Община Цар Калоян, област   Разград

 

 

 

 

 

 

Наредба № 7

 

за

управление на  отпадъците на територията

на Община Цар Калоян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Цар Калоян

2006 год.

 

  

 

 

РАЗДЕЛ I

Общи положения

         Чл.1. (1) Наредбата третира събирането, извозването и обезвреждането на следните видове отпадъци:

- твърдите битови отпадъци (ТБО) от домакинствата и стопанските обекти;

- производствени отпадъци от стопанската дейност;

- животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност;

- строителни отпадъци и земни маси;

- твърди или течни опасни отпадъци;

- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

- отпадъци от батерии и акумулатори;

- излезли от употреба луминесцентни и други ламти;

- отпадъци от опаковки;

- излезли от употреба моторни превозни средства.

      Чл.2. (1) Наредбата действа на територията на община  Цар Калоян , съгласно чл.20, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.19 от Закона за управление на отпадъците и определя реда и условията за изхвърлянето, събирането, в това число разделно, превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битови, строителни,  производствени и опасни отпадъци, както и заплащането на съответните услуги съгласно действащите закони.

               (2) С наредбата се определят задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между общината от една страна и от друга страна на специализираните общински или частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват извозване на ТБО и уличното почистване на улиците, площадите, алеите, парковете, градините и на другите обществени места в общината.

              (3) Наредбата определя задълженията на ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански организации, търговски обекти, държавни и частни фирми или дружества, военни поделения, банки, читалища, учебни заведения, болнични заведения, собствениците или наемателите на еднофамилни жилища и на гражданите по отношение на ежедневното почистване и поддържане чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.

             (4) Наредбата е задължителна, както за всички жители на общината, така и за временно пребиваващите на територията на общината.

        Чл.3. (1) Финансирането на дейностите по чистотата, извършвани от общината се осъществяват чрез събиране на такса смет и субсидиране от общинския бюджет и други източници.

           (2) Годишният размер на такса смет се определя от Общинския съвет съгласно Закона за местните данъци и такси.

           (3) Приходите от таксите осигуряват средства за извършването на дейностите по:

          1. Почистването на уличните платна, площади, алеи, паркове и други обществени места.

          2. Закупуването на съдове за ТБО (контейнери, кофи, кошчета и др.).

          3. Събирането на ТБО от съдовете и транспортирането им до определените депа.

          4. Проектиране, изграждане, поддържане, рекултивация, закриване на депа за ТБО и управление на дейностите по ТБО.

          5. За изграждане площадки за съдове за смет;

          6. За снегопочистване на улиците, тротоарите, площадите и алеите в парковете и градините, както и поддържането на озеленените площи за селата.

        (4) Таксите включват:

          1. Разходите за поддържане и експлоатация на технически средства, машини и съоръжения за събиране на ТБО, в т.ч. заплащане на труд, ел.енергия, горива, резервни части и др. материални разходи.

          2. Амортизационни отчисления .

          3. Лихви за погасяване на кредити за изграждане на депа и закупуване на технически средства, машини и съоръжения за обновяване на съществуващата техника.

 

         (5) Общият годишен размер на средствата за извършване на услугите по третирането на ТБО се определя въз основа на:

          1. Годишна план - сметка за разходите по предходната алинея.

          2. Инфлационен коефициент за периода.

         (6) Тарифата за заплащане на общинските депа при получени разрешения за депониране на строителни, производствени и отпадъци от растителен произход се утвърждава от Общинския съвет.

         (7) Приходите от глоби за нарушаване наредбите на Общинският съвет във връзка с опазването на околната среда да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинската програма за опазване на околната среда на територията на Община Цар Калоян.

        

РАЗДЕЛ II

Глава І

Права и задължения на кмета и общинската администрация

       Чл.4. Кметът на общината е длъжен да планира, организира и контролира дейностите по третиране на отпадъците на територията на общината. За целта кметът, респективно Общинската администрация:

            1. Осигурява съдовете за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.;

           2. Осигурява събирането и извозването на битовите отпадъци до депата;

           3. Отговаря за почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места от общината, предназначени за обществено ползване;

          4. Организира избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови и строителни отпадъци на територията на общината;

           5. Организира разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки;

          6. Отговаря за организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи съдържащи живак;

          7. Организира дейността по събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС на площадки за временно съхраняване;

          8. Организира почистването на отпадъци на неразрешени за това места или създаването на незаконни сметища;

          9. Определя местата за смяна на отработени масла и информира обществеността за това;

          10. Определя места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

 

 

Глава ІІ

Права, задължения и отговорности на физическите

и юридическите лица

     Чл.5. (1) Гражданите, фирмите и други организации имат право:

                 1. Да сигнализират Общинската администрация за неспазване на изискванията, произтичащи от тази наредба на граждани, фирми и други организации.

                2. Да сигнализират Общинската администрация за нарушения от фирмите, извършващи дейностите по събиране, извозване, третиране и депониране на битовите отпадъци.

                3. Да правят предложения за подобряване организацията и осъществяването на дейностите по управление на отпадъците.

           (2) Гражданите, фирмите и други организации са длъжни:

             1. Да изхвърлят ТБО само в определените за целта места и съдове.

            2. Да не допускат разпиляване и разхвърляне на отпадъци извън съдовете за ТБО и да осигуряват поддържането на чистотата около тях.

 

         3. Да заплащат таксите за ТБО в определения от Общинския съвет размер по реда на Закона за местните такси и данъци.

         4. Да заплащат определените от Общинския съвет тарифи за услугите по дейностите за управление на отпадъците.

         5. Гражданите са длъжни да се грижат и съдействат за опазването на съдовете за смет.

     (3) Забранява се:

         1. Изхвърлянето в съдовете за ТБО на отпадъци, които могат да ги увредят или замърсят, в т. ч. течни, агресивни, боядисващи и други, на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични и други битови отпадъци.

        2. Изхвърлянето и обезвреждането на всякакви отпадъци извън определените за целта съдове и места.

        3. Събирането, транспортирането и депонирането на строителни, промишлени и опасни отпадъци на общинските депа без разрешение от кмета на Общината.

  Чл.6. Отговорност за спазване на разпоредбите на чл.5 носят:

         1. Ръководителите на фирми и организации.

         2. Собственикът, а ако жилището е отдадена под наем – наемателят, който обитава еднофамилно жилище.

        3. Председателят на домсъвета или домоуправителят на многофамилните жилищни сгради.

  Чл.7. (1) Фирмите и организациите, които образуват  строителни, производствени и опасни отпадъци са длъжни да организират сами обезвреждането и извозването им до общинските депа, ако депонирането им е разрешено от общината и съответните инстанции по чл.37 от ЗУО.

              (2) За депониране на небитови отпадъци се заплаща такса за ползване на общински депа по цени, определени с тарифа, съгласно чл.3, ал.6.

             (3) Извозването на отпадъците по ал.1 може да се извършва и от фирмата, осъществяваща дейността по третиране на ТБО, въз основа на сключен договор за заплащане на услугата по транспортирането им до депата.

 

 

Раздел ІІІ

Поддържане чистотата на населените места от Община Цар Калоян

      Чл.8 (1)  Събирането и извозването на твърди битови отпадъци (ТБО) в районите, определени съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ се извършва по утвърден график от фирмата-изпълнител (оператор), определен след тър за възлагане на малка обществена поръчка.

              (2) Извозването на ТБО се извършва най-малко веднъж седмично.

             (3) Ръководството на изпълнителят по чл. 8, ал. 1 (оператор на депото) е длъжно да осигурява необходимия брой съдове за ТБО за всички жилищни сгради, съобразно броя на живеещите граждани на град Цар Калоян, както и да изгради необходимият брой площадки за поставяна на съдовете за смет.

     Чл.9. (1)  Лицата по чл. 64, ал. 1 от ЗМДТ, извън районите по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, са длъжни сами да си осигурят стандартни съдове за смет и сметоизвозването до депото за ТБО от изпълнител, притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО.

              (2)Кметът на общината определя  площадки за поставянето на съдовете за смет, както и за съдовете за отпадъци от батерии, акумулатори и луминесцентни лампи от живак.

            (3) Определянето на местата за съдовете за смет, както и за съдове за отпадъци от батерии, акумулатори и луминесцентни лампи от живак, се определя от комисия с представители от общината, РИОКОЗ, РИОСВ.

           (4) Кмета на общината определя пунктовете за смяна на отработени масла на територията на общината.

           (5) 1. Кметът на общината сключва договор с организация или предприятие от чл. 14, ал. 2 от НИТОМПС и определя площадка за временно съхранение на ИУМПС.

                  2. В случай, че ИУМПС се намират върху терени държавна и общинска собственост и собствениците не изпълняват задълженията си по чл. 11, ал. 1 и 2 от НИТОМПС, както и МПС, което не може да бъде идентифицирано или собственикът не може да бъде установен по надлежния ред от компетентните органи, ИУМПС се преместват на площадката, определена по предходната т.1.

         (6) Почистването на прилежащите територии и парковете се извършва периодично или при кампании, определени от общината, като транспорта за извозване на големите отпадъци се осигурява от специализираните фирми, съгласно сключените договори с общината.

         (7) Кмета на общината организира изпълнението на задълженията за участие в системите за разделно събиране   на територията на Община Цар Калоян, в съответствие с чл.16, ал.3, т.5 от ЗУО, като може да сключва договори с организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІV от ЗУО и/или други лица регистрирани по Търговския закон, притежаващи необходимите документи, съгласно Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки /ДВ, бр.19/2004 г./

      Чл.10. (1)  Изпълнителят по чл.8, ал.1 (оператор на депото), юридическите и физически лица и гражданите задължително депонират ТБО само на контролираните депа, определени от общината. За състоянието на депото за ТБО – град  Цар Калоян, отговорност носи оператора на депото, а за останалите населени места отговорност носят кметовете на населените места, както и упълномощени от кмета на общината лица.

         (2) Работниците на изпълнителят по чл. 8, ал.1 (оператор на депото), събиращи и извозващи ТБО със сметосъбирателните коли, задължително измитат и връщат обратно в съдовете разпилените от тях отпадъци. Периодично съдовете трябва да се измиват и дезинфекцират от специализираните предприятия по чистотата.

      Чл.11. (1)  Производствените отпадъци от стопанските предприятия - юридически лица, с изключение на опасните, се извозват от тях и се депонират от изпълнителят по чл. 8, ал.1 (оператор на депото) по договор с предприятията.

          (2) Животинските и селскостопанските отпадъци се обработват и депонират по указания от районната ветеринарно-медицинска служба (РВМС) или РИОКОЗ. Умрели селскостопански животни се извозват до екарисаж или се третират по указание на РВМС. Трупове на кучета, котки и други домашни животни се извозват от специализирани предприятия по чистотата до трупосъбирателни площадки на БВМС и други такива, одобрени от РИОКОЗ, РИОСВ и РВМС, където се загробват в специализирани дезинфекционни ями.

         (3) Строителни отпадъци и земни маси се извозват и депонират само в определените  сектори в района на депата.

         (4) Строителните разрешения се издават след платена такса по определен маршрут до утвърдените места  за депониране на строителните отпадъци и земните маси.

         (5) Опасните отпадъци от производствена дейност се съхраняват, извозват и обезвреждат съгласно законодателството, третиращо опазването на околната среда и само по указания на РИОСВ и РИОКОЗ.

       Чл.12. (1) Отговорност за изхвърлянето на производствени и животински, селскостопански, строителни и опасни отпадъци извън местата, определени от общината, носят физическите или длъжностните лица, които са наредили да ги изхвърлят, както и водачите на МПС, които са ги транспортирали.

         (2) Почистването на дворовете и прилежащите към сградите територии се извършва системно от физически или юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.  

         (3) Почистването на уличните платна, площадите, пешеходните алеи и др. места се извършва по график от специализираното предприятие по чистотата.

         (4) Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както и почистването на ледените висулки, се извършва от живущите физически и юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.

    Чл.13. (1)  Миенето на улиците, площадите и тротоарите се извършва по график от изпълнителят по чл. 8, ал. 1 (оператор на депото), съгласно сключения договор.

          (2) Специалистите от общината, екоохранители, съвместно с служители от КАТ осигуряват освобождаването на уличните платна и тротоарите от МПС в дните на миене, снегопочистване и опесъчаване.

 

РАЗДЕЛ ІV

Контрол и управление на търговия с отпадъци

от черни и цветни метали

    Чл.14. Лицензираният търговец, регистриран  по Търговския закон за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали държи на разположение на всяка площадка, вписана в лиценза регистър на покупките и вноса и регистър на продажбите и износа, както и нотариално заверено копие от лиценза. Лицензираният търговец е длъжен да вписва в съответния регистър точно и вярно всички обстоятелства в деня на получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали.

    Чл.15. (1)  Регистрите по чл. 14 се прошнуроват и подпечатват от кмета на общината по местонахождението на площадката, който отбелязва датата на подпечатването в нарочна книга. Регистрите се водят по ред и образец, утвърден в наредбата на Министерството на икономиката.

 

 

РАЗДЕЛ V

Разделно събиране на ТБО

    Чл.16. (1) Разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори е задължително, съгласно Наредба, приета с ПМС 134 от 17.07.2000 г.

         (2) Разделното събиране, съхранение и предаване на излезли от употреба луминесцентни лампи е задължително, съгласно наредба, приета с ПМС 260 от 05.12.2000 г.

        (3) Разделното събиране, съхраняване и предаване на масла и отпадъчни нефтопродукти да става по групи съгласно Заповед РД-323 от 10.08.1998 г. (ДВ бр.120 от 1998 г.), съгласно чл.9, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС 131 от 13.07.2000 г.

       (4) Разделното събиране на опаковките и отпадъците от опаковки е задължително, съгласно Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките /ДВ. бр.19 / 2004 г./

         (5) При закупуване на нови батерии, акумулатори и лампи с изтекъл срок, съдържащи живак да се предават старите.

     Чл.17. (1) Разделното събиране на ТБО в Община  Цар Калоян ще се внедрява периодично от фирмата изпълнител (оператор на депото) за определени райони и квартали на     гр. Цар Калоян през следващите години,с краен срок 01.01.2009 г.

          (2) Кмета на общината определя районите на града, в които ще се проведе разделното събиране в зависимост от осигурените средства от таксата за битови отпадъци.

 

Раздел VІ

Особени разпоредби

     Чл.18. Забранено е замърсяването на всички обществени места със следните замърсители:

          (1) Хартии, опаковки, остатъци от цигари, хартиени отпадъци, стъкла, текстилни отпадъци, семки и други ТБО. Същите да се изхвърлят в съдовете за смет или в съдовете за ТБО, а опаковките в съдовете за опаковки.

         (2) Извънгабаритни предмети от бита, които не се побират в съдовете за ТБО, освен събирането им в дни, определени от общината.

        (3) Автомобилни гуми и части на МПС. Едрогабаритните  метални части и излезлите от употреба  МПС се извозват за сметка на собствениците от специализираните предприятия до определените от общината площадки за  временно съхранение.

    Чл.19. На територията на общината е забранено изхвърлянето на:

         (1) Отпадъци от търговските обекти, заведенията за обществено хранене, предприятия и организации в съдовете за улична смет и в съдовете за ТБО на жилищните сгради;

        (2) Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, неугасена сгур, строителни отпадъци, отпадъци от дърва и въглища и  др. предмети, които биха повредили съдовете за смет и сметосъбирателните машини;

       (3) Неорганизираното изхвърляне на животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност. Същото да става на определените сектори за животински отпадъци на регламентираните сметища в населените места, а от животновъдите в изградените им торища;

        (4) Изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси, освен на определените с Решение на Общинския съвет площадки;

       (5) Изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарните и уличните платна с амбалаж, стоки или строителни материали и извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварните работи;

       (6) Изпускането в атмосферата на замърсители от промишлените или производствените сгради, както и от търговските обекти и заведения за обществено хранене, превишаващо пределно допустимата концентрация;

       (7) Свободното пускане на кучета, както и приютяването на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните сгради и магазините;

       (8)  Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците, тротоарите, парковете и градините, освен по маршрути, определени от общината;

      (9) Паркирането около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ   почистването  им.

      (10) 1. Забранява се поставянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за ТБО, както и смесването им с други отпадъци.

           2. Същите ще се събират разделно в специализираните за целта съдове на определените площадки.

          3. Местата по т.2 задължително включват местата за продажба батерии.

          4. Лицата предлагащи батерии за продажба на дребно, задължително предвиждат места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.

          5. Лицата по т.4 са длъжни да осигурят  достъп до съдовете за събиране, разположени на тяхната територия.

         6. Право да поставят съдове за събиране на негодни за употреба батерии на местата по т.2 имат лицата, притежаващи разрешение за събиране по чл.37 от ЗУО.

         (11) 1. Забранява се целенасочено чупене на излезли от употреба лампи, изхвърлянето им в съдовете за ТБО.

           2. Събирането на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак ще става само в специализираните съдове на определените площадки и пунктове на територията на Община  Цар Калоян.

          3. Не се разрешава съхранението и поставянето на открито на съдовете за съхраняване на излезлите от употреба лампи, съдържащи живак.

         4. Юридически и физически лица, еднолични търговци, притежаващи излезли от употреба лампи задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за излезли от употреба лампи.

         5. Срокът за съхранение на излезли от употреба лампи не може да превишава шест месеца.

         6. Производителите и вносителите на лампи и лицата, извършващи дейности на тяхното събиране, съхраняване, транспортиране и обезвреждане подлежат на контрол за спазване изискванията на наредбата, приета с ПМС 260 от 05.12.2000г.

        (12) 1. Забранява се изхвърлянето на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти в повърхностните и подпочвените води, както и отводнителни канали и канализационни системи.

           2. Забранява се съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти водещо до замърсяване на водата, земята и почвата.

          3. Забранява се неконтролираното изхвърляне на остатъците, отделени при третирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

          4. Физически и юридически лица и лицата, извършващи дейностите събиране, съхраняване, обезвреждане или преработване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти водят отчетни книги и изготвят и представят в РИОСВ годишни отчети за опасни отпадъци съгласно изискванията на Наредба 10 от 1998 г. (ДВ бр.151 / 1998 г.)

          5. Притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти сключват договор за предаване на тяхната преработка веднъж на шест месеца.

          6. Не се разрешава смесване на моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове.

          7. Смяната на отработени масла става само на местата утвърдени от общинските съвети за територията на цялата община.

         8. Физическите и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списъка на местата за смяна на отработени масла, като посочат точен адрес, телефон и фирма.

        (13) 1. Физическите и юридическите лица не могат:

                а) да се освобождават  от излезли от употреба МПС, техни компоненти и материали по начини, различни от предвидените в наредбата приета с  ПМС  257от 09.11.2001 г.

               б) да предават излезли от употреба  МПС, техни компоненти или материали на лица, които не притежават съответното разрешение по чл.37 от ЗУО.

              в)  да транспортират излезли от употреба МПС на собствен ход или по друг начин, освен в случаите определени в наредбата, приета с ПМС  257/2001 г.

             2. На площадките за временно съхраняване не може:

             a) да се разкомплектуват излезли от употреба  МПС и да се добиват части и компоненти от тях;

            б) да се събират други видове отпадъци, които не произхождат от излезли от употреба МПС, техните компоненти и материали;

       Чл.20. (1) Забранява се:

                     1. Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има опасност за намиращи се в близост дървета, храсти и тревни площи;

                  2. Оставянето на открито трупове на умрели животни или птици, както и да се замърсява почвата с пестициди, соли, строителни и промишлени отпадъци;

                 3. Транспортирането на насипни материали, селскостопанска продукция, леки вторични суровини и други от транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила;

                4. Излизането на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни и промишлени обекти;

                5. Изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на сградите;

               6. Миенто, гресирането и ремонтирането на МПС на улиците, тротоарите, парковете, площадите, зелените площи, местата за отдих и край поречия или водоеми;

               7. Движението на неизправни непочистени моторни и други превозни средства, които замърсяват улиците и атмосферата;

               8. Директното отвеждане на дим и газове през прозорците, витрините, стените, балконите и стълбищата на жилищните и обществените сгради;

               9. Започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без надеждна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части;

              10. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, площадите, парковете, градините, поречията и регламентираните сметища;

              11. Повреждането и разместването на съдовете за ТБО, съдовете за отпадъци от батерии и луминесцентни лампи от живак от определените им места, като и запалването на отпадъците в тях.

 

РАЗДЕЛ VІІ

Принудителни административни мерки

       Чл.21. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по тази наредба, както и за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях кметът или упълномощено от него лице могат да налагат принудителни административни мерки както следва:

              (1) Спира или прекратява изграждането на инсталации за обезвреждането на битови отпадъци;

              (2) Спира депонирането на отпадъци на територията на общината;

              (3) Спира от експлоатация транспортни средства, когато превозването на отпадъците противоречи на действащите разпоредби или на договора с общината.

         Чл.22. Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

Контрол и административно наказателни разпоредби

         Чл.23. Контролът по чистотата в цялата община се извършва от кмета на общината, кметовете на кметства и кметски наместници.

         Чл.24. При констатиране на нарушения на разпоредбите от тази Наредба, контролните органи налагат глоби и съставят актове на виновните физически и юридически лица.

         Чл.25.  (1) Наказва се с глоба от 150 до 500 лв.физическо лице, което:

                 1. Изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;

                 2. Нарушава разпоредбите за депониране на битови и строителни  отпадъци в определените за това депа.

                3. Нарушава разпоредбите на чл.5, ал.3.

                4. Не предаде изцяло излязлото от употреба моторно превозно средство на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване или не го съхранява на имот, негова собственост;

               5. Изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, съгласно наредбите по чл.24, ал.2 от ЗУО в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.

               6. Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отпадъци.

             (2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 300 до 1000 лв.

            (3) З явно маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на околната среда, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място виновните лица срещу квитанция глоба от 10 до 50 лв.

           (4) Наказва се с глоба  от 700 до 2000 лв. физическо лице, което:

            1. Откаже да попълни декларациите по чл.60, ал.3, т.2 от ЗУО;

           2. Продава отпадъци от черни и цветни метали с битов характер на лице без лиценз;

          3. Извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз, ако деянието не съставлява престъпление;

         (5) При повторно нарушение по ал.4 глобата е от 1400 до 4000 лв.;

    Чл.26. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв.  едноличен търговец или юридическо лице, което:

          1. Изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за депониране на битови или строителни отпадъци; 

        2. Нарушава условията и реда за предаване, събиране, включително разделното, превозване и претоварване  на битови и строителни отпадъци съгласно изискванията на наредбата;

    Чл.27. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

           1. Нарушава разпоредбите относно събирането, включително разделното, временното съхраняване, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на битови и строителни отпадъци;

        2. Нарушава изискванията за разделно събиране, транспортиране и третиране на отпадъци според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка;

       3. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци;

      4. Не изпълнява условията, определени в разрешението на компетентния орган;

      Чл.28. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което извършва продажба на акумулатори, без да прилага към гаранционната карта списък на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО, за събиране на негодни за употреба акумулатори.

            (2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

             1. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори;

            2. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци;

            3. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях;

           4. събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо пет на сто от общото количество събрани акумулатори;

          (3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:

           1. по ал.1 – в размер от 2000 до 6000 лв.;

           2. по ал.2 – в размер от 3000 до 10000 лв.;

         (4) В случаите по ал.3 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на нарушението.

        Чл.29. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер на от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

            1. не определи място на притежаваните от него излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, оборудвано със съдове за събирането им, и/или ги поставя в съдове за битови отпадъци;

           2. умишлено нарушава целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, освен ако притежава разрешение по чл.37 от ЗУО за тази дейност;

          3. поставя на открито съдовете за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи;

         (2) При повторно нарушение по ал.1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10000 лв.

         (3) В случаите по ал.2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.

     Чл.30. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер на от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

          1. предава или изхвърля излезли от употреба моторни превозни средства, които не са предназначени за тази цел;

          2. извършва дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба моторни превозни средства, компоненти и материали от тях, без да притежава съответното разрешение по чл.37 от ЗУО, регистрационен документ по чл.12 от ЗУО или лиценз издаден по реда на глава пета,раздел ІІІ;

 

         3. разкомплектова излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за временно съхраняване или добива части и компоненти от тях, или събира други видове отпадъци, които не произхождат от излезли от употреба моторни превозни средства, техни компоненти и материали;

        (2) При повторно нарушение по ал.1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10000 лв.

        (3) В случаите по ал.2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.

    Чл.31. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер на от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

         1. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно съхранение, които не отговарят на изискванията по този закон и под законовите нормативни актове по прилагането му; 

         2. смесва моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

        3. извършва смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на изискванията;

       4. смесва масла, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили, с други отработени масла;

       5. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове;

     (2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10000 лв.

   Чл.32. (1) Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо лице, което:

        1. извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз;

       2. извършва продажба на отпадъци от черни и цветни метали, получени като технологичен отпадък от собствено производство на лица без лиценз;

       3. извършва търговска дейност с отпадъци от медни и алуминиеви кабели и проводници от всякакъв вид и количества без наличие на сертификат за произход или без декларация за произход и без удостоверение за произход;

      4. в деня на получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали не вписва в съответния регистър всички обстоятелства, съгласно изискванията на наредбата по чл.61;

      5. вписва неверни данни в регистрите за покупките и вноса и за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали;

     6. не представи в указания от контролните органи срок регистрите за покупките и вноса и продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали и/или оригинал или нотариално заверено копие на лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;

      7. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, и не представи изисквани от тях документи, които съгласно закона е длъжен да води;

     (2) За нарушенията по ал.1, т.1,2, и 3 се налагат имуществени санкции в размер от 15000 до 50000 лв., а в останалите случаи по ал.1 – от 1000 до 3000 лв.

     Чл.33. (1)  Нарушенията се установяват с акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината и служителите от екоохранители, съгласно сключен договор. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

            (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и измененията на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Като доказателства към констативните актове могат да се прилагат експертни протоколи и подписани жалби на граждани.

           (3) Административното наказание се налага, ако с конкретното нарушение не се нарушава и друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомяват съответните контролни органи или Районна прокуратура.

           (4) Размерът на глобата се определя от кмета на общината съобразно тежестта на нарушението, степента на виновност на нарушителя и установената практика. Когато нарушителят е юридически лице, глобата е в максимален размер.

          (5) За определени нарушения общината може да уведоми обществеността чрез средствата за масова информация.

 

РАЗДЕЛ ІХ

Преходни и заключителни разпоредби

        &1. Настоящата Наредба № 7  за управление на отпадъците на територията на Община Цар Калоян  се приема на основание чл.19 от ЗУО и  чл.22 ал.1 от ЗМСМА, приета  на заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Решение №29 от Протокол №4 / 19.06.2006 г.

        &2. Размерът на санкциите и глобите се актуализира при всяко изменение на ЗМСМА, ЗАНН и Закона за местните данъци и такси.

       &3. Настоящата наредба важи до края на 2009 г., ако не подлежи на актуализация с излизане на нови нормативни документи.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН: ………………………

                                                  /  Р. ДЕЛИМУСТАФА /

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река