Н А Р Е Д Б А

№18

за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане

на територията на община Цар Калоян

 

ГЛАВА ПЪРВА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА

ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности, както и на елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян, които за краткост в наредбата се наричат “преместваеми обекти” по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията и §5, т. 80 от ДР на ЗУТ.

Чл. 2.  Обектите по чл. 1 не представляват строежи по смисъла на Закона за устройство на територията, не представляват недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността и нямат постоянен градоустройствен статут, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване.

Чл. 3.  /1/  Преместваемите обекти по чл. 1 могат да се поставят върху поземлени имоти – общинска, държавна и частна собственост, при спазване на градоустройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните изисквания.

          /2/  Обектите могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, върху свободни места с друго обществено предназначение, без това да затруднява ползването им по предназначение или да застрашава здравето и безопасността на гражданите или да засяга други техни права.

Чл. 4.  Преместваемите обекти се поставят  съгласно одобрена схема или скица с указан начин на поставяне, определящи пространственото им разположение, техния вид, размер и функция и с разрешение за поставяне, издадено по одобрен образец от кмета на общината или от упълномощен от него заместник-кмет.

РАЗДЕЛ ІІ

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 5. По своето предназначение преместваемите обекти могат да бъдат:

 1. Преместваеми увеселителни обекти:

1.1. Атракционно съоръжение;

1.2. Детско съоръжение и др.

 1. Преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности:

2.1. Павилион с площ до 20 кв.м. – самостоятелен търговски обект;

2.2. Каравана и др. – подвижен търговски обект;

2.3. Шатра;

2.4. Маси пред заведения, маса – търговски плот, щендер, количка и др. с възможност за монтиране на защитно покритие /сенници, чадъри, тенти и др./;

2.5. Машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и др.

 1. Елементи на градското обзавеждане: спирки на градския транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, кабини за химически тоалетни, телефонни кабини, кабини за охрана на паркинги и др.

Чл.  6. Според срока, за който е разрешено поставянето им, преместваемите обекти могат да бъдат:

 1. За срок до 10 години
 2. Кратковременни – за определен срок във връзка с провеждането на градски празници, панаири, изложения, коледни, новогодишни, мартенски и други базари и др.

Чл. 7. Според  собствеността на терена, върху който са разположени, преместваемите обекти могат да бъдат разположени  в поземлени имоти общинска, държавна или частна  собственост.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

РАЗДЕЛ І

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 8.   Преместваемите обекти в поземлени имоти, общинска или държавна собственост, се поставят на места, определи по схеми, одобрени от главния архитект на общината.

Чл. 9. Общинският съвет може да определи площи, които да се използват като пазарни площадки за поставяне на преместваеми обекти по чл. 6, т. 2 от наредбата.

Чл. 10. /1/ Схемите се изработват върху скица от кадастрална карта/план и/или приложен регулационен план, с нанесени данни за надземната и подземната инфраструктура.

/2/ Схемите определят пространственото разположение на преместваемите обекти, техния вид, размер и функция.

/3/ Към схемите за поставяне на преместваеми обекти при необходимост се изработват и проекти за осигуряване на прилежащата инфраструктура и благоустрояване, съгласувани със съответните органи и/или експлоатационни дружества.

/4/ При необходимост от изграждане на временни връзки за захранване на обектите с ток и вода схемите се съгласуват с експлоатационните дружества на техническата инфраструктура за сметка на собственика или ползвателя.

/5/ Отстоянията на преместваемите обекти от сгради и от регулационни и имотни граници се определят съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Намалени отстояния се допускат при съгласие на собствениците на съседния имот, изразено в нотариално заверена декларация.

/6/ Схемите за поставяне на маси пред заведенията определят площ за разполагане на масите и столовете в квадратни метра.

/7/ Одобряващият схемите за поставяне на преместваеми обекти, на рекламни елементи и на елементи на градското обзавеждане орган съблюдава съответствието между тях, при преимуществено положение на схемите за поставяне на елементи на градското обзавеждане.

Чл. 11. /1/ Схемите за общински имоти се изготвят от служители от отдел „ТСУ”.

 /2/ Схемите за държавни имоти се изготвят от общинската администрация по искане на областния управител или представител на съответната централна администрация,  върху представена от тях скица от кадастрална карта/план или регулационен план.

/3/ Схемата по ал. 2 за имоти – държавна собственост, се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

Чл. 12. /1/ Схемите за разполагане на маси пред заведения за хранене и развлечения, представляващи обекти по чл. 5, точка 2.4, които няма да се ползват целогодишно, се одобряват от главния архитект, до края на месец февруари, по искане на собствениците или наемателите на заведенията, направено до 15 януари.

/2/  Собствениците или наемателите на новосъздадени заведения за хранене и развлечения могат да поискат одобряване на схема за поставяне на маси пред тях извън срока по ал. 1.

Чл. 13. /1/ Преместваеми обекти в имоти, частна собственост, се поставят на места, определени  в скица с указан начин на поставяне, одобрена от главния архитект на Общината.

/2/ Към искането за одобряване на място на поставяне, което се подава в деловодството на общината, заинтересуваното лице прилага скица от кадастралната карта/план или от действащия регулационен план, документ за собственост на имота и договор за наем или ползване на съответна част от имота в случаите, когато не е негов собственик.

РАЗДЕЛ ІІ

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 14./1/ Преместваемите  обекти се поставят  на основание разрешение за поставяне. 

/2/ Разрешение за поставяне за елементи на градското обзавеждане се издава само в обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне, изработени по реда, предвиден за преместваеми обекти.

/3/ Разрешението за поставяне се издава на основание подадено от заинтересуваното лице заявление (по образец или в свободен текст) във Фронт-офиса на Общината и след като е заплатена еднократната такса, предвидена в Наредба № 3 на Общински съвет Цар Калоян за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян. За издаване на разрешението за поставяне на елементи на градското обзавеждане  не се събират такси.

/4/ (Изм. с Решение № 64 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.) Към заявленията задължително се прилагат следните документи:

-(Отменено с Решение № 64 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.)

-           одобрена схема за мястото на разполагане на обекта;

-                              проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията. Ако обектът е готов елемент, може да се представят снимки или проспекти на фирмата-производител и сертификат;

-                              технически паспорт или удостоверение от оправомощено лице за техническа изправност на обекта - за разполагане на люлки, атракционни съоръжения и други подобни съоръжения. Собственикът им представя и декларация, че носи отговорност за правилното им монтиране и експлоатация с оглед осигуряване безопасността при ползването им    

-(Отменено с Решение № 64 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.)

- съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.

 /5/  Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти се издават в 7 - дневен срок от подаване на заявлението.

/6/ Разрешението за поставяне се издава по одобрен от кмета на Общината образец и в него задължително се посочват:

 1. имената на собственика на преместваемия обект;
 2. собственикът на терена;
 3. площта на терена, върху който се поставя преместваемият обект и необходимата прилежаща площ;
 4. вида и предназначение на обекта съобразно дейността, която ще се извършва в него.
 5. срока на действие на разрешението

/7/ Разрешението за поставяне се издава в 3 екземпляра, от които два за Община Цар Калоян и един за лицето.

/8/  Разрешенията се издават от кмета на общината или от упълномощен от него заместник-кмет.

Чл. 15. /1/ Преместваеми обекти в общински имоти се поставят с разрешение за поставяне след провеждане на търг за отдаване под наем на определената в схемата площ – за обекти по чл.5, точка 2.1 и т.2.2.

/2/ Без търг се поставят обекти по чл. 5, точки 1.3, 2.4, 2.3, 2.5, 3 и 4 и чл. 6, т.2 от тази наредба.

/3/ Търговете се провеждат по реда на глава осма от Наредба № 5 на Общински съвет Цар Калоян за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. В тръжните условия и договора задължително се посочва срокът, за който се отдава съответната част от терена, като същият не може да бъде по-дълъг от 5 години.

Чл. 16. /1/  Лицата, получили разрешение за поставяне на обект в общински имот, за който наредбата не предвижда провеждане на търг, в едноседмичен срок от влизане в сила на разрешението за поставяне следва да сключат договор с общината за ползване на общинското място. При отказ да сключат договора, разрешението губи своето правно действие.

/2/ За ползване на общински терен за разполагане на преместваеми обекти пред стационарни и преместваеми търговски обекти се заплаща обезщетение в размерите, предвидени в Наредба 3 на Общински съвет Цар Калоян за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, като размерът за общата ползвана площ, сроковете за плащане и други условия се уреждат с договора по ал. 1,

/3/  Собствениците или наемателите на заведения за хранене и развлечения с разрешение за поставяне на маси пред обекта по одобрена схема за определен срок, могат по изключение да поставят масите извън този срок, след предварителна заявка и заплащане в Общината на таксата, определена в  Наредба 3 на Общински съвет Цар Калоян за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги. Ако не сторят това, дължат таксата за времето, през което са ползвали общински терен без правно основание, в двоен размер и подлежат на административно наказание.

/4/ Лицата, спечелили търг за поставяне на преместваеми обекти в общински имот в 14 дневен срок след влизане в сила на заповедта, с която са обявени за спечелили търга, сключват с общината договор за наем, след което подават заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваемия обект.

Чл. 17.  Поставянето на преместваемия обект се извършва в присъствието на длъжностно лице от общинската администрация, което указва мястото на поставяне съобразно с одобрената схема.

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

РАЗДЕЛ І

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Чл. 18. За функционирането на преместваемите обекти за търговски  и обслужващи дейности се прилагат разпоредбите на тази наредба и на Наредба № 3 А на Общински съвет Цар Калоян за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги, и защита на потребителите на територията на община Цар Калоян.

Чл. 19. /1/ Лицата, на които е издадено разрешение за поставяне на преместваеми обекти, са длъжни:

 1. да използват обекта по предназначение;
 2. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
 3. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи;
 4. да поддържат обекта и прилежащия терен в добро състояние и естетичен вид;
 5. да спазват всички нормативни разпоредби, свързани с упражняваната дейност;
 6. да изпълняват предписанията на длъжностните лица от общината и контролните органи, свързани с функционирането на обекта.

/2/ Собствениците на преместваемите обекти, към които са поставени, слънчезащитни покрития по чл. 10, ал. 7 и на подиуми,  върху които са поставен маси и столове, отговарят за стабилното им закрепване и безопасната им експлоатация. 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 20. / 1/ Преместваемите обекти се премахват когато:

 1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
 2. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
 3. са разположени извън мястото по одобрената схема;
 4. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
 5. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
 6. не отговарят на изискванията за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена и опазване на здравето и живота на хората, безопасна експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда;
 7. при доказана необходимост за реализиране на предвижданията на подробния устройствен план;
 8. когато обществени нужди налагат това;
 9. при неспазване на изискванията на чл. 19;
 10. когато обектът не се ползва от лицето, на което е издадено разрешението;
 11. когато обектът не се използва по предназначение;
 12. при неплащане на 2 поредни наема или 2 поредни вноски по договора за ползването на общинския терен, върху който е поставен обекта;

/2/ Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от служители от общинската администрация в 7 дневен срок от констатиране на нарушението. Актът се връчва на собственика на обекта, който има право да направи възражения в 3 дневен срок от връчването му.

/3/ В седемдневен срок от връчването на констативния акт кметът на общината издава заповед за премахване на обекта. Заповедта подлежи на оспорване по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Чл. 21. /1/ След влизане в сила на заповедта за премахване, ако обектът не бъде доброволно премахнат, същият се премахва принудително от общината, за сметка на собственика.

/2/ Премахването се извършва от определен със заповед на кмета на общината изпълнител, определен при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.

/3/ При необходимост принудителното изпълнение на заповедта се осъществява със съдействието на полицията.

Чл. 22. Лицата, поставили незаконно преместваеми обекти, в срок от 1 година от премахвнето им нямат право да кандидатстват за получаване на разрешение за поставяне на преместваем обект.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се извършва от служители от общинската администрация от отдел „ТСУ“.

Чл. 24. Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, отказите за издаването им, заповедите за премахване на преместваеми обекти се съобщават на заинтересуваните лица по реда на § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и Административнопроцесуалния кодекс и подлежат на оспорване пред Административен съд Разград.

Чл. 25.  За нарушения на разпоредбите на тази наредба на физическите лица се налага глоба от 100 до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 200 до 2000 лева.

Чл. 26. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

Чл. 27. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощен от него заместник-кмет.

Чл. 28. Административно - наказателното производство за извършените нарушения се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§   1. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Общината.

§ 2. Настоящата наредба се издава на основание чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

         Наредбата е приета от Общински съвет Цар Калоян с решение №23  по Протокол № 3 от 11.05.2015  г. и влиза в сила от деня на публикуването й; Изменена с Решение № 64 по Протокол №8 от 13.12.2016 г.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река