ЗАПОВЕД

№ 39/17.02.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 6 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, и въз основа на протокол от 14.02.2020 г. за проведен търг за продажба с явно наддаване на комисия, назначена със Заповед № 35/07.02.2020 г. на Кмета на Община Цар Калоян,

ОБЯВЯВАМ:

  1. 1.ДЖЕМИЛ ШАБАН ДЮКЯНДЖИ, с ЕГН ХХХХХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Искър № 6, за купувач в търга за продажба на Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 77308.185.10 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Припек”, категория на земята-четвърта, с площ от 460 кв. метра (четиристотин и шестдесет кв. метра), актувана с АЧОС № 508 от 02.07.2012 г., стар № 185010, при продажна цена в размер на 454, 80 лева;
  2. 2.ФАТМЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВА, с ЕГН ХХХХХХХХ,с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Преслав № 12, за купувач в търга за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, както следва:
  3. 2.1.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.24 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 2 167 кв. метра (две хиляди сто шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 403 от 05.03.2012 г., стар № 103024, при продажна цена в размер на 1 718, 59 лева;
  4. 2.2.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.103.27 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 713 кв. метра (седемстотин и тринадесет кв. метра), актувана с АЧОС № 405 от 05.03.2012 г., стар № 103027, при продажна цена в размер на 599,00 лева;
  5. 2.3.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.20 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 1 145 кв. метра (хиляда сто четиридесет и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 400 от 27.02.2012 г., стар № 102020, при продажна цена в размер на 1 057, 60 лева;
  6. 3.РЕМЗИЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА, с ЕГН ХХХХХХХХ, с постоянен адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Янтра № 14, за купувач в търга за продажба на поземлени имоти, в землището на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, област Разград, ЕКАТТЕ 77308, както следва:
  7. 3.1.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.14 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 2 905 кв. метра (две хиляди деветстотин и пет кв. метра), актувана с АЧОС № 397 от 27.02.2012 г., стар № 102014, при продажна цена в размер на 2 286, 85 лева;
  8. 3.2.Поземлен имот, с НТП „Нива”, с идентификатор № 77308.102.23 в землището на гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, местността „Езмина”, категория на земята-пета, с площ от 1 944 кв. метра (хиляда деветстотин четиридесет и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 402 от 05.03.2012 г., стар № 102023, при продажна цена в размер на 1 546, 88 лева;

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредба № 5 обявените за купувачи следва да внесат цените в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

Внесените депозити се прихващат от дължимите продажни цени.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в сградата на Община Цар Калоян и да са връчи на лицата по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Разград в 14-дневен срок от деня на обявяването й.

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река