Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на………….………..…………………………………….………

(вида на ръководния   експерт, съгласно офертата)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника)

 

ДЕКЛАРИРАМ,

1.че съм на разположение да поема работата по този договор за времетраенето му, както изискват отговорностите ми съгласно изискванията на техническите спецификации.

 2.че се задължавам  да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

 3.че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

           4.че разбирам, че всяко умишлено недостоверна информация или може да доведе до отстраняване на участника.

Дата: …………………..                                                  ДЕКЛАРАТОР: ..................................

                                                                                                                             (подпис, печат)

Забележка: Декларацията се представя  от всеки  експерт, който ще бъде нает за изпълнение дейностите по настоящата поръчка. За експертите които имат постоянен трудов договор с участника не се изисква да представят настоящата декларация, вместо нея се прилага копие от трудовия договор

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река