АВТОБИОГРАФИЯ

1.       Фамилия:  

2.       Име:             

3.       Дата на раждане:   

4.       Националност:       

5.       Семейно положение:            

6.       Образование:          

Учебно заведение

(От дата – до дата)

Получени степен(и) или диплома(и):

 

 

 

 

7.       Езикови умения:  Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

Език

Четене

Говоримо

Писмено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       Членство в професионални организации:

9.       Други умения:  (например компютърна грамотност и т.н.)

10.    Понастоящем заемана длъжност:  

11.     Трудов стаж във фирмата:               

12.     Основни квалификации:  (свързани с проекта)

13.    Професионален опит

От дата – до дата

Място

Компания

Длъжност

Описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.    Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

15.    Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея):

1……

2……

3……

 

Дата: ………………….                                                                  Подпис: ………………….

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река