Д Е К Л А Р А Ц И Я    И    С П И С Ъ К

с

данни на основния изпълнителски квалифициран персонал на участника, предложен за изпълнението на поръчката

 

Долуподписаният/-ната/ ……………………………………………………………, с лична карта №  …………………………………………, издаденa на ……………… от ………….............………, с ЕГН ………………………………., в качеството ми на …………………………………………………………….……. (посочете длъжността) на  …………………………………..................…… (посочете фирмата на участника) ЕИК/БУЛСТАТ……………………… - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Имам на разположения следните квалифицирани строителни работници съгласно НКПД в РБългария, които ще използваме за изпълнение строителството на обекти за   за извършване на строително монтажни работи по проект: ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

 

Име, презиме, фамилия

код по НКПД професия степен

Специалност Квалификация/

Удостоверение

Стаж по специалноста

/години/

Форма на разполагаемост /трудов договор, граждански договор;  на трудов договр при друг работодател със сключен договор за предоставяне и други/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………г.                                                             Декларатор: …………………………

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река