ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЦАР КАЛОЯН,

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

НАРЕДБА № 1

 за осигуряване на обществения ред, подържане на чистотата,

опазване на околната среда и защита на

имуществото на територията на община Цар Калоян

 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл.1 С тази Наредба  се уреждат обществените отношения, свързани осигуряване  на обществения ред, поддържане на чистотата, опазването на околната среда и защитата на  имуществото на територията на Община Цар Калоян.

    Чл.2 Заповедите на кмета на  Общината и кметствата относно обществения ред са задължителни за ръководителите на учреждения, стопански и други организации на гражданите  на територията на община Цар Калоян включително и в съответните кметства.

    Чл.3 Наредбата  има действие спрямо всички постоянно живеещи и временно пребиваващи на територията на община Цар Калоян лица.

РАЗДЕЛ  ВТОРИ

ПОДДЪРЖАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

    Чл.4  За осигуряване на условията за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:

 1. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи  обичайните норми  за морал и поведение по улици, площади и други  обществени места, както и неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите  и органите на властта или скарване, сбиване и  други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие.
 2. Вдигането на шум, смущаващ  спокойствието на  гражданите на обществени места и  в жилищните сгради  през времето от 14.00 до 16.00 ч. след обяд  и от 22.00 до 06.00 ч. сутринта.  
  1. Продажбата на  пиротехнически  изделия и тяхната употреба без съответното разрешение.
 3. Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други  по стените на сградите и по оградите; по витрините и по търговските  площи на общинските фирми и учреждения без разрешение на съответния собственик, управител или изпълнителен директор.
 4. Поставянето на изборни материали, освен на определени от кмета на общината места.
 5. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други, поставени на определените  за тази цел места по съответния ред.
 6. Прожектиране на филми с еротично или порнографско съдържание, картини и продажба на билети, без в афишите да е посочено, че в салона не се допускат лица под 16 години.
 7. Продажбата или даване под наем на видеокасети с еротично съдържание на лица под 16 г.
 8. Отстояването на помещения за хазартни игри на по-малко от 300 метра, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път до основно или средно учебно заведение.
 9. Смущаващите шумове, озвучаването от общодостъпни заведения в жилищни и нежилищни сгради, както и звуковите сигнали на автомобили с нерегулирани  алармени инсталации, задействащи се продължително от непряк допир с МПС за  времето  на цялото денонощие.
 10. Повреждането и преместването  на пътни знаци, маркировка и др. съоръжения и сигнализация свързани с безопасността на движението от неоторизирани лица, както и поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателните жалони.
 11. Оставянето на спрени от движение МПС по уличните платна, тротоарите, паркингите и пешеходните зони.
 12. Движението на верижни машини по асфалтовата настилка по пътищата извън и в населените места.
 13. Превозването на необезопасени  товари.
 14. Паркирането  и домуването на автомобили върху тротоари, улични платна, площади и зелени площи
 15. Къпането  и плуването във всички водни обекти на територията на Общината.

         17. /Нова с Решение № 39 от 27.05.2005 год./ Настаняването на повече от 10 пчелни семейства в урегулираните поземлени имоти, при несъгласие от страна на съседите. При настаняването на пчелните семейства да се спазват разстоянията по чл. 13 от Закона за пчеларството.

    Чл.5 Забранява се употребата на огнестрелни пневматични и механични оръжия и устройства, и взривни вещества, застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите.

   Чл.6  Забранява се   провеждането на състезания, митинги, демонстрации, религиозни и други масови  и обществени мероприятия  без  предварително  уведомяване  на Общината.

    Чл.7  (1) Организаторите на масови обществени мероприятия се задължават да уведомят поне два дни предварително секретаря на общината за времето и мястото на провеждането на масови обществени мероприятия, а автомобилните и спортни състезания, кросове и други мероприятия по улиците и площада се провеждат след  предварително разрешение от секретаря на общината, за което се уведомяват органите на РДВР.

     (2) Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в Общината място, времето и маршрута на движение.

    (3) При заявяване на повече от едно обществено мероприятие на едно и също място и време  право за провеждането има организаторът, регистрирал първи необходимото уведомяване, но не по-рано от 7 дни предварително.

    Чл.8  При провеждане  на спортни и други масови прояви на стадиони и други обществени места се забранява:

 1. Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и внасянето на предмети,които при употреба биха застрашили живота и здравето на други лица.
 2. Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, посещението на лица в нетрезво състояние.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  РЕД  И  ЧИСТОТАТА  В ТЪРГОВСКИТЕ  ОБЕКТИ,  ЗАВЕДЕНИЯ  ЗА  ХРАНЕНЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ  И  УВЕСЕЛЕНИЯ

    Чл.9 (Изм. с Решение №71 по протокол № 7 от 12.10.2004 г. на ОбС  (1) Разрешеното работно време на търговските обекти и заведения за хранене и развлечения е от 06. часа до 22.00 часа за зимното часово време и до 23 часа за лятното часово време.

     (2) Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, както и длъжностните лица, отговарящи за работата на съответния обект като управители, бармани, сервитьори, продавачи и др. са длъжни да спазват регистрирано работно време.

(3) Утвърждаването на работното време за търговските обекти и питейно заведения след регламентираното работно време става със Заповед на Кмета и на кметовете на населените места след подаване на молба от съдържателя търговския обект или питейно заведение и писмено становище от органите на полицията за липса на нарушения на обществения ред.

(4)При неспазване на работното време посочено в заповедта, при констатирани нарушения на обществения ред или основателни жалби на живущите в близост до обекта, действието на заповедта се прекратява за срок от една година, а при повторно нарушение действието й се прекратява изцяло.

(5) Отказът за  разрешаване на удължено работно време трябва да бъде мотивиран в писмена форма.

   Чл.10 (1) Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки на малолетни, непълнолетни и явно пияни граждани.

(2) Забранява се продажбата на тютюневи  изделия  на  малолетни  и непълнолетни.

Чл.11 (1) Забранява се на собствениците /ползвателите/ на питейни и увеселителни заведения и барове да допускат в същите лица, носещи огнестрелно и хладно оръжие за времето от 22.00 ч. до 06.00 часа.

    Чл.12 (Изм. с Решение №10 и №11 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)

    (1) (Отм. с Решение №10 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)

     (2) (Отм. с Решение №10 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)

    (1)(Нова – Решение №10 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

    (2) (Нова – Решение №10 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

    (3) Задължават се собствениците /ползвателите/ на  увеселителни и питейни заведения да спазват тишината и спокойствието на гражданите  в часовете – 14.00 ч. -16.00 ч. и 22.00 – 06.00 ч.

     (4) Съдържателите, които организират младежки дискотеки за непълнолетни, без продажба и употреба на алкохол и тютюневи изделия да работят с определено удължено работно време:петък и събота до 22.00 ч. лятно време и 20.00 ч. зимно време;

 Чл. 12а (Нов–Решение №11 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)  Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.

  Чл. 12б (Нов–Решение №11 по Протокол №3 от 07.12.2015 г.)Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.

   Чл. 13  Забранява се  външното озвучаване на  търговските, питейните, увеселителни и др. обекти  на територията на общината.

    Чл. 14  (1) Забранява се на собствениците и длъжностните лица на игрални зали  да допускат участие в хазартни игри или игра с игрални автомати клас ”В” на малолетни и непълнолетни.

    (2)  Забранява се излагането и продажбата на порнографска литература на малолетни и непълнолетни.

    Чл.15  (1) Собствениците, наематели и ползватели на заведения за обществено хранене и развлечения, са длъжни да спазват допустимите децибели за силата на музикалните озвучителни уредби в жилищните зони и територия денем до 55 децибела, нощем до 45 децибела и в зоните за учебна дейност.

    Чл.16 Задължават са собствениците, наематели и ползватели на търговски обекти да поддържат чистотата и снегопочистването на прилежащите терени към обектите им целогодишно.

    Чл.17 Забранява се паленето на смет в съдовете и оставянето им с отворени  капаци.

РАЗДЕЛ  ЧЕТВЪРТИ

СТРОИТЕЛСТВО

    Чл.18  Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или  бордюрни плочки, нарушаване целостта на настилки за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение от органите на Общинската администрация и Пътна полиция, а в отделните съставни населени места от кмета и кметски наместник.

    Чл.19 Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана необходимост за строителни площадки само с разрешение на органите на Общинската администрация, а в населените места от кмета на кметство или кметски наместник, съгласувано с полицията, за определено време срещу заплащане на определена такса за квадратен метър.

    Чл.20  Забранява се ваденето на баластра, камъни, пясък, чим, глина и нарушаване на естествения ландшафт за строителни цели освен с разрешение на Общината.

    Чл.21 (1) Гражданите и юридическите лица нямат право:

 1. Да завземат, постоянно или временно, части от общински сгради, благоустроени територии, общинска земя, пътища и тротоари, зелени площи и други;
 2. Да извършват промени в техническата инфрастуктура на общината;
 3. Да преграждат улиците, тротоарите, речните корита и други общински територии;

(2). Извършването на горепосочените действия се допускат с издадено разрешение от кмета на Общината.

    Чл.22  Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, преместване или окастряне на растителност, се издава след представяне на документ за внесена такса.

    Чл. 23  Лицата, фирмите и организациите, които събарят сгради, са длъжни да обезопасят и разчистят терена и да  извозят строителните отпадъци на определеното сметище след издаване на разрешение от кмета на населеното място.

    Чл.24 Инвеститорите, изпълнителите и подизпълнителите на строителни обекти са длъжни:

 1. Да поставят на видно място табелка с имената на инвеститора, изпълнителя и техническия ръководител на обекта.
 2. Да осигурят  обезпечаване на обекта чрез ограждения, прелези и да поставят предупредителни знаци.
 3. Да изградят временни пътища и проходи, за да не се  затруднява движението на пешеходците и превозните средства.
 4. Да организират използването на строителните площадки без да се повреждат тротоарите, уличните платна и зелените площи.
 5. Периодично да почистват строителните  площадки и да не допускат разпиляването на строителни отпадъци извън тях.
 6. Да отстраняват своевременно нанесените повреди на тротоарите и уличните настилки и зелените площи.
 7. След приключване  строителството на обекта, инвеститорът е длъжен да възстанови  околната среда по подходящ начин и в определен срок, съгласувани с Общинската администрация.

    Чл.25 Строителните и специализираните фирми с подземни комуникации и съоръжения,а така също и частните лица, възстановяват незабавно в първичен вид разкопаните повредени пътни и тротоарни настилки, площади и зелени площи и други, най-малко 3 дни след завършване на строежа (ремонта) и почистват района за своя сметка.

РАЗДЕЛ  ПЕТИ

ОПАЗВАНЕ  И  ПОДДЪРЖАНЕ  НА  ЧИСТОТАТА

 Чл.26  (1). За подържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии Общината извършва следните дейности:

 1. Зимно почистване на част от уличната мрежа и други определени територии, както и мерките за предотвратяване на поледиците по улиците и тротоарите.
 2. Метене по график на улици, площади, алеи  и   тротоари.

 (2)Обхватът на дейностите по чистотата се определят от Общинската  администрация съобразно конкретните условия и размера на  финансовите средств, след решение на Общинския съвет.

   Чл.27 (1) Освен ежедневното почистване на благоустроените части на града, Общината организира периодично или сезонно почистване  на обществените градинки.

          (2)Подържането на чистотата на производствени,  административни, обществени и жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги,  пазари и други имоти, както и техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват.

  Чл.28 (1)  Почистването на териториите, за които не се грижи Общината и са прилежащи  към жилищните сгради и търговски обекти, се извършва от юридическите и физическите лица, които стопанисват съответните сгради.

  (2) Прилежащите територии за почистване (зелени площи, части от   тротоари, улични платна и други територии) се определят от  Общинската администрация.

  (3) При провеждането на кампании, Общината осигурява транспорт  за отпадъците.

 Чл.29 (1) Почистването на пътната мрежа от сняг, обработката с луга и  пясъчни смески, се извършва с предимство по  основните пътища.

  (2) Натрупването  на сняг върху уличните платна и тротоари се извършва така, че да остане място за пешеходците. Не се оставя сняг на автобусните спирки и срещу входовете на гаражите.

 Чл.30 Собствениците на домашни животни се задължават редовно да подържат необходимата чистота около домовете си и събирателните постове и редовно да извозват оборския тор до определените сметища.

Чл.31  (1) Забранява  се:

 1. Паленето на огън  на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред жилищните блокове и междужилищните  пространства.
 2. Изтупването на килими,одеала и други от балкони с лице към улици.
 3. Изливането на нечисти води при подържане на търговски обекти и жилищни сгради  по тротоари, улици, площади и други обществени места.
 4. Ползването на превозни средства с животинска тяга без предпазна престилка.
 5. Пускането на домашни животни и птици по улиците, парковете, градините и други обществени места. Стадата  да се движат само по определени от общината маршрути. Изпращането сутрин и прибирането вечер да се извършва лично от стопанина.
 6. Връзването на животни за дървета, стълбове, огради и други обществени места.
 7. Движението на всички превозни средства с животинска тяга и животни по първокласен път Е-70 гр.Цар Калоян и по главните пътища  в кметствата на територията на общината.
 8. Отглеждането и развъждането на нерегистрирани кучета.
 9. Складирането на  дърва, въглища и други горими материали /слама, Натрупването на оборска тор и други отпадъци край синори, пътища, пътеки, граници между имоти,  домове, речни корита и дерета.
 10. царевичак, сено и други растителни отпадъци / по тротоарите уличните платна и зелените площи за повече от 24 часа.
 11. Отглеждането на птици, зайци и други  животни   в жилищните сгради, гаражи, непредназначени за целта  помещения, като забраната не се отнася за декоративни или  луксозни породи.
 12. Струпването на строителните материали по улиците, тротоарите и зелените площи. Допуска се само с разрешение издадено от Общината или кмета на населеното място след заплащане на определената такса.
 13. Рязането и цепенето на дърва на улиците, тротоарите и зелените площи.
 14. Изхвърляне на селскостопански отпадъци  по  пътищата, поляните и празните места, при почистване на лозя, места за лично ползване и тези около регулационните планове  на селищата. 
 15. Използването на питейна вода за  поливане, миене на превозни средства и други цели, освен за питейни и битови  нужди

Чл.32  Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и повод, а за агресивните  кучета  и с намордник.

Чл.33  Стопанина на куче е длъжен  да съобщава на държавните ветеринарно-медицински органи за животни, показващи признаци и съмнения за бяс.

Чл.34  Собствениците на кучета са длъжни да ги отглеждат вързани или свободно в дворните си места.

РАЗДЕЛ  ШЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Чл. 35. Кметът на общината организира дейностите по управление на отпадъците, образувани на нейна територия и отговаря за:

1. Осигуряване на необходимите съдове за съхранение на битовите отпадъци;

2. Събирането и транспортирането на битовите отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждане;

3. Поддържане на депа за твърди битови отпадъци и други специализирани депа.

4. Разделното събиране на битовите отпадъци и определяне местата, където ще се осъществява разделното събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;

5.Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, както и създаване на незаконни сметища;

6.Избора на площадка, както и изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депа за битови и строителни отпадъци или на други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци.

7.Организирането на дейностите по събиране на излезли от употреба МПС на площадки за временно съхранение;

8.Организирането на система за разделно събиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.

Чл.36 Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на строителните отпадъци, получени в резултат на разрушаване или реконструкция на сгради до депото за строителни отпадъци или друга сграда или съоръжение за третиране на строителни отпадъци, разположени на територията на общината.

Чл.37(Изм. с Решение №11 по протокол № 2 от 17.03.2011 г. на ОбС)  (1)Дейностите по сметосъбиранетои сметоизвозването се извършва и в трите населени места – общинския център гр. Цар Калоян, с.Езерче и с.Костанденеци сградите за обществено ползване, предприятията и фирмите на територията на  общината  от    дейност  „Чистота”  - община Цар Калоян.

 (2)  - (Отм.с  Решение №11 по протокол № 2 от 17.03.2011 г. на ОбС

  Чл.38 (Изм. с Решение №11 по протокол № 2 от 17.03.2011 г. на ОбС)  (1)Извозването на битовите отпадъци от територията на   община Цар Калоян да  се извършва   до  Регионално депо гр.Разград,  въведеното в експлоатация  за неопасни отпадъци за общините гр.Разград, Кубрат,Исперих,Завет,Цар Калоян,Самуил и Лозница, притежаващо  комплексно разрешително от РИОСВ Русе – КР №248-НО-ИО-АО/2008 г., с което община Разград    е определена като оператор на Регионално  депо.

Чл.39 Кметът на Общината разработва Програма на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината. Програмата се разработва за период не по-кратък от 3 години. Тя се актуализира при промяна на фактическите и нормативни условия.

Чл 40 (Изм. с Решение №11 по протокол № 2 от 17.03.2011 г. на ОбС)  (1) Кметът на общината разработва програма за разделно събиране на   отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Цар Калоян.  Тя се актуализира при промяна на  нормативни документи.

(2) Дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването  за разделно събиране на   отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Цар Калоян, се възлага с Договор на Фирма- Изпълнител.

(3) Кмета на общината определя местата по населени места и  райони  и улиците  за разполагане  на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъци  от опаковки в съответствие с чл.16, ал.3, т.5 на ЗУО и сортиране на отпадъците.

Чл.41 По бюджета на Община Цар Калоян постъпват сумите от глобите и имуществените санкции по глава 6 от Закона за управление на отпадъците, когато Наказателните постановления са издадени от Кмета на общината. Тези средства се изразходват за проекти и обекти за третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

   Чл.42  За опазване на околната среда, Общината извършва следните дейности:

1. Информира населението за състоянието на околната среда , съгласно изискванията на закона за опазване на околната среда;

2. Разработва и изпълнява програма за опазване на околната среда;

3. Предприема мерки и действия  за опазване на защитените територии, флората и фауната.;

4. Организира управлението на отпадъците на територията на Общината;

5. Осъществява правомощията  си по специалните закони в областта на околната среда.

6. Определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата  професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околната среда.

   Чл.43 (1) Общината има право на достъп до наличната информация,  за състоянието на околната среда.

       (2) Общината извършва преценка  за влиянието на проекти и дейности върху околната среда.

      (3) Общината организира публични обсъждания на докладите по Оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ на  проекти и обекти  в действия. Може да спре изпълнението на обекти и упражняване на дейност, за които ОВОС е отрицателна или могат да причинят неотстраними  вреди на околната среда и човешкото здраве.

   Чл.44 (1) За осигуряване на екологосъобразна  среда в населените места на общината, физическите и юридическите лица изграждат и подържат градини, благоустройствени зелен  площи, крайпътни дървета, храсти и цветни лехи.

     (2) Общината осигурява благоустрояването на пътеките и   алеите в градинките, като се съобразява с местата за  преминаване.

    (3)  Премахването на дървесна и храстова растителност в населените места се извършва с разрешение от Кмета  на  Общината по писмено искане на инвеститори и собственици на дървета.

   (4)   Разрешение за премахване или преместване на дървета и  храсти се издава за следните случаи:

 1.При строителство, ремонт и реконструкция на обекти при доказана невъзможност за съхраняването им.

 2. При  реконструкция  на съществуващата растителност по  утвърдени проекти.

  3.За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и такива, застрашаващи сигурността на гражданите, сградите,   съоръженията и  безопасността на движение.

 4.При аварии и природни бедствия.

 Чл.45  (1) Забранява се:

 1. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места.
 2. Извеждането на нечисти и отводни води от канали, помийни ями и отходни места в реки, дерета, колектори и улиците.
 3. Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.
 4. Горенето на стърнища и други зелени площи  за унищожаване на растителността при обработка на земи, независимо от собствеността им.
 5. Отсичането на дървета в паркове, зелени площи и по тротоарите без разрешение от Общината.
 6. Чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други подобни.
 7. Късането и изкореняването на засадените цветя, храсти  и дръвчетата в общинските градинки и зелените площи.
 8. Косенето на трева  в зелените площи  и събиране на дървен материал без разрешение на Общината.
 9. Поставянето на рекламни табли на дървета чрез заковаване.
 10. Паркирането и преминаването на коли в зелени площи.
 11. Преминаването  на животни  по главните улици и пашата им в паркове, градинки и зелени площи.
 12. Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни площи, промяната на коритата на реките и отклоняване  на водите им.
 13. Миенето и ремонта на превозните средства водещи до замърсяване с петролни и други продукти на улици, тротоари, места за отдих, поречия на реки и язовири.
 14. Изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти.
 15. Форсирането на  автомобилни  двигатели за подгряване и ремонт край жилищни сгради.
 16. Ловенето и убиването на пойни птички, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, повреждане на гнездата им, както и разрушаване на мравуняците.
 17. Изхвърлянето на животински трупове извън определените за ями или екарисажи.

          

РАЗДЕЛ  ОСМИ

ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ПОЖАРНА

И  АВАРЙНА  БЕЗОПАСНОСТ

Чл.46  Ръководителите на фирми и организации, собствениците и наемателите на жилищни  сгради са длъжни да осигуряват изправността на водоизточниците(водоеми, пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове) и свободния достъп до тях и да предприемат своевременно  мерки за отстраняване на  възникналите  неизправности.

Чл.47  Забранява се:

 1. Паленето на открит огън и оставянето му без наблюдение в близост до горими материали и постройки и на други пожароопасни места.
 2. Складирането на  фуражи и горими материали  на разстояние по-малко от 10 метра от сгради на съседни имоти и други уязвими от пожари места.
 3. Унищожаването и повреждането на пожарните хидранти, вътрешните пожарни кранове, противопожарните уредби и съоръжения, знаци, табели и маркировка.
 4. Складирането и ползването на леснозапалими и горими течности и горими газове в нарушение на противопожарните изисквания.
 5. Затрупването на входове, изходи, коридори, стълбища и нарушаване на пропускателната способност на пътищата за евакуация.
 6. Паленето на огън по улиците, тротоарите, зелените площи,около жилищните сгради за консервиране на хранителни продукти и други обществени места.
 7. Изхвърляне на избухливи вещества, нагорещени и горящи отпадъци и паляне на отпадъци в съдовете за смет и сметищата.
 8. Отвеждането на дим,прах, газове и др. през отвори на прозорците, витрините и вратите.
 9. Подаването на лъжливи сигнали за пожар, авария и за взривни устройства.

РАЗДЕЛ  ДЕВЕТИ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 Чл.48  Забранява се:

 1. Гражданите сами да избират и копаят гробове.Това може да става  след разрешение от общината с оглед спазване на санитарните изисквания и утвърдения план на гробищните паркове.
 2. Пускането на всякакъв вид животни и птици в района на гробищата.
 3. Увреждането и разчупването на паметници и паметни плочи, драскането и извършването на други дейности, с които се оскверняват паметниците, замърсяват обредните сгради и терените на гробищата.

 Чл.49  Гражданите се задължават:

 1. Да изхвърлят отпадъците от почистването извън  гробищния парк на определените  за това места.
 2. Да разлепят некролози само на определените за целта места.

 

РАЗДЕЛ  ДЕСЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

   Чл.50 (1) Контролът и изпълнението на наредбата се организира от кмета на Община Цар Калоян или чрез  назначени  от него длъжностни лица – 7 /седем/ на брой.

 (2) Лицата, назначени от Кмета на общината, за контрол по Наредба №1, получават освен основното и допълнителни възнаграждения в размер на 10% от наложени от тях глоби, съставени актове за установяване на нарушения и  издадени наказателни постановяления.

(3) Кметът на Общината може да възлага при необходимост проверки съвместно с другите контролни органи и организации (РПУ, ХЕИ, ДВСК, РИОСВ и др.)

Чл.51 (1) При констатиране на нарушения на наредбата длъжностните лица могат да отправят писмени предписания за отстраняването им, които са задължителни.

(2). При констатиране на нарушение или при неизпълнение на предварително отправено предписание се съставя акт.

Чл.52   Актове  за установяване на нарушенията  се съставят от:

 1. Длъжностните лица,  назначени  със заповед на кмета на Община Цар Калоян;
 2. Служители на РПУ, КАТ и Районна служба за противопожарна и аварийна безопасност;
 3. Кметове и кметски наместници на населени места.

Чл.53 (1) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или от упълномощен от него заместник-кмет.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 54 (1) Административно наказание се налага, ако с конкретното нарушение не се нарушава и друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомяват съответните контролно органи или районната прокуратура.

(2) Редът за съставяне на акта  за нарушение, възраженията по него, наказателното постановление и обжалване е според  ЗАНН и ЗМСМА.

Чл. 55 (1)/Изм. с решение № 8 от 15.01.2007 год. на ОбС/  За нарушения на наредбата се налагат следните административни наказания:

 1. При първо нарушение – глоба в размер от 10 до 1000 лв.
 2. При второ и следващо нарушение – глоба в размер до 2000 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
 3. За еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер до 10 000 лв.

Чл.56 За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им  длъжностните лица и контролните органи налагат, срещу квитанция, глоба в размер до 10.00 лева. Ако нарушителят оспори нарушението  или откаже да плати глобата, се съставя акт.

Чл.57 За административна нарушения, извършени от непълнолетни, съставените  актове се разглеждат в  местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за предприемане на мерки с възпитателен характер.

РАЗДЕЛ  ЕДИНАДЕСЕТИ

ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§  1. Настоящата наредба  се издава на основание чл.22, ал.1 от  Закона за  местното  самоуправление и местната  администрация и е приета на заседание на Общински съвет с Решение № 37 по Протокол №4 от  05.05.2004 г., изм. с Решение № 71 по Протокол № 7 от 12.10.2004 г., с Решение №39 на 27.05.2005 г., с Решение № 8 от 15.01.2007 год.,с Решение №11 по протокол № 2 от 17.03.2011 г., Изм. с Решение №10 и №11 по Протокол №3 от 07.12.2015 г. на  Общински съвет гр. Цар Калоян.

§ 2. Наредбата важи за всички населени места в общината.

§ 3.Тази наредба отменя досегашната Наредба № 1 на Общински съвет Цар Калоян от 1999 г, и влиза в сила с приемането й от Общински съвет – Цар Калоян.

§ 4. При промяна на нормативните актове наредбата се актуализира с решение на Общинския съвет Цар Калоян.

§  5. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Цар Калоян.

        ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

       Председател на ОбС                           

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река