Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

                Подписаният ..................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на………….………..……………………………

(длъжност)

на ………………………………………………………...

(посочете фирмата/член от консорциума/обединението които представлява )

 

  участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника – обединение/консорциум)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

като член на обединението/консорциума, участник в настоящия  открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

 

  1. заедно с останалите   членове на обединението/консорциума ще сме отговорни,   по закон за изпълнението на договора.
  2. упълномощаваме водещият член на обединението/консорциума ……………………. (посочва се името на водещия в член на  обединението/консорциума ) да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума, както и  всички  плащания, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума;
  3. при изпълнението на договора, ние ще изпълним следните дейности ……………………………………………………………………………………..……  
  4. ще останем като член   на обединението/консорциума   за целия период на изпълнение на договора.

 

 

 

Дата,………………2013 год.                                  ДЕКЛАРАТОР: ..................................

                                                                                                                             (подпис, печат)

 

 

Забележки:

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

По отношение на това дали е обединение или консорциум, декларатора избира, това обстоятелство, ще декларира и посочва само него.

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река