ДЕКЛАРАЦИЯ

за техническото оборудване, с което разполага участника  за изпълнение на   поръчкатa по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

 

Долуподписаният/-ната/ ……………………………………………………………, с лична карта №  ……………………, издаденa на ……………… от ………….............………, с ЕГН ………………………., в качеството ми на ……………………………………………. (посочете длъжността) на  …………………………………..................…… (посочете фирмата на участника) ЕИК/БУЛСТАТ…………………….. - - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

ДЕКЛАРИРАМ, че

при изпълнение на дейностите по поръчкатаще използвам следното техническо оборудване:

Вид на техниката

Регистрационен номер или друга идентификация когато има такава

Година на производство

Собствена /наета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларирам, че посочените данни са коректни и могат да бъдат проверени в счетоводните книги на дружеството.

Приложение: Документи доказващи собственост и/или договори за наем, лизинг, копия на талони за посоченото техническо оборудване.

 

 

………………………г.                                                             Декларатор: …………………………

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река