Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

 

                                                                                                       Долуподписаният /-ната/ …………………………………… ………., с лична карта № ……………………… , издаден на ……………  от …………………, с ЕГН ………………… , в качеството ми на  ……..………………   (посочете длъжността) на ……………………………......  (име на учaстника) с БУЛСТАТ/ЕИК ………………..    участник в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ……………………………………………………………. (посочете името  на участника), който представлявам:

  1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще използвам подизпълнители;
  2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................... (изписват се наименованията на фирмите подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
  3. делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

………………………г.                                              Декларатор: ………………………………

(дата на подписване)                                                                          (подпис и печат)

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река