ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

Н А Р Е Д Б А  № 5

ЗА

РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.С тази наредба се определя редът за управление, придобиване иразпореждане с имущество, собственост на община Цар Калоян. С наредбата сеопределят и конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства.

Чл.2. Наредбата не се прилага за:

 • общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация иследприватизационен контрол;
 • общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;
 • предоставяне на концесии върху обекти - публична общинска собственост;

4. отдаване под наем и продажба на общинските жилища.

Чл.3.(1) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на общинския съвет.

 • В стратегията по ал. 1 се определя делът от имотите - частна общинска собственост, които се отдават под наем само на малки и средни предприятия при условията на чл.25 от Закона за малките и средни предприятия.
 • Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена.

Чл.4. Ежегодно кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Чл.5.(1) Общинската собственост е публична и частна.

 • /Изм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./ Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от публична в частна и обратно, се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство две трети в първия случай и повече от половината от общия брой на общинските съветници във втория.
 • Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма отлицата, които имат право да внасят проекти за решения в общинскиясъвет. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план, становище   на   главния   архитект наобщината и директора на структурното   звено   "Общинскасобственост”.
 • В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска собственост след решение на общинския съвет.
 • Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.

Чл.6.(1) Всяко лице може да получи справка по актовите книги за общинска собственост срещу заплащане на услугата.

 • В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията   може да бъде   и   устна.   В   случаите   на   отказ   да   бъде   регистрирано   или   незабавно удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.
 • В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.
 • В 2-седмичен срок от датата на подаване на заявлението по ал. З отдел "Общинска   собственост" издава   служебно   удостоверение,   копие   от   искания документ или мотивиран отказ.

(5) Ако   в   срока   по ал. 4   отдел "Общинска   собственост” не представи исканата справка се счита, че е налице мълчалив отказ.

Глава втора

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ

Чл.7 . Община Цар Калоян придобива възмездно или безвъзмездно правона собственост и други ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон или въз основа на решение на общинския съвет.

Чл.8. С решение на общинския съвет се придобива собственост в следните случаи:

 • покупко-продажба на имоти или части от тях;
 • замяна на имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически и/или юридически лица;
 • замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически и/или юридически лица;
 • обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост;
 • делба;
 • по давност;

7. предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган.

Чл.9.(1) Дарения и завещания се приемат от кмета на общината приусловията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.

 • Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице съставя и води публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред,номер на договор, стойност на дарението, условие/ срок и номер на писмото, с което дарителят е информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. След писмено   съгласие   на   дарителя   в   регистъра   може   да   се   впише   неговото/а име/фирма.
 • Дарения не се приемат от лице, които участва в обявени от общинската администрация търгове или конкурси или са в процедура по предоставяне на услуги или права от страна на общината в негова полза.
 • Когато   дарениетое безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на общината приема   дарението   с   писмен договор и констативен   протокол   за извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово - счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

Чл.10. Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, сключва договори за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи.

Чл.11.(1) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на общината, се закупуват от кмета или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя на звеното.

Чл.12. При изтичане на давностния срок по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността и при нереализиране на отстъпеното право на строеж, кметът на общината определя комисия, която да установи, че няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.13.(1) Кметът на общината управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на общинския съвет и на общинската администрация.

 • Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка управляват предоставените им от общинския съвет имоти за безвъзмездно ползване.
 • Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на функциите на кметството се управлява от кмета на съответното кметство.
 • Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на общинската администрация в населените места, които не са кметства се управлява от кметския наместник на съответното населено място.
 • Кметът на общината упражнява контрол по управлението на имотите по ал.2, 3 и 4.

Чл.14.(1) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

(2) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените в техните бюджети средства.

Чл.15.(1) /Изм. с Решение №2 с Протокол №1 от 27.01.2017 г./Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, с изключение наобектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем следрешение на общинския съвет за срок до 10 години.

 • /Изм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./ Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
 • Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.
 • Наемните отношения се прекратяват по реда и при условията на чл.15 от Закона за общинската собственост.

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ

Чл.16.(1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти те - частна общинска собственост.

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, осъществяват управлението на имотите - частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

Чл.17.(1) /Изм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./ Имотите-частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се отдават под наем след публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава осма.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл.18.(1) /Изм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./ Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема одобрена от главния архитект на общината, се извършва след публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава осма.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет сключва договор, чиито срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл.19.(1) /Доп. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год., Изм. с Решение №2 с Протокол №1 от 27.01.2017 г./С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост, без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.По този ред на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Кметът на общината сключва договор за наем при условия определени с решението от общинския съвет по ал. 1.

(3) Срокът за наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от   10 /десет/ години.

(4) /Отм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./

(5) /Отм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./

(6) /Отм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./

Чл.20.(1)Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения -частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.

 • Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите й за плащане на наема.
 • При наличие на помещения кметът на общината издава заповед за настаняване въз основа на която се сключва договор за наем със срок до 10 /десет/ години.
 • Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.
 • Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

Чл.21.(1) Кметът на общината предоставя помещения за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват за срок до 10 години.

Чл.22. Общинският съвет приема тарифа с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации.

Чл.23. (1) Първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти, предназначени за административни нужди, не може да бъде по-ниска от размера на наемната цена на жилище със същата полезна площ ипоказатели, увеличен 2 /два/ пъти, а за стопански нужди – от 4 /четири/ до 6 /шест/ пъти, взависимост от местоположението, целта на инвестиционната дейност, нивото на заетост и реалните пазарни наемни цени за съответния район.

(2) Първоначалните наемни цени при провеждане на търг са утвърдени тарифа – Приложение № 1 към настоящата наредба. /Изм. и доп. с Реш. №27 с Протокол №2 от 26.02.2018/

         (3)/Нова – решение №56/9.12.2010 год./ Размерът на наема за ползване на помещения – публична общинска собственост за лекарски кабинети се определя на 1 лев за кв.м /Отм. с Реш. №27 по Протокол 2 от 26.02.2018 год./

Чл.24. Размерът на наема за срока на наемното отношение се изменя с официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от Националния статистически институт.

Чл.25.(1) Безстопанствен имот се установява от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която влизат представители на звена "Общинска собственост", "Архитектура и благоустройство". Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.

 • Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение.
 • Завладеният   безстопанствен   имот   се   управлява   съобразно   реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл.45а от Закона за общинската собственост.

Глава пета

ВЕЩИ

Чл.26.(1) Вещите - общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.

(2) Общото ръководство и контрол по управлението на вещите - общинска собственост се осъществява от кмета на общината.

Чл.27. Вещите - частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

Чл.28.(1) Вещите - частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината.

(2)Вещите с балансова стойност над 1500 лв. се предоставят по реда на ал.1 след решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение заедно със становище с приложени към него мотивирано искане на заинтересуваното лице или организация; удостоверение, че то е на общинска бюджетна издръжка; списък на вещите - частна общинска собственост, с техните индивидуализиращи белези; количество и общата им балансова стойност.

Чл.29. Вещите - частна общинска собственост извън тези по чл.чл. 27 и 28 се предоставят под наем от кмета на общината след провеждане на търг или конкурс по реда на Глава осма.

Глава шеста

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

         /Отм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./

Глава седма

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.40.(1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез:

 • продажба на имоти или на идеални части от тях;
 • замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;
 • учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или безвъзмездно;
 • учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;
 • апортиране   на   собственост и   вещни   права   в   капитала   на търговски дружества;
 • делба;
 • премахване на сгради, постройки и съоръжения.
 • дарение на юридически лица на бюджетна издръжка;
 • сделки по чл.   15, ал. З и чл.   17, ал. З от Закона за устройство на територията;

10. по силата на закон.

(2) Разпореждането с вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез:

 • продажба;
 • замяна;
 • предоставяне безвъзмездно право на ползване.

(3) В   капитала   на   търговски   дружества   могат   да   се   апортират   само нежилищни имоти - частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на общинския съвет. Оценката на имотите по ал. 1, т.5 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

(4). /Отм. с Реш. №45 по Протокол 8 от 20.12.2017 год./;

1. /Отм. с Реш. №45 по Протокол 8 от 20.12.2017 год./;

2. /Отм. с Реш. №45 по Протокол 8 от 20.12.2017 год./;

3. /Отм. с Реш. №45 по Протокол 8 от 20.12.2017 год./;

4. /Отм. с Реш. №45 по Протокол 8 от 20.12.2017 год./;

 • Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг с явно наддаване.
 • Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.
 • Възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със заповед и договор.
 • Безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.

Чл.41.(1) /Изм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./Продажбата на нежилищни имоти - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет, от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 42. (1) /Изм. с Реш. Ν 9 по Протокол 1 от 15.01.2007 год./ Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет.

(2) Желаещите да закупят общинска земя подават молба до кмета на общината, към която се прилагат:

1. документ за собственост на сградата;

2. скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;

3. разрешение за строеж или акт за узаконяване;

4. удостоверение за наследници, ако молбата се подава от такива лица;

5.документи, удостоверяващи правоприемството на юридическите лица.

(3) /Изм. с Реш. №70 по Протокол №7 от 20.08.2008 год./ Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка.

(4) Молбите по ал. 2 се разглеждат от ст. специалист „Общинска собственост”, който прави предложение до Зам. кмета по „Стопански дейности”, а той до общинския съвет за определяне на купувача, имота-предмет на сделката, цената на земята, размера и начина на плащането.

(5) След приемане на решение на общинския съвет кметът на общината издава заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване трябва да заплати в едномесечен срок.

(6) След заплащане на сумата по ал. 5, включително и на разноските за оценката на имота, с лицето се сключва договор за продажба.

Чл.43.(1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, се сключват по пазарни цени от кмета на общината.

 • Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на общинския съвет.
 • Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота -общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителният договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6.
 • В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота - общинска собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.
 • В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал. 3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно   предложение до кмета на общината за изменение на предварителния договор.
 • Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забава.
 • Окончателният   договор  се   вписва   от   съдията   по   вписванията   по местонахождението на имота.

Чл.44.(1) Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

(2) Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината сключва договор.

Чл.45.(1) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

 • Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет, на Държавата или на юридическо лице на държавна бюджетна издръжка.
 • Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.
 • Въз основа на решението по ал.3 кметът на общината сключва договор.

Чл.46.(1) Съсобствеността върху имоти между община Цар Калоян ифизически или юридически лица се прекратява чрез:

 • доброволна делба;
 • продажба на частта на общината;
 • изкупуване на частта на съсобственика/съсобствениците;
 • замяна на идеални части с друг равностоен имот;

(2)         Доброволната делба се осъществява чрез:

1.даване или получаване в дял на реални части от имота;

2.получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците сизплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем.

(3)         Съсобствеността върху имоти между община Цар Калоян и физически илиюридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на общината, с решение на общинския съвет.

Чл.47.(1)В тримесечен срок след решението на общинския съвет по предходния член кмета на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.

(2) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта по ал.1 срок, кметът на общината сключва договор за продажба.

(4) Когато плащането не се извърши в определения срок, кмета на общината може да отмени заповедта по ал. 1 и преписката се прекратява.

Чл. 48/Изм. с Реш. Ν 9 по Протокол 1 от 15.01.2007 год./

(1) Право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл подробен устройствен план.

(2) С решението по ал.1 общинският съвет определя срока за учредяване на право на строеж.

(3) /Изм. с Реш. №8 по Протокол №8 от 19.09.2008 год./ В изпълнение на приетото решение по ал.1, кметът на общината организира публични търгове или публично оповестени конкурси за учредяване на право на строеж при определени условия и начална тръжна цена, която се определя по пазарни цени от независим лицензиран оценител. В условията на публичния търг или публично оповестения конкурс може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда като минималните проценти за обезщетение са следните:

1. За град Цар Калоян минимален процент на обезщетение - 12 % от разгъната застроена площ;

2. За с. Езерче и с. Костанденец минимален процент на обезщетение – 10 % от разгънатата застроена площ.

(4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор за учредяване на право на строеж.

(5) Когато учреденото право на строеж е с определен срок, след изтичане на срока, за който е учредено, построеният имот преминава безвъзмездно в собственост на общината.

(6) Правото на строеж на сграда или част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж, при спазване на условията на сделката за учредяване на правото на строеж.

Чл. 48а. /Отм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./

Чл. 48б. /Нов приет с Реш. Ν 9 по Протокол 1 от 15.01.2007 год./ (1) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците при следните случаи:

1. /Отм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./

2. на юридически лица на бюджетна издръжка;

3. на религиозни институции, регистрирани съгласно Закон за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири.

4. на други лица, когато това е предвидено в закон

(2) Безвъзмездно право на строеж се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината общия брой на съветниците при следните случаи:

1. на юридически лица на бюджетна издръжка;

2. на религиозни институции, регистрирани съгласно закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени, или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3. на други лица, когато това е предвидено в закон.

(3) Безвъзмездно право на строеж се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

Чл. 48в (1) /Нова приет с Реш. Ν 9 по Протокол 1 от 15.01.2007 год./ Право на надстрояване и / или пристрояване на сграда – частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот- частна общинска собственост, се учредява на трети лица по реда на чл. 48 от тази наредба.

(2) Право на надстрояване и/или пристрояване на сграда, построена върху имот –частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради-етажна собственост или на техни сдружения. За цена на правото на строеж се приема по-високата от:

а/ цената на правото на строеж при придобиване на имота/ ако има такава/;

б/ пазарната оценка на правото на строеж;

в/ данъчната оценка на правото на строеж;

(3) Правото на пристрояване по ал.2 може да се ползва еднократно и не може да бъде по-голямо от 25 % от разгъната застроена площ на цялата сграда или обособената част от нея, освен ако влязло в сила изменение на подробния устройствен план предвижда друго.

(4) Купувачът заплаща оценката на вещното право, изготвена от независим оценител.

Чл. 48 г . /Нов приет с Реш. Ν 9 по Протокол 1 от 15.01.2007 год./   (1) Право на пристрояване или надстрояване с цел конструктивно укрепване на сграда се учредява на собственика на сградата със заповед на кмета на общината, след представяне на конструктивно становище. За цената на правото на строеж се приема по-високата от:

а/ пазарната оценка на правото на строеж;

б/ данъчната оценка на правото на строеж.

(2) Купувачът заплаща оценката на вещното право, изготвена от независим лицензиран оценител.

Чл. 48 д . /Нов приет с Реш. Ν 9 по Протокол 1 от 15.01.2007 год./   (1) /Изм. с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./ Право на ползване върху имоти и вещи се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за срок не по-дълъг от 10 години.

(2) С решение на общинския съвет може да се учреди прав на ползване без търг или конкурс на лица, определени със закон

(3) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците при следните случаи:

1. на организации или юридически лица на бюджетна издръжка за срок до десет години;

2. на съсловни организации и субекти по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народните читалища за срок до десет години.

(4) Началната тръжна цена на правото на ползване се определя съгласно приложение №1 от тази наредба.

(5) С решението на общинския съвет се определя начина на учредяване на правото на ползване-възмездно или безвъзмездно. Когато правото на ползване се учредява възмездно се провежда търг или конкурс по реда на глава осма на тази наредба, като в решението се посочва и цената.

(6) Правото на ползване се учредява със заповед на кмета на общината, въз основа на която се сключва договор.

чл. 48е/Нов приет с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./

         (1) „ Не може да се извършва замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона.

      (2) Замяна на имот - частна общинска собственост, или на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот или с право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, може да се извърши, когато:

1. е способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на физически или юридически лица;

2. е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

3. имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

4. е между общината и държавата;

5. това е предвидено в други случаи, определени в закон.

         (3) В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.

       (4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, района, кметството или населеното място по местонахождението на общинския имот.

       (5) Предложенията по ал. 3 се внасят в общинския съвет от кмета на общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет. При постъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица общинският съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез търг или конкурс.

       (6) Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

       (7) Не се допускат замени:

1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 2, т. 2;

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;

4. в други случаи, определени в закон или в тази наредба.

       (8) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.

чл. 48ж/Нов приет с Реш. №56 по Протокол 8 от 9.12.2010 год./

       (1) В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;

2. начинът на разпореждане - чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;

3. насрещната страна по сделката;                                                              

4. други данни, определени от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Чл.49. Разпореждането с нежилищни имоти, частна общинска собственост, се извършва след изготвяне на пазарна оценка от независим лицензиран експерт. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него заместник-кмет. Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката, се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.

Глава осма

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Чл.50. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.

Чл.51. По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез търг или конкурс на:

 • имоти - частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди;
 • вещи - частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване,
 • транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;
 • земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници.

Чл.52. По реда на тази глава се извършва продажба чрез търг или конкурс на:

 • нежилищни имоти - частна общинска собственост;
 • вещи - частна общинска собственост.

Чл.53. По реда на тази глава се извършва чрез търг или конкурс:

 • учредяване на право на строеж в случаите по чл.37,ал.1 от Закона за общинската собственост;

2.учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот

- частна общинска собственост по реда на чл.38 от Закона за общинската

собственост.

Чл.54.(1) Търгът се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:

 • описание на имота;
 • вида на търга - с тайно или явно наддаване;
 • начална цена;
 • начина на плащане и евентуални обезпечения;
 • датата, мястото и часа на провеждане на търга;

6.специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на

обекта;

 • размера на депозита;
 • други тръжни условия.

(2)Със заповедта   по   ал.   1   се утвърждават   и   тръжната документация,

условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане на заявленията за участие.

(3)Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.

(4)В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.

(5)Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто върхупървоначално определената цена.

Чл.55. Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват поне в един местен ежедневник най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.54,ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

Чл.56.(1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:

1.трима от членове на комисията по чл.54, ал. 3;

2.двама кандидати или са подадени 2 молби за участие.

 • Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с 2 часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
 • Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и кмета на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.
 • Когато, на търга, провеждан повторно в случая по предходната алинея, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
 • В   случай,   че   отсъстват   повече   от   един   член   на   комисията   или правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място за следващия ден.
 • В случаите, когато се отлага започнат вече търг, поради невъзможност за продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти от имуществото - предмет на търга, запазват правата си.

Чл.57. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов търг.

Чл.58. При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.

Чл.59. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

Чл.60.(1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

(2) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга.

Чл.61. В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително и по първоначално определената цена, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл.62. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл.63. Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.

Чл.64.(1) В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

(2) По преценка на председателя на комисията, заседанието й може да бъде открито или закрито.

Чл.65.(1) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.

 • В предложението, поставено в плика, кандидата вписва наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника илиимето на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналното или нотариално заверено   копие   на документа,удостоверяваш   представителната   власт   или пълномощното на представителя.
 • Всяко предложение,   предоставено   в   незапечатан   плик или   което не съдържа данните по ал.2 и ал.3, е недействително.

Чл.66.(1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

 • Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.
 • Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.
 • Обстоятелствата по ал.1 и по чл.65, ал.1 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.

Чл.67. Въз основа на резултата от търга, кметът на общината издава заповед, с която обявява купувача, цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща от цената.

Чл.68.(1) Заповедта на кмета на общината по чл.67 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на търга и се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересувани лица.

Чл.69.(1) След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от връчването на заповедта.

 • Ако купувачът не внесе цената в срока по ал. 1, приема се, че се е отказал да заплати предложената цена.
 • В случая по ал. 2 за купувач се определя участникът,   предложил следващата по размер цена, но не по-късно от 14 дни от връчването на заповедта.
 • (4)Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в срока по ал. 1, се насрочва нов търг.

       Чл.70.(1) Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и

документ за платена цена, представен от купувача, кмета на общината сключва договор за продажба на имота в 7-дневен срок.

 • Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.
 • Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно- предавателен протокол от представителите на общината. Протоколът е неразделна част от договора.
 • Вписването на договора се извършва от купувача,   който представя екземпляр от вписания договор в отдел "Общинска собственост" за отписване на имота и отбелязване на извършената промяна в актовите книги.

Чл.71. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след закриване на търга с писмено нареждане от председателя на комисията.

Чл.72. Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Чл.73.(1) Кметът на общината назначава комисия, която разработва условията на конкурса.

(2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат:

 • заплащане на определена цена;
 • запазване предназначението на обекта;
 • запазване или създаване на работни места;
 • извършване на инвестиции;
 • свързани с опазване или възстановяване на околната среда;
 • по начина и срока за прехвърляне на собствеността;
 • определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса;
 • специфични   технологични,   технически   или   естетически   качества   на изпълнението или крайния строителен продукт;
 • други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката.

(3) Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя приоритетните условия на конкурса.

Чл.74.(1) Конкурсът се открива със заповед на кмета на общината.

 • Със заповедта по ал. 1 се утвърждават условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на конкурса и крайният срок за приемане на предложенията за участие.
 • Комисията по провеждането на конкурса се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.
 • В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.

Чл.75. Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в един местен ежедневник най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.74, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

Чл.76. Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл.73, ал. 3 и:

 • наименование на обекта на конкурса;
 • становище и разработки по отделните условия на конкурса;
 • проект за стопанско развитие на обекта;
 • насрещни предложения на участника, благоприятни за общината;
 • цена и условия за плащане.

Чл.77. Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни с заповед на кмета на общината.

Чл.78. След изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и подрежда представените предложения. Комисията класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от първоначалните условия.

Чл.79. Комисията не класира участник ако установи:

1.непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,

посочени в условията на конкурса;

2.че участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или

системно нарушава актове на общинският съвет.

Чл.80. Въз основа на доклада по чл.78, кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия конкурса, цената и условията на плащането. Заповедта се връчва на спечелилия по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.81. Договорът по предмета на конкурса се сключва от кмета на общината и спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за извършеното плащане.

Чл.82.(1) При неплащане на цената в определения срок спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит, ако е определен такъв.

 • В случая по ал. 1 за спечелил се определя участникът, класиран на второ място в доклада на комисията.
 • Ако лицето по ал. 2 не внесе цената в определения срок, се насрочва нов конкурс.

Глава девета

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

Чл.83. Общинският горски фонд включва:

 • гори   и   земи   възстановени   по   реда   на   Закона   за   възстановяване собствеността   върху гори   и земи от горския фонд и Правилника за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;
 • гори залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • гори създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в общинския горски фонд;
 • гори придобити по реда на Закона за общинската собственост;

Чл.84. Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършват съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите.

Чл.85.(1) Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията.

 • Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал.1, чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и по ред, определени в Закона за горите и Закона за обществените поръчки.
 • Дейностите по ал.1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида , местонахождението, обема и сроковете им.

Чл.86. Ползването на горите и земите се осъществява с решение на общинския съвет по един от следните начини:

1.с такси за ползване на дървесина на корен и с такси за странични

ползвания, утвърдени от общинския съвет;

2.чрез търг или конкурс;

3.чрез   преговори   с   потенциален   ползвател,   при   които   се   договарят

специфични условия и изисквания към ползвателя;

5.чрез концесия;

Чл.87. Годишното ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен от Държавно лесничейство "План - извлечение" от действащия Лесоустройствен проект.

Чл.88.(1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл. 85, ал.2.

 • Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват дървесина от горите — общинска собственост, като заплащат такса на корен.
 • Позволително за странични ползвания от гори и земи от общинския горски фонд , се издава от държавното лесничейство, срещу документ за платена такса.

Чл.89. Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно позволително издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план, приет с решение на общинския съвет, съгласуван с държавното лесничейство и утвърден от Регионално управление на горите.

Чл.90. Общинският съвет приема:

1.Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд ;

2.Тарифа   за таксите   на   страничните   ползвания   и   страничните   горски продукти, добити от общинския горски фонд ;

3.Тарифа за таксите за административно - технически услуги;

4.Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от общинския горски фонд .

Чл.91. Строителство в горите и земите от общинския горски фонд, без промяна на предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление на горите и се допуска съгласно предвижданията на Общата устройствена схема.

Чл.92. Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарнабезопасност в общинския горски фонд се извършва отдел “ГЗ” съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници.

Глава десета

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

       Чл.93 (1) Земеделски земи от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица при следните условия:

       1. Да имат влязло в сила решение на Общинската поземлена   комисия за възстановяване на общинска земя в съществуващи или възстановими   стари   реални граници /чл.18 ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ/ или решение   за възстановяване на собствеността в нови реални   граници с план за земеразделяне /чл.18 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ/;

        2. Да е извършен въвод във владение   по чл. 18 ж, ал.1   или по

чл. 32, ал.1 или   по чл.18 и от ППЗСПЗЗ ;

       (2) Земеделски земи по преходната алинея се отдават под наем на безимотни и малоимотни лица с постоянно местоживеене в населеното място , в чието землище се намират земите.

     (3) Когато след   удовлетворяване исканията на лицата по ал.2 останат   свободни земи , същите се отдават под наем на безимотни и малоимотни   лица от съседни населени места.

     (4) След удовлетворяване исканията на лицата по ал.2 и ал.3 , свободните земи се отдават под наем чрез търг по   реда     на     Наредбата за   придобиване, стопанисване, и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Цар Калоян.

       Чл. 94 (1) Общинският съвет определя   земеделските земи от Общинския поземлен фонд , които могат да се   отдават под наем, както и размера на наема , който не може да е по-малък от този, определен   за земите от Държавния поземлен фонд, по тарифа – Приложение 1 , която е неразделна   част от настоящата наредба .

       (2) В решението по предходната алинея, земеделските земи се описват по местонахождение /местност/, категория , поливност и размер на наемната цена за 1 /един/ декар.

       (3) Решението на Общинския съвет се съобщава на населението от Кмета на Общината и от   кметовете на населените места, чрез обявление, поставено на видни места   в сградата на общинската   администрация и в помещенията на кметствата в населените места, в чието землище са земеделските земи, и чрез местния печат. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявяват   искания за предоставяне на земеделски зими под наем.

       Чл. 95 (1) Безимотните и малоимотните   граждани , които желаят да получават земеделска земя под наем , подават в 14-дневен   срок от обявяването, заявление до Кмета на Общината с данни: име , презиме и фамилия по паспорт , ЕГН , лична карта - номер, дата и място на издаване , както и адресната регистрация на заявителя, В заявлението се посочва площта и местонахождението на   земеделската земя , която се иска под наем.

     (2) Към заявлението безимотните кандидати прилагат декларация , че :

 • не притежават земеделска земя ;
 • не им се възстановява право на собственост върху земя по ЗСПЗЗ – пряко или по наследство , и че за неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

     (3) Към заявлението малоимотните кандидати прилагат   решение на Общинската поземлена комисия по чл. 18 ж, ал.1 и ал.2 или по чл.27 от ППЗСПЗЗ , както и нотариално заверена декларация, че не   притежават други земи в страната, и че за неверни данни носят наказателна отговорност по чл.313 от наказателния кодекс.

       (4) Към заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно, когато то се подава чрез пълномощник.

       Чл.96. (1)   Постъпилите в срок по чл. 95 заявления се разглеждат от комисия , назначена от кмета на Общината при спазване   на изискванията   за предимство, посочени в чл.21, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ.                

          (2) Максималния размер земя, който може да се отдаде под наем на безимотни граждани е до 10 дка на домакинство* , а за малоимотни – собствената земя плюс отдадената не трябва да превишава 10 дка.                                                                                                 

       (3) Когато   земите от Общински поземлен фонд са недостатъчни, исканията на безимотни и малоимотни се намаляват пропорционално.

       (4) Кметът на Общината одобрява списък на безимотните и малоимотните лица , на които се предоставя земеделска земя от Общинския поземлен фонд. Списъкът се обявява   по реда на чл.27, ал.3,   с покана до   лицата за сключване на договори.      

       Чл.97 (1) Договорите за наем се сключват от кмета на   Общината за срок от 1 /една/ година.

       (2) Определеният наем се заплаща еднократно. За платената сума се издава квитанция след което се сключва   договора.

         (3) Отдадените под наем земеделски земи , за които е заплатена наемната цена , се предават на наемателя от комисия , назначена от кмета на Общината. За предаването се съставя протокол , подписан от двете страни.

       (4) Не се допуска пренаемане на отдадената под наем земеделска   земя.

       (5) Когато наемодателят констатира лошо стопанисване на отдадената под наем земеделска земя земеделската земя и нарушаване на ал.4 , той може да прекрати договора предсрочно , като платения наем   се задържа.

       (6) Сключените наемни договори , след изтичане на срока по ал.1 ,   продължават действието си за същия срок , освен ако:

     1. наемателят   заяви писмено , че не желае да удължи срока   на договора;

 • наемателят не приема предлаганото от наемодателя изменение на размера на наемната цена за продължения срок на договора ;
 • наемодателят   иска да внесе промени в условията на ползване на земеделската земя , които не се приемат от наемателя ;
 • решението на Общинската поземлена комисия за възстановяване на общинската земя се отменя или изменя по реда на чл.14 , ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и това засяга отдадената под наем земеделска земя.
 • земята не се ползва по предназначение.

       Чл.98 Получените   приходи се внасят в приход на общинския бюджет.

       Чл.99 Размерът на наемната цена за земеделски земи се определя ежегодно с решение на Общински съвет и е определен в тарифа – Приложение №2.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Ателие за индивидуална творческа дейност, по смисъла на тази Наредба, е помещение извън жилището, предназначено за упражняване на художествена, литературна, архитектурна, инженерно-техническа, научна или друга творческа дейност, чието упражняване изисква самостоятелно помещение, както и помещение, в което се упражнява разрешен по надлежния ред художествен занаят.

§ 2. Странични ползвания от горите и земите от общинския горски фонд са:

 • добивът на борина, сено, кори, лико и семена;
 • събирането на гъби, билки, лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна, зеленина, новогодишни елхи, пръчки, листников фураж, други растения и животни (които не са дивеч), паша на селскостопанските животни, инертни материали, без ползване на дървесина.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл.8,ал.2 от Закона за общинската собственост.

Наредбата е приета от Общински съвет на община с Решение № 15 от 22.02.2005г. и отменя досега действащата Наредба приета с Решение № 14 по Протокол №3 от 2002 г., Измеменена и допълнена с Реш. Ν 9 по Протокол 1 от 15.01.2007 год., Изм. с Реш. №70 от 20.08.2008 год., Изм. с Реш. №84 от 19.09.2008 год., Изм. с Реш. №56 от 19.12.2010 год., Изм. с Решение №2 с Протокол №1 от 27.01.2017 г., Изм. с Решение № 45 по Протокол № 8 от 20.12.2017г., Изменена и допълнена с Реш. №27 по Протокол №2 от 26.02.2018г.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател

на Общински съвет-Цар Калоян

         

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река