Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

Ние, ……......................................................................................................................,        (посочете име и данни за подизпълнителя- ЕИК/ БУЛСТАТ,адрес)

 сме съгласни да участваме като подизпълнител на ................................. ...................................................................................................................... при изпълнение на

                               (посочете участника, на който сте подизпълнител)

………………………………………………………………………………………………

 

                Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочете дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

 

                Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник  в горепосочената процедура.

 

 

 

 

Дата: …………………..                                                  ДЕКЛАРАТОР: ..................................

                                                                                                   (длъжност, подпис, печат)

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река