НАРЕДБА№ 23

за организация и управление на гробищните паркове на територията на община Цар Калоян

 

РАЗДЕЛ I

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Тази Наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове и обредни зали, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази цел услуги в гробищните паркове на територията на община Цар Калоян.

/2/ Гробищните паркове и обредните зали функционират и се управляват в съответствие със законовата уредба в страната, решенията на Общинския съвет и разпоредбите на Община Цар Калоян.

Чл.2./1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост на община Цар Калоян по силата на чл.140 във връзка с чл 17, ал.2 и 4 от Конституцията на Република България и на чл. 3, ал 2, т. 2 от Закона за общинската собственост.

/2/ Не се допуска концесионно ползване на гробищните паркове и обредните зали.

/3/ На територията на община Цар Калоян функционират:

1. Гробищни паркове във гр. Цар Калоян – 1.1. Гробищен парк – християнски (в землището на гр. Цар Калоян, м-т Динища), 1.2. Гробищен парк – мюсюлмански (в землището на гр. Цар Калоян, м-т Езмина, 1.3 Гробищен парк – мюсюлмански (в землището на гр. Цар Калоян, м-т Рако поле;

2. Гробищни паркове /гробища/ в с. Костанденец и с Езерче.

Чл.3. Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни паркове и гробища на територията на Общината става с решение на Общински съвет след мотивирано предложение на кмета на населеното място.

 

РАЗДЕЛ II
УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.4. Гробищните паркове и обредни зали на територията на община Цар Калоян, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения - общинска собственост, се управляват, стопанисват и поддържат от Община Цар Калоян.

Чл.5./1/ Община Цар Калоян осъществява дейността по чл.5 - организирането и провеждането на погребенията чрез: съставянето на акта за смърт и издаване на препис от акта за смърт; определяне ден и час за погребението;

/2/ Община Цар Калоян следи за спазването на обществения ред на територията на гробищните паркове в Цар Калоян, както и за опазването на общинската собственост и собствеността на гражданите.

/3/ Гробищата в населените места на общината се управляват пряко от кметовете при спазване изискванията на тази Наредба.

Чл.6./1/ Община Цар Калоян в рамките на своя бюджет ежегодно заделя средства за поддържане, обновяване и разширение на гробищните терени, сгради и съоръжения и др.

/2/ За охрана на гробищните паркове Община Цар Калоян сключва договори със специализирани охранителни фирми.

Договорите за охрана се актуализират всяка година. Контролът по заложените в договора клаузи се осъществява от оторизирано от кмета на общината лице.

Чл.7. Култовите сгради /ако има такива/в гробищните паркове се управляват и стопанисват от ръководствата на съответните общности.

Чл. 8. Длъжностните лица (поп и ходжа), явяващи се представители на религиозните общности на територията на Община Цар Калоян (християнска и мюсюлманска):

 1. Определят гробищния парк, в който ще се извърши погребение или урнополагане.
 2. Водят азбучник на покойниците в съответния гробищен парк.
 3. Попълват парцелна книга - регистър на покойниците по
  гробищни паркове, парцели, гробни места и урнови гробове
 4. Събират и отчитат гробните такси по Тарифата към Закона за местните данъци и такси, утвърдени от Общинския съвет.
 5. Създават всички необходими условия в гробищните паркове и залите в тях за нормален погребален процес и осъществяват контрол по спазването на нормативната уредба.

 

РАЗДЕЛ III

 

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл.9. /1/ Гробните места са: обикновени /единични/ гробове, семейни /двойни/ гробни места и урнов гроб.

/2/ Гробните места са обособени части от гробищния парк, съобразени с изискванията на Наредба №21/1984 г., допълнена в бр.63/1993 г.и бр.59 от 2002 г. за полагането на ковчега с тялото на покойника или на урна с праха му.

Чл.10. Обикновеният /единичен/ гроб се изкопава с размери: 1 м. ширина, 2 м. дължина и 1.5 м дълбочина.

Предоставя се безплатно за срок от 8 години. Преди изтичането на този срок по желание на близките гробното място се откупува за следващите 15 години и „за вечни времена”, за което откупуване се заплащат таксите, предвидени в Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян.

Чл.11. /1/ Семейното /двойно/ гробно място се обособява с полагането на покойника в гроб и възможността да се запази още едно гробно място непосредствено до него.

/2/ Широчината на семейното гробно място е от 1.5 до 2 м.

/3/ Предоставя се безплатно за срок от 8 години. Преди изтичането на срока семейното гробно място може да се откупи за следващите 15 години и „за вечни времена”, за което откупуване се заплащат таксите, предвидени в Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян.

Чл. 12. /1/ Урнов гроб е гробно място с размери: широчина 0.8 м, 1м и дълбочина 1 м за полагането на една или повече урни с праха на покойника.

           /2/ Урновият гроб се предоставя безплатно за срок от 8 години. Преди изтичането на този срок гроба се откупува за следващите 15 години и „за вечни времена”, за което откупуване се заплащат таксите, предвидени в Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян.

           /3/ Урна може да се положи и в обикновен или семеен гроб.

Чл.13. Покойник може да се положи и в гроб, оформен като камера /гробница/ с бетонови елементи и прихлупващи плочи.

Чл.14. Предварителното запазване на гробни места за живи хора срещу заплащане не се разрешава.

Чл.15. /1/ С полагането на покойника или урна с праха му в единичен, семеен или урнов гроб за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.

/2/ Правото на гробоползване е съгласно чл 10, 11 и 12 от тази Наредба.

Чл.16. /1/ Не се допуска преотстъпване на гробно място срещу заплащане.

/2/ Безвъзмездно преотстъпване на гробно място ползвателите могат да извършват с писмено заявление до представителя на съответната религиозна общност. Заявлението се прилага към съответната парцелна книга - регистър.

/3/ Когато гробоползвателите са повече от един, този, който ще ползва гроба, подписва декларация пред представителя на съответната религиозна общност, че е съгласувал ползването на гроба с останалите гробоползватели.

Чл.17. Правото на ползване на обикновен, семеен и урнов гроб съдържа:

1.    Извършване на последващи погребения в него по реда и условията на тази Наредба.

2.    Поставяне на временни, впоследствие трайни надгробни знаци е изписано името на покойника, портрети, рамка на гробното място.

3.                             Засаждане на декоративни цветя и треви.

4.    Извършване на траурни и възпоменателни обреди съгласно традицията и обичая - религиозни и граждански.

Чл.18. /1/ Полагането на покойник в стар гроб не се разрешава преди изтичането на 8 годишния санитарен период от предишното погребение. Гробът трябва задължително да бъде откупен за следващите 15 години.

/2/ При осигуряване дълбочина на изкопа над 2.20 м. се допуска извършване на второ погребване преди изтичане на определения в чл.20, ал.1 срок при условие, че първият ковчег се постави в бетонова камера Камерата се изгражда от масивни ограждащи стени с височина 60 см, покрити със стоманобетонни ивични елементи, със замонолитени фуги. Над втория ковчег се осигурява минимален слой пръст от 1 м.

Чл.19. /1/ При последващи погребения в едно гробно място, правото на гробоползване по чл. 15 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В тези случаи се продължава правото на гробоползване и за наследниците на първия погребан.

/2/ Когато първото погребано лице няма наследници, наследниците на следващия или следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като декларират писмено пред представителите на религиозните общностти, че първият погребан няма наследници.

Чл.20. /1/ Неоткупените по смисъла на чл.10, чл.11 и чл.12 и след писмено предизвестие гробни места остават в разпореждане на общината и се предоставят за следващи погребения с писменото предписание на Представителите на религиозните общностти.

/2/ Представителите на религиозните общности могат да разрешат откупуването на гробни места и след изтичането на срока, ако се уверят, че просрочването на плащането се дължи на уважителни причини /отсъствие от страната, продължително боледуване/ и гробното място е поддържано и благоустроено с траен паметник.

/3/ В седемдневен срок от подаването на молба за откупуване на неоткупено гробно място гражданите получават отговор за възможността да направят това.

Чл.21. Общинският съвет ежегодно утвърждава размера на таксите за откупуване на гробни места по тарифата на Закона за местните данъци и такси, като сумите постъпват в бюджета на Община Цар Калоян.

РАЗДЕЛ IV

ПОГРЕБЕНИЯ

Чл.22./1/ В гробищните паркове на територията на община Цар Калоян се погребват жители на града, както и лица от други населени места, починали в гр. Цар Калоян, по желание на техните близки.

/2/ В гробищата на кметствата се погребват жители на съответното населено място, както и лица от други населени места, починали в съответното населено място, по желание на техните близки.

/3/ Покойници - чужди граждани се погребват след предоставяне на документ от съответните посолства, че трупът няма да бъде транспортиран в съответната държава и погребението да се извърши на територията на съответното населено място.

/4/ Покойници, принадлежали приживе към някои етнически общности или регистрирани по законите на Република България религиозни вероизповедания, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните обреди са допустими доколкото не противоречат на тази Наредба и общоприетите норми на поведение и морал.

Чл.23. Не се предоставят нови гробни места за покойници, които приживе са били гробоползватели по реда на чл 15, ал 1, ако старият гроб отговаря на изискванията на чл.18 от Наредбата.

Чл.24. /1/ Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта и през деня.

/2/ Погребване след 48 часа се разрешава при условие, че се вземат мерки за запазването или консервирането на трупа.

/3/ Близките на покойника или съответното болнично или социално заведение, в което е настъпила смъртта са длъжни веднага след констатирането й да уведомят длъжностното лице по гражданско състояние в Общината или кметството в населеното място, като представят съобщение за смърт /медицинско свидетелство за смърт/ и личната карта /личния паспорт/ на покойника, необходими за съставянето на акта за смърт. Установяването на смъртта се извършва от лекар.

/4/ След съставяне на акта за смърт, длъжностното лице от Община Цар Калоян предоставя на близките на покойника препис от акта за смърт.

/5/ Представителите на религиозните общности на територията на община Цар Калоян определят гробищния парк, дата и час за погребение и създават цялостна организация за провеждане на погребението.

Чл.25. Без наличието на съставен акт за смърт или препис от акт за смърт погребение не може да се извърши.

Чл.26. В случай на съмнение за насилствена смърт констатиралия я лекар незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението се извършва след получено разрешение в писмен вид от съответните ведомства.

Чл.27. /1/ Пренасянето и превозването на покойници се извършва в ковчези със затворени капаци от специализиран транспорт, предназначен за тази цел.

/2/ Кабината на водача на транспортното средство се отделя от товарния сектор чрез преграда. Товарният сектор на транспортното средство ежедневно се почиства и дезинфекцира.

/3/ Транспортните средства за пренасяне на покойници се регистрират от хигиенна-епидемиологични инспекции /ХЕИ/ след представени заявление, документи за регистрация на фирмата и документи за регистрация на транспортното средство.

Чл.28. /1/ Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберкулоза /с бацилоотделяне/, кримска хеморагична треска с бъбречен синдром и полиомиелит, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували.

/2/ Покойниците по ал. 1 се пренасят до гробището в заковани ковчези, дъното на които се посипва с хлорсъдържащо дезинфекционно средство, разрешено от МЗ. Ковчезите остават заковани по време и след провеждане на траурния ритуал

/3/ За наличието на заразна болест болничното заведение задължително предупреждава близките на покойника и Представителите на религиозните общностти, извършващи погребението.

/4/ Покойниците по ал. 1 се отнасят направо в гробището в заковани ковчези със специализиран транспорт.

/5/ Пренасянето на покойници от едно населено място до друго се допуска само при наличието на препис от акт за смърт и се извършва, като тялото се постави в полиетиленов чувал и в плътен дървен ковчег, облицован отвътре с ламарина. Дъното се посипва със стърготини и хлорсъдьржащо дезинфекционно средство, разрешено от МЗ.

Чл.29. /1/ Изкопаването на гробните места се извършва от лица /гробари/, определени от Представителите на религиозните общности.

/2/ Изравянето на трупове на починали лица или на останките им /ексхумация/ преди изтичане на 8 години от погребването се допуска по искане на заинтересованите лица, както и по нареждане на съда или прокуратурата на основание чл 131, ал. 3 от НПК със заповед на директора на съответната ХЕИ.

/3/ Работата по ал.2 се извършва от лица /гробари/, определени от Представителите на религиозните общности при спазване изискванията на чл.15, ал.3 и 5 от Наредба №21 на МЗ от 2005 г. за погребенията.)

 

РАЗДЕЛ V

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 

Чл.30. Посещения в гробищните паркове се допускат:

1. 3а времето от 1 април до 30 септември: от 7 до 21 часа

2. 3а времето от 1 октомври до 31 март: от 8 до 18часа

Чл.З1. В районите на гробищните паркове се забранява:

1.   Посещението на деца под 10 години, ако не са съпроводени от пълнолетни лица.

2.  Влизането с превозни средства, освен когато обслужват инвалиди, болни или възрастни немощни.

 1. Въвеждането на домашни и др. животни.
 2. Приготвянето на циментови и варови разтвори по алеи без надлежно оформено разрешение от Представителите на религиозните общностти.

5. Отсичането на дървета и храсти без разрешение от службите на общината.

Чл.32. Не се разрешава извън определените за целта места:

 1. Изхвърлянето на хранителни и др. отпадъци и увехнали венци и цветя.
 2. Паленето на огън и изгарянето на отпадъците.
 3. Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др.
 4. Засаждането на плодни и други дървета в и около гробните места.

Чл.33. Наследниците на починалия или откупилите гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и ги поддържат, както и да почистват гробовете и около гробното пространство.

Чл.34. Откупените за вечни времена единични и семейни гробни места преди влизането в сила на тази Наредба остават за наследниците на погребаните в тези гробни места при изпълнение изискванията на чл.33.

Чл.35. Гробни места без трайни надгробни знаци след изтичане на 8 годишния период от погребението се предоставят за нови погребения.

Чл.36. Паметникарски и други строителни услуги в гробищните паркове на община Цар Калоян извършват лица, имащи съответното позволение за този вид дейност или декларирали за предходната година приходи от тази дейност и спазващи разпорежданията на тази Наредба.

Чл.37. Паметници и рамки на гробове могат да се поставят и от наследниците и близките на починалия.

Чл.38. Изградените паметници и рамки на гробове извън установените размери се отстраняват със заповед на кмета на Община Цар Калоян.

 

РАЗДЕЛ VI

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.39. При констатирани нарушения по чл.31 и 32 нарушителите се глобяват в размер на 100 лв.

Чл.40. /1/ При констатирани нарушения по чл.38 от лица, извършващи дейност по чл.36 нарушителите се глобяват със сума равна на сумата за принудителното отстраняване на нарушението, освен ако нарушителят сам не отстрани или коригира извършеното нарушение.

/2/ При повторно нарушение от същия нарушител наказанието е парична глоба в размер на 200 лв. и недопускане, в гробищните паркове на община Цар Калоян за извършване на този вид услуга.

Чл.41. /1/ Актовете, установяващи отделните нарушения се издават от определено от кмета на Общината длъжностно лице, а наказателните постановления - от кмета на Общината.

/2/Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.44. Контролът по изпълнение на тази Наредба се възлага на кмета на Община Цар Калоян.

 

РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.45. Наредбата е приета с Решение № 19, взето с Протокол № 3 / 25.04.2019г. на Общинския съвет – Цар Калоян и влиза в сила 14дневен срок след приемането й.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река