Наредба  № 3

за определянето  и администрирането на местните  такси и цени на  услуги на територията на община Цар Калоян

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ І

 

Определяне на размера на общинските  такси и цени  на  услуги

Чл.1.  С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето  и  администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и  юридически лица  услуги, реда  и срока  на  тяхното събиране  на  територията на община Цар Калоян.

Чл. 1а (1) Общинските вземания са публични и частни.

        (2) Публични общински вземания са:

1. за данъци.

2. за такси и други вноски, установени по основание и размер със закон;

3. по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на общината, както и по наказателни постановления.

ал. 3. Публичните вземания се установяват и събират в левове.

ал. 4. Частни са общинските вземания извън тези по ал. 2.

Чл.1б (1) Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

Чл.2.  (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

 1. за битови  отпадъци;
 2. за ползване на  пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 3. за ползване на детски ясли, детски градини  и други  общински социални услуги;
 4. за технически услуги;
 5. за административни услуги;
 6. (Изм. с Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.) за откупуване на гробни места;
 7. (Нова – Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.) за притежаване на куче;

8. (Нова – Решение №13 по Протокол №3 от 07.12.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;

9. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

Досегашната т. 8 става т. 10.

10. други местни такси.

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата.

(3) Не се определят и събират цени на общинските услуги предоставени за всеобщо ползване.

Чл.3. (1) Размерът на местните такси и цени на услугите се определят в  български лева. Местните такси са прости и пропорционални  и се заплащат безкасово, в брой или с общински  таксови  марки.

(2) Местните такси  и цени на услугите се  заплащат предварително  или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези,  за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услугата  се определят при спазване на  следните принципи:

 1. възстановяване на пълните разходи  на общината по  предоставяне на услугата;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 3. постигане на по-голяма справедливост при  определяне и заплащане на местните такси.

(2)  За  услуга, при  която. дейностите  могат да се  разграничат една  от друга, се определя  отделна такса за  всяка  от  дейностите.

Чл.5.  (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на  определена услуга  включват всички разходи  за:  работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по  събиране  на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи  отношение към  формирането на размера та таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона  за счетоводството и актовете по  неговото прилагане.

Чл.6.(1)Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по  предоставянето на  определена  услуга, когато  общинският съвет реши, че това се налага  за  защита на обществения  интерес.

(2) В случаите по ал.1  разликата  между разходите по предоставяне на услугата  и размера на таксата е  за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разлика между разходите  и размера на  таксите да е за сметка  на споделени данъци,  допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл.7. Лицата,  неползващи услугата през съответната година или  определен период от нея, заплащат само такса за  периода  ползване на услугата.

Чл.8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани  изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите   по ал.1 разходите  са  за  сметка на  общинските приходи  от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на  бюджета на общината.

Чл.9. В случаите, когато едни  и същи  услуги се  предоставят от  общината и от  други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат  пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до  размера на  пълните разходи и е възможно получаването на нетни разходи.

Чл.10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се  извършва от и за сметка на общината.

 1. Местните такси се събират от  общинската администрация.
 2. Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

Чл. 10 „а“ (1) По искане на длъжник на общински вземания, установени с влязъл в сила акт, може да се разреши плащането на дължимите суми да се извърши изцяло до определен краен срок /отсрочване/ или може да се разреши плащането на дължимите суми да става на части /разсрочване/ съгласно одобрен погасителен план.

(2) Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите си публични и частни задължения.

(3) Отсрочване или разсрочване не се разрешава по отношение на търговец, за когото е взето решение за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност,  които обстоятелства се удостоверяват с актуално състояние на съдебна регистрация.

(4) Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава от:

1. Кмета на Община Цар Калоян – за задължения до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до края на бюджетната година.

2. Кмета на Община Цар Калоян след решение на Общински съвет Цар Калоян – за задължения над 30 000 лв. или ако се иска разсрочване за две и повече години.

(5) По направеното искане за отсрочване или разсрочване компетентния орган се произнася, като взема в предвид:

1. представените доказателства;

2. размера на задължението;

3. възможността на длъжника да обслужва текущите си задължения и задълженията, чието разсрочване се иска;

4. наличието на достатъчно гаранции за събиране на разсроченото задължение;

5. други специфични особености, имащи значение за вземане на решение.

(6)  С разрешението се определят крайният срок, погасителните вноски и други условия, в т.ч. и последиците от неспазването им.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл.11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват ежегодно преди приемането на общинския бюджет с изменения и допълнения на тази Наредба.

Чл.12.  (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени  на услуги при  промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или  пазарната цена;
 2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
 3. информация за привлечени средства от проекти, програми, дарения и завещания.
 4. подобрения за подобряване на администрирането на таксите.

(3) При  необходимост общинският съвет променя размера  на таксите и цените на услугите.

Чл.13. Общинската администрация подържа данни за:

 1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
 2. ползвателите на предоставената услуга;
 3. изключенията от общата политика (преференции);
 4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната  методика/методики, използвани за определяне на размера им;
 5. събиране средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

 

РАЗДЕЛ І

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл.14. Таксата се заплаща за услугите по събирането,  извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа  или други  съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.15. Таксата се  заплаща от:

 1. собственика на имота;
 2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
 3. концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия.

Чл.16. (1) Таксата се определя в годишен размер, в левове, според количеството на битовите отпадъци, за всяко населено място, с решение на общински съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до  депата  или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. проучване,  проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата  за битови отпадъци или други инсталации  или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
 4. почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

Чл.17. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до  30 ноември на годината, за която се  дължи.

(2) На предплатилите в  първия срок за  цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл.18. (1) Собственика на новопридобити  имоти дължи такса  от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(2)  Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който полването е  започнало.

(3)  За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се  дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

(4)  Таксата  не се събира, когато общината не  предоставя  услугата и не  извършва  разходи  по чл.16.

Чл.18а (1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се обслужват, съгласно издадена заповед на кмета на общината за районите, в които се извършват дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, както и за имотите, за които собствениците и ползвателите са подали в Община Цар Калоян  декларация до 30 число на месец ноември на предходната година. В декларацията собствениците и ползвателите задължително посочват: точния адрес на имота и обстоятелството, че през цялата календарна година няма да ползват имота. За декларирани неверни данни лицата носят административна отговорност. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

(2)Декларацията по ал. 1 се приема и завежда в регистър на отдел “Местни данъци и ТБО”, като проверка на обстоятелствата посочени в нея се извършва от комисия, назначена от кмета на общината, която при необходимост изисква и допълнителни документи, и/или извършва насрещни проверки. Декларацията се приема, но поражда последици само когато всички съсобственици или ползватели на имота са я подписали.

(3) Освобождаването от таксата се извършва с решение на Общинския съвет.

(4) В течение на годината за декларираните обстоятелства се извършват проверки, които могат да се базират на информация за ползвани през текущата година услуги на “В и К”, “Е.ОН България-Продажби” АД и др., като правото на освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване се признава за тези граждани, при които за декларираните жилища отчетеният разход на електроенергия средномесечно за годината не превишава 50 kw. При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер, определен пропорционално върху данъчната оценка на имота.

(5) Не се събира такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя на територията на населеното място;

 (6) Не се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

Такса ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл.19. (1) Таксата се заплаща за ползването на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани  пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от  физическите и юридическите лица ползващи услугата в  зависимост от зоната, в която  се намират терените, посочени в ал.1.

(3) Зоните по ал.2 се  определят от общинския съвет.

(4)Таксите по ал.1 се определят, както следва:

 1. За  ползване на  пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя на  квадратен метър:

а) на ден  - 1.20 лв. за местни търговци  и 1.50 лв. за външни търговци.

б) на месец – 10.00 лв.

в) за продажба с кола, впрегнат добитък – на ден – 2.00 лв.

г) за продажба с лек автомобил или ремарке – на ден – 8.00 лв.

д) за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден – 8.00 лв.

 1. За ползване  с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира  на  квадратен метър:

а) на ден – 1.20 лв. за местни търговци  и 1.50 лв. за външни търговци.

б) на месец – 10.00 лв.

 1. За ползване  на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за  разполагане на маси и столове, витрини, се събира  такса на квадратен метър:

а) на ден –1.20 лв. за местни търговци  и 1.50 лв. за външни търговци.

б) на месец – 1.00 лв.

4. За  ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба  на стоки се събира такса на квадратен метър - на ден – 2.00  лв. за местни търговци  и 4.00  лв. за външни търговци.

 5. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други се събира такса на квадратен метър на ден в размер  - 0.60 лв.

  6.За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър за месец :

а) в първа зона – 0.50 лв.

б) във втора зона – 0.40 лв.

в) в селата – 0.30 лв.

7. Tакса за ползване на общински площи и терени за провеждане на сватбени тържества и мероприятия както следва:

-    Централен площад в гр. Цар Калоян – 50,00 лв. за 1 ден;

-    Градски стадион в гр. Цар Калоян – 100,00 лв. за 1 ден;  

(5)Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) При ползване на  мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 5-то число  на текущия месец.

(7) При прекратяване  на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от  прекратяването до  крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(8) Таксите по този раздел се плащат в определения размер независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото.

Чл.20. За І и ІІ група инвалиди размерът на таксите по чл.19, ал.4 се намаляват с 25 % /двадесет и пет процента/.

РАЗДЕЛ ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини и други социални услуги

Чл.21. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат:

 1.  Постоянна месечна такса в размер на 5 (пет) лв., като родителите на децата от подготвителните групи не заплащат тази такса, считано от 1.01.2011 г.
 2.  /Изменена с Решение № 3, прието с Протокол № 1 от 24.01.2020 г./ Такса на ден за храна в размер на - 2.60 лв.

(2) Таксата се заплаща с 50 /петдесет/ % намаление за сираци или за деца с един родител. Тогава, когато  две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второ дете се заплаща с 50 /петдесет/  %  намаление.

(3)Не се  заплаща такса за:

 1. трето и следващи деца на многодетни родители;

децата , чиито родители са І или ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при  производствени аварии  и  природни бедствия,  деца на загинали при изпълнение на служебен дълг;

 1. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра  на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи.

(4) За отсъствие на децата над 5 /пет/ работни дни без предварително уведомяване от родителите на директора на детското заведение, таксата се заплаща в пълния размер.

 Чл.22.(1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса според разходите на услугата /стойността на храната  плюс 80% от режийните плюс разходите за разнос на храната по домовете, а 20% от режийните и останалите разходи за гориво  /междуселищните / са за сметка на общинския бюджет. 

 1. Отм. и създадена нова с Решение № 48 по Протокол № 6 от 20.07.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 12 по Протокол № 3 от 25.04.2019г.) Условията по чл. 1 не се прилагат в следните случаи:

-    Лицата, ползващи услугата „Предоставяне на сготвена храна за жътвената кампания, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян: заплащат такса в размер на 6 лв. на ден/на човек, без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти и положен труд. Режийните разходи за ползването на услугата за съответния период се заплащат отделно;

-    Доставчиците на услугата, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“, /№ 1 и № 2/, гр. Цар Калоян, заплащат такса за услугата „Предоставяне на сготвена храна, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян, за нуждите на ползвателите на социалната услуга ЦНСТ, в размер на 6 лв. на ден/на човек, без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти, режийни разходи и положен труд.

(3) Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(4) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

РАЗДЕЛ ІV

Такса за технически услуги

Чл.23. Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториално  и селищно устройство, архитектура, строителство, благоустройство, кадастъра в селищните и извън селищните територии.

Чл.24. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.25. Освобождават се от  такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Чл.26. Размерът на таксите за  технически услуги се определя както следва:

 1. За издаване на комбинирана скица за изработване на ПУП - 10.00 лв.
 2. За издаване на комбинирана скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза за проучване и проектиране/- 25.00 лв.
 3. За издаване на скица от съхранени предходни планове - 10.00 лв.
 4. За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - 10.00 лв.
 5. За издаване на удостоверение за идентичност на имот - 15.00 лв.
 6. За издаване на удостоверение за търпимост на строежи - 20.00 лв.
 7. За издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи- 20.00 лв.
 8. За проверка съответствието на строежа със  строителните книжа и приложение на ПУП  по отношение на застрояването- 20.00 лв.
 9. За заверка на копие от документ от технически архив – 5.00 лв.

10. За издаване на разрешение за изработване на ПУП.

- за имоти  в строителни граници – 30.00лв.

- за имоти извън строителни граници – 50.00лв.     

11. За разглеждане на проекти за ПУП от ОЕСУТ, одобряване на ПУП  и съобщаване на заинтересованите страни

- със заповед на Кмета – 50.00 лв.

- с решение на Общински съвет и обнародване в ДВ – 100.00 лв.

 12. За извършване на оценка на инвестиционен проект от експертен съвет в случаите по чл.142 ал.6 /т.1/ от ЗУТ:

12.1. За строежи III категория по чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ – 350.00 лв.

12.2. За строежи IV категория по чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ – 250.00 лв.

12.3. За строежи V категория по чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ – 150.00 лв.

13. За одобряване /съгласуване/ на инвестиционен проект във връзка с издаване на разрешение за строеж:

13.1. по 1лв. на м.л. за обекти на техническата инфраструктура

13.2. по 0.50 лв. на кв. м. разгъната застроена площ, но не по – малко от тези по категориите от  І до V:

I категория - не по-малко от 500.00 лв.

II категория  - не по-малко от 400.00 лв.

III категория - не по-малко от 300.00 лв.

IV категория - не по-малко от 200.00 лв.

V категория - не по-малко от 100.00 лв.

14. За одобряване на комплексен инвестиционен проект - цената за одобряване на инвестиционен  проект според категорията на строежа + 30%.

15. За одобряване на инвестиционен проекти заповед по чл. 154 – 65 % от таксата за одобряване на инвестиционен проект , но не по-малко от 100 лв. 

16. За издаване на разрешение за строеж - 50.00 лв.

17. За издаване на разрешение за строеж без инвестиционни проекти по чл.153 във връзка с чл.147 от ЗУТ  - 60.00 лв.

18. За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект- 30.00 лв.

19. За заверяване на разрешение за строеж, с изтекъл срок – 15.00 лв.

20. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

за строежи   I категория - 150.00 лв.

за строежи  II категория - 120.00 лв.

за строежи III категория -  30.00 лв.

за строежи IV категория -  20.00 лв.

за строежи  V категория -  15.00 лв.

21. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл.177 ал.3 от ЗУТ:

21.1. За строежи IV категория /при наличие на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ от лицето осъществило надзор в строителството/:

а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях – 150.00 лв. за 1 км., но не повече от 3000.00 лв.

б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване – 150.00 лв.

в) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м.или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 400.00 лв.

г) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях – 400.00 лв.

д) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 80.00лв.

е) паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар- 160.00лв.

21.2. За строежи V категория /във основа на служебна проверка на обстоятелствата по чл.168, ал.1 от ЗУТ по документацията и съответствието на строежа с нормативните изисквания/:

а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради – 100.00 лв.

б) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ:

до 500 кв.м. или капацитет до 50 места за посетители – 150.00 лв.

от 500 до 1000 кв.м. или с капацитет от 50 до 100 места за посетители – 300.00 лв.

в) производствени сгради с капацитет:

до 20 работни места – 150.00 лв.

от 20 до 50 работни места и съоръженията към тях – 300.00 лв.

г)строежи от допълващо застрояване, извън тези по VІ категория – 80.00 лв.

Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и основните им ремонти и реконструкции – 150.00 лв./км, но не повече от 3000.00 лв.

22. За откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво – 20.00 лв.

 23. Записване в регистъра на технически паспорт на строеж – 15.00 лв.

Чл.27. Срокът за извършване на техническите услуги по чл. 26, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 е 7 (седем) дни. За останалите технически услуги сроковете са съгласно разпоредбите на ЗУТ, а за неуредените в ЗУТ срокове се прилагат сроковете за издаване на индивидуални административни актове, предвидени в АПК.

         (2) За извършване на бърза услуга до 3/три/  работни дни таксата се  удвоява, а за експресна – 24 часа – се заплаща в троен размер.

 

РАЗДЕЛ V

Такси за административни услуги

Чл.28. (1) За извършени услуги по гражданското  състояние се заплащат следните такси:

1.За издаване на удостоверение за наследници – 5 лв.

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 3 лв.

3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3 лв.

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис –извлечение от акт за смърт- 3 лв. 

5. За издаване на удостоверение за семейно положение – 3 лв.

6. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 3 лв.

7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 3 лв.

8. отменя се;

9. отменя се;

10. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5 лв.

11. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5 лв.

12. За преписи от документи – 5 лв.

(2) Не се заплаща такса за услугите, визирани в чл.110, ал.2 от ЗМДТ

(3) Срокът за извършване на  услугите по ал.1 е 3 /три/ работни дни. За извършване на експресна услуга в рамките на 24 часа, се заплаща удвоения размер на  съответната  такса по ал.1.

(4) За извършване на данъчни услуги по ЗМДТ и ДОПК се заплащат следните такси ;

а/ удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на физически лица:

-обикновена услуга за 14 дни           - 5,00 лв./бр.

-бърза услуга за 3 дни                        - 7,00 лв./бр.

-експресна услуга за 24 часа            - 10,00 лв./бр.

б/ удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на юридически лица и еднолични търговци:

-обикновена услуга за 14 дни           - 10,00 лв./бр.

-бърза услуга за 3 дни                         -15,00 лв./бр.

-експресна услуга за 24 часа              - 20,00 лв./бр.

в/ удостоверения по ЗМДТ и ДОПК /за платени данъци, декларирани данни и др./

-обикновена услуга за 7 дни                 -2,00 лв./бр.

-бърза услуга за 3 дни                            -3,00 лв./бр.

-експресна услуга за 24 часа                 -4,00 лв./бр.

г/ Издаване на преписи от документи съхранявани в общински данъчен архив – 1,00 лв. за лист.

Чл.29. /1/ По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 2 лв.

Чл.30. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на  - 5.00 лв.

Чл. 31 (1) За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в следните размери:

-за град Цар Калоян – 150 лв. ;

-за с. Езерче и село Костанденец – 50 лв.

     (2) /Нова-приета с Решение № 3, прието с Протокол № 1/24.01.2020 г./ Таксата по ал. 1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение.

     (3) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

     (4) Срокът  за извършване на услугите по чл. 31, ал. 1 е 30 /тридесет/ дни. За извършване на бърза услуга до 5 /пет/ работни дни, първоначалната такса по ал.2, т.1 се увеличава с 10%

      Чл. 32 /Нова-приета с Решение № 3, прието с Протокол № 1/24.01.2020 г. /За услуги по чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, предоставяни на основание чл. 55, ал. 8 от с.з., Община Цар Калоян събира такси по чл.49, б. „ж“, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, която представлява разликата между таксите за документи на хартиен носител и за електронен документ.

 

       

РАЗДЕЛ VІ

(Нов – Решение №34 по Протокол №4 от 10.06.2014 г.)

Такси за гробни места и такса за притежаване на куче

Чл.33.(1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

 1. До 15 години:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 1,00 лв.

б) За гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 1,00 лв.

2. За вечни времена:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 2,00 лв.

б) За гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 2,00 лв.

3. За ползване семейни гробни места за вечни времена:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 10,00 лв.

б) гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 10,00 лв.

4. За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.

 (2) Такса за извозване на покойник от дома до гробищен парк – 30 лева.

Досегашната ал. 2 става ал. 3.

(3) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лв.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ  НА  НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.34. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл.35.  (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите, Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по  предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а) преките и  непреки разходи за персонал, включително работна  заплата и осигуровки;

б)  материали, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в) разходи за  управление и контрол;

г) разходи по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на  влиянието върху околната среда;

д) допълнителните разходи се определят или  изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да  надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугата са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от  общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.36. (1) Услугите, предоставени от общината  могат да бъдат:

 1. обикновена;
 2. бърза;
 3. експресна.

   (2) Сроковете за извършване на услугите са:

 1. обикновена – в рамките на 14  /четиринадесет/ работни дни ;
 2. бърза – в рамките на 5 /пет/ работни дни;
 3. експресна – в рамките на един работен ден;

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи на съответния вид услуга

(4) Заплащането се извършва в брой или  безкасово по съответната сметка.

(5) Бързата услуга се заплаща с 50 /петдесет/ % увеличение, а експресната – със 100 /сто/ %          

Чл.37. Необходимите документи за извършване на конкретната услуга или предоставяне на право на общината се утвърждава със заповед на кмета на общината.

Чл.38. Мястото за  изпълнението на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.39. При неспазване на сроковете по чл.37, ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.40. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената  цена пропорционално на периода, през който правото не  се ползва.

Чл.41. Общинския съвет определя следните услуги и цени за тях, както следва: 

  

Naredba 3 Page 1

Naredba 3 Page 2

Naredba 3 Page 3

Naredba 3 Page 4

Naredba 3 Page 5

 

Чл.41 а. (1) Учебните заведения на общинска издръжка извършват услуги при следните цени:

1. Ползване на физкултурен салон – 70 лв.;

2. Ползване на спортна площадка – 60 лв.;

3. Издаване на удостоверение за детски добавки – 1,50 лв.;

4. Удостоверение за завършено основно образование – 6 лв.;

5. Дубликат на свидетелство за основно образование – 6 лв.;

6. Дубликат на диплома за средно образование – 12 лв.;

7. Удостоверение за завършен клас – 5 лв.;

8. Явяване на изпит като ученик в самостоятелна форма на обучение- 22 лв.;

9. Ползване на компютърен кабинет – 200 лв. месечно;

10.Ползване на физкултурен салон и спортни съоръжения във физкултурния салон – 2,00 лв. на час;

11. Ползване на класна стая – 6 лв. на час.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация) а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.43. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§. 1. По смисъла на тази Наредба:

 1. “ Услуги за всеобщо ползване” са тези услуги, при които конкретния ползвател не може да бъде определен.
 2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
 3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

а. добавка за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б. сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудово-терапевтичен процес;

в. помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

       §. 2. Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

       §. 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

       §. 4. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси. Приета на заседание на Общински съвет с Решение № 8 от 28.02.2003 год. и влиза в сила от 01.04.2003 г, изм. с Решение №27 от 13.06.2003 г. , с Решение №24 от 23.12.2003 г., с Решение №17 от 12.03.2004 г., с Решение №4 от 24.01.2005 г., с Решение №65 от 01.10.2005 г., с Решение №4 от Протокол №1 от 17.01.2006 г., с Решение №22 от 11.04.2006 год., изм. с   Решение Ν 4, т.2 по Протокол Ν1 от 21.01.2008 год., изм. с Решение №50 от 30.05.2008 год., изм. с Решение №63 от 17.07.2008 год., изм. с Решение №88 от 03.11.2008 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №14 от 04.03.2009 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №20 от 13.04.2009 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №25 от 13.04.2009 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №51 от 23.12.2009 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №13 от 31.03.2010 год. на Общински съвет Цар Калоян, изм. с Решение №61 от 9.12.2010 год. на Общински съвет Цар Калоян, с Решение №2/20.02.2012 год., с Решение №63/19.12.2013 год., с Решение №34/10.06.2014 год., Изм. с Решение №13 и №19 по Протокол №3 от 07.12.2015 г., Изм. с Решение №28 и №33 по Протокол №5 от 28.07.2017г., Изм. с Решение №7 по Протокол №1 от 30.01.2018 г., Изм. с Решение №48 по Протокол №6 от 20.07.2018 г., Изм. с Решение № 54 по Протокол № 8 от 01.11.2018 г.; Изм. с Решение № 12 по Протокол № 3 от 25.04.2019г., изменена с Решение № 3, прието с Протокол № 1 от 24.01.2020 г., изменена и допълнена с Решение № 65, прието с Протокол № 9 от 14.10.2020 г.)

   §. 5. Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2003 г. е определен съгласно Решение № 20 на ОбС от 24.04.2002 г., Решение № 4, т.2 от 21.01.2008 год.

   §. 6. Другите общински такси, определени със закон, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

   §. 7. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Цар Калоян.

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС          

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река