Н А Р Е Д Б А  № 2

 

за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет

на община Цар Калоян,обл.Разградска

 

 

РАЗДЕЛ  I

Общи положения

 

 

      Чл.1/1/ С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето,приемането,изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки,както и взаимоотношенията с централни ведомства,второстепенни разпоредители с бюджетни кредити,други общини,финансови институции и местната общност.

           /2/ Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност,целесъобразност,ефективност,ефикасност и публичност.

       Чл.2/1/ Общинският бюджет е:

        1.самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;

        2.документ за политика на общината;

        3.ръководство за оперативната дейност;

        4.средство за комуникация;

              /2/ Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетни сметки  на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.

             /3/ С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

       Чл.3/1/ Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи,трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

               /2/ Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегирани от държавата дейности,както и разходите за лихви,такси и комисионни по обслужването на  държавния дълг.

               /3/ Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи,както и от местната общност,по реда определен в тази Наредба.

       Чл.4/1/ Бюджетният процес включва дейностите по съставянето,приемането,изпълнението,отчитането и контрола на общинския бюджет.

              /2/ Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.

       Чл.5/1/ В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи,възникнали по време на текущата бюджетна година.

              /2/ Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.

             /3/ Разходите от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи

 

РАЗДЕЛ  II

Финансова политика на общината

Същност и цели

       Чл.6/1/Финансовата политика на общината представлява система от цели,принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината,бюджетния процес и финансовите взаимоотношения.Целите на общината се състоят от заложеното в стратегическия план,мандатния план на общинската администрация и оперативните годишни цели.

              /2/ Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа,достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги,което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.

 

Политика по текущия бюджет

       Чл.7/1/ Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали периоди.

             /2/Текущите разходи и приходи се преразглеждат и актуализарат на шестмесечие,деветмесечие и годишно.

            /3/ Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики,допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.

           /4/ Бюджетният излишък в края на годината може да се използва за капиталови нужди,само ако няма неразплатени текущи разходи и ако са попълнени резервите,след решение на общински съвет.

         /5/ Краткосрочният дълг може да се използва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на годината.

        /6/ Общината ще поддържа активите си на такова приемливо равнище,което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка или замяна.

       /7/ Общината няма да финансира самостоятелно услуги,имащи регионален обхват.

 

Политика на приходите

       Чл.8/1/ Общината поддържа тригодишни прогнози за приходите си,които актуализира ежегодно

              /2/Общината прилага такси и услуги в случаите,когато ясно са  определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне

            /3/Общината се стреми изцяло да възстанови разходите,извършени за предоставяне на услугата/текущи,капиталови и за обслужване на дълга/с постъпленията от таксите и цените на услугите.

         /4/Тещущите разходи включват и разходите за възстановяване на дълготрайните активи

         /5/Общината най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги,както и на дадени облекчения

        /6/ Размера на таксите и цените на услугите се актуализират ежегодно като се отразява като минимум инфлационно влияние върху разходите

       /7/Общината не прави прогнози и не включва в бюджета приходите от глоби,наказателни лихви и неустойки.

       /8/ Неустойките и наказателните лихви се планират единствено,ако има достатъчни основания да се твърди,че тези приходи ще постъпят в общината-съдебни решения,изпълнителни листове,споразумения и др.

 

Политика на разходите

       Чл.9/1/ Общината поддържа такова равнище на разходите,което ще способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществен ред и сигурност.

         /2/ Общината финансира текущите си разходи единствено с текущи приходи

         /3/ Общината разработва тригодишна прогноза за разходите,която се актуализира ежегодно

 

Инвестиционна политика на общината

       Чл.10/1/ Инвестиционната политика на общината се осъществява съгласно приета от общински съвет седемгодишна инвестиционна програма

              /2/Инвестиционната политика на общината се разработва с оглед достигането на стратегически цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект,неговата стойност,начини на финансиране,както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането на проекта или актива в експлоатация.

              /3/Капиталов проект е общински проект,който отговаря на всяка от следните характеристики:

·         има стойност над 1000 лева

·         представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена част или придобиване на земя

·         финансира се изцяло или частично с общински финансови източници или общинат е отговорна за използването му независимо от източника на финансиране

             /4/Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи,необходими за управление на въведения в експлоатация обект

            /5/ Общината ще използва финансово най-изгодни методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма

           /6/ Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет,с което се осигурява балансирането им

 

Политика на общинския дълг

       Чл.11/1/ Общината поема краткосрочен дълг единствено за финансиране на временен бюджетен недостиг като поетия дълг трябва да се възстави в рамките на годината,в която е поет

                /2/Общината финансира временният бюджетен недостиг приоритетно с извънбюджетни средства или безлихвени заеми от държавния бюджет

               /3/Кметът има право да тегли небанкови заеми/извънбюджетни и от държавния бюджет/с период на възстановяване до 3 месеца/за извънбюджетните/и до 6 месеца/за заемите от държавния бюджет/.Когато източник са извънбюджетни средства заемането не трябва да влияе на нормалното финансиране на дейностите от извънбюджетни средства.Ако заемът възпрепятства дейноста,финансирана чрез тях,то решението за поемане на дълга се взема от общинския съвет

 

РАЗДЕЛ  III

Съставяне на проект на общинския бюджет

       Чл.12/1/ Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

·         преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии,прогнози и общински план за развитие

·         преглед на местните такси,цени на услуги,наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи

·         проучване на потребностите на местната общност

·         формулиране на годишните цели и задачи

·         преглед и анализ на общинската социална инфраструктура

·         анализ на общинската собственост

               /2/ Тенденциите в местната икономическа прогноза,съставена на база дейностите по ал.1,се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта на местните дейности

         Чл.13/1/ Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства,второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетни звена.

          Чл.14/1/Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства,ръководителите на бюджетни звена,в които определя условията и сроковете за представяне на проектите

                   /2/ Кметът на общината информира местната общност за годишните цели,задачи и приоритети на проекта на бюджета,и за реда на продставяне на мнения и предложения

          Чл.15/1/ Кметът на общината представя в Министерство на финансите  прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи,предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година,както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от Министъра на финансите

                   /2/Кметът на общината внася за сведение в общинския бюджет информация по ал.1

        Чл.16 Пректът на бюджета включва:

·         текущ бюджет на делигирани от държавата дейности

·         текущ бюджет на местните дейности

·         капиталов бюджет

Чл.17/1/ Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делигираните от държавата дейности по чл.11,т.1 на основата на държавни стандарти,финансирани с държавни трансфери/ДДФЛ и обща допълваща субсидия/за делегираните от държавата дейности и по спазване на бюджетната класификация

          /2/ Към средствата по ал.1 може да се включи преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности

          /3/С решение на общински съвет може да се дофинансира всяка делигирана от държавата дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите,за сметка на собствените приходи и изравнителната субсидия

         /4/ Текущият бюджет на делегирани от държавата дейности се приема без дефицит

        /5/ Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер до 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

        /6/ Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя

        /7/ С решение на общинския съвет,финансирането на някои дейности в образованието и културата може да се организира като “делегиран бюджет”.

        Чл.18/1/ Съставянето на проек за текущ бюджет на местните дейности се извършва след месец август на предходната година

                /2/ Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствените приходи и изравнителна субсидия

                /3/ Собствените приходи включват местни данъци и  местни неданъчни приходи

               /4/Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:

·         прогноза за местните данъчни приходи,съгласувана с Главна данъчна дирекция

·         приходите от такси и цени на услуги,операции с общинско имущество,глоби и други неданъчни приходи

·         обща изравнителна субсидия

              /5/ Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната година

            /6/ Текущите постъпления от дарения не се планират-всяка постъпила сума се отразява със заподед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дирителя

            /7/ При балансиране на местните дейности може да се планира резерв/размера се определя от общинския съвет при приемането на бюджета/

           /8/ Текущият бюджет за местни дейности се приема без дефицит

           /9/ Общинският съвет,при недостиг на средства за местни дейности,определя приоритети или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите,като преструктуриране или намаляване на разходите

       Чл.19 В капиталовия бюджет се включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура,придобиване на материални и нематериални активи за делегирани от държавата дейности и за местни дейности

       Чл.20/1/ Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

·         дългосрочна инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури

·         предложенията на местната общност

·         задълженията за съфинансиране по национални,регионални и международни програми и проекти

                 /2/ Източници за финансиране на капиталови разходи за делигирани от държавата дейности и за местните дейности са:

·         определените със закон или акт на Министерски съвет средства за капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и за местни дейности

·         определените с решение на общински съвет собствени общински приходи

·         средства по програми и проекти

        Чл.21/1/ Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности,се съставя след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година

                 /2/ Общинският съвет определя конкретни условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане

 

РАЗДЕЛ    IV

Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

       Чл.22/1/ Кметът на общината предоставя проекта на общинския съвет за публично обсъждане от местната общност

                /2/Кметът на общината утвърждава график за публично обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване или по друг подходящ начин,не по късно от 7 дни преди началото на обсъждането

              /3/ Публичното обсъждане се провежда по населени места,кметства и бюджетни звена чрез срещи,кръгли маси,дискусионни форуми с участието на граждани,общински съветници,кметове на кметства,ръководители на бюджетни звена,представители на медии,на граждански сдружения и на други юридически лица,които имат регистрация,осъществяват дейност или ползат услуги на територията на общината

              /4/ За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол,който се прилагта като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет

       Чл.23 Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии.Водеща е комисията по финанси и бюджет.

       Чл.24 Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок в съответствие с Единната бюджетна класификация.

       Чл.25 При недостиг на средства за местните дейности,общинския съвет може да определи приоритети за финансиране,базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане на мненията и предложенията на гражданите на общината

       Чл.26 Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областно поделение на Сметна палата и в Министерство на финансите в определения от закона срок,както и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт

       Чл.27 Когато не е приет закона за държавния бюджет на Република България за съответната година,разходите за делегирани от държавата дейности и разходите за местни дейности се извършват месечно 1/12 част от отчета на бюджетни кредити за съответния период на предходната година

       Чл.28 Когато е приет закона за държавния бюджет на Република България за съответната година,за времето до приемането на общинския бюджет,разходите за финансиране на делегирани от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет държавни трансфери за съответната година,а разходите за финансиране на местните дейности се извършват месечно в размер 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година

       Чл.29 Когато общинския съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок,разходите за финансиране на местните дейности до приемането на бюджета се извършва съобразно внесения проект,а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности-при условията на предходния член

       Чл.30 След изтичане на законовия срок за приемане на общинския бюджет,до неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

 

РАЗДЕЛ  V

Изпълнение на общинския бюджет

       Чл.31/1/ Изпълнението на общинския бюджет започва на 1-ви януари и завършва на 31 декември.

               /2/Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства,ръководителите на бюджетни звена-второстепенните разпоредители,финансирани от и чрез общинския бюджет.

       Чл.32 Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци

       Чл.33 Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения,в срок от един месец след приемане на общинския бюджет от общинския съвет

       Чл.34 Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на терторията на община Цар Калоян

       Чл.35 Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банкова сметка за деня до размера на бюджетните кредити за отчетния период

       Чл.36 Не се допуска извършването и поемането на задължения,както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити,които влошават баланса на общинския бюджет и не  са включени в приетия бюджет на общината

       Чл.37 Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации,звена и субсидирани дейности при доказани наружения на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване,като уведомява съответните органи

       Чл.38 Общинският съвет може в течение на бюджетната година,за сметка на общинския бюджет да открива,закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи,както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реални потребности на местната общност.

       Чл.39/1/ При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета,кмета на общината може да:

1.изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии,в частта за делигирани от държавата дейности

2.прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местните дейности

3.се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит

       /2/В изпълнение на тези правомощия,съгласно чл.27,ал.2 от ЗОБ кмета на общината издава заповеди

      /3/ Когато в процеса на изпълнение на бюджета,одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди,кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетни кредити по дейности и параграфи чрез:

1.прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установе недостиг

2.прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии

       Чл.40 При текущо изпълнение на бюджета,кмета на общината спазва лимитите за:

1.представителни разходи;

2.разходите за помощи за лечение и за погребение,определени от общинския съвет;

3.режийни разноски за ученическо столово хранене;

4.за поевтиняване на храната за ученическо столово хранене;

       Чл.41 Кметът на общината внося в срок до 20 юли в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие

       Чл.42  Кметът на общината и кметовете на кметства информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнение на бюджетите им.

       Чл.43/1/ При изменение в макроикономическите условия,възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства,настъпили през бюджетната година,общинския съвет актуализира бюджета

             /2/общинския бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда,по който е бил приет

            /3/ Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:

1.съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година

2.целеви трансфери от министерства и агенции

3.получени спонсорства и дарения с определената воля на дарителя

4.преводи по сключени договори по донорски програми и проекти

5.разпределение на резервния кредит/в случай,че общинския съвет е упълномощил за това кмета на общината/

 

РАЗДЕЛ   VI

Извънбюджетни средства на общината

       Чл.44 Извънбюджетни средства са тези,които се събират и разходват по силата на закон.

       Чл.45 Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част,които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет

       Чл.46 В случаите,когато общинския бюджет не е приет,извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

       Чл.47 Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет

       Чл.48 Кметът на общината представя в Областно поделение на Сметна палата и на Министерството на финансите приети план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

 

РАЗДЕЛ   VII

Отчитане и контрол на общинския бюджет

       Чл.49 /1/ Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет

                  /2/ Задълженията по влезли в сила решения на съда,непредвидени в бюджета на текущата година,задължително се изплащат със следващия бюджет

       Чл.50/1/ Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с едината бюджетна класификация по форми,съдържание и срокове,определени от кмета на общината

               /2/Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съотвествие с единната бюджетна класификация,въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите  за дейностите,финансирани пряко от общината.

       Чл.51/1/ Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност

               /2/ Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда определен в чл.17

       Чл.52 Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда,определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация.

       Чл.53 /1/ Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет,заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове

                 /2/ Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета,дълга и извънбюджетните сметки и фондове,както и допълнителна информация по форми,съдържание и срокове,определени от Министерство на финансите,съгласувани със Сметна палата.

                /3/ Кметът на общината представя информация по ал.2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

       Чл.54/1/ Кметът на общината изгражда и прилага Система за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетни средства на общината при текущо изпълнение на бюджета.

               /2/ Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол,упражняван от компетентните държавни органи.

 

РАЗДЕЛ  VIII

Общински дълг

 

       Чл.55/1/ Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината

               /2/ Поемането на общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа и договори за заем с банки и други финансови институции

       Чл.56/1/ По решение на общински съвет възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигуряват заеми от:

1.извънбюджетни средства и фондове на общината

2.банки и други финансови институции

3.други източници

                /2/ Заемите по ал.1 са краткосрочни,ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.

       Чл.57 Дългосрочен общински дълг може да  се поеме с решение на общински съвет само за финансиране на инвестиционни програми и проекти,които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг

       Чл.58/1/ Инвестиционните програми и проекти,за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общински съвет

                /2/ Общинския съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти,които съдействат за развитието на публичния сектор и на социално-икономическото състояние на общината и са допуснати за разглеждане от комисия,определена със заповед на кмета на общината

       Чл.59/1/ Предложенията за финансиране по чл.58 се внасят за разглеждане от комисията придружени със следните документи:

1.описание на програмата или проекта-наименование,цели,технико-икономическа обусновка,степен на готовност за реализация,очаквани срокове за реализация,социално-икономически анализ на очакваните резултати,анализ на въздейстието на околната среда

2.описание на финансовите параметри-източници за финансиране,размер на средствата,срокове и начини за усвояване,лихвени условия,погасителна схема,размер на разходите за консултански,административно-управленски и други услуги,източници за погасяване,анализ на финансовото състояние преди и прогноза за състоянието след реазизация на програмата или проекта,влияние върху финанасирането и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината

3.схема за вътрешноведомствен контрол по отношение на изпълнението на програмата или проекта

                /2/ Комисията изготвя списък на постъпилите предложения по ал.1 и анализ на степента,в която са покрити следните критерии:

1.значимост на проекта за развитието на публичния сектор и на социално-икономическото състояние на общината

2.минимални административно-управленчески и други разходи при реализация

3.степен на готовност за реализация и за усвояване на средствата

4.възможност за формиране на приходи или икономии на разходи при реализация,които да бъдат използвани като потенциални източници за обслужване или за облекчаване обслужването на дълга;този критерий не се прилага при проекти със социална насоченост

      Чл.60 Класираните от комисията проекти се внасят в общинския съвет от кмета на общината

      Чл.61/1/ Дължимите суми за лихви,такси,комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия,както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение,в случаите,когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение

               /2/ Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметка за извънбюджетните средства,без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности

             /3/Когато общинския дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегирани от държавата дейности,дължимите суми  за лихви и погашения на главниците могат да са за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи,но в размер на 50 на сто от нея

       Чл.62 Годишният размер на разходите по обслужване на дълга не може да надвишава 25 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за съответната година

       Чл.63 Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имуществото-публична общинска собственост

       Чл.64/1/ Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор с друга община за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес

                /2/ Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целеви субсидии от централния бюджет

       Чл.65 Кметът на общината предоставя на финансови институции финансова и проектна информация,имаща отношение към дълга и информира местната общност

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

       §1 Наредбата е приета с Решение №42 /21.07.2004 г.

       §2 Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила от 01.08.2004 г.

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС – Цар Калоян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река