ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

НАРЕДБА № 22

 

ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 (1) Тази Наредба урежда осъществяването на контрол върху санитарно - хигиенното състояние в населените места и регламентира промишленото отглеждане и отглеждането за лични нужди на селскостопански животни. Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци.

(2) Контролът се състои в:

 • Определяне местоположението и изграждането на лични стопанства;
 • Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места;
 • Спазване на изискванията за промишлено отглеждане на селскостопански

животни;

 • Спазване на санитарно - хигиенните изисквания определени в държавните нормативни актове;
 • Осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието;
 • Съблюдаване за недопускане на дискомфорт на жителите в Община Цар Калоян.

Чл. 2 Наредбата регламентира реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян, както и взаимоотношенията между общинската администрация, БАБХ и собствениците на животни.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН И КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.3. Кметът на Общината, кметът на населеното място или упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват контрол при отглеждането на животни чрез :

 • Поддържане и възстановяване на санитарно - хигиенното състояние в населените места;
 • Осъществяване на контрол на допустимия брой животни, отглеждани в населените места;
 • Изграждане и разполагане на промишлени и лични стопанства в и извън регулацията на населените места;
 • Недопускане състояние на дискомфорт на жителите на Общината.

Чл. 4 Кметът на Общината, кметовете на населените места или упълномощени от тях длъжностни лица съгласуват дейностите по поддържане и управление на санитарно- хигиенното състояние в населените места (за допустимия съгласно Приложение № 1 брой животни), местоположението и изграждането на промишлените и лични стопанства в и извън регулацията на населените места, допустимия брой животни за отглеждане и опазване на околната среда, с органите на РЗИ, РИОСВ и БАБХ.

Чл. 5(1) Кметовете на населените места определят със заповед маршрути за движение на животните при извеждане на паша както и пунктовете за събирането им.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 200 лева.

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл. 6 (1) Физическите и юридическите лица в населените места имат право:

 • Да изграждат лични стопанства в рамките на допустимия, съгласно Приложение № 1 брой животни;
 • Да отглеждат животни за лични и промишлени нужди;

Чл. 7 (1) Физическите и юридическите лица в населените места на териториятана ОбщинаЦар Калоян са длъжни да:

 • Изграждат лични стопанства в съответствие със ЗУТ и съгласуват с ОбщинаЦар Калоян инвестиционните си намерения;
 • Спазват регламентирания брой животни, в регулационните граници нанаселените места (Приложение №1);
 • Предотвратяват и ограничават замърсяването на околната среда, следствиеотглеждането на животни;
 • Опазват околната среда за сегашните и бъдещи поколения и защитата наздравето на хората;
 • Запазват комфорта на живот на жителите на населените места.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл. 8 (1) Собствениците на селскостопански животни осигуряват места в своя имот за временно съхранение на оборската тор, като площадката за съхранение е на минимум 10 метра от жилищни сгради и при спазване на сервитутите по чл.14, ал.1 отЗУТ. Торта се изнася минимум три пъти в месеца, а през летния сезон минимум веднъж седмично.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 200 лева.

Чл. 9 (1) Площадките, на които ще се съхранява оборски тор и отпадъчните води от животновъдния обект, не трябва да създават възможности за отделяне на отровни и вредни емисии в атмосферния въздух, и проникване на същите в почвата и особено в подпочвените води.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл. 10 (1) Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните си, да ги предпазват от болка и страдание, да не ги изоставят и да ги отглеждат така, че да бъдат спазени всички условия за хуманно отношение към животните, условията на ЗЗЖ и ЗВД.

(2)За нарушенията по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с

глоба в размер от 50 до 200 лева.

Чл. 11(1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, определени със заповед на кмета на населеното място.

(2)За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба

в размер от 50 до 150 лева.

Чл. 12(1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си стопанства са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района, да изпълняват зоохигиенните, ветеринарно – санитарните, санитарно – хигиенните изисквания, изискванията на ЗУТ и всички други нормативни документи, уреждащи тази дейност.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл. 13(1)Собствениците на селскостопански животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да организират борба срещу гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от МЗ и МОСВ.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба

в размер от 50 до 150 лева.

РАЗДЕЛ ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЛИЧНИ СТОПАНСТВА

Чл. 14(1)При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на животни в лични стопанства в регулацията на населените места, да се осигуряват следните условия:

 • Отстоянията до регулационните граници на стопанските сгради да са съгласно

условията на чл.42, чл.44 и чл.45 от ЗУТ, при минимум 10 метра от съседни жилищни сгради. Посочените отстояния могат да бъдат намалени, при представяне на нотариалнозаверена декларация за съгласие от съседите;

 • Да има изградени водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване и дезинфекция;
 • Да има изградено помещение за съхраняване на фуражите;
 • За сградите, в които се отглеждат животни да има одобрени проекти и издадено строително разрешение, съгласно ЗУТ;
 • Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа да става при спазване на изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места или в утаечни шахти, когато няма изградена канализация, Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Наредба № 9 за ползване на водоснабдителните и канализационни системи;

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 15(1) Не се разрешава отглеждането на повече от определените бройки и видове животни, посочени в Приложение № 1 от настоящата Наредба в регулацията на населеното място. Всеки стопанин, който отглежда повече от допустимия брой животни е задължен да представи в общинска администрация Цар Калоян нотариално заверена декларация за съгласие от всички собственици на съседни урегулиранипоземлени имоти. Когато съседен имот е общинска собственост е необходимо писмено съгласие от кмета на населеното място.

(2) Направените замърсявания при прехода на животни по обществени терени или улици в населеното място, незабавно се почистват със собствени средства от собственика на животните.

(3) Еднокопитните впрегатни животни да преминават през населеното място с предпазни престилки.

(4)За нарушения по ал.1, 2 и 3 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл.16 (1) Всяко лично стопанство трябва да има:

 • Регистрация /номер на животновъден обект/ по реда на ЗВД;
 • Сключен договор с ветеринарен лекар за извършване на мероприятия, предвидени в държавната профилактична програма;
 • Дневник за вписване на всички проведени лечебно-профилактични мероприятия;
 • Регистър на животните в животновъдния обект, в който се вписват новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни. За всяко новозакупено, заклано и новородено животно, личните стопани уведомяват обслужващия ги ветеринарен лекар в срок от 3 дни.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева.

Чл.17 (1) Стопаните трябва незабавно да уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ територията на Общината. Умрелите животни и птици от личните стопанства се обезвреждат в екарисаж. При липса на действащ екарисаж, собствениците на селскостопански животни подават заявление по образец до кмета на общината, че желаят труповете на животните да бъдат обезвредени по реда на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. След разглеждане на заявлението, постоянно действаща комисия към Общината определя терен и метод за обезвреждане на труповете.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл.18 (1) Транспортирането на животни от едно до друго населено място се разрешава след ветеринарен преглед и придружително ветеринарно свидетелство.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева.

Чл.19 (1) Забранява се:

 • Изхвърляне на отпадъци от животновъдството на неразрешени за това места;
 • Движението на животни без придружител в населените места;
 • Замърсяване на терени и улици за обществено ползване с отпадъци от животните (фекалии);
 • Пасищно отглеждане на свине;
 • Пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, сметища, сервитута на пътищата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи места, както и безстопанственото им пускане в границите на населеното място;
 • Клане на животни в личните стопанства за търговия и снабдяване на обществените заведения;
 • Клането на животни за собствени нужди на домакинствата на уличните платна, тротоари, зелени площи и др., извън имотите;
 • Изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и кофите за смет;
 • Депонирането на оборска тор в чертите на населеното място.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба от 50 до 200 лева.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НАСЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПРОМИШЛЕН ХАРАКТЕР

Чл. 20 (1) Когато се отглеждат по-голям брой животни от цитирания в Приложение № 1 на настоящата Наредба, стопанските постройки за отглеждането им трябва да бъдат разположени извън регулацията на населеното място. Извън урбанизираните територии се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешение на административните органи /Община, РЗИ, БАБХ, РИОСВ, БД/ и при изпълнение на съответните разпоредби по ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗООС, ЗВ.

Чл. 21 (1) Животновъдните обекти с промишлен характер трябва да бъдат регистрирани съгласно ЗВД. На селскостопанските животни, отглеждани в обектите се осигуряват помещения с подходящо оборудване,съобразено с техния вид,порода,възраст и подходяща жизнена среда и да отговарят на изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 година за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти на МЗХ .

(2) Теренът за изграждане на животновъдни обекти да бъде избран и да отговаря на условията на чл. 3 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти на МЗХ .

(3) Помещенията за отглеждане на свине и оборудването в тях трябва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине на МЗХ .

(4) При неспазване на изискванията по ал. 1, 2 и 3 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 300 до 1000 лева.

Чл. 22 (1) При промишлено отглеждане на селскостопански животни в извънурбанизираните територии се изграждат необходимите пречиствателни съоръжения и се съблюдават изискванията на ЗООС.

(2) При неспазване на изискванията по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 300 до 1000 лева.

Чл. 23 (1)Собствениците на животновъдните стопанства провеждат дезинфекционни и дератизационни мероприятия.

(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 500 лева.

РАЗДЕЛ VІ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Община Цар Калоян, кметовете на населени места или упълномощените от тях длъжностни лица.

Чл. 25. Контролните органи по чл. 24 извършват проверка по сигнали и жалби от граждани за нарушения по смисъла на настоящата Наредба, само след като същите бъдат подадени писмено и заведени в деловодството на Общината.

Чл. 26. (1)Нарушенията на разпоредбите на тази Наредба се констатират с констативен протокол, еднократно предписание с фиксиран срок за изпълнение или акт за установяване на извършено административно нарушение. Актовете за установяване на административно нарушение, предписанията и констативните протоколи се съставят от Кмета на Общината, кметовете на кметства и упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица от състава на общинската администрация.

(2) Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни постановления, обжалването и изменението на същите се извършват по реда на ЗАНН.

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

(4) При констатиране на престъпление, преписката се изпраща на Районна прокуратура.

Чл. 27 (1) При повторно нарушение от същия вид, размерът на глобата или имуществената санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен размер.

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл.28. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 100 до 300 лева.

Чл.29. За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на действащите в Република България нормативни актове в тази област.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30 (1) По смисъла на тази Наредба:

1. "Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, пчели, птици и риби, отглеждани и развъждани за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за трудова дейност.

2. „Животновъден обект" е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни.

3. „Лично стопанство" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, съгласно Приложение № 1.

4. "Зоохигиени изисквания" са изисквания за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.

5. "Животновъден обект с промишлен характер" е обект, в който се отглеждат животни над определеният брой, посочен в Приложение № 1.

(2)Използвани съкращения:

БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните;

РЗИ – Районна здравна инспекция;

РИОСВ – Районна инспекция по околната среда и водите;

МОСВ – Министерство на околната среда и водите;

ЗУТ – Закон за устройство на територията;

ЗВ – Закон за водите;

ЗВД – Закон за ветеринарно медицинска дейност;

БД – Басейнова дирекция;

ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи;

ЗООС – Закон за опазване на околната среда;

МЗХ – Министерство на околната среда и водите;

ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания;

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и кметовете на населени места.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 1 по Протокол № 1 от 29.01.2019 г. на Общински съвет – Цар Калоян.

§ 4. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията натази Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС – Цар Калоян

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

Допустим брой животни за отглеждане в обекти на физически лица, които се отглеждат за лични нужди в регулацията на населените местана територията на Община Цар Калоян

 

1. 3 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст.

2. 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст.

3. 5 броя прасета за угояване.

4. 3 броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст.

5. 10 броя зайкини с приплодите.

6. 50 броя възрастни птици, независимо от вида.

7. 100 броя бройлери или подрастващи птици независимо от вида.

8. До 10 броя пчелни семейства.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС – Цар Калоян

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река