ЗАПОВЕД

№ 74/10.03.2020 г.

 

На основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 17, ал. 1 и чл. 54, чл. 55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и Решение № 1 от 24.01.2020 г., взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян,

 

НАРЕЖДАМ:

  1. На 10.04.2020 г., в Заседателната зала на Община Цар Калоян, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ календарни години, за нуждите на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството, отговарящи на изискванията на същия закон, на следните земи от Общински поземлен фонд:          
  2. 1.2 /два/ дка от поземлен имот с идентификатор 38830.99.35, в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, местността „Кьоклюк”, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с площ от 14, 232 дка, при първоначална тръжна цена в размер на 100 лева /50 лева за дка площ съгласно решението на Общински съвет Цар Калоян/;
  3. 2.0, 700 дка от поземлен имот с идентификатор 77308.347.2, в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езиците”, с НТП „Гора и храсти в земеделски земи”, с площ от 170, 900 дка, при първоначална тръжна цена в размер на 35 лева /50 лева за дка площ съгласно решението на Общински съвет Цар Калоян/;
  4. 3.Поземлен имот с идентификатор 77308.347.4, в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езиците”, с НТП „Гора и храсти в земеделски земи”, с площ от 1, 501 дка, при първоначална тръжна цена в размер на 75,05 лева /50 лева за дка площ съгласно решението на Общински съвет Цар Калоян/;

2. Начален час на търга: 10.00 часа.

3. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 09.04.2020 г. в Деловодството на Община Цар Калоян.

4. Тръжна документация за участие в публичния търг може да бъде получена до 16.30 часа на 09.04.2020 г. от звено „Общински имоти” в сградата на Общината, ет. 3, ст. № 212, срещу предварително внесени по банков път 50.00 лева по сметка:

BIC:CECBB6SF, IBAN: BG63CECB97908459251000 код за плащане 447000 при ЦКБ АД, град Разград, офис Цар Калоян.

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от първоначалната тръжна цена на имота/ите, за които се участва, внесен по сметка на Община Цар Калоян: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG66CECB97903359251003, при ЦКБ АД, гр. Разград, офис Цар Калоян.

6. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до 09.04.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 22.04.2020 г., при същите условия, място и час. Тръжна документация може да бъде закупена до 16.30 часа на 21.04.2020 г. при условията по т. 4 на настоящата заповед.

Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16.30 часа на 21.04.2020 г. в Деловодството на Общината.

  1. Утвърждавам тръжната документация за участие в публичния търг.

Настоящата заповед да се обяви в интернет страницата на Община Цар Калоян и да се изпрати в редакцията на местен ежедневник за публикуване.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река