ЗАПОВЕД

№ 56/28.02.2020 г.

 

На основание чл. 62, ал. 1 от АПК и въз основа на протокол от 14.02.2020 г. за проведен търг за продажба с явно наддаване на комисия, назначена със Заповед № 35/07.02.2020 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

 

ДОПЪЛВАМ:

Моя Заповед № 39/17.02.2020 г. за обявяване на класираните в търг за продажба с явно наддаване на поземлени имоти, собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, по следния начин:

ОБЯВЯВАМ:

  1. 1.ФАТМЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВА, с ЕГН ХХХХХХХХ,с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Преслав № 12, за купувач в търга за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, на Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.30 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 367 кв. метра (триста шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 406 от 05.03.2012 г., стар № 103030, при продажна цена в размер на 332, 59 лева;

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредба № 5 обявеният за купувачи следва да внесе цената в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

Внесените депозити се прихващат от дължимите продажни цени.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата на Община Цар Калоян и да са връчи на лицето по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

 

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река