Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

за икономическото и финансово състояние  съгласно чл.50 от ЗОП

               

Долуподписаният /-ната/............................................................................ с лична карта  №………………, издадена на …………… от …………… …… с ЕГН…………… ……, в качеството ми на ………………………… (посочете длъжността) на …………………………   (посочете фирмата на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ ……………

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

оборота от от строителни дейностти за последните 3 години на представлявания от мен участник  е както следва:

 

Година

Оборот от сходни с предмета на поръчката СМР

  лева без ДДС

2012 г.

 

2011 г.

 

2010 г.

 

Всичко:

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи.

 

                                                г.                                                                           Декларатор:                                     

(дата на подписване)                                                                              (подпис и печат)

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река