НАРЕДБА №20

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПОЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН,ОБЛ.РАЗГРАД

 

Актуализирана 06.2020 г.

 

       Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2,във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 82,ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 79 от АПК

Раздел I –Общи положения

Чл.1/1/ С тази Наредба се определят условията и реда за:

1.съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности;

2.съставяне,обсъждане,приемане,промяна,изпълнение и отчитане на общинския бюджет;

3.за изготвяне,утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕК;

4.функциите на кмета на общината и Общински съвет;

5.взаимоотношенията с органите от централната власт,второстепенните разпоредители с бюджет,други общини,финансови институции и местната общност;

6.условията за разработване и изпълнение на програмен формат на бюджет;

7.управлението на общинския дълг;

8. /нова, приета с Решение № 27, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян, с Протокол № 4 от 14.06.2019 г./ откриване на процедура за финансово оздравяване, изготвяне и изпълнение на плана за финансово оздравяване.

/2/Наредбата регламентира условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности,за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет при спазване на принципите за:

1.всеобхватност-управлението са осъществява чрез сборния бюджет на община Цар Калоян, област Разград;

2.отчетност и отговорност-общинския бюджет се управлява по начин,който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;

3.адекватност-съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на община Цар Калоян, област Разград, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;

4.икономичност-придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси при осъществяване дейността на община Цар Калоян, област Разград;

5.ефективност-постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на община Цар Калоян, област Разград;

6.ефективност-степента на постигане целите на община Цар Калоян при съпоставяне на действителните и очаквани резултати от тяхната дейност;

7.прозрачност и в интерес на местната общност-създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за бюджетните прогнози и проектобюджетите на община Цар Калоян, област Разград, както и данни относно текущо изпълнение на бюджета;

8.устойчивост-поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на община Цар Калоян, област Разград или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;

9.законосъобразност-спазване на приложимо законодателство,на вътрешни актове и на сключени договори;

Чл.2/1/ Бюджетния процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и дейностите по съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета за съответната година;

/2/ Общинският бюджет е:

1.Самостоятелен бюджет,извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата;

2.Годишен финансов план за приходите и разходите на общината за една бюджетна година, който съставя,обсъжда,приема,променя,изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси и тази наредба;

3.Основен документ на политиката на общината,съставен и обсъден с участието на местната общност;

4.Ръководство за оперативна дейност;

/3/ Бюджетът на община Цар Калоян включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година,с изключение на постъпления и плащания,за които се прилагат сметки за средства от ЕС,и на операции с чужди средства,за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на закона.

Чл.3/1/ Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със Закона за публичните финанси,настоящата наредба и Правилника за организацията на Общински съвет и са:

1.Общински съвет-приема и изменя годишния бюджет на общината,по предложение на кмета на общината,осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му,при условията на настоящата наредба;

2.Кметът на общината организира и ръководи съставянето,внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет и съставянето на бюджетната прогноза,в съответствие със закона и при условията на настоящата наредба;

3.Общинската администрация-осъществява оперативно изпълнението на утвърдените им бюджет;

4.Второстепенните разпоредители-осъществяват оперативно изпълнение на утвърдените им бюджети;

5.Местна общност-осъществява публичен контрол чрез даване на мнения и предложения;

/2/ Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет:

1.разработва и утвърждава правила за организация на бюджетния процес,включително и определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от по ниска степен;

2.предлага за определяне от общинския съвет на разпоредителите с бюджет от по ниска степен;

3.определя разпоредителите от по ниска степен,които прилагат делегиран бюджет,в случаите определени по закон;

4.упражнява контрол върху процесите по планирането,съставянето,изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по ниска степен;

/3/ Кметът на общината като разпоредител със сметки за средства от ЕС:

1.организира разработването на разчетите за сметки от средства от ЕС;

2.внася проекта на индикативен годишен разчет за сметки от средства от ЕС, заедно с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година;

3.организира разработването на детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по определените общински проекти,в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ;

4.утвърждава разработен детайлен разчет по т.3;

5.изпълнява и други функции,произтичащи от конкретните правила за управление, разпореждане и отчитане на сметките за средства от ЕС;

Чл.4/1/ Бюджетът на община Цар Калоян се съставя и изпълнява за една бюджетна година

/2/ Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

/3/ Бюджетът се съставя в български левове

Чл.5/1/ В община Цар Калоян, област Разград:

1.първостепенен разпоредител с бюджета е кмета на общината;

2.второстепенните разпоредители с бюджет са определят в началото на всяка бюджетна година със заповед на кмета на общината и техните ръководители;

3.второстепенни разпоредители с бюджет,прилагащ делегиран бюджет определени с решение на общински съвет;

4.разпоредители от по ниска степен в община Цар Калоян няма;

/2/Кметът на общината може да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител с бюджет по реда и условията на Закона за публичните финанси;

/3/ Кметът на общината,в случаите на чл.5/2/ и съответното упълномощено лице,упражняват контрол върху процесите по планирането,съставянето,изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по ниска степен;

Раздел II-Финансова политика и управление

Чл.6 Финансовата политика на община Цар Калоян,обл.Разградска представлява система от цели,принципи на управление,приоритети и правила относно местните финанси,която осигурява:

1.бюджетна рамка,гарантираща предоставяне на такова равнище на общинските услуги,която отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност;

2.достатъчно гаранции за способността на общината да отговаря на промените в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;

3.кредитна способност;

4.стабилно финансово състояние;

5.балансирано бюджетно салдо;

Чл.7/1/ Целите на община Цар Калоян, обл. Разградска се определят в Общински план за развитие,общински стратегии,прогнози за развитие на общината и програмата на кмета за управление за срока на мандата;

/2/ Ежегодно на базата на документите по ал.11 приетите от общински съвет Цар Калоян въз основа на тях годишни планове и програми и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза,кметът на общината определя годишните оперативни цели по общинския бюджет.Годишните оперативни цели могат да се формулират и по области на политиката.

/3/ Въз основа на годишните оперативни цели по ал.2,общинската администрация,звената на общината,общинските предприятия и разпоредителите от по ниска степен,разработват прогнозна програма за тяхната реализация и очакваните резултати от нейното изпълнение.Програмата включва и проект на разчет за необходимите ресурси,който се предлага да бъде включен в общинския бюджет.

/4/ Принципите на управление са съвкупност от правила,процедури,норми за поведение на участниците в бюджетния процес.

Чл.8/1/Политиката на управление на текущия бюджет представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:

1.приходите от местни данъци,такси,неданъчни приходи,глоби,санкции и дарения;

2.изравнителна субсидия от централния бюджет;

3.други трансфери от централния бюджет;

4.преходен остатък от предходната година;

/2/Текущи разходи за местни дейности не могат да се финансират с дългосрочен общински дълг,по смисъла на Закона за общинския дълг/ЗОД/.

/3/ Ангажименти за самостоятелно финансиране на община Цар Калоян на услуги с религиозен обхват могат да бъдат поемани само след конкретно решение на Общинския съвет и при условие ,че са планирани в общинския бюджет.

Чл.9/1/ Политиката за управление на инвестициите и активите представлява система от правила и процедури,осигуряващи:

1.приоритетно осигуряване на инвестиции,минимизиращи бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

2.защита на инвестициите;

3.поддържане на общинските активи на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

4.средносрочно и дългосрочно планиране и управление на инвестиционните разходи;

5.точно определяне на текущите разходи за всеки актив,както и приходите от неговата експлоатация;

6.подробна информация за източниците за финансиране на капиталовите разходи;

7.разходване на постъпления от продажба на общински нефинансови активи само за финансиране на изграждането,за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура,както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура;

8.разходване на постъпления от приватизация само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи,за разходи,свързани с приватизационния процес,както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

/2/ Инвестициите включват разходите за основен ремонт на материалната база и инфраструктурата,за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи,за придобиване на земя и др.

/3/Капиталови разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1.дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните звена;

2.предложенията на местната общност;

3.прехвърлените задължения,включително и по поет общински дълг в частта за капиталови разходи;

4.задължения за съфинансиране на национални и международни програми и проекти;

/4/Източници за финансиране на капиталови разходи са:

1.целевите субсидии за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет за местните дейности;

2.приходи от продажба на нефинансови активи;

3.средства от програми и проекти;

4.средства от дарения;

5.собствени приходи;

6.заемни средства;

Чл.10/1/ Политиката по управление на приходите представлява система от правила и процедури,осигуряващи:

1.поддържане и актуализиране на тригодишни прогнози за приходите;

2.прилагане на консервативния подход на планиране,с оценка на потенциалните външни неблагоприятни икономически въздействия;

3.наблюдение на приходите с еднократен характер и въвеждане на специални мерки за компенсирането им в случай на риск от неизпълнението им;

4.интегрирано използване на методите“анализ на тенденциите“и „анализ на облозите,недоборите и събираемостта“при прогнозиране на данъчните приходи;

5.определяне на такси и цени на услуги в случаите,когато потребителите на конкретна услуга са ясно определени и разходите за нейното предоставяне могат да бъдат изчислени точно;

6.цялостно възстановяване на разходите/текущи, капиталови и за обслужване на дълга/,извършени за предоставяне на конкретна услуга за сметка на постъпленията от такси и цени,определени от тази услуга;

7.най-малко веднъж годишно извършване на анализ на разходите и размера на таксите и цените на услуги,при необходимост се предлагат за утвърждаване от общинския съвет актуализации и изменения;

8.планиране на приходите от глоби,наказателни лихви и неустойки на база изпълнение от предходната година и въз основа на влезли в сила съдебни решения и/или издадени изпълнителни листове;

Чл.11/1/ Политиката на резервите е система от правила и процедури,осигуряващи поддържането на ресурс за неотложни и непредвидени разходи,който да се използва за преодоляване на временен недостиг на бюджетни средства,за покриване на необходимите еднократни разходи и/или като източник на лихвени приходи.

/2/ Резервът може да бъде общ и целеви,като конкретният му размер се определя с решението на Общински съвет-Цар Калоян и като общ размер не може да надвишава 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл.12/1/ Правилата и процедурите по настоящия раздел се синхронизират и интегрират в СФУК на община Цар Калоян, област Разград

/2/ В изпълнение на своите правомощия,кметът на общината може да утвърждава и други специфични правила,процедури,механизми и заповеди, с които се осигурява изпълнението на настоящия размер.

РАЗДЕЛ III- Фискални правила

Чл.13/1/ Общински съвет Цар Калоян и кметът на община Цар Калоян, област Разград при съставянето,приемането и изпълнението на общинския бюджет спазват съответните приложими за общините фискални правила,определени по Закона за публичните финанси

/2/ Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на община Цар Калоян, област Разград,изчислено на касова основа,е придържане към балансирано бюджетно салдо

/3/ Средния темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на община Цар Калоян, област Разград за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

/4/ По висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал.3 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки,водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и нямат еднократен характер.

/5/ Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на община Цар Калоян се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

/6/ Правилата по горните алинеи се прилагат и от второстепенните разпоредители с бюджет

Чл.14/1/ Годишния размер на плащанията на общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години,изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на община Цар Калоян,област Разград.

/2/ Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Цар Калоян, област Разград.

/3/ Годишния размер на плащанията по дълга включва дължимите главница,лихви,такси,комисионни и други плащания по поетия от община Цар Калоян, област Разград дълг.

/4/ Когато предстоящото плащане на съществуващ дълг,който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата,предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, община Цар Калоян задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера,определен с ал. 1

/5/В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общината по временните безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление“,в т.ч.и фонд „ФЛАГ“.

/6/ Максималният размер на дълга,който може да бъде поет от община Цар Калоян през бюджетната година извън ограниченията по ал.1 и извън случаите по ал.5 за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със средства от ЕС се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл.15/1/ Кметът на общината:

1.организира изпълнението на определените от Министъра на финансите ред,начин и срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга,включително за намеренията за поемане на дълг,както и за издаване на гаранции.

2.утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел.

/2/ Общински съвет-Цар Калоян с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година определя и:

1.максималния размер на новия общински дълг;

2.общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3.максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година;

РАЗДЕЛ IV- Бюджетна процедура.Съставяне на средносрочна бюджетна прогноза и на общинския бюджет

Чл.16/1/ Бюджетната процедура на община Цар Калоян включва етапите,сроковете,разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето,обсъждането,приемането,изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,общинския бюджет и годишните разчети за сметки от ЕС.

/2/ Ежегодно в срок от 10/десет/ работни дни след публикуването на Решението на МС за бюджетна процедура,кметът на община Цар Калоян в съответствие с нормативната уредба и указанията на министъра на финансите утвърждава бюджетен календар,включващ етапите,сроковете,разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на община Цар Калоян.

/3/ Съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности се организира от кмета на община Цар Калоян,като се включват прогнози за:

1.общинските сметки за средствата от ЕС-по основни показатели;

2.динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга,гарантиран от общината;

3.приходите,разходите и останалите показатели по чл.14 от Закона за публичните финанси;

4.финансите на контролираните от общината дружества и други лица,включително информация за прогнозните приходи,разходи и инвестиции,очакваната динамика и състоянието на техния дълг,финансовите резултати,очакван размер на дивидента за общината,прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други представлявани от общината средства,изпълнение на проекти по програми от ЕС;

5.очаквания ефект върху показателите на общинските финанси,включително за лицата по т.3 и 4 от публично частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори,както и от други съществени,извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители,които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата;

/4/ Бюджетната прогноза на община Цар Калоян се разработва в съответствие с утвърдените политики по Раздел II, със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1.указанията на министъра на финансите;

2.допусканията за развитие на региона и общината;

3.приетите от общински съвет стратегия,прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4.фискални правила и ограничения,определени в Закона за публичните финанси и в настоящата наредба;

5.предложенията на местната общност;

6.предложенията на второстепенните разпоредители

/5/ Кметът на община Цар Калоян внася в Общински съвет,разработена бюджетна прогноза.

/6/ Общинския съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето й;

/7/ Кметът на община Цар Калоян представя в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете,определени с бюджетната процедура.

/8/ В случаите,в които срокът по ал.6 не е спазен, кметът на община Цар Калоян представя в Министерство на финансите служебно само проекта на бюджетната прогноза, внесен в Общинския съвет.

Чл.17/1/ Кметът на община Цар Калоян разработва проекта за общински бюджет по показателите по чл.45,ал.1 от Закона за публичните финанси със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1.одобрена от Министерски съвет средносрочна бюджетна прогноза,включително размера на бюджетните взаимоотношения,както и одобрената бюджетна прогноза по чл.16,ал.4 от настоящата Наредба;

2.указанията на министъра на финансите;

3.разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

4.задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5.прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6.задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг,както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7.задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8.други бюджетни,отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9.други оценки и прогнози;

10.писмено/със заповед или с писмо/да определи конкретни правомощия,срокове,отговорности и задачи на разпоредителите с бюджет,звената и служителите от администрацията по подготовката на проекти на общинския бюджет.

/2/ Кметът на община Цар Калоян представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност по реда на Раздел Vв срок не по късно от 30 ноември,като оповестява датата на обсъждането най малко 7 дни предварително на интернет страницата на община Цар Калоян и в местните средства за масово осведомяване.

/3/ За целите на публичното обсъждане проекта на бюджета се представя като разчети по окрупнени показатели по ЕБК,придружени от индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС-приложение №1 към настоящата наредба и от последна одобрена от общинския съвет бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години.Проектът на бюджета,прогнозата и разчетите за средствата от ЕС се разработват,представят и приемат от Общински съвет-Цар Калоян.

/4/ Публичното обсъждане се провежда съгласно тази наредба и Закона за публичните финанси;

/5/ За постъпилите предложения се съставя протокол ,който се прилага като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета на община Цар Калоян за разглеждане от ОбС.

/6/ Кметът на общината внася в ОбС окончателния проект на бюджет на общината,индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС и прогнозите в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

РАЗДЕЛ V- Приемане на бюджета на общината

Чл.18/1/ Проектът на бюджет на община Цар Калоян се разглежда и приема по реда,определен в настоящата наредба и в Правилника за организацията на Общински съвет-Цар Калоян.

/2/ С решението за приемане на бюджета на община Цар Калоян Общинския съвет определя размера и на:

1.максималния размер на новите задължения за разходи,които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината,като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;ограничението не се прилага за задължения за разходи,финансирани за сметка на помощи и дарения;

2.максималния размер на ангажименти за разходи,които могат да бъдат поети през годината,като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средносрочния размер на отчетените разходи през последните четири години;ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,финансирани за сметка на помощи и дарения;

3.размера на просрочените задължения от предходната година,които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4.размера на просрочените вземания,които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5.лимита за поемане на нов общински дълг,максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6.разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,определена със закона за държавния бюджет за съответната година,по обекти за строителство и основен ремонт,за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи,включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7.други показатели,включително такива,определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8.индикативен годишен размер за сметките за средства от ЕС;

9.актуализирана бюджетна прогноза

10.резерв за непредвидени и/или неотложни разходи;

11.допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия.
/3/ Резервът по ал.2,т.10 може да бъде в размер на до 10 на сто от община размер на разходите по бюджета на общината

/4/ Допълнителното финансиране по ал.2,т.11 се определя по предложение на кмета на общината.

/5/ С решението по ал.2 Общинският съвет одобрява и други показатели,правомощия,лимити,включително такива,определени в закона за държавния бюджет за съответната година.

/6/ Общинският съвет приема бюджета на община Цар Калоян по показателите по чл.45 от Закона за публичните финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

/7/ Приетият от общински съвет бюджет на общината по ал.6 се разпределя по тримесечия,като разпределението се утвърждава на от кмета на общината

/8/ В срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет, бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината.

/9/ Бюджетът на общината и информацията към него се предоставят на Сметна палата и Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му.

/10/ На Министерство на финансите и на Сметната палата се представя и информация за одобрените показатели по чл.94,ал.3 от Закона за публичните финанси по ред,определен от Министерство на финансите.

Чл.19/1/ В случай,че до началото на бюджетната година държавния бюджет не бъде приет от Народното събрание,приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони,а разходите се извършват в размери не по големи от размера на разходите за същия период на предходната година,и при спазване на фискални правила по закон и по реда и условията на настоящата уредба.

/2/ В случай,че до началото на бюджетната година държавния бюджет е приет от Народното събрание,за периода до приемането на бюджета на община Цар Калоян,месечните разходи за делегирани от държавата дейности се извършват в размери не по големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината,а разходите за местни дейности се извършват в размери не по големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

РАЗДЕЛ VI-Изпълнение и текущо наблюдение на общинския бюджет

Чл.20/1/ Кметът на община Цар Калоян като първостепенен разпоредител с бюджет не може да извършва разходи и да поема задължения за разходи за текущата година,надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по общинския бюджет.

/2/ Второстепенните разпоредители с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година,надхвърлящи общия размер на определените от първостепенния разпоредител разчети.

Чл.21/1/ При временни касови разриви по бюджета на община цар Калоян по решение на Общинския съвет може да се отпуска безлихвен заем за сметка на собствени приходи със срок за възстановяване не по дълъг до края на бюджетната година.

Чл.22/1/ За авансово финансиране на плащанията по проекти,финансирани със средства от ЕС и от други международни програми и договори,освен по реда на авансовото финансиране по чл.142,ал.1 от Закона за публичните финанси,може да се отпускат временни безлихвени заеми;

1.от сметките за средства от ЕС на община Цар Калоян-с решение на ОбС гр.Цар Калоян,като в случай,че не може да се извършват плащания от сметки за средства от ЕС,от които са предоставени безлихвени заеми,дължимите суми се изплащат от съответния общински бюджет;

2.от бюджета на община Цар Калоян-с решение на Общински съвет-Цар Калоян;

/2/ Сумите от заемите по ал.1 се отнасят по бюджета или за сметка за средства от ЕС,ако е обособена такава

/3/ Разпоредбите на ал.1 и 2 се прилагат,при условие че не противоречат на правото на ЕС,на договорите,условията и изискванията на програмите и проектите;

/4/ Срокът за погасяване на заемите по ал.1 се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

/5/ Отпускането на заемите по реда на ал.1-4 не следва да възпрепятства своевременно разплащане на задълженията по сметките за средства от ЕС,от които е представен съответния заем.

Чл.23 Подлежащи на отпускане трансфери за бюджетна организация може да се прихващат с подлежащите на възстановяване трансфери и безлихвени заеми от нея за общинския бюджет или сметките за средства от ЕС,доколкото със закон или с акт на Министерския съвет не е определено друго.

Чл.24 Приходите по бюджета на община Цар Калоян се събират от общинската администрация,освен когато със закон е определено друго;

Чл.25/1/ Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на община Цар Калоян чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на второстепенните разпоредители ,финансирани от и чрез общинския бюджет.

/2/ В рамките на своята компетентност през бюджетната година Общински съвет-Цар Калоян може да открива,закрива или преструктурира бюджетни звена в общината,финансирани със собствени приходи.

/3/ Финансовите последици от решенията на Общинския съвет по ал.2,както и тези,свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината ,са за сметка на собствените приходи или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл.26/1/ Промени по бюджета на община Цар Калоян през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси,на закона за държавния бюджет за съответната година,настоящата наредба и конкретното решение за приемане на бюджета за съответната година.

/2/ Промените по общинския бюджет,извън тези по показателите на общинския бюджет,в резултат на получени като трансфери или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки,се одобряват от общинския съвет.Промените,засягащи делегираните от държавата дейности,се одобряват при спазване на ограниченията по чл.125,ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси.

/3/ Общински съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи,както и между отделни обекти финансирани със средства от целевата субсидия,определена със закона за държавния бюджет за съответната година,в случаите в които общината не е в договорни отношения за съответния обект и промените засягат само съответната бюджетна година.

/4/ Решението на общински съвет за приемане на общинския бюджет по чл.10,може да се изменя по начина,по който е приет.

/5/ При промяна във финансово икономическите условия и нормативната и методическа рамка,кметът на община Цар Калоян има право да променя текущо през годината показателите по общинския бюджет,като внася информация в деловодството на общинския съвет за направените промени.

/6/ В случаите на изменения в размерите на бюджетните взаимоотношения в изпълнение на нормативен акт, кметът на община Цар Калоян има право служебно да изменя показателите по общинския бюджет.

/7/ Кметът отразява промените по бюджета на общината,съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него,като издава заповеди.

Чл.27/1/ Общинския съвет мое с решението за приемане на бюджета,доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на община Цар Калоян да извършва компенсирани промени:

1.в частта за делегираните от държавата дейности-между утвърдените за разходите в рамките на една дейност,с изключение на дейностите на делегиран бюджет,при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2.в частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейност в друга,без да изменя общия размер на разходите.

/2/ В изпълнение на правомощията си по ал.1 кметът издава заповеди

/3/ Кметът извършва съответните промени по бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет към него,в рамките на промените по ал.1

/4/ След изтичането на всяко тримесечие,заедно със съответния тримесечен отчет за изпълнение на бюджета,кметът на общината представя в общинския съвет актуализирано разпределение на промените по бюджетите под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета.

Чл.28/1/ Временно освободените средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания,при условие,че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,както и на местните дейности,и се спазват относимите за общината фискални правила по Закона за публичните финанси,като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

/2/ С приемането на решението за общинския бюджет,Общински съвет- Цар Калоян може да оправомощи кмета на общината да ползва временно свободните средства,при условията на ал.1

Чл.29/1/ Община Цар Калоян възстановява в държавния бюджет неусвоени средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

/2/ Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи,които не са усвоени към края на текущата бюджетна година,се разходват за съ щата цел през следващата бюджетна година,като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

/3/ Алинея 1 и 2 не се прилагат,когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на МС е определено друго.

Чл.30/1/ Кметът на община Цар Калоян може да ограничава или да спира финансирането на бюджетните организации,звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушения на бюджетната дисциплина,настоящата наредба и решенията на общински съвет до неговото преустановяване.

/2/ Прилагането на ал.1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация,звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

/3/ Нарушенията по ал.1 се установяват по реда на правилата на СФУК,като в зависимост от тежестта на нарушението,кметът на община Цар Калоян може да уведоми и ОбС за предприетите действия.

Чл.31/1/ Кметът на община Цар Калоян осъществява текущо наблюдение на:

1.изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от ЕС;

2.динамиката и тещуто състояние на общинския дълг;

/2/ Кметът на общината представя в ОбС информация за изпълнението на бюджета на общината,сметките за средства от ЕС,както и за останалите показатели,сделки и операции по ал.1,т.2 и 3 за полугодието.

/3/Информацията по ал.1,т.2 и 3 се представя обособоно от информацията по ал.1,т.1 в обема,форма и съдържание,определени с указание на министъра на финансите;

/4/ Текущо наблюдение по ал.1 се организира от кмета на общината,съгласно Приложение №2 към настоящата наредба,по реда на правилата по СФУК и показателите по чл.94,ал.3,т.1 и 2 и ал.5 от Закона за публичните финанси.

РАЗДЕЛ VII –Отчитане

Чл.32/1/ Кметът на община Цар Калоян изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите ,по които е приет,придружен с доклад,и го внася за приемане от общинския съвет.

/2/ Отчетът по ал.1 се придружава и от:

1.отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС;
2.отчетна информация по чл.137,ал.1,т.2 и 3 от Закона за публичните финанси;

3.друга отчетна информация;

/3/ В доклада по ал.1 се включва и информация за изпълнението на тригодишната бюджетна прогноза;

/4/ Председателят на Общински съвет-Цар Калоян организира публично обсъждане на отчета по ал.1 от местната общност,като оповестява датата на обсъждането най малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината.

/5/Общинския съвет след обсъждането по ал.4 приема отчета по ал.1 не по късно от 31 декември на годината,следваща отчетната година.

/6/ Приетият отчет по ал.5 и отчетът за сметките за средства от ЕС по ал.2,т.1 се публикуват на интернет страницата на общината,в срок до 10 работни дни от датата на приемането им.

РАЗДЕЛ VIII-Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметки за средства от ЕС

Чл.33 Сметките за средства от ЕС не се включват в общинския бюджет.

Чл.34/1/ За сметките за средства от ЕС се съставят, утвърждават и актуализират разчети

/2/ Кметът на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от ЕС,въз основата на:

1.сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;

2.публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

3.консолидираната годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти;

/3/ Разчетите за сметките за средства от ЕС на община Цар Калоян се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от ОбС под формата на Приложение №1,което е неразделна част от настоящата наредба.

/4/ С решението за утвърждаване на разчетите за сметките за средства от ЕС на общината се определят и конкретните правомощия на кмета на общината,включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.

/5/ Разчетите за сметките за средства от ЕС на общината се актуализират по начина,по който са утвърдени.

Чл.35/1/ Разчетите за сметките за средства от ЕС на общината се съставят в български левове,независимо от спецификата на финансиращата програма.

/2/Чрез сметките от ЕС се финансират всички проекти,по които общината е бенефициент по различни програми и международни договори,за които е определено,че се използват такива сметки

/3/ Чрез сметките за средства от ЕС може да се извършва авансово финансиране на плащания на общината или на нейни звена,в качеството им на бенефициенти,под формата на безлихвени заеми.

/4/ По предложение на кмета на общината,с решение на общински съвет,за авансово финансиране на плащания по проекти по ал.2,може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на община Цар Калоян.

/5/ Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях съфинансиране и може да превишава края на годината,при условие,че не се нарушава нормалната дейност на общината.

/6/ В случай на недостиг на средства,за авансови и междинни плащания на отделните проекти,общината може да поема общински дълг,при условията и по реда на ЗОД,ЗПФ,ЗДБРБ,настоящата наредба и решението на ОбС Цар Калоян за приемане на бюджета.

РАЗДЕЛ IX– Откриване на процедура за финансово оздравяване, изготвяне и изпълнение на плана за финансово оздравяване /нов, приет с Решение № 27, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян, с Протокол № 4 от 14.06.2019 г./

Чл. 36 /1/ Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 36а. /1/ За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

/2/ Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години.

/3/ В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.

Чл. 36б. /1/ Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 130а от Закона за публичните финанси.

/2/ При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а министърът на финансите уведомява кмета на общината да предприеме съответните действия, като уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и предлага на общински съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване

Чл. 36в. /1/ Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на предходната година.

/2/ Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.

/3/ В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:

1. открива процедурата за финансово оздравяване;

2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3. определя срок от 1 месец за изготвянето на плана;

4. определя срок за провеждане на публичното обсъжданена плана - 14 дни от изготвянето му, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на община Цар Калоян;

/4/В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.

/5/ С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

/6/ Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

Чл. 36г. /1/ Планът за финансово оздравяване съдържа:

1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;

2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;

3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;

4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;

5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.

/2/ С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

/3/ В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, като планът включва и:

1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;

2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;

3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.

/4/ Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се съгласува предварително с министъра на финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.

/5/ След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.

/6/ Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Чл. 36д. /1/ Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

/2/ В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване, при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 36е. /1/ По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.

/2/ Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Настоящата наредба е приета с Решение № 54, взето с Протокол № 8/23.09.2015 г. на Общински съвет-Цар Калоян, на основание чл. 82 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

Изменена и допълнена с Решение № 27, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян, с Протокол № 4 от 14.06.2019 г./.

§. 2. Отменя Наредба №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет,приета с Решение №42 от 21.07.2004 година.

§. 3. Изменения и допълнения в Наредбата се правят по реда на нейното приемане

§. 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2015 година и се прилага от всички разпоредители с бюджет в община Цар Калоян.

 

 

 

Приложение №1 и №2 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река