СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, ЗАЕТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Долуподписаният/ата ..................................................................................................... от гр. .........................................., адрес ............................................................, л.к. №: ............................................., изд. на ...........................от ..........................................., в качеството  си на ...........................................................................................................................................................

                                                                                                             /ръководител, управител, директор и др./

на ...................................................................................................................................................................................................................................,

                                                                              /наименование на юридическото лице/

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................., с единен идентификационен номер ......................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

предлагам следния екип от експерти за изпълнение на поръчката:

Име, фамилия

функция в екипа за изпълнение на поръчката

Образование

Специалност

Квалификация/сертификати

 професионален опит

Отнощения с участника

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

….

……………………

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Автобиографии - по образец с приложени към същите документи.

УЧАСТНИК:……………………

                        (подпис и печат)

Дата: ……………………………..

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река