кв.м.;

- 50 м. за пана от 1 до 3 кв.м.;

- 10 м. за пана до 1 кв.м.

/ал. 4/ Ограничава се разполагането на рекламни пана в или върху:

- природни забележителности и резервати;

- градските паркове, с изключение на периферните им части, прилежащи към улиците;

- всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност;

- фасади на жилищни сгради, с изключение на калканни стени и покриви;

- ажурни и декоративни огради, парапети и балкони;

- сградите на представителните държавни и общински институции;

- лечебни, детски и учебни заведения;

/ал. 5/ Не се разрешава разполагането на рекламни пана в и върху:

- скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;

- гробищните паркове, както и в самите тях;

- стълбове на далекопроводната електрическа мрежа;

- елементи от системата на регулиране на движението по пътищата;

- елементи и съоръжения от пътната мрежа – мостове, тунели и др.

Чл.7 /ал. 1/ Рекламни пана могат да се разполагат върху общински и държавни имоти, както и върху имоти, собственост на физически и юридически лица.

/ал. 2/ Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагането на рекламни пана се извършва въз основа на договор с Кмета на Общината. Ползвателят заплаща цена, определена от Общинския съвет, съгласно Приложение № 1.

/ал. 3/ За поставяне на рекламно пано върху държавна и частна собственост на физически и/или юридически лица се изискват следните документи, освен изброените по чл. 25:

- при имоти държавна собственост - съгласие от ведомството или организацията, стопанисващи имота;

- при имоти притежавани от юридически лица – съгласие от ръководителя на съответната фирма или организация;

-декларация, в която собствениците се съгласяват да бъде демонтирано рекламното пано при екстремни ситуации или при допуснати нарушения на настоящата наредба.

/ал. 4/ За поставяне на рекламни пана върху частна собственост на физически или юридически лица се издава разрешение и се заплаща от собственика на рекламното пано ежегодна такса, съгласно Приложение 1

/ал. 5/ Рекламните пана могат да бъдат поставяни за срок не по-дълъг от три години.

Чл.8 /ал. 1/ Разполагането на рекламни елементи върху рекламното пано се урежда, между собственика на паното и ползвателя, при спазване на изискванията на чл. 2 ал. 3. Отговорен за спазването на тези изисквания е собственикът на рекламното пано.

/ал. 2/ За разполагане на рекламни елементи на рекламни пана, собственост на Общината, на нейни структури, се заплаща цена, определена от Общинския съвет, съгласно Приложение  № 1.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Фирмени пана и табели

Чл. 9 /ал.1/ Фирмените пана и табели са трайни рекламно-информационни носители, върху които могат да се разполагат РИЕ под формата на фирмен знак, лого и указателни надписи, относно дейността на обекта, за който са предназначени.

/ал. 2/ За фирмени пана и табели се считат и неразривно свързани РИН и РИЕ, които съдържат фирмен знак, лого и указателни надписи, относно дейността на обекта, за който са предназначени.

/ал. 3/ РИЕ, разположени на фирменото пано, са специфични за паното и не могат да бъдат променяни. При промяна на РИЕ се счита, че е създадено ново фирмено пано, независимо от запазване вида и размера на носителя.

/ал. 4/ Фирмените пана и табели са елемент от художественото оформление на фасадата и прилежащите пространства на обекта, за който са предназначени.

/ал. 5/ Не се счита за фирмено пано художественото оформление на витринните стъкла на магазините. Надписите върху витрините не могат да заемат място повече от 50% от площта на витрината.

/ал. 6/ Един обект може да има максимум една перпендикулярна, една успоредна фирмена табела /пано/, съобразени с архитектурата на сградата и една свободно стояща.

/ал. 7/ Не се допуска пред обекта на съответната фирма да се разполагат фирмени и рекламни пана на други фирми, в т.ч. и на фирми, чиито стоки или услуги се предлагат в обекта.

/ал. 8/ Не се допуска във фирменото пано да се използват фирмени знаци, лого, шрифт и цвят на други фирми без тяхното писмено съгласие.

Чл. 10 /ал. 1/ Фирмените пана и табели могат да бъдат поставени:

- по фасадите на сградите, успоредно или перпендикулярно, като размерът им не трябва да надвишава размера на фасадата на обекта, за който са предназначени. При перпендикулярно разположение най-отдалеченият им край не трябва да бъде на повече от 1,50 м от фасадата на обекта;

- върху козирки, навеси и маркизи, като височината им не трябва да надвишава 1 м и да не закрива отвори по фасадата на сградата;

- пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от 1/3 от парапета на балкона или подпрозоречния парапет;

- свободно стоящи, вкючително и като обемни елементи в непосредствена близост до обекта;

- общо /обединително/ пано за повече фирмени табели, разположено на партера;

- фирмени пана и табели за обекти в сгради разположени в територията на КИН се разрешават в съответствие на специфичните изисквания в гл. 4 от наредбата;

/ал. 2/ Фирмените пана и табели могат да бъдат поставени само въз основа на одобрен проект по реда на Глава Трета, Раздел Първи на настоящата наредба.

/ал. 3/ Фирмените пана и табели се премахват от собственика (ползвателя) и мястото се превежда в първоначалния му вид в срок до един месец след прекратяване на дейността на обекта, за който е предназначено.

Чл. 11 /ал. 1/ Фирмените пана и табели са собственост на собствениците или ползвателите на обектите, за които са предназначени.

/ал. 2/ Ползвател на обект може да постави фирмено пано само при предварително (преди одобряване на проекта по чл.10 ал.2) писмено съгласие на собственика на обекта.

/ал. 3/ Правото за поставяне на фирмено пано на обекти частна собственост е възмездно. Собственикът на фирменото пано заплаща ежегодна такса за ползване на градската среда съгласно Приложение Ν1

/ал. 4/ Правото за поставяне на фирмено пано върху обекти публична общинска собственост (тротоари) е възмездно и се предоставя след одобряването на проекта по чл.10, ал.2 и сключен договор с Кмета на Общината. Цената на възмездното право е съгласно Приложение № 1.

/ал. 5/ Отговорни за редовността на фирмените пана по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Рекламно-указателни и информационно-указателни табели

Чл 12 /ал. 1/ Рекламно-указателните табели са специализирани носители, на които могат да бъдат изписани само фирмен знак, лого и текстова информация за рекламирания обект.

/ал. 2/ Фирменият знак, логото и текстовата информация, разположени на рекламно-указателната табела са специфични за нея и не могат да бъдат променяни. При промяната им се счита, че е създадена нова рекламно-указателна табела, независимо от запазване вида и размера на носителя.

Чл.13 /ал. 1/ Рекламно-указателните табели могат да бъдат поставени само въз основа на одобрен проект по реда на Глава Трета, Раздел Първи на настоящата наредба.

/ал. 2/ Рекламно-указателните табели могат да бъдат с площ не по-голяма от 0,5 кв.м.

/ал.3/ Площта на фирмения знак не може да бъде повече от 1/3 от площта на табелата.

/ал. 4/ Всеки рекламодател има право да разположи до 10 броя рекламно-указателни табели, свързани с един негов обект.

Чл. 14 /ал. 1/ Рекламно-указателните табели са собственост на ползвателите на обектите, за които са предназначени.

/ал. 2/ Рекламно-указателните табели могат да се разполагат върху общински и държавни имоти, както и върху имоти, собственост на физически и юридически лица. За поставяне на рекламно-указателни табели на необщински имот, задължително се изисква предварителното съгласие на собственика.

/ал. 3/ Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагането на рекламно-указателни табели се извършва въз основа на договор с Кмета на Общината. Ползвателят заплаща цена, определена от Общинския съвет, съгласно Приложение № 1.

Чл.15 /ал. 1/ Информационно-указателните табели са специализирани носители, на които може да бъде изписвана текстова и графична информация за обществените, икономическите, културните, туристическите и социални нужди на населението и гостите на Общината.

/ал. 2/ Информацията, изписана на информационно-указателните табели не трябва да има рекламен (подтикващ) характер, дори и да се отнася за обекти и дейности с търговски характер или от нейното разпространение да настъпят облаги за стопански субекти.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

Рекламни материали с временен характер

Чл.16 /ал. 1/ Рекламни материали с временен характер са: знамена, транспаранти, печатни рекламно-информационни и др. материали, свързани с празнични, културни, акционни, политически, спортни прояви и промоции.

/ал. 2/ Рекламни материали с временен характер могат да се разполагат на определените за това места и да носят информация, свързана само с конкретната проява.

/aл. 3/ Рекламни материали с временен характер могат да бъдат разполагани за срок не по-дълъг от един месец.

Чл.17 /ал. 1/ Разлепването на печатни, рекламни, информационни и агитационни материали се разрешава само на определените за това рекламни табла и "афишни" колони.

/ал. 2/ Правото за разлепване може да е възмездно или безвъзмездно в зависимост от вида на материалите и се дава по реда на Раздел втори и трети на Глава трета.

Чл.18 /ал. 1/ Поставянето на транспаранти, знамена и др. подобни се разрешава по реда на Раздел първи, Глава трета.

/ал. 2/ Не се разрешава разполагането на транспаранти над контактната мрежа за градския транспорт.

/ал. 3/ Поставянето на транспаранти, знамена и др. подобни е възмездно, като рекламодателите заплащат определена цена съгласно Приложение № 1.

/ал. 4/ За прояви с нетърговски характер, Кметът на Общината може да разрешава безплатното разполагане на транспаранти, знамена и др.

Чл.19 /ал. 1/ Върху сгради могат да бъдат разполагани временни надписи за прояви, които се извършват в сградата.

/ал. 2/ Ако надписите по ал. 1 нямат рекламен характер, а само информират за провеждащата се в сградата проява, то те могат да се разполагат от организаторите без предварително съгласуване, като трябва да отговарят на общите изисквания на чл. 2.

Чл.20 /ал. 1/ Рекламни материали с временен характер се демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.

/ал. 2/ Залепените извън определените места материали се унищожават или разлепват.

Чл. 21 Разпоредбите на настоящата глава не важат по време на предизборни кампании за избори на местни и централни органи на властта. За тези периоди Кметът на Общината издава специални заповеди в рамките на своите правомощия по конкретен изборен закон.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

Реклама към елементи на градския дизайн

Чл. 22 /ал. 1/ Разполагането на РИЕ към спирките на градския транспорт се разрешава само на определените за това РИН, неразделна част от спирките.

/ал. 2/ РИН са стандартни и съобразени с дизайна на спирките. Те могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

/ал. 3/ По реда на ал.1 и ал.2 се разполагат и реклами към павилионите и други елементи на градския дизайн. Тези реклами могат да бъдат с единична площ, съобразена с вида и конструкцията на конкретния павилион или елемент на дизайна.

Чл. 23 /ал. 1/ РИЕ, разположени на РИН, неразделна част от елементите на градския дизайн се считат за рекламни пана и за тях важат всички разпоредби за рекламните пана по тази наредба.

/ал. 2/ За рекламни пана се считат и всички реклами, разположени и върху и в подвижния състав на градския транспорт, обслужващ линии от Общинската транспортна схема.

ГЛАВА ТРЕТА

Ред за полагане на РИН и РИЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Ред за разполагане на РИН/РИЕ

Чл. 24 /ал. 1/ РИН/РИЕ могат да се монтират на територията на Община Цар Калоян въз основа на одобрен от Гл. архитект  проект и след заплащане на определена цена по тарифи, утвърдени от Общински съвет Цар Калоян /Приложение № 1 /.

/ал. 2/ На предварително съгласуване по реда на този раздел подлежат всички РИН и някои РИЕ, които се разполагат на територията на Общината, независимо от тяхната собственост.

/ал.3/ При одобряването на архитектурен проект за сграда с търговска и др. обслужваща дейност се изисква на фасадите предварително да се определят местата на фирмения надпис или паното, за които се разработва отделен проект и представя на Гл. архитект  за утвърждаване.

/ал. 4/ Не се изисква проект за разрешение за разлепване на печатни материали и безплатни съобщения по Глава трета Раздел втори .

Чл. 25 /ал. 1/ Инициатива за разполагане РИН/РИЕ имат всички заинтересовани физически и юридически лица.

/ал. 2/ Инициативата започва с писмо за намерения, отправено до главния архитект на Общината. С писмен или устен отговор от него, лицата получават информация за допустимостта на инициативата си и указания за по-нататъшната процедура, необходимите документи, проекти, съгласувания и пр., в зависимост от конкретния случай. В случай на начален отказ на писмото за намерения, отговорът на Гл. архитект е задължително в писмена форма с обосновка на отказа.

/ал. 3/ Когато не е изпратено уведомление за отказ в срока за произнасяне, се счита, че е налице мълчаливо съгласие.

/ал. 4/ В случай на принципно одобрение и допустимост на инициативата по ал. 2, заинтересованите лица подават молба до гл. архитект за разполагане на РИН/РИЕ, която се придружава от:

1. Схема за разполагане, нанесена върху скица-копие от регулационния план, изготвена от техническата служба на Общината и одобрена от Гл. архитект след нанасяне на подземен кадастър и съгласуване с БТК, ВиК, Електроразпределение, Пътна полиция – КАТ и др. според конкретния случай.

2. Проект за РИЕ, съдържащ най-малко:

- художествен проект, съдържащ графично-цветово решение, макет (при обемни решения), фотомонтаж за вписване на РИЕ/РИН в съществуващата пространствена среда;

- схема-ситуационно решение със съответни разстояния, според конкретния случай;

- архитектурно-дизайнерски проекти в подходящ мащаб с обяснителна записка /при необходимост/;

- конструктивна част /при необходимост/;

- инсталационна част /при необходимост/;

3. Други необходими документи, за конкретния случай, по указания на Гл. архитект в т.ч. удостоверение за актуална съдебна регистрация, булстат, данъчна регистрация, копие от документа за самоличност на собственика /управителя, изп. директор/ на фирмата, декларация че собственикът на фирменото пано /табела/ е съгласен да бъдат демонтирани съответните съоръжения при екстремни ситуации или нарушения на настоящата наредба.

/ал. 5/ Главният архитект може веднъж да изисква отстраняване на нередовностите на документите и/или представяне на допълнителна информация към заявлението.

Чл. 26 Когато определени обстоятелства са удостоверени от друг орган и са вписани в публичен регистър, главният архитект не може да изисква доказването им по друг начин, освен чрез представяне на писмена декларация.

Чл. 27 При одобряване на проекти за разполагане на рекламни и фирмени пана и табели върху покриви, калкани, фасади и други части на сгради-частна собственост, които са в лошо техническо и физическо състояние Главният архитект, на основание чл. 179 от ЗУТ може да задължи собственика на рекламното или фирменото пано /табела/ да приведе съответната част на сградата в добро състояние.

Чл. 31 /ал. 1/ След одобряване на проекта от гл. архитект кметът на Община Цар Калоян разрешава разполагането на РИН/РИЕ.

/ал. 2/ Срокът за окончателно произнасяне по молбата на вносителя по чл. 25 /ал. 3 е 30 дни от датата на подаването й.

/ал. 3/ Заявителят е длъжен да монтира рекламното си съоръжение в 3 месечен срок. При неспазване на този срок разрешение за съответната локация може да бъде дадено на друг заявител.

Чл. 32 /ал. 1/ Компетентните органи могат да откажат разполагането на РИЕ в случаите, когато:

1. РИЕ не отговарят на изискванията на нормативните актове, както и на тази наредба.

2. (Отм. с Решение №34 по Протокол №6 от 15.09.2017 г.).

3. Вече има издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху или в непосредствена близост на мястото, посочено от заявителя.

4. Когато искането за разполагане на РИЕ не е в интерес на Общината.

/ал. 2/ Отказът за одобряване на схеми за разполагане или проекти на РИН/РИЕ се постановява в писмена форма, като се посочват мотивите за отказа.

/ал. 3/ Когато не е изпратено уведомление за отказ в срока за произнасяне, се счита, че е налице мълчаливо съгласие.

Чл. 33 /ал.1/ Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИН/РИЕ се извършва въз основа на договор с Кмета на Община Цар Калоян и съгласуван проект по реда на тази Наредба.

/ал. 2/ Ползвателят заплаща определената цена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата или възмездява Общината по друг равностоен на цената начин.

/ал. 3/ При сключване на договор ползвателят заплаща депозит в размер от един до три месечни наема по договора. Депозитът се усвоява от Общината, ако след изтичане срока по договора Ползвателят не демонтира рекламните пана или има неиздължени суми по договора. При изряден Ползвател депозитът се възстановява.

/ал. 4/ Условията и редът за изразходването на средствата  по този член се определят със заповед на Кмета на Общината.

Чл. 34 /ал. 1/ За разположените върху частна собственост рекламни и фирмени пана /табели/ се издава Разрешение по образец, като в него задължително се посочват:

- имената, адресът и ЕГН на лицето, съответно фирмата и адресът на управление на ползвателя, на който се издава разрешението;

- собственика на имота, в който се разрешава поставянето;

- дължимата такса;

- срокът, за който се разрешава поставянето;

-условията за експлоатация, подръжка и хигиена на прилежащите площи/сгради;

- основанието, при което се отнемат разрешението;

/ал. 2/ (Отм. с Решение №34 по Протокол №6 от 15.09.2017 г.).

/ал. 3/ Разрешението не може да бъде за срок по-дълъг от 3 години.

/ал. 4/ За издадените разрешителни се води регистър.

Чл. 35 Носителите на права за разполагане на рекламно-информационни носители при условията на тази Наредба носят отговорност за причинените от тях вреди на трети лица.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Места за безплатни обяви и съобщения

Чл. 36 /ал. 1/ Местата за безплатни обяви и съобщения са специално изработени за целта табла, пана, афишни колонки или други носители, на които могат да бъдат залепвани или закрепвани по друг начин печатни носители на информация.

/ал. 2/ Местата за безплатни обяви и съобщения – техният вид и място на поставяне се определят със заповед на Кмета на Общината, в съответствие с утвърден проект и схема на разполагане, изготвена от Главния архитект.

/ал. 3/ Местата за безплатни обяви и съобщения трябва да бъдат достатъчно на брой, равномерно разпределени на територията на града и общината, за да могат да осигурят своевременно информиране на обществото по важни за него въпроси. На територията на всяко населено място или квартал трябва да има поне едно място за безплатни обяви и съобщения.

/ал. 4/ Местата за безплатни обяви и съобщения трябва да бъдат ясно обозначени.

Чл. 37 /ал. 1/ Върху местата за безплатни обяви и съобщения могат да бъдат разполагани свободно:

1. Обяви, афиши, плакати и др. материали, информиращи за предстоящи събития с нетърговски характер.

2. Обяви за свободни работни места, търсене и предлагане на работа.

3. Обяви за търсене и предлагане на квартири, с изключение на обяви на фирми, занимаващи се с недвижими имоти.

4. Некролози.

/ал. 2/ Размерът на обявата или съобщението трябва да бъде съразмерим с размера на мястото за безплатни обяви и съобщения, така че да има свободно пространство за поставяне и на други обяви и съобщения. Максималният размер може да бъде до 0,35 кв.м. /50/70 см./

/ал. 3/ Върху местата за безплатни обяви и съобщения се забранява поставянето на всякакъв друг вид РИЕ. Такива РИЕ се премахват, а нарушителите носят отговорност, съгласно Глава Четвърта от тази наредба.

Чл.38 /ал. 1/ Местата за безплатни обяви и съобщения се поддържат от лица, определени със заповед на Кмета на Общината, респективно кмета на населеното място или кметския наместник.

/ал. 2/ Лицата, поддържащи местата за безплатни обяви и съобщения имат право да премахват всички обяви и съобщения, независимо кога са поставени, с цел почистване на носителя.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Премахване на рекламно-информационни носители

Чл. 39 /ал. 1/ Кметът на Община Цар Калоян по предложение на отдел “Общинска собственост” издава Заповед за отнемане на Разрешението по чл. 31 А или прекратяване на Договора по чл. 31, ал. 1 и за премахване на РИН в следните случаи:

-при неспазване на клаузите, посочени в Разрешителното или Договора;

-при неплащане на таксата, посочена в Разрешителното или при неплащане на повече от три месечни наема по Договора;

-при неразрешена промяна във външния вид, локацията и др. елементи на РИН;

-при изтичане на седемдневния предупредителен срок, съобщен с писмо на неизрядното лице.

           -не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ

/ал. 2/ Заповедта се съобщава на лицата, на които е издадено Разрешителното или е сключен Договора по реда на ГПК. В случай че лицето не бъде намерено за връчване на заповедта по ал. 1 на предварително обявените адреси, посочени в Разрешителното или Договора, екземпляр от Заповедта се поставя на информационното табло в Общинския център за услуги и информация на граждани и Заповедта се счита за връчена от датата на поставянето и на таблото. Така направеното съобщение се удостоверява в служебна бележка с подписите на две длъжностни лица от общинската администрация. Служебната бележка се прилага към съответната преписка.

Чл. 40 Непосредствено след влизане в сила на Заповедта по чл. 39, лицето, на чиито име е издадено Разрешителното или е сключен Договора, е длъжно да демонтира РИН и го премахне, като предаде на собственика терена, сградата или обекта във вида, в който го е получило или във вида, в който го е благоустроило с разрешение на собственика. Ако не изпълни това си задължение, принудителното премахване се извършва за сметка на лицето.

Чл. 41 В случай на поставяни без разрешение РИН, същите подлежат на премахване по реда на чл. 39 и чл. 40. Заповедта за премахване се съобщава на лицата, които ползват или държат съответния РИН по реда на ГПК. В случай че тези лица са неизвестни, се прилага разпоредбата на чл. 39, ал. 2.

Чл. 42 /ал. 1/ Процедурата по принудителното премахване на РИН започва с констативен протокол /акт/ за административно нарушение, издаден от лица, упълномощени от Кмета на Община Цар Калоян. Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя в негово отсъствие. Актът се връчва на нарушителя, който може да подаде възражение в тридневен срок. Ако същият не може да бъде намерен на адреса, посочен в Разрешението или Договора или ако е неизвестен, актът се поставя на информационното табло в Общинския център за услуги и информация на граждани и се счита за връчен от датата на поставяне на таблото. Така направеното съобщение се удостоверява в служебна бележка с подписите на две длъжностни лица от общинската администрация. Служебната бележка се прилага към съответната преписка.

/ал. 2/ Ако Заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определение в нея срок, тя се изпълнява принудително от лица, на които това е възложено чрез договор с Община Цар Калоян

/ал. 3/ Разходите за принудителното премахване на РИН са за сметка на нарушителя.

Контрол и административно-наказателни разпоредби

Чл.  43/ал. 1/ Контрол по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Цар Калоян или от упълномощени от него длъжностни лица.

/ал. 2/ За практическото приложение на тази наредба Кметът на Общината издава заповеди.

Чл. 44 Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от общинските органи в случаите, когато е бил длъжен да поиска разрешение и не го е направил, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., освен ако по друг нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 45 /ал. 1/ Разположените в нарушение на тази наредба РИЕ, с неизвестен собственик, се демонтират без предизвестия.

/ал. 2/ При констатирани разположени РИН/РИЕ в нарушение на тази наредба с известен собственик, на същия се дава срок от 5 дни да демонтира рекламата, като освен това същият се наказва с глоба, предвидена в чл. 44 от наредбата.

Чл. 46 /ал. 1/ Кметът на Общината задължава собствениците на РИН/РИЕ, които са неизправни, с лош външен вид, не отговарят на изискванията на тази наредба, да ги приведат в изправност в 10-дневен срок или да ги демонтират.

/ал. 2/ При неспазване на предписанията на общинските органи същите демонтират РИН/РИЕ за сметка на собственика му, като налагат глоба от 50 до 100 лв.

Чл. 47 /ал. 1/ Актовете за констатирани нарушения се съставят от упълномощени от Кмета на Общината лица.

/ал. 2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

Чл. 48 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Собствениците на заварените РИН/РИЕ с изключение на елементите с временен характер, са длъжни да приведат всички разположени РИН/РИЕ в съответствие с изискванията на тази наредба в три месечен срок от влизането й в сила.

§ 2 Незаконно монтираните РИН/РИЕ се демонтират за сметка на нарушителя и се налагат определените в чл. 52 глоби.

§ 3 Със заповед на Кмета на Общината демонтажа на незаконно разположените РИН/РИЕ може да бъде възложен и на външна за структурата на Общината организация.

§ 6 Наредбата е приета от Общински съвет с Решение №60 от Протокол №6 от 17.07.2008год. на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ; Изм. с Решение №34 по Протокол №6 от 15.09.2017г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН :

                                                        /ГЮНАЙ УЗУНАЛИ/

 

 

 

 

Приложение №1

 

 

ТАРИФА

ЗА ЦЕНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА,

СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИН/РИЕ

 

  Видове РИН цена І ІІ Кмет-ства
1. РИН/РИЕ с едностранна рекламна площ до 3 кв.м

лв.

/м2/мес

2 1 1
2. РИН/РИЕ с едностранна рекламна площ над 3 кв.м

лв.

/м2/мес

2 1 1
3. РИН/РИЕ с двустранна рекламна площ до 6 кв.м

лв.

/м2/мес

2 1 1
4. РИН/РИЕ с двустранна рекламна площ над 6 кв.м

лв.

/м2/мес

2 1 1
5. Преместваеми табла

лв.

/м2/мес

2 1 1
6. Транспаранти

лв.

/м2/мес

2 1 1

 

Забележка: 1/зонирането на територията на Община Цар Калоян  е както следва:

I-ва зона обхваща: площад “Демокрация”, ул. “Освобождение”, включително и кръстовищата по нея

II-ра зона обхваща останалата част от град Цар Калоян .

III-та зона обхваща кметствата

2/ При РИН, които са собственост на Общината, горните цени се увеличават два пъти.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река