Н А Р Е Д Б А

№ 17

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ  И ГОРИ  ОТ ОБЩИНСКИ  ГОРСКИ ФОНД  В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 

Приета с Решение №22, с Протокол №3  от 11.05.2015г.

 

 

ГЛАВА   ПЪРВА

Общи разпоредби

Чл. 1. /1/. С тази наредба се уреждат реда и условията за управление, стопанисване   и ползване на  горите  и земите  от общинския горски фонд /ОГФ/ в съответствие с действуващата нормативна уредба: Закона за общинската собственост /ЗОС/, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закона за горите, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, Правилника за прилагане на Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Закона за опазване на околната среда, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за лечебните растения, Наредбата № 5 за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Цар Калоян на Общински съвет гр.Цар Калоян, и Наредба № 30 за ползване на дървесината от горите на Министерство на земеделието и храните, горите и аграрната реформа.

 /2/. Общинските земи и гори са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особена закрила на държавата, общината и местната общност.

Чл. 2. Кметът на Общината или упълномощен от него заместник -  кмет организира, ръководи и контролира управлението, стопанисването и ползването на гори и земи от общински горски фонд.

Чл. 3. Земеделските земи и горите от общински поземлен фонд  са частна общинска собственост.

Чл. 4. Общински поземлен фонд по смисъла на тази наредба е територията, предназначена за селскостопанско производство.

Чл. 5. Горите и земите от общински горски фонд са: публична и частна общинска собственост.

Чл. 6. Общински горски фонд по смисъла на тази наредба е територията, предназначена основно за гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и недървопроизводителните земи, посочени в кадастъра.

ГЛАВА ВТОРА

Гори и земи от общински горски фонд

РАЗДЕЛ  I

Собственост

Чл. 8. /1/.   Общинска собственост са горите и земите от горския фонд, правото на собственост върху които е възстановено на общината по реда на ЗВСГЗГФ, както и тези, придобити по реда на Закона за общинската собственост.

/2/.   Гори – публична общинска собственост, са:

1.  горите и земите от общинския горски фонд, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2.  горите и земите от горския фонд в защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии – общинска собственост;

3.  горите и земите от общинския горски фонд, включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за паметниците на културата и музеите;

4.  горите за защита на инженерно-технически съоръжения.

 /3/. Частна  общинска  собственост  са  всички  други  гори  и  земи  от общински  горски фонд.

РАЗДЕЛ  II

Промени в общински горски фонд

Чл. 9. Промените в общинския горски фонд представляват включване или изключване на гори и земи от горския фонд.

Чл. 10. Включването в общинския горски фонд на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

Чл.11. /1/. Гори и земи от общинския горски фонд се изключват при промяна на предназначението им за:

1. площадки за изграждане на електроцентрали, язовири и други хидротехнически и електротехнически съоръжения, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, претоварни станции;

2.  трасета на линейни обекти:

а/ разположени върху повърхността на терена – пътища,  водни канали и други съоръжения за техническа инфраструктура;

б/ разположени под повърхността на терена – нефтопроводи, газопроводи, топлопроводи и водопроводи със сечение над 1500 мм;

3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);

4.  създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън, посочените в т.3;

5.  създаване на земи за земеделско ползване от недървопроизводителни земи в общинския горски фонд;

6.  обекти, свързани с националната сигурност, отбраната на страната, опазването и възпроизводството на околната среда.

/2/. Забранява се изключването на гори и земи от горския фонд за срок  от 20 години след опожаряването им.

/3/. Алинея 2 не се прилага в следните случаи:

1.  когато промяната на предназначението е свързана с отбраната или сигурността на страната;

2.  когато промяната на предназначението е свързана с изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерския съвет.

Чл. 12. Изключването на гори и земи от общинския горски фонд, с площ по-голяма от 100 декара се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните, а до 100 декара – от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на  Държавна агенция по горите .  Изключването на гори и земи от общинския горския фонд , се извършва след решение на общинския съвет.

Чл. 13. 1/. За строителство на обекти по чл.11, ал. 1, т. 1 и 2, както и за създаване на нови или разширяване границите на съществуващи отделни урегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), собственикът или заинтересуваното лице прави искане пред началника на Държавна агенция по горите  за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от общинския горски фонд.

/2/. За изключване на гори и земи от общинския горски фонд и за включването им в строителните граници на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), както и за създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях, кметът на общината прави искане пред началника на Държавна агенция по горите за предварително съгласуване.

Чл. 14. /1/. За предварително съгласуване за изключване на гори и земи от общинския горски фонд се представя задание, изготвено в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията.  Началникът на Държавна агенция по горите  се произнася с мотивирано становище в едномесечен срок от постъпване на искането.

 /2/. Заявление за изключване на гори и земи от общинския горски фонд се подава от собственика или от заинтересуваното лице до Държавна агенция по горите при наличие на действащ подробен устройствен план за поземлен имот или парцеларен план за определеното трасе.

Чл.1 5. /1/. Земеделските територии, залесени или самозалесили се, могат да се включват в общинския горския фонд и се стопанисват съгласно Закона за горите.

/2/. Горите по ал. 1, включени в общинския горски фонд, могат да се ползват отново като земеделски земи след писмено уведомление до Държавното лесничейство.

РАЗДЕЛ  III

Управление, стопанисване и ползване на общински горски фонд.

Чл. 16. Управлението, стопанисването и ползването на общинския горски фонд се осъществява чрез:

1. учредяване на търговско дружество по смисъла на Търговския закон;

2. участие в съществуващо дружество или създаване на нов субект по Търговския закон ;

3. предприятие по Закона за общинската собственост;

4. дружество по Закона за задълженията и договорите;

5. структурно звено в общинската администрация;

6. предоставяне за управление с договор на Държавно лесничейство, на търговски дружества, на физически лица - еднолични търговци, както и на юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

7. отдаване под наем;

8. чрез концесия. 

Чл. 17. Горите и земите от общинския горския фонд се устройват, управляват и ползват по лесоустройствени проекти, планове и програми, които се съставят по видове собственост по реда на Закона на горите.

Чл. 18. /1/. За създаването на нови гори и за борба с ерозията се извършват следните дейности:

1. събиране на семена, плодове и други репродуктивни материали от горско дървесни и храстови видове;

2. производство на посадъчен материал;

3. почистване на площи за залесяване;   

4. подготовка на почвата за залесяване;

5. подпомагане на естественото възобновяване;

6. залесяване, в това число презалесяване и попълване на горски култури;

7. отглеждане на горски култури и инвентаризацията им;

8. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;

9. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

10. поливане и торене на горски култури;

11. кастрене на дървета в горски култури;

12. направа и поддържане на противопожарни прегради, просеки, минерализовани и санитарни ивици;

13. борба с болести и вредители /без авиохимична и авиобиологична/, извън горските разсадници;

14. борба с ерозията с изключение на проектиране и строителство, извършвано по линия на капиталовите разходи.

/2/. Дейностите по ал.1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида им, местонахождението на обекта, в който ще се извършват, сезоните, обема на работата и сроковете за извършването .

/3/.  Дейността “залесяване на горски култури“ се възлага в комплекс с другите  лесокултурни дейности, чието извършване по преценка на възложителя ще осигури нормалното прихващане и растеж на културите.

/4/.  Възлагането на дейността по предходната алинея, е за срока на провеждане на плановите инвентаризации, определен с Наредба № 17 за залесяване и инвентаризация на горските култури на Министерство на земеделието и горите. 

Чл. 19. Дейностите по чл.18, ал.1 могат да се извършват от общината с наети по трудов договор работници, въз основа на одобрена от кмета на общината план-сметка в рамките на утвърдения бюджет за съответната бюджетна година.

Чл. 20. /1/. Дейностите по чл.18, ал.1 се извършват по ред и при условия, определени в Закона за горите и  Закона за обществените поръчки  .

/2/. Изпълнението на дейностите  могат да се извършват от:

1. общината – по одобрена от Общински съвет план-сметка;

2. държавно лесничейство;

3. търговци, регистрирани в публичния регистър по смисъла на чл.57а от Закона на горите.

/3/. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.  да са  лицензирани по реда, предвиден в Закона на горите;

2. да притежават писмени доказателства за търговска репутация, издадени от Държавното лесничейство, в чийто район кандидатът е извършвал  лесокултурна дейност;

3.  на изискванията, определени  в Закона за обществените поръчки;

4.  на други специфични изисквания на възложителя.

Чл. 21. Ползването на общински горски фонд се извършва с цел задоволяване нуждите на местната общност, подобряване на общото състояние и устойчивостта на насажденията при едновременно запазване на производителността им, осигуряване на своевременно подходящо възобновяване на насажденията при извеждане на възобновителни сечи, подобряване качествената и селекционна структура и оптимизиране на дървесния състав при провеждане на отгледни сечи и осигуряване на устойчивото развитие на горите .

Чл. 22. /1/. Ползването на горите и земите от общинския горския фонд представлява ползване на дървесина и/или странични ползвания, както и разпореждане с тях .

  /2/. Ползването на земите и горите от общински горски фонд се осъществява след решение на Общинския съвет, по един от следните начини :

1. по такси на корен, утвърдени с решение на общински съвет;

2. от Общината, когато самостоятелно организира и изпълнява дейностите по добив и транспортиране;

3. чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад;

4. чрез търг, конкурс или преговори с потенциален ползвател за предоставяне на сечища;

5. чрез търг, конкурс или преговори с потенциален ползвател за предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за  цялата площ от ОГФ или част от него;

6. чрез концесия.

Чл.23./1/. Ползването на дървесина от ОГФ се извършва по изготвени устройствени проекти, програми и планове, по начините  посочени в чл.22, ал. 2.

 /2/. Условията и редът за ползване на дървесина от ОГФ по чл.22. ал.2 т.3 и 4, както и продажба на дървесина, добита по реда чл.22. ал.2 т.2 и 5 се определят с решение на Общински съвет.

/3/. Общинският съвет определя дървесина за добив от дърводобивни и дървопреработвателни предприятия, със седалище и адрес на управление на територията на общината и осъществяват дейността си на същата територия, в размер до една трета от утвърденото годишно ползване.

Чл. 24.  Планирането на ползването на дървесина от общинския горски фонд включва дейностите по ежегодния подбор на подлежащите на сеч насаждения и определяне на обема на годишното ползване, като се спазват предвижданията на устройствените проекти, планове и програми.

Чл. 25. /1/.Маркирането на лесосечния фонд включва дейности по определяне на дърветата за сеч в предвидените за ползване насаждения от ОГФ.

/2/. Кубирането е определяне на обема на маркираните за сеч дървета, а сортиментирането е разделяне на обема по категории дървесина и сортименти.

/3/. Маркирането, кубирането и сортиментирането на насажденията, предвидени за сеч (лесосечен фонд) в ОГФ, се извършва от лица, регистрирани по реда на Наредба № 31 за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд на Министерство на земеделието и горите или от служители по горите.

Чл. 26 ./1/.Дървени материали, необходими за нуждите на общинските бюджетни структури се отпускат без да се заплаща такса на корен, след решение на Общински съвет гр. Цар Калоян.

 /2/. За възстановяване на повредени или унищожени от стихийни бедствия сгради и съоръжения, се отпускат дървени материали от ОГФ след решение на Общински съвет гр. Цар Калоян, срещу заплащане на такса на корен.

Чл. 27. /1/. Населението  с настоящ адрес в община Цар Калоян може да добива дървен материал от горите –общинска собственост след решение на Общински съвет, срещу заплащане на такса на корен .

 /2/. Ежегодно от горите от ОГФ се осигуряват насаждения за добив от местното население по такса на корен.

 /3/. Правоимащите лица по ал. 1 ползват дървесина от общинските гори по такса на корен по списъци, изготвени от кметовете на населените места в съответствие с лимит за домакинство, утвърден от кмета на общината и съобразен с предвидения по лесоустройствения проект общ обем ползване. 

/4/. Местното население ползва дървесина по такса на корен при осъществяване на следните лесовъдски мероприятия: реконструкции; санитарни сечи; събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета; събиране на листников фураж и вършина; извършване на сечи в издънковите гори; изсичане на подлес; сеч в нискостеблените гори.  

/5/. Събирането на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета се извършва след одобрено от ТП „Държавно горско стопанство“.

Чл. 28. /1/. Кметът на общината ежегодно до 31 декември утвърждава списък на недървопроизводителните земи в горския фонд - частна общинска собственост, за отдаването им под наем чрез търг или конкурс през следващата календарна година.  Списъкът се поставя на видно място в сградата на Общината.

/2/. В едномесечен срок от обявяването на списъка по ал. 1 заинтересуваните лица подават заявление до кмета на Общината за ползване на недървопроизводителни земи.

/3/. Въз основа на заявленията по ал. 2 кметът на Общината организира  процедура за отдаване под наем, като първоначалната годишна цена на наема, от която започва наддаването при търга, съответно оферирането при конкурса, се определя като стойност, равна на 1/30 от цената на правото на ползване, определена съгласно Наредба за определяне на базистни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд на Министерството на земеделието и храните.

РАЗДЕЛ  ІV

Опазване на гори и земи от общински  горски фонд

 

Общи положения

 

Чл. 29. Опазването на  гори и земи от общинския горски фонд включва защита, охрана и контрол.

Защита

 Чл. 30. /1/.  Защитата на горите и земите от горския фонд обхваща мерките за опазването им от болести, насекоми, плевели, висши паразитни растения, мишевидни гризачи и други вредители, абиотични въздействия и провеждане на борбата с тях.

/2/. Защитата на общинския горски фонд, се осъществява от общината или възмездно от държавните лесничейства и специализираните териториални звена за защита на горите.

Охрана

 Чл. 31.Охраната на горите и земите от общинския горския фонд обхваща всички действия, предвидени в нормативната уредба за предотвратяване на нарушения по възпроизводството, ползването и опазването на горите, както и такива свързани с опазването им от пожари и незаконно строителство.

Чл. 32. В горите и земите от горския фонд, независимо от тяхната собственост, се определят охранителни участъци със средна площ от 15 000 декара.

Чл. 33. /1/.Охраната на горите и земите от общинския горския фонд се осъществява от общински служители или чрез възлагане дейността на лицензирани  за дейността лица.

 /2/. Организирането на самостоятелна общинска охрана се осъществява въз основа на устройствен акт, утвърден от Кмета на общината.

Чл. 34. Кметът на общината е длъжен да провежда противопожарни мероприятия и да организира гасенето на горски пожари.

Чл. 35. През пожароопасния сезон при необходимост кметът на Общината назначава лица, които да извършват наблюдение върху имотите и да сигнализират при възникване на пожари.  

Контрол

Чл. 36.  Контролът по възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския фонд се осъществява от  Държавна агенция по горите и от неговите структури и специализирани териториални звена.

РАЗДЕЛ  V

Разпореждане с общински горски фонд

Чл. 37. Разпореждане с горски фонд - частна общинска собственост, се осъществява по следните способи: покупко-продажба, замяна, дарение,  позоваване на придобивна давност в полза на общината, по силата на закон и чрез заемане на недвижим имот, чийто собственик не може да бъде установен.

Чл. 38. Общината може да осъществява сделки за покупко-продажба с гори и земи от горския фонд след решение на общинския съвет, по реда и при условията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за  придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Цар Калоян на Общински съвет гр. Цар Калоян.

Чл. 39. /1/. Замяна на гори и земи от общинския горския фонд - частна общинска собственост, с гори и земи - собственост на физически, юридически лица или държавата, се извършва по предложение на кмета на Общината, след решение на Общински съвет гр. Цар Калоян.

/2/. Замяна с гори и земи от  държавния горски фонд се извършва и при съобразяване на особения ред, предвиден в Закона за горите.

Чл. 40. Мотивираното предложение на кмета на Общината за осъществяване на сделката по чл. 37 съдържа обосновка за целесъобразността й и за наличието на интерес на общината. Към него се прилагат:

1. документ за собственост;

2. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд;

3.  скици на имотите с обозначени координатни точки;

Чл. 41. В изпълнение на решението на Общинския съвет, Кметът издава заповед за замяна и сключва договор.

Чл. 42. Дарение се извършва след решение на Общински съвет, по мотивирано предложение на кмета на Общината, което съдържа данни за дарявания имот и за специфичните особености, относно неговото управление и стопанисване. 

РАЗДЕЛ  VI

Финансиране на общинския горски фонд

Чл. 43. /1/. Дейностите по управление, възпроизводство, ползване, стопанисване и опазване на горите и земите от ОГФ, както и издръжката на общинското структурно звено по управление на ОГФ се финансират от общинския бюджет от проекти и програми, привличане на външни инвеститори, спонсорство и други.

 /2/. Средствата за осъществяване на дейностите по ал.1 се определят с утвърждаване на бюджета на Общината за всяка календарна година

Чл. 44. Община Цар Калоян е администратор на следните приходи от:

 1. изключване на площи от общинския горски фонд;

 2.  таксите за всички ползвания и услуги, включително такси за ползване на диворастящи лечебни растения от общинския горски фонд;

3.  средствата от ползване на дървесината от общинския горски фонд;

4.  учредяване  право на ползване и сервитути в общинския горски фонд;

5.  глоби, имуществени санкции и обезщетения за извършени нарушения в общинския горски фонд;

6. продажби на семена и посадъчен материал;

7.  лихвите и сумите от финансовите операции;

 8.  средствата от договори за предоставяне за управление на гори и земи от общинския горския фонд.

 9.  други приходи, свързани с предмета на дейност.

 Чл. 45. Община Цар Калоян е администратор на следните разходи:

1.   създаване на гори и разходи за борба с ерозията в общинския горски фонд;

2. провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в общинския горски фонд;

3. почистване на площи за залесяване в общинския горски фонд;

4. защита на горите, собственост на Общината и доставка на необходимите за целта препарати и материали, инструменти и защитни средства;

5.  охрана на горите и земите от общинския горския фонд;

6.  отглеждане на горите в общинския горски фонд;

7. строителство на горски пътища, баражи и други укрепителни съоръжения в ОГФ, 

8. мероприятия, свързани с ползването и опазването на горите в защитените територии;

9. горски разсадници, учебни и опитни полета, сортоизпитвателни участъци, семепроизводни и вегетативни градини и маточни колекции;

10. доставка на материали, торове, инструменти и съоръжения за дейността в общинските  гори;

11.униформено, работно и защитно облекло за служителите по стопанисване и управление на ОГФ;

12. издръжка на общинското структурното звено - по стопанисване и управление на ОГФ

13. изграждането на горски пътища, противоерозионни и противопожарни съоръжения в общинския горския фонд;

14. изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за общинския горски фонд ;

15. научно обслужване, изследователска и внедрителска дейност на горското, ловното и не промишленото рибно стопанство;

16.  провеждане на международна дейност, свързана с горите;

17.  издаване на печатни произведения, пропагандна и рекламна дейност, нагледни помагала и обучение;

 18. изграждане, поддръжка и ремонт на ловностопански съоръжения и сгради.

 19.  други разходи, свързани с предмета на дейност

Чл. 46. /1/. Общинският съвет определя таксите за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, които не могат да са в размер по-малък от таксите, определени от Министерския съвет за държавния горски фонд.

/2/. Таксите по ал. 1 и приходите от дейностите, свързани с ползването на горите и земите - общинска собственост, постъпват в приход на общинския бюджет.

Чл. 47. Приходите по чл.44, ал.2 се разходват съгласно действащата нормативна уредба.

ГЛАВА  ТРЕТА

Административно наказателни разпоредби

Чл. 48. За нарушаване разпоредбите, касаещи земи и гори от общински поземлен фонд, виновните физически  лица се наказват с глоба, а на юридическите лица се налага имуществена санкция по реда на Закона за опазване на земеделските земи .

Чл. 49. Актове за установяване на административни нарушения относно управление, стопанисване и ползване на земи и гори от общински поземлен фонд се съставят от определени със заповед на Кмета на общината длъжностни лица.

Чл. 50. Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него длъжностно лице .

Чл. 51. Установяването на нарушения, издаването на наказателни постановления, тяхното обжалване и изпълнение относно гори и земи от общински горски фонд се осъществява по реда на Закона за горите.

                                        Допълнителни   разпоредби

§ 1. По смисъла на тази Наредба :

1. Земеделска земя” е територията, която се ползва за земеделски нужди /производство на селскостопанска продукция, за пасище на животни и др./

2. „Гора”  е земя, заета от горскодървесна растителност с площ не по-малка от 1 /един/ декар.

3. „Рекултивация”е комплекс от технически и биологически дейности, с които се възстановява първоначалното ползване на земята, а когато това е невъзможно се създава друг вид ползване или се оформя подходящ ландшафт.

4. Екологични функции на почвения слой” се изразяват чрез способността на почвената покривка да акумулира водни запаси, хранителни елементи, органично вещество  и свързаната с него химична енергия, да осигурява условия за жизнена дейност на растенията и микроорганизмите.

5. Увреждане на почвената покривка” е изменение на физичните, химичните и биологичните характеристики на почвите, при което възниква опастност екологичните функции на почвения слой да бъдат нарушени за по-продължителен период от време.

6. Лесоустройствените проекти за горите и земите от горския фонд съдържат проучвания и решения за териториалното устройство, инвентаризацията на горския фонд, комплекс от горскостопански мероприятия за осигуряване на оптимален режим на ползване и възпроизводство на горите и дивеча, опазване на биологичното разнообразие и абиотичните компоненти на природния комплекс, рекреационното ползване на горите, обосновка на икономическия, екологичния и социалния ефект от изпълнението на проекта.

 7. Лесоустройственият план се изработва в цифров и в графичен вид въз основа на специализираната карта за горите и земите от горския фонд и съдържа кратки данни за местоположението на гората, разположение, почвена, хидрографска, петрографска и климатична характеристика.  В него се включват данни за тревната и дървесната растителност, дивеча, административната принадлежност, задължителните лесовъдски мероприятия и обосновка за провеждането им.

8. Лесоустройствената програма съдържа точно изброяване и посочване по години на задължителните лесовъдски мероприятия, които следва да се провеждат във всеки участък от гора, независимо от собствеността й.

9. „Устройство“ представлява дейността по изготвяне на лесоустройствени проекти, планове и програми.

10. Земи за залесяване в горския фонд" са: голини, невъзобновените сечища и пожарищата;

11. „Недървопроизводителни земи в горския фонд" са: поляни, ливади, ниви, ерозирани почви, горски пътища и просеки, скали, морени, грохоти, сипеи, пясъци, ями, кариери, табани, площи, заети от сгради в горите и дворни мместа за временни складове, горски разсадници и други, както и водни течения и площи;

12. „Географска култура" е изкуствено създадено насаждение от ценни, местни или чуждоземни дървесни или храстови видове от различни географски произходи;

13.“Добив на дървесина" е сеч и извоз на дървесина до временен склад;

14. „Лесосечен фонд" е опис на маркирани насаждения, одобрени за сеч през съответната година;

15. „Репродуктивни материали" са семена, части от растения (калеми, резници, тъкани, отводки и други), полен, фиданки от горски дървесни и храстови видове;

16. „Ерозирани земи" са земите и горите от горския фонд, върху които са установени трета и четвърта степен на ерозираност;

17. „Каламитети" са масови прояви на вредители, свързани с нанасянето на значителни повреди на насажденията;

18. „Лесовъдско образование" е средно или висше образование, придобито в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Закона за висшето образование;

19. „Горски култури" са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин;

20. „Нощна паша" е пашата, извършвана между 23.00 и 04.00 ч.;

21. „Временен склад" е терен, утвърден с технологичния план за сеч и извоз, подходящ за складиране на добитата от сечището дървесина преди транспортирането й.

                            Преходни и заключителни разпоредби

 § 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл 181, ал. 6 от Закона за горите, и е приета с Решение №22 от 11.05.2015 г. на Общински съвет, гр. Цар Калоян.

§2.Настоящата наредба отменя всички разпоредби, свързани с управление, стопанисване и ползване на земи и гори от общински поземлен фонд и на гори и земи от общинския горски фонд в други наредби, които й противоречат.       

§ 3. За неуредените с тази наредба случаи се прилагат разпоредбите на Наредбата № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Цар Калоян , на Общински съвет Цар Калоян и действащото българско законодателство.

 Наредбата влиза в сила от ........................ …………… 2015 г. и се публикува в сайта на Общината.

Приложение №1 към Наредбатаза управление, стопанисване и

ползване на земи и гори  от общински горски фонд

1. За земи от ОГФ – годишен наем

Начин на трайно ползване Мярка Категория
І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ Х
Ниви лв. / дка 22.00 22.00 20.00 19.00 18.00 17.00 16.00 15.00 14.00 14.00
Ливади лв. / дка 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
Пасища и мери лв. / дка 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00
Трайни насаждения /овощни и лозя / лв. / дка 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00
* Новообразувани имоти по плановете за земите по §4 от ЗСПЗЗ лв. / дка - - - 40.00 - - -   30.00 20.00

* В случаите, когато под наем се отдава новообразуван имот, спечелилият търга (конкурса) се задължава да заплати и разходите за направената документация по образуването на имота.

2. За имоти от ОГФ за настаняване на постоянни пчелини – годишен наем – 50.00 лв. /дка.

4. За земи от ОГФ представляващи площи за специализирана фуражна база /дивечови ниви/ – годишен  наем – 25.00 лв./дка

РЕФАН АШИМ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река