СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ

съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП

НА ОСНОВНИТЕ  ДОГОВОРИ ЗА СМР

сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години  на …………………………….. (име на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

Предмет на договора

Място на изпълнение

 

Основни дейности изпълнени по договора

Срок на  изпълнение

От дата

до дата  

Стойност на договора

Възложител  

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: Препоръки за добро изпълнение за най-важните договори, включващи стойност, дата и място на изпълнение  - ………. броя. (заверено копие)

 

………………………… г.                ПОДПИС и ПЕЧАТ:…………………………………..

(дата на подписване)                           (име и длъжност на представляващия участника)

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река